DeMooiRooiKrant

28 juni 2017

DeMooiRooiKrant 28 juni 2017


Het hoofdpijndossier megastal in Nijnsel nadert, na jaren van slepende procedures, een belangrijke mijlpaal. De argumenten vóór en tégen de vestiging met een kleine 18.000 varkens zijn ook zo belangrijk dat het bijna gênant lijkt om ze te simplificeren tot de essentie. Maar die gaan we hier niet herhalen. Omdat ze al uitputtend in alle openbare raadsstukken en media hebben gestaan, omdat ieder argument wel een 'ja, maar' reactie oproept. En omdat deze opinie wel iets moet toevoegen aan wat u al gelezen hebt.

Door: de redactie

Ongeacht de voorgeschiedenis is volgens de kennis en opvattingen van vandaag, een megastal in een dichtbevolkt gebied niet toelaatbaar. Haaks daarop staat het feit dat een overheid – welke dan ook – iets belooft, dat ook moet nakomen. Dat is allemaal kort door de bocht: het college heeft het nu over 'stimuleren' in plaats van 'beloven' er is nu weer een 'zero-emissie' stal bedacht. Morgen kan het weer anders zijn. Hoe dan ook: belofte maakt schuld. Altijd? Of is er ook nog zoiets als overmacht?
Als de wet verandert, en het nakomen van een belofte daarmee onwettig zou zijn, kan het antwoord niet anders luiden dan: ja, hier is sprake van overmacht. Maar is dat ook zo als alleen de publieke opinie verandert, het voortschrijdend inzicht? Als de officiële instanties vaststellen dat het (nog) aan de wettelijke normen voldoet?
De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, heeft een reputatie met formele uitspraken die niet altijd door de bevolking worden begrepen. Als we toch even teruggaan in de geschiedenis, zien we dat dit bij de bewuste megastal precies hetzelfde heeft uitgepakt: in alle besluiten hierover kreeg de initiatiefnemer gelijk en trokken provincie en gemeente aan het kortste eind. Het blijft koffiedik kijken, maar de kans lijkt levensgroot dat de megastal er uiteindelijk gaat komen.
Het college van Meierijstad is daar ook van uitgegaan, getuige hun woorden "Wij hebben geen andere keus." Hun bewering dat ze hierbij zoveel mogelijk ook de belangen van de omwonenden hebben meegenomen is echter in die keuze niet terug te zien. Het belang van één familie tegenover dat van een complete buurtschap?
Het is nu aan de gemeenteraad of ze een 'verklaring van geen bedenkingen' gaan afgeven. Die zal niet letterlijk opgevat kunnen worden, bedenkingen zijn er sowieso. Als ze resultaat-denken, zoals het college, wordt er geen verlengde en dure lijdensweg naar de rechter bespaard, want geprocedeerd tot het gaatje wordt er tóch. Beloftes gedaan in verkiezingsprogramma's en publicaties in media kunnen niet geloofwaardig teruggedraaid worden met "dat wisten wij niet". Dan moet je beter je huiswerk doen voordat je het inlevert.
De gemeenteraad mag niet op de stoel van de rechter gaan zitten, en heeft haar eigen verantwoordelijkheid. En wie weet, komt er tóch nog een wending in de zaak.

'Geen last van veehouderijen, maar moeite met megastal'

Uit onderzoek van het burgerpanel van Sint Oedenrode, gefaciliteerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek, blijkt dat inwoners uit Sint Oedenrode niet zozeer moeite hebben met de veehouderijen in Sint-Oedenrode. Met de megastal daarentegen hebben ze over het algemeen wat meer moeite.

Op het eerste gezicht blijkt dat niet direct uit de uitkomst. 25% is pertinent tegen de komst (of uitbreiding) van veehouderijen. Tegelijkertijd tippen de geënquêteerden voorwaarden aan die soms lastig uitvoerbaar zijn. Zo geeft 51% aan dat het geen moeite heeft met een megastal als er maar geen stank- of geluidsoverlast is. De vraag is of een megastal dit kan garanderen.

Uit de vele bijgeschreven reacties blijkt dat diverse inwoners een megastal niet bepaald zien zitten. Enkele reacties: 'Concentratie van 18000 dieren leidt tot veel te grote risico's: als het fout gaat, gaat het heel fout. Verder: veebedrijven van duizenden dieren leidt tot een onaanvaardbaar hoog aantal verkeersbewegingen van vee- en voederwagens over smalle landbouwwegen.' 'Deze veehouderij is qua schaal en impact op de omgeving te groot om in het gebied in te passen.' Een enkeling stelt er een andere voorwaarde bij: 'Als de omwonenden het waardeverlies van hun woning financieel gecompenseerd zien.'

We vroegen de deelnemers van het burgerpanel in Sint Oedenrode ook naar tops (complimenten) en tips (aandachtspunten) als het gaat over het beleid rondom veehouderijen in Meierijstad. Enkele tops: 'Een mooi item om te bespreken met de Rooise bevolking.' 'Goede overweging tussen overlast en bedrijfsmogelijkheden.' 'Sint-Oedenrode is altijd een landelijke gemeente waar absoluut ruimte moet zijn voor veehouderij.' En bij deze ook enkele tips: 'Bekijk alle menselijke en dierlijke aspecten qua gezondheid en leefbaarheid van iedereen.' 'Doe wat goed is voor de gemeenschap, niet wat goed is voor één ondernemer.' 'Een megastal mag er alleen komen onder zeer strikte voorwaarden zoals ver genoeg buiten bebouwde kom, geen risico's voor volksgezondheid, geen overlast voor de omgeving etc. Met al die voorwaarden lijkt het mij eerlijk gezegd bijna onmogelijk om een megastal te bouwen. Daarom vind ik het ook vreemd dat B&W nu toch een akkoord heeft gegeven.'
Kijk op de website www.tipmooirooi.nl voor de complete uitslag

Jaargang 7 • Week 26 • Woensdag 28 juni 2017

Formido Bouwmarkt
Vennotex
Huiskens Optiek&Horen

Skatebaan gaat weg

Het gaat om deze skatebaan.

De skatebaan aan de Julianastraat/Frederikstraat wordt binnenkort weggehaald. Uit onderzoek door geluidsexperts is gebleken dat de huidige skatebaan op de huidige locatie niet voldoet aan de geluidsnormen die op dit moment gelden. Daarom heeft het College van B&W op basis van juridische gronden moeten besluiten de skatebaan vóór 11 juli weg te halen. Inmiddels is een start gemaakt met het verkennen van alternatieven. De buurt is verbolgen, op Facebook regende het klachten. Er is vooral onbegrip omdat de skatebaan pal voor de vakantie wordt weggehaald.

Het speeltoestel bestaat al jaren. Waarom voldoet het dan nu ineens niet meer aan de geluidsnormen? "De laatste jaren hebben uitspraken van de rechtbank en Raad van State ervoor gezorgd dat er geluidsnormen zijn ontstaan voor speeltoestellen. Daarvoor waren er geen normen en heeft de gemeente steeds zelf een belangenafweging gemaakt", licht een woordvoerder toe. Dat het nu zo plotseling voor de vakantie moest gebeuren heeft volgens dezelfde woordvoerder ook een reden. "Nu, na een handhavingsverzoek, besloten moest worden om de skatebaan te verwijderen, moet dat wettelijk gezien binnen een bepaalde termijn. Daarom wordt de skatebaan uiterlijk 11 juli verwijderd."

Informatieavond
Omwonenden zijn begin juni per brief geïnformeerd over dit besluit; woensdagavond waren ze in de raadszaal uitgenodigd om uitgelegd te krijgen waarom de maatregel genomen moet worden en hun vragen beantwoord te krijgen. Een twintigtal wijkbewoners en vertegenwoordigers van de wijkraad waren aanwezig. Aan hen benadrukte wethouder Van Rooijen dat het College zich realiseert dat dit een grote teleurstelling is voor de kinderen die gebruik maken van deze succesvolle en populaire speelvoorziening. En er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat dat er zo snel mogelijk een alternatieve speelvoorziening komt die aan álle normen voldoet. Van Rooijen: "Buiten spelen van kinderen op een goede en (sociaal) veilige manier is ontzettend belangrijk; dat vindt ook het College."

Oproep
Begin juli is er een bijeenkomst waar kinderen, ouders en omwonenden ideeën en suggesties met elkaar kunnen delen. Het is belangrijk dat er een oplossing komt die tegemoet komt aan de wensen van de jeugd én waarvoor draagvlak is binnen de wijk. Inwoners die mee willen denken kunnen zich alvast aanmelden bij de gemeente, bij Marja van Heijst via mvanheijst@meierijstad.nl. Zij ontvangen dan een uitnodiging.

Brandbrief coöperatie over overheidsbeleid veehouderijen

In een brandbrief heeft Agrifirm, de grootste Nederlandse boerencoöperatie, aan Gedeputeerde staten gevraagd om de op stapel staande veranderingen in de regelgeving omtrent de veehouderijen niet te ondersteunen. De maatregelen verplichten veeboeren 'zero-emissie' stallen om de milieueffecten van hun stallen terug te brengen naar nul.

Als de voorgenomen maatregelen toch doorgaan, zal daarvoor in de plaats direct een pakket aan 'flankerende' maatregelen moeten komen, die neerkomt op een flinke zak met geld. De nieuwe regels vragen namelijk een investering van de veeboeren. Gebeurt dat niet, dan zal de toch al zwaar door overheidsmaatregelen en crisis geteisterde veehouderij deze klap niet meer te boven komen, zo waarschuwt Agrifirm. Het herstel van de sector op termijn, dat Den Haag hun voor ogen houdt, gaat er volgens Agrifirm niet komen omdat de voorgestelde maatregelen niet effectief zouden zijn, en veel te rigoureus. De coöperatie onderbouwt het betoog met cijfers.

Kortom: duurzaamheid en schoner milieu goede zaak, maar niet op die manier. En als je dat toch doet, geef de boeren alsjeblieft de tijd en het geld om het allemaal voor elkaar te krijgen.

Nuttige ontmoeting pers en gemeente

Pers en gemeente, ze kunnen niet zonder elkaar. Een enkele keer wringt het tussen die twee, maar meestal lopen hun belangen parallel. Communicatie is daarbij ongelooflijk belangrijk.

Afgelopen donderdag was er, op initiatief van de gemeente, een ontmoeting waarbij beide kanten hun ervaringen en verwachtingen naar elkaar uitspraken. De pers had massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging en wat onze redactie betreft was het een nuttig initiatief. We gaan even in op de onderdelen die voor u als lezer interessant kunnen zijn.

Met Meierijstad in zicht had Sint-Oedenrode de pers 'verboden' om rechtstreeks te bellen met leden van het college van B & W, dat moest – liefst per mail – via het zogeheten Persloket. Vooral dagbladen hadden daar bezwaren tegen vanwege de vertraging in de dagelijkse nieuwsgaring. In Meierijstad is het persloket voortgezet en de ervaringen van week- maar ook dagbladpers waren tegen die achtergrond opvallend positief. Er waren 'leerpunten' geweest maar de verbeteringen daarop waren de pers ook niet ontgaan.

In de ogen van burgemeester Fränzel, portefeuillehouder communicatie, waren de afzonderlijke weekbladen wél nog te veel bezig met de eigen kerk- of kerndorpen. 'Meierijstad dat zijn we samen' Ook hield hij een pleidooi voor een informeler, persoonlijker contact tussen de politici en de pers. Dat kan leiden tot beter begrip en minder misverstanden. Ook af en toe een compliment, of het omgekeerde, kan heel effectief zijn. Over de risico's daarvan, mogelijke beïnvloeding van (vooral) de pers, werd niet gesproken. Blijkbaar zag geen enkele aanwezige dit als een gemis, en vond 'beroepsethiek' iets vanzelfsprekends.

Het appèl dat Fränzel deed aan de media om de bestuurders van Meierijstad meer bekend te maken bij de bevolking, kwam voor onze redactie als een leuke opsteker. Dat is immers precies wat DeMooiRooiKrant al jaren doet met de rubriek 'De politiek dichterbij'. "Voorlopig kunnen we met een interval van drie weken, met 35 gemeenteraadsleden nog vooruit" merkte onze redacteur op. Fränzel, ad rem als altijd: "Maar daar heb je dan ook nog bijna vijf jaar de tijd voor."

Kink in de kabel voor biogasinstallatie Wolvensteeg

In de procedure voor vestiging van een biogasinstallatie aan de Wolvensteeg in Sint-Oedenrode is op 2 mei jongstleden aan initiatiefnemer Frank van Genugten door Gedeputeerde Staten een vergunning geweigerd op grond van de Natuurbeschermingswet.

In 2012 hadden GS op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het toenmalige ontwerp en op 30 december 2014 vroeg Van Genugten een vergunning aan op grond van de Natuurbeschermingswet. Volgens de Omgevingsdienst van GS is de procedure verschillende keren vertraagd, omdat niet alle gevraagde gegevens direct door Van Genugten werden aangeleverd of onderbouwd. Ook zijn er tussentijds aanvullingen gedaan op de aanvraag en is er discussie geweest over de 'uitgangssituatie' van de vergunningaanvraag. In totaal zijn er drie ontwerpbesluiten geweest op de aanvraag.

In de tussentijd hadden de omwonenden, die tegen het plan zijn, zich verenigd in de Stichting Tegengas. De Omgevingsdienst heeft de vergunning geweigerd omdat de installatie schadelijk zou kunnen zijn voor de natuur in het gebied vanwege de verwachte hoeveelheden stikstof (depositie), mede vanwege de toenemende verkeersbewegingen. Het besluit tot weigering is direct in werking getreden. Van Genugten is inmiddels in beroep gegaan tegen de weigering, omdat de stikstofdepositie volgens hem niet toeneemt.


IJsprijs Postcodeloterij in Rooi

Een hele wijk in Sint-Oedenrode wint ijs. De IJsprijs van de Postcode Loterij is in de meitrekking namelijk op postcodegebied 5492 in Sint-Oedenrode gevallen. Vanaf volgende week kunnen de 1444 winnaars hun ijsprijs ophalen.

Inwoners van Sint-Oedenrode die in de meitrekking meespeelden met de Postcode Loterij, kunnen per lot kiezen voor een van de vier nieuwste smaken Ben & Jerry's ijs: Cookie Dough 'Wich, Cookie Dough S'Wich Up, Bob Marley's One Love en One Sweet World. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen ophalen. Dit kan van zaterdag 1 juli t/m zondag 16 juli bij Dorpswinkel Boskant, Meidoornstraat 2 in Sint-Oedenrode.

Postcode Loterij - De samenleving wint altijd
Bij de Postcode Loterij maken deelnemers maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen zij goede doelen omdat de helft van iedere lot hiernaartoe gaat. Dankzij de 2,8 miljoen deelnemers is er dit jaar 341 miljoen euro geschonken aan 99 goededoelenorganisaties op het gebied van mens en natuur. Dit zijn onder meer: UNICEF, Natuurmonumenten, Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Humanitas en Stichting DOEN.

Het sociale gezicht van Ben & Jerry's
Ook bij Ben & Jerry's staat sociale impact centraal. Naast het maken van ijs op een zo duurzaam mogelijke manier, ontwikkelt het bedrijf initiatieven tegen de opwarming van de aarde en maakt het zich hard voor een wereld met meer sociale rechtvaardigheid.

NL-alert controlebericht

Veel Brabanders ontvangen informatie bij een noodsituatie. Zij hebben NL-Alert ingesteld op hun telefoon. Dat is slim, want via NL-Alert kan de overheid je gericht alarmeren en informeren bij noodsituaties, zoals bij explosiegevaar of een terroristische aanslag. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Maandag 3 juli zendt de overheid om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.

Maandag 3 juli om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Als je het controlebericht op 3 juli ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld. Je weet dan zeker wat je moet doen als je in de buurt bent van een echte noodsituatie. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Mooie momenten bij jubilarissen brandweer

Ieder jaar rond deze tijd is het weer raak in de Laan van Mariëndael. Loeiende sirenes en voorbij razende brandweerauto's. De bewoners weten dan al hoe laat het is: geen brandalarm, maar jubilarissen van de vrijwillige brandweer van team Brabant Noord uit Rooi. En daar worden jubilea nog ouderwets en bij elke gelegenheid gevierd, want het zijn wél mensen die dag en nacht voor anderen klaar staan en dat nog vrijwillig ook.

De eer viel zaterdag te beurt aan drie leden van het team: Marc de Bie en Henk Pennings waren er 12,5 jaar bij, Mark Rijker 20 jaar. In de stromende regen stapten ze met hun gezin uit de brandweerauto's. Locoburgemeester Harry van Rooijen wist daar een positieve draai aan te geven: weinig kans dat een heide-of bosbrand het feestje zou bederven.

Postcommandant Frank van der Heijden praatte de huldigingen met humor aan elkaar, en naar goed gebruik deed Kevin namens de personeelsvereniging daar nog een schepje bovenop. Want aan anekdotes geen gebrek in het brandweerteam. Ook Marc de Bie, de 'stille kracht die nooit vooraan staat' ontkwam er niet aan. Bij de redding van een varken uit de gierput zat hij zo onder de stront, dat zijn collega's dankzij zijn helm het goede varken mee naar huis konden nemen. De juist altijd nadrukkelijk aanwezige Henk Pennings werd geplaagd met zijn snelheid, deuken en het vermoeden dat hij altijd met zijn brandweerpak aan in zijn auto slaapt.

Die snelheid liep ook als rode draad door de speech voor de 48-jarige Mark Rijker, die zelfs op de fiets schade (aan zichzelf) wist te rijden. De man die ooit was begonnen als kok bij Novadic grossierde in diploma's en certificaten en was de enige officier binnen het Rooise korps.

De vele aanwezigen in het voormalige gemeentehuis applaudisseerden na iedere speech. Het grootste applaus ging echter naar Isa, het oudste dochtertje van Mark en zijn Moniek, die als volslagen verrassing een eigen gedichtje aan hem opdroeg. "Lieve papa …." met naast lieve woordjes ook de nodige humor erin. Houd het dán maar eens droog.
Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Kinderen moeten we te allen tijden beschermen

John de Mol, mediatycoon en miljardair, heeft in zijn testament een groot deel van zijn vermogen bestemd voor de bescherming van kinderen en dieren. Hij doet dat omdat kinderen en dieren zichzelf niet kunnen verdedigen en daardoor het meest kwetsbaar zijn in onze maatschappij. Zo simpel kan iets zijn.

Zo simpel is het helaas in de gemeenteraad van Meierijstad niet. Op 22 juni diende Hart voor Schijndel een voorstel in. In dit voorstel zou de gemeente verplichten dat alle vrijwilligers bij verenigen waar met kinderen gewerkt wordt en die subsidie krijgen een Verklaring Omtrent Gedrag moeten aanvragen. Dat kan gratis. Kost helemaal niets en kan gewoon via internet. Als vereniging weet je dan zeker dat je geen vrijwilligers in huis hebt/krijgt die zich ooit vergrepen hebben aan een kind. Simpel toch? Nee dus.

In mijn simpele redenering kan er nooit, maar dan ook nooit, een reden zijn om iets niet te doen om de veiligheid van kinderen in Meierijstad te beschermen. Dat ze geen slachtoffer worden van seksueel misbruik en geweld. Kinderen zijn het meest kwetsbaar en kunnen zichzelf niet beschermen. De reacties van de coalitiepartijen en wethouder Van de Pas waren teleurstellend. Ze hadden allerlei praktische, administratieve, juridische bezwaren. Ondanks mijn oproep dat deze bezwaren nooit mochten gelden in dit geval bleven ze daarbij.

Dit was de kans om heel concreet te laten zien dat je serieus werk maakt van veiligheid voor kinderen. Niet de oplossing, maar wel een klein stukje van de oplossing. Ik wil op geen enkele wijze de beste intenties van de coalitie en de wethouder in twijfel trekken. Ze hebben laten zien betrokken te zijn bij de veiligheid van onze kinderen, dat ze het hart op de goede plek hebben en de beste oplossing te willen voor veiligheid van kinderen. Gelukkig zei de wethouder een onderzoek toe waarvan de uitkomst in oktober naar de raad komt. Deze uitkomst heeft concrete voorstellen om onze kinderen te beschermen. Dat is goed. Ik moet geduld hebben!

Dieren zijn volgens John de Mol de andere kwetsbare doelgroep. In juli komt de megastal met 18ooo varkens in Nijnsel in de raad. Varkens kunnen zichzelf ook niet verdedigen. Ik ben benieuwd wat de gemeenteraad met dit voorstel gaat doen.

Marrik van Rozendaal

Fractievoorzitter D66


NJA en Eternity laten het Kerkplein swingen

Aan de vooravond van de Jaarmarkt in Rooi hielden fanfare N.J.A. en de lokale horeca voor een muziekfeest door het hele centrum. Bij verschillende kroegen traden bandjes en soloartiesten op. Zo ook op het kerkplein, waar N.J.A. zelf optrad, in samenwerking met top-100 coverband Eternity. Zij zorgden voor een gezellige sfeer en lieten Rooi swingen met hun top2000 concert.

Vanaf 21:00 begon het muziekfeest. Voordat N.J.A. en Eternity het podium over namen, was het de beurt aan gastgitarist Dennis van der Sanden. Hij vertoonde zijn gitaarkunsten aan het publiek. Dat was een erg sterk begin van de avond. Daarna was het de beurt aan de fanfare en de coverband. Het thema van de avond was top2000, dus bijna alle nummers die werden gespeeld kwamen uit die hitlijst. Jaarlijks luisteren miljoenen mensen graag naar de top2000 en zo ook veel mensen uit Rooi. Het publiek danste en klapte vrolijk mee met de muziek en genoot ondertussen van een lekker drankje. Doordat we de afgelopen week nogal verwend zijn met veel zon, viel het weer enigszins tegen, maar dat leek voor het publiek niets uit te maken. Het hele Kerkplein stond dan ook vol. Op wat motregen na is het de hele avond droog gebleven en kon er dus lekker mee geswingd worden door het publiek.

Fractie TEAM vergadert in Nijnsel

Op dinsdag 4 juli a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. We houden de vergadering in gemeenschapshuis De Beckart van 19.30 tot 21.30 uur.

Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen. Het is natuurlijk ook mogelijk zelf een onderwerp in te brengen. Op de agenda van deze avond staat onder andere: Koersbepaling WSDVoorgenomen vestiging varkenshouderij aan de Lieshoutseweg, Sint-Oedenrode. Het adres van gemeenschapshuis De Beckart: Oude Lieshoutseweg 7, 5492 HT Sint-Oedenrode.

Fractie VVD vergadert bij De Beleving

De VVD raadsleden en burger commissieleden nodigen u van harte uit om samen met hen en andere VVD-leden van gedachten te wisselen over actuele politieke onderwerpen die behandeld worden in de aankomende raadsvergadering.

Het Politiek café is voor iedereen toegankelijk en start met een politieke rondvraag. Graag tot ziens op dinsdag 4 juli om 20.00 uur. De locatie is brasserie De Beleving in Sint-Oedenrode.

Stimuleringsprogramma bijen in Brabant

Er zijn in Nederland 358 soorten bijen. Zij zorgen voor de bestuiving van gewassen en zijn vooral voor de fruit-, groente- en zaadteelt essentieel. Zonder bijen hebben de landbouw en de samenleving als geheel dus een groot probleem. Van de belangrijkste gewassen wordt 75% door bijen, samen met hommels en vlinders, bestoven. Zo dragen de honingbij en de wilde bij voor meer dan een miljard euro per jaar bij aan de productie van groene en fruit in Nederland.

In ons land is 90% van het grondgebied voor bijen niet meer geschikt om in te leven. Een verarming van de natuur dreigt. De meeste bijensoorten zouden ook in Brabant te vinden moeten zijn, maar dat is niet het geval. Het gaat hier zelfs sterk achteruit met de bijenstand. Bijensoorten zijn de laatste jaren sneller achteruit gegaan dan andere flora- en faunagroepen. Van de 200 bijensoorten in Brabant is er zo'n 20% inmiddels uitgestorven. Nog eens 30% wordt met uitsterven bedreigd.

Subsidieregeling
Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om met een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Vlinderstichting, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Centrum voor Landbouw en Milieu, en HAS intensief samen te werken om het tij te keren. De provincie heeft hiervoor in de afgelopen jaren € 1.200.000,- ter beschikking gesteld. Er kunnen nog in beperkte mate plannen voor in het buitengebied worden ingediend voor de subsidieregeling (subsidie voor leefgebied van de bij).

Samenwerking
Met het Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015 – 2018 (of Herstelplan voor de Bij in Brabant) willen de projectpartners kennis over bijen delen, gewasbeschermingsmiddelen gericht inzetten en het voedselaanbod voor bijen vergroten. Zo hebben zij in de afgelopen paar jaar 30 uiteenlopende projecten opgezet om de leefomgeving in met name het buitengebied te verbeteren. Bijvoorbeeld door het vergroten van natuurgebieden en de aanleg van verbindingszones hiertussen. Door agrarisch natuurbeheer te stimuleren komen er meer bloemen en kruidensoorten, wat goed is voor bijen.

Daarnaast worden gemeenten en agrariërs aangespoord om minder of gerichter gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De bermen langs provinciale wegen worden ecologisch beheerd. Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en er wordt op een speciale manier gemaaid. Waar voldoende ruimte is en geen risico's zijn voor de verkeersveiligheid, worden bermen ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels. De provincie geeft het goede voorbeeld: van de 550 km aan provinciale bermen wordt 500 km al ecologisch beheerd. Verbeterpunt is dat het bloemrijker mag worden. Het is de enige maatregel die op grote schaal bijen kan voorzien in voedsel, nestplaatsen en verbindingen voor verspreiding van bijen.

Kansen in buitengebied
In de bebouwde kom is het redelijk gesteld met de bijen (gemeenten gebruiken al minder gewasbeschermingsmiddelen en in de tuinen staan relatief veel bloemen). Maar het buitengebied van Brabant is voor de bij nog niet optimaal. Belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de bijenpopulaties is de aantasting van het leefgebied van bijen. Er zijn te weinig bloemen in het buitengebied en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is ook een probleem. De bij raakt gedesoriënteerd. Een honingbij bijvoorbeeld kan dan de weg naar het volk niet meer terugvinden. En zo stopt de keten van voedselbevoorrading met volkensterfte als gevolg.

Het gebruik van diverse gewasbeschermingsmiddelen vergroot ook de kans op ziektes en plagen. Door akkerranden te verrijken met bijvoorbeeld klaprozen, korenbloemen en klaversoorten worden wilde bijen aangetrokken, maar ook akkervogels zoals de kwikstaart en de veldleeuwerik.

Wegbermbeheer
Met de 64 gemeenten in Brabant zoekt de provincie Noord-Brabant mogelijkheden om tot een meer ecologisch en bijvriendelijk wegbermbeheer binnen gemeentengrenzen te komen. Studenten van de HAS hebben een toolbox ontwikkeld vol met tips voor gemeenten met informatie over het bijvriendelijk inrichten en beheren van gemeentelijk groen. En een aantal partijen werkt aan de ontwikkeling van een digitale landkaart waarop alle bomen van Nederland staan. Dat helpt gemeenten bij het oplossen van het tekort aan voedsel voor bijen. In een later stadium worden zo ook struiken en kruidenvegetatie (bloemen) in kaart gebracht.

Tuinen
Brabanders kunnen zelf ook het nodige doen door de tuin met ander groen in de wijk of het buitengebied te verbinden. Het aanplanten van de vlinderstruik, hemelsleutel, ijzerhard, kamperfoelie en tijm zorgt voor voedsel in de vorm van nectar. En met brandnetel, pinksterbloem, kardinaalsmuts, vuilboom, hulst en wegedoorn wordt de rupsenpopulatie bevorderd.

Word jij een leesmiljonair?

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, soms wel één à twee niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit wordt de zomerdip genoemd. Om deze zomerdip tegen te gaan, wil de bibliotheek deze zomer alle kinderen mét hun familie uitnodigen om deel te nemen aan het project 'Leesmiljonairs'.

Samen gaan we deze zomer proberen om 1 miljoen minuten te lezen. Zowel het lezen thuis, op school, het voorlezen en het regelmatig bezoeken van de bibliotheek tellen mee. Bij de bibliotheek kun je een speciaal Leesmiljonairs-boekje ophalen waarin je de gelezen minuten kunt opschrijven. Je kunt diploma's en cadeautjes verdienen als je een bepaald aantal minuten hebt gelezen. Wanneer we ons doel behaald hebben, komt er een "Gruwelijk eng gala" in de Kinderboekenweek waar alle deelnemers voor worden uitgenodigd.

Helpen jullie ons om met z'n allen 1.000.000 minuten te lezen? Kom dan naar de bibliotheek in Schijndel, Veghel, Erp of Sint-Oedenrode en haal vanaf 28 juni je leesmiljonairs-boekje!

Veel geld opgehaald voor twee miljoen buikpatiënten

In de week van 12 t/m 17 juni haalden collectanten van de Maag Lever Darm Stichting maar liefst 3495,65 op in Sint-Oedenrode. Dat deden zij door iedere dag het Maag Lever Darm Alarm te laten 'klinken' langs de deuren – om aandacht te vragen voor de 60 mensen die iedere dag te horen krijgen dat ze een vorm van kanker hebben in het spijsverteringskanaal. Met het geld redt de stichting levens, door meer onderzoek mogelijk te maken voor de in totaal 2 miljoen buikpatiënten in Nederland.

Met weinig collectanten hebben ze toch een mooi bedrag opgehaald . De stichting bedankt daarvoor alle collectanten én gulle gevers van Sint-Oedenrode.

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting steunt baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken naar verschillende vormen van kanker in het spijsverteringskanaal, zoals darmkanker, alvleesklierkanker en slokdarmkanker. Maar ook naar chronische buikziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Op deze manier maken zij een toekomst mogelijk voor mensen zoals Willem, die slokdarmkanker overleefde. En voor Bénédicte, die op haar verjaardag te horen kreeg dat ze aan darmkanker leed – waarvan ze nog altijd de gevolgen ondervindt. Of Yvonne, die midden in de opening van een nieuwe autogarage-zaak, toen bleek dat ze endeldarmkanker had. Deze buikpatiënten zetten zich als hoofdrolspelers in de collectecampagne in - met de Maag Lever Darm Stichting en bijbehorende achterban, waaronder alle 16.000 collectanten. Samen zorgden zij voor deze succesvolle opbrengst, die méér onderzoek naar deze vreselijke buikziekten mogelijk maakt.
Sandra Willering, één van de collectanten, lijdt zelf aan de buikziekte coeliakie. Die heeft zij redelijk onder controle. "Ik gun alle mensen met een andere spijsverteringsziekte, die het meestal niet zo makkelijk hebben, hetzelfde. Ik wilde iets doén om 'zieken' net zo pijnvrij te laten leven als 'niet-zieken'. En de mooiste en beste manier om hier aan bij te dragen, is voor mij collecteren."

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist? Doneren kan alsnog via www.mlds.nl of sms BUIK naar 4333 en doneer automatisch €3.

Bijeenkomst over begrazing omgeving Vressel

Staatsbosbeheer geeft op 13 juli om 19.00-21.00 uur in de Vresselse Hut een informatieavond over het toekomstige beheer van de vennen van het Vresselsbos.

In opdracht van Staatsbosbeheer zijn vorig jaar de werkzaamheden tot het herstel van de vennen in het Vresselsbos afgerond. Er werd opslag en begroeiing verwijderd, sloten en greppels gedempt en vergraste heide geplagd. Maatregelen die genomen zijn om het leefgebied van bijzondere soorten zoals lavendelhei, klokjesgentiaan, levendbarende hagedis, heikikker, speerwaterjuffer en niet te vergeten de nachtzwaluw te herstellen.

Hoe nu verder
Om te voorkomen dat de omgeving van de vennen weer dichtgroeit wordt er grazend vee in gezet. Binnenkort start er een gescheperde kudde Kempische heide- schapen. Schapen zijn net grasmaaiers en vreten voornamelijk de grassen weg. Rundvee zorgt er voor dat opslag van jonge bomen en stuiken weggevreten wordt. Door het heen en weer geloop maken zij met hun poten de bodem open, daardoor krijgen planten weer een kans.

Op 13 juli zullen medewerkers van Staatsbosbeheer door middel van kaarten laten zien waar het veeraster geplaatst gaat worden en wordt u de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Vresselse Hut Vresselseweg 33 St. Oedenrode. U kunt zich opgeven bij R.verrijt@staatsbosbeheer.nl

Buurtvereniging Sluitappel viert 25-jarig bestaan

Van deze groepsfoto spat de gezelligheid af! Foto: Jos van Nunen

Het is één van de oudste buurtverenigingen van Sint-Oedenrode; buurtvereniging Sluitappel. Is het ook de gezelligste? De leden zullen zelf zeggen van wel en daar kunnen ze nog wel eens gelijk in hebben, want afgelopen zaterdag beleefden ze een mooie dag. Toen vierde het buurtschap haar 25-jarig bestaan.

Aan de keukentafel van Harrie en Ardie van de Ven werd de buurtvereniging geboren. Ze zijn één van de dertien gezinnen die al 25 jaar aan de Sluitappel wonen. Nu is Harrie al jaren voorzitter en die taak vervult hij met veel overgave en enthousiasme. Een woordje van hem kon zaterdag dan ook niet uitblijven.
De club is van aanzienlijke grootte. Dat laat deze flinke groepsfoto zien. Door nieuwbouw komen er meer en meer jonge gezinnen bij en daarom is het jongste lid dan ook niet ouder dan vier weken. Het oudste lid is overigens 86 jaar.
Afgelopen november collecteerde de feestcommissie het geld van dit feest bijeen door middel van een hilarische dienstenveiling. De doelstelling: een feest voor jong en oud. Dat lukte! Er werd afgetrapt met Heel Sluitappel Bakt…. een schot in de roos. Zeventien creaties taart en gebak werden door een jury beoordeeld. Wat volgde was een ballonnenwedstrijd, een show van De Dunne Deur en een potje Bumping Bal. De aansluitende barbecue werd aangeboden door buurtgenoot en slager Dennis van der Ven. Later werd in de disco van familie Raaijmakers gedanst en kwam zanger Daria nog even optreden. Uiteindelijk deed Harrie om 4 uur vermoeid maar tevreden het licht uit…

Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl


8 / 32

Deze bikkels wilden best even stoppen voor een foto.

Rennen voor Edukans

De rode snoetjes spraken boekdelen. De Nijnselse kinderen deden er vorige week donderdag alles aan om zoveel mogelijk rondjes te rennen voor het goede doel. Het was lekker weer, een beetje te warm, maar de bekertjes water en een tuinslang hielpen een handje.

In de weken ervoor haalden de leerlingen geld op bij ouders, familie en vrienden. Zij kregen zelfs te zien waar het geld naar toe gaat. Naar een nieuw schoolbord of een boek. Een uur lang rende de jeugd rondjes om de Anjerlaan met veel trotse ouders aan de zijlijn. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Aanpak criminaliteit buitengebied krijgt prioriteit

Een paar weken geleden stelde D66 vragen aan het college over de drugscriminaliteit op het platteland. De fractie is blij met de antwoorden van het college. Portefeuillehouder en burgmeester Fränzel geeft aan dat hij bekend is met het feit dat er vormen van drugscriminaliteit voorkomen in de buitengebieden van Meierijstad. Vanaf januari 2016 tot op heden zijn er vier hennepkwekerijen en twee drogerijen/knipperijen opgerold.

Daarnaast wordt er actief op signalen van drugscriminaliteit gereageerd. In de nog op te stellen kadernota Integrale Veiligheid en het handhavingsbeleid zal drugscriminaliteit in het kader van de aanpak ondermijning prioriteit krijgen.

Enkele vragen van D66 waren ook gericht op de aanrijdtijd van politie. Kan ze binnen 15 minuten ter plekke zijn? Fränzel antwoord hier 'nee' op. De doelstelling is om in negentig procent van de prio 1 meldingen op tijd ter plekke te zijn. In 2016 bleek dit in 78.5 procent ook echt te lukken. De burgemeester geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de grootte van de gemeente en dat het hele basisteam Meierij hier mee te maken zal hebben. Toch geeft hij aan dat er op dit moment voldoende politiecapaciteit is door het slim inzetten van personen en middelen en het maken van keuzes. De politiecapaciteit ligt onder continue monitoring om zo steeds vaker wel binnen de aanrijdtijd ter plekke te zijn.

Het platteland van Meierijstad is voor D66 een van de speerpunten. Fractievoorzitter Van Rozendaal: "Wij zijn blij dat in het kader van veiligheid en criminaliteit goed gekeken wordt hoe het daarmee staat in Meierijstad. Je weet natuurlijk alleen wat je weet en je weet niet waar je geen zicht op hebt. Het stelt ons gerust dat het actief in de gaten gehouden wordt. Natuurlijk is het aantal van zes, eigenlijk wel zes te veel."

Fractie D66

Jan Bekx award uitgereikt

Tijdens de jaarvergadering van de BTB deze maand is dit jaar voor het eerst een wisseltrofee uitgereikt. Namelijk de 'Jan Bekx award'. Deze wisseltrofee zal jaarlijks uitgereikt worden aan die persoon die zich belangeloos heeft ingezet voor collega-ondernemers.

De eerste keer ging de award naar John van de Laar. John heeft zich op vele fronten belangeloos ingezet voor andere ondernemers. Denk hierbij aan het starterscollectief, BTB, etc. Martijn v.d. Loo heeft de award ontworpen. Hij heeft dit gedaan in de gedachtegang van Jan, wat de award natuurlijk nog net wat meer speciaal maakt. Tijdens deze avond werd speciaal een speech voorgelezen om John te bedanken. Een bijzondere award voor bijzondere ondernemers dus.

Bijzonder in Rooi goede doel van Roois Tourspel

Foto: Jos van Nunen

Met trots kunnen we meden dat dit jaar Bijzonder in Rooi het goede doel is van Het Roois Tourspel. Wij zijn verheugd dat we wederom zo'n mooi lokaal doel kunnen ondersteunen. Ken je deze organisatie nog niet? Dan introduceren we ze graag nog even aan jullie. Lever je deelnemerlijst(en) in vóór 30 juni 23.59u bij Café De Kroeg of tijdens openingstijden bij de andere inleveradressen om Bijzonder in Rooi te ondersteunen en natuurlijk om mee te spelen in het mooiste Tourspel van Nederland.

Bijzonder in Rooi is opgericht voor kinderen en jongeren met een beperking. Denk hierbij aan lichamelijke of geestelijke beperkingen maar ook kinderen of jongeren met een 'rugzakje' die op het reguliere onderwijs zitten. Ook zijn kinderen en jongeren die misschien geen indicatie hebben, maar om een andere reden moeilijk kunnen aansluiten in het reguliere, welkom bij Bijzonder in Rooi. Deze kinderen vinden het vaak lastig om aan te sluiten bij een sport(vereniging) of in contact te komen met leeftijdsgenootjes. Vaak zitten deze kinderen verspreid op scholen binnen de gemeente of zitten ze op scholen die niet in de eigen gemeente gehuisvest zijn. Sociale contacten en 'gezien' worden is belangrijk.

Foto:

Bijzonder in Rooi vindt het belangrijk dat kinderen een sociaal netwerk kunnen ontwikkelen en opbouwen. Door middel van vrijetijds- en sportactiviteiten aan te bieden, en aan te sluiten bij bestaande activiteiten binnen de gemeente Sint-Oedenrode, kunnen deze kinderen elkaar leren kennen waardoor er ook vriendschappen ontstaan. De kinderen vereenzamen niet, en voelen zich meer een onderdeel van de maatschappij. Kijk voor meer informatie op www.bijzonderinrooi.nl

Win met de leukste wielrenfoto!

Het Roois Tourspel houdt samen met MooiRooi.nl een nieuwe wedstrijd. Wie maakt de leukste of meest originele wielrenfoto!?

De eerste prijs is niet mis: een driegangenmenu voor twee personen bij De Beleving. Kortom, na het verbanden van flink wat calorieën kan je ze daar weer aanvullen!
Wees origineel! Ren met een wielrenfiets op je rug over de finish, maak een komische groepsfoto met je fietsvrienden of trek een kiekje zodra je weer eens je lekke band moet fiksen. Mail de foto naar redactie@demooirooikrant.nl en maak kans op de overheerlijke en prachtige prijs!!!

Wijkvereniging Eerschot

Woensdag 28 juni organiseert wijkvereniging Eerschot de laatste kienavond van het seizoen. Om 20.00 uur gaat de bingomachine het eerste nummer trekken. Geef thuis even aan dat je wat later thuis bent want er is een extra ronde en een extra prijs. Dus leden, willen jullie een gokje wagen, kom dan deze avond naar Meerschot aan de Heistraat 22. De zaal is om 19.15 uur open en de koffie en thee staat dan al klaar. In de pauze is er een loterij. Dit is de laatste activiteit voor de vakantie. Op 1 september start men weer met het nieuwe seizoen.


Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 29 juni kunt u kijken naar:
Dementievriendelijk samen leven in Meierijstad, Gehandicapten dag bij visvijver "De Vossekuil", Veteranen dag Meierijstad, Dansvoorstelling Sunrise in Mariëndael, Rooi Swingt met concert van NJA, Jaarmarkt in Rooi druk bezocht. Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193.

Meerlingen gezocht

Ans Visser verzamelt sinds 1958 van alles over meerlingen. Intussen is het een hele mooie en uitgebreide verzameling geworden. Ans heeft in al die jaren verschillende meerlingen gezien en gesproken.

In het jaar 2000 zijn er veel meerlingen bij Ans thuis geweest. Al deze meerlingen kregen een oorkonde en een kleine attentie. "Op dat moment was ik op zoek naar de oudste tweeling en drieling van Nederland," aldus Ans. "Ik probeer dit nog steeds bij te houden. Daarnaast steun ik gezinnen met een meerling. Ze ontvangen dan kleding of speelgoed van me. Onlangs kreeg ik een bijzonder leuk verhaal van een tweeling met een bijzondere gebeurtenis. Dit bracht mij op een leuk idee. Ik wil graag een boek uit gaan geven met bijzondere, mooie, avontuurlijke, verdrietige of spannende verhalen van meerlingen. Heb jij een mooi verhaal? Stuur dit dan, samen met een foto naar: ansvisser@hotmail.com. Misschien komt jou verhaal wel in de verhalenbundel.


Bezorger in centrum gezocht

Sint-Oedenrode - Excellent Verspreidingen is op zoek naar een bezorger die elke woensdag DeMooiRooiKrant wil bezorgen. Het gaat om het centrum. Onder andere de straten Heuvel, Sluisplein en de Hertog Hendrikstraat. Je bepaalt je eigen tijd, bent heerlijk in beweging in de buitenlucht en iedereen kijkt naar je uit!

Je bezorgt altijd in jouw eigen wijk of dicht in de buurt en de kranten worden bij jou thuis afgeleverd. Dus ben je 13 jaar of ouder, woon je in of in de buurt van Nijnsel en wil je wat bijverdienen? Meld je dan snel aan!

Aanmelden kan op: http://excellentverspreidingen.nl/aanmelden , via info@excellentverspreidingen.nl of telefonisch 073-8905000!

Een muzikale beleving

Waar komt die muziek toch vandaan? Dat zag je aardig wat mensen denken die door het dorp liepen. Na een korte speurtocht bleken de vrolijke noten van het terras van restaurant De Beleving te komen. Daar trad Seniorenorkest Dommelvolk afgelopen vrijdag op. Het werd een spontaan concert en het zorgde voor positieve reacties. Passanten stopten even om te kijken en te luisteren. Het was een hele beleving.

Weer duizenden tevreden gezichten op Jaarmarkt

Foto: Jos van Nunen

De jaarmarkt staat ieder jaar weer garant voor een druk centrum, volop keus in shoppen, eten, drinken, muziek en vermaak voor jong en oud. En ook afgelopen zondag kan weer in de historie worden bijgeschreven als een van de Rooise evenementen die gewoon niet kapot te krijgen is. De organisatie was volgens het beproefde recept. De enige dissonanten af en toe waren windstoten en donkere wolken, die het echter lieten bij dreigementen en de vele duizenden bezoekers hooguit een verfrissend spatje lieten voelen.

Schatting van het bezoekersaantal is altijd nattevingerwerk bij een evenement dat nog uitgestrekter is dan het winkelconcentratiegebied. In de afgelopen jaren noteerden we tussen de 15.000 en 25.000 bezoekers. In de 'bottlenecks' liepen de bezoekers schouder aan schouder en waar een groepje bezoekers bleef buurten of argeloos een kinderwagen dwars werd gezet ontstond meteen een opstopping. De indruk bestond dat 2017 geen recordjaar was, maar dat zal zeker te maken hebben met de twijfelachtige weersvoorspellingen. De laatste jaren staat de Markt voor de AH niet meer helemaal vol met kramen en attracties, maar een beetje meer ruimte heeft zeker ook zijn voordelen. Sinds het EMTE-terrein ook decor vormt voor de jaarmarkt, is er geen parkeerplek meer vrij of bereikbaar en de supermarkt hield zijn deuren gesloten.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Henri van Hoorn
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

De variatie op de jaarmarkt was behoorlijk, niet alleen de kraampjes, producten en vermaak voor jong en oud, maar ook de bezoekers waren van velerlei pluimage. Mensen kijken is toch altijd een van de meest favoriete bezigheden. De winkeliers deden goede zaken en dat gold ook voor het goede doel. Zo verkocht hospice Dommelrode maar liefst voor bijna € 2500 aan loten.


Uitslag trekking loterij hospice Dommelrode

In volgorde van sponsor, prijs, lotnummer en -kleur.

KE Trading 3 flessen Boplaas Pinot Noir Sparkling t.w.v. € 45: 453 roze; Van Stiphout bouwbedrijf 2 x Meierijspel € 50: 88 roze, 421 geel; Slagerij Kluijtmans: 2 x BBQ-pakket à € 50: 896 blauw, 107 roze; MarktApotheek: Cosmeticapakket t.w.v. € 85: 941 roze; Van Boxtel uw bouwpartner/Van Aarle houtbedrijf Dubbele boor, bit en schroefset ca € 50: 411 geel; Forum bouwmarkt Decoupeerzaag t.w.v. € 50: 4 roze, Accu-boorschroefmachine € 50: 41 roze, Eglo led schilderij 3 stuks totaal € 20: 849 blauw; Roxs Elektro Barbecue t.w.v. € 80: 387 roze; Van Liempd gebruikte bouwmaterialen Houten zitbank t.w.v. € 180: 280 roze; Vinivivaldi 5 wijnpakketten à € 20: 1 roze, 247 roze, 139 roze, 166 roze, 415 geel; Huybregts keukens tafelgrill t.w.v. € 50: 410 geel; Amadea hairstyling knippen, wassen en föhnen t.w.v. € 30: 513 roze; Drie-O automatisering 1 uur systeembeheerder t.w.v. € 75: 606 roze.

De winnaars kunnen de prijzen op vertoon van lot af (laten) halen op zaterdag 1 juli tussen 10 en 12 u op het adres Bobbenagelseweg 10a, Sint-Oedenrode. Verhinderd? Dan graag even een telefoontje naar Van Liempd Gebruikte Bouwmaterialen, 0413 477979.

Muziek op de kiosk

Een paar keer heb ik het nu meegemaakt: muziek op de kiosk. Ik heb daar absoluut geen goed gevoel bij op de manier zoals dat ging.

Als afsluiting van de avond-vierdaagse mochten 't Skrothupke en HZZ op de kiosk muziek maken. Zittend op hert terras bij de Gouden Leeuw keek ik een en ander aan.

Eerst was er de verbazing dat de wandelaars niet gewoon door het hele centrum liepen en dan via de Beurs, Ossekop, het Kerkpleintje, Dommeltje & Oud Rooy, rond de kiosk en dan eindigen bij de Gouden Leeuw. Bij ieder café een blaasorkestje en het feest is compleet, ook voor de wandelaars. Een geweldige intocht.

Nou ja, het was nu eenmaal anders georganiseerd. Zittend op het terras kijk je tegen een hoop geparkeerde auto's aan en dan blijkt er een blaaskapel te staan op de kiosk. Nauwelijks hoorbaar, omdat de afstand naar de Gouden Leeuw te groot is. Een hoop van de muzikale klanken vervormen en waren helemaal niet te horen. Bovendien zaten de mensen aan de andere kant van de straat tegen de ruggen aan te kijken van de muzikanten. Het Skrothupke besloot tenslotte om langs de Gouden Leeuw te gaan staan om muziek te maken.

Ik moet toegeven, de kiosk ziet er in de avond mooi uit met de vlaggen, de mooie verlichting en de bloemen. Ik mis trouwens de kleurrijke Brabantse vlag. Dat heeft al heel wat gekost, maar de hoop dat je daar met muziekgezelschappen moet gaan zitten, heb ik verloren. Totaal niet geschikt voor muziek, ondanks alle goede bedoelingen.

Misschien denk je: hij heeft weer commentaar, maar je moet zo denken: "'t is veul hendiger iemes z'n mening te volgen dan 'r zelluf één te hebbe.


Wat bloeit er in onze bermen

Er wordt door Gemeenten veel aan bermbeheer gedaan om het voor fietsers en wandelaars aantrekkelijk te maken. Zo ook in Sint-Oedenrode. Als wij door ons Dommelpark lopen bespeuren we een groot aantal soorten bloemplanten welke destijds via `plan Dotterbloem` zijn ingezaaid en zichzelf in de loop der jaren hebben gehandhaafd. Onze gids Theo Gottenbos doet verslag.

Knoopkruid (Centaurea jacea)
Knoopkruid is een minder voorkomende prachtige bloemenplant welke verspreid in de bermen voorkomt. Dit Knoopkruid behoort tot de Composieten- familie. Het kan tot 120 cm. hoog worden en is overblijvend waarbij de winterknoppen op of iets onder de grond aanwezig zijn. De plant bevat een wortelstok die wel 100 cm. diep kan gaan. De bladeren zijn kaal tot spinrag- achtig behaard. De bloemen zijn tweeslachtig ( een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen ) en roodpaars van kleur. Bloeitijd: juni t/m september. De zaden kunnen al of niet vruchtpluis van borstelharen hebben en zijn zeer kortlevend ( korter dan één jaar).

Knoopkruid wordt vaak verward met de welbekende Korenbloem . Andere benamingen zijn o.a. Bittere- of droge Centaurie. In vroegere tijden werd uit de bladeren en wortels gele verf gemaakt. In de oude volksgeneeskunde werd de plant gedroogd en gebruikt als middel tegen koorts en als zweetmiddel bij verkoudheid. In de Middeleeuwen werd de plant gebruikt om wonden te helen, tegen aandoeningen van de urinewegen en zelfs cholera schijnt ermee bestreden te zijn.

Wilde bijen, zweefvliegen en vlinders zijn vaste bezoekers van de bloemen die veel nectar en stuifmeel produceren.


Opnieuw vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Stichting De Zevensprong is op zoek naar een voorzitter
Als voorzitter bereid je de vergaderingen voor (ongeveer 10-12 per jaar) en bent ook daar voorzitter. Daarnaast bewaak je de jaarplanning van de Zevensprong en zorg je dat de juiste acties op tijd worden uitgevoerd. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 17894)

Vrijwilliger winkeltje in Odendael
Brabantzorg Odendael is op zoek naar een vrijwilliger die het winkeltje in Odendael wil bemannen op de zaterdag. Als vrijwilliger sta je altijd samen met een andere vrijwilliger in het winkeltje. Werktijden zijn 1x in de twee weken op zaterdag. (vacaturenummer 18879)

Voor aanmelding of informatie: 073-5441400 of mailen naar vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl

14 / 32

Hallo, ik ben Bonzai, een zwarte kater. Ik ben geboren rond 1 april 2016 dus nog maar een jaartje oud. Ik ben nog geen dappere kater op dit moment maar wel erg nieuwsgierig als er mensen binnenkomen in mijn verblijf. Zouden ze wat lekkers bij hebben? Want daar zeg ik geen nee tegen. Ik durf al te eten als je bij me bent hoor. Ik vind mensen nog best spannend maar als ik de nodige tijd krijg om te wennen zal dat vast wel beter worden. Een rustig eigen huisje waar geen kleine kindjes wonen zou ik fijn vinden. Met de andere katten kan ik het goed vinden, ze zeggen dat ik erg katsociaal ben. Ik ben dol op hoge plekjes zodat ik alles goed kan overzien. Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl


Historische beelden week 26
Herkent u de mensen op deze foto? Wij horen het graag! Neem contact met ons op via 0413-479322, mail naar redactie@demooirooikrant.nl of loop eens binnen bij ons op kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing historische beelden week 25:

Wat een mooie oude foto van mooie herinneringen. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van buurtvereniging Zwijnsbergen. (mei 2001) Iedere vrijdagavond werd er in het buurthuis een knutselavond georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. Met allerlei materialen en technieken werd er iets moois gemaakt. De kinderen uit de buurt houden verschillende voorbeelden vast. Bijv: drinkschaal van beton, plantenrek van hout, solderen van radiozenders, krastekeningen enz.

Voorste rij van links naar rechts: Thilly Coppelmans, Ashley Sanders, Rob Beniers, Eline Beniers, Lars Sanders, Dennis van den Heuvel, Kevin v.d.Linden
Tweede rij knielend: Cindy v.d. Wijst, Arno Coppelmans, Rachel v.d. Linden, Miranda van den Heuvel, Dennis van Gastel
Eerste rij staand: Marc v.d. Zanden, Claudia van den Heuvel, Erwin van Gastel, Mieke Peters
Tweede rij staand: Nicole Scheepers, Stephanie van den Heuvel, Anton van den Heuvel, Robert Scheepers, Daan van Dinther, Ellen van Gastel, Claudia Traa, Rens Verhagen, Bennie Traa, Daniek v.d. Zanden, Marie-Anne van den Heuvel
Achterste rij: Anja v.d. Zanden, Elly Traa, Elly van den Heuvel, John van Gastel, Jan Peters, Theo van Kuijk, Johan van Kuijk, Benny Peters

Ria van Kuijk & Theo van Kuijk


Basisschoolleraren staken

Bijna alle basisscholen doen mee aan de prikactie tegen de hoge werkdruk en lage salarissen. Naar verwachting houdt zo'n 90 procent van de 6.500 scholen dinsdagochtend de deuren het eerste uur gesloten. Dat schatten onderwijsvakbond AOB en PO in actie, de groep die het protest organiseert. Ook de basisscholen in Sint-Oedenrode deden mee op dinsdag.

Dat hield in dat ook de basisscholen in Sint-Oedenrode vandaag een uurtje later van start gingen. "Alle scholen in Sint-Oedenrode doen hier aan mee," aldus Dees Bonekamp van SKOSO. De kinderen uit Rooi konden daarom een uurtje langer slapen.
"Wij willen vanuit de bestuurskant van SKOSO laten weten dat wij de actie steunen. Staken is wellicht een groot woord omdat het om een uurtje ging, maar wij zijn het er volledig mee eens dat er gekeken moet worden naar bepaalde zaken in het onderwijs," aldus Paul Meessen, directeur-bestuurder van SKOSO.
De leraren protesteren tegen de hoge werkdruk, de slechte salarissen en een dreigend lerarentekort. Ze zijn met name boos omdat ze tot twintig procent minder verdienen dan docenten van middelbare scholen. Dit terwijl ze een hoge werkdruk ervaren. De leraren zeggen zelf te vinden dat ze in een vicieuze cirkel zitten. Op de pabo's in Nederland melden zich fors minder studenten aan. Dit omdat het beroep van basisschoolleraar met een slecht imago te maken heeft. Hierdoor zijn er over een paar jaar duizenden leraren te weinig.

Maandag schreef staatssecretaris Dekker nog aan de Tweede Kamer dat de leraren niet kunnen rekenen op meer salaris. Op dit moment kan er weinig gedaan worden, dit omdat het kabinet demissionair is. Wel wordt er 1,25 miljoen euro uitgetrokken om 500 werkloze leraren voor de klas te krijgen.

Ook de volgende leerlingen uit Sint-Oedenrode zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd!

Jacob Roelandslyceum – Boxtel
Havo – Economie&Maatschappij

Diede Beekmans
Ingrid Meesters
Havo – Natuur&Gezondheid
Evi de Beer
Atheneum – Natuur&Techniek
Casper Vissers

Sint Lucas – Eindhoven
Vmbo excellent

Luuk Lintsen
Isa Willems

Helaas hebben wij de eventuele andere geslaagden van het Sint Lucas in Eindhoven niet mogen ontvangen.

Kerkberichten

H. Martinus Olland
Za 1/7.
Geen Eucharistieviering.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 28/6
19.00u: Eucharistieviering. Intentie: Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van de heer en mevrouw Veenhof.
Za 1/7 18.30u: Eucharistieviering in Breugel.
Zo 2/7 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Overleden ouders Van de Ven-Renders, Bets van de Ven-van den Oever, Joop van Heugten, Mien Heijmans-van Uden, Rein Biegel, Jan Verheijden, Manon van Rijsingen.
Wo 5/7 19.00u: Eucharistieviering.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 27/6
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Do 29/6 18.15u: Rozenhoedje 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 1/7 18.30u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg
Zo 2/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny vd Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Miet Foolen. 14.00-16.00 uur Inloopmiddag Den Bauw.
Di 4/7 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering

Odendael
Di 27/06:
Rozenhoedje bidden in de stilteruimte.
Zo 02/07: 10.00u: Eucharistieviering met Odendaelkoor. Intenties: Mevrouw v.d. Zanden, Harrie Verschuren, Jan van Kampen, Jan Dortmans en familie, Leentje en Theo v.d. Berg, Overl. Janske Schepers-Essens.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 02/07: Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00u: Predikant Ds Bas Stigter.

Martinuskerk
Za 01/07:
18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Cor en Jo van den Biggelaar – van Rossum.

Zo 02/07: Dertiende Zondag door het Jaar 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Overleden ouders Koks – van Acht en zus Ria, Jan van Nunen en Corry van Nunen – van Engeland, Hendrikus Kluytmans en Wilhelmina Kluytmans – van den Oever, Overleden familieleden van de familie van Bree, Tonny de Brouwer – Russens, Tiny van den Biggelaar, André van Hoof, Harrie van Dongen, Jo van Dongen – Vos, Jan van Rooij, Jan van Erp en overleden ouders van Erp – Hermes, Johan en Truus van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden.
Zo 02/07: 13.00 u: Doopviering Fayenne van de Weijer. 15.00 u: Concert Smitsorgel.
Ma 03/07: 09.00 u: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder kerk.
Di 04/07: 09.00 u: Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Nijnsel.
Wo 05/07: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Dora van Hastenberg.
Do 06/07: 09.00 u: Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herderkerk. Deze Viering wordt voorafgegaan door het Rozenkransgebed.
Vr 07/07: Eerste Vrijdag van de Maand 10.00 u: Eucharistieviering in Odendael.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 02/07: 11.00 u: Eucharistieviering met Deo Favente. Intenties: Mariet Verschuijten, Theo v.d. Meulengraaf en dochtertje Astrid, Mieke Hulsen- Smits, Diny Vos- Steenbakkers, Nel van Hastenberg- Smits, Harrie en Peter van Grinsven en overl. fam. van Grinsven- van Schaijk.
Di 04/07: 09.00 u: Eucharistieviering.


Dennis van der Sanden laat Roois publiek genieten

Ondanks het wat druilerige weer stroomde afgelopen zaterdagavond het Kerplein rond 20:30 toch nog lekker vol. Om 21:00 trapte fingerstyle gitarist Dennis van der Sanden het concert op het kerkplein af met een half uur virtuoze gitaarklanken. Met gevoelige nummers als "Lewis & Clark", "It's never too late" en "Ava Waits" wist hij de gevoelige snaar bij het aanwezige publiek prima te raken.

Afgewisseld met snelle nummers als "El Vaquero" en "Cannonball Rag" vormde het een perfecte mix om het publiek warm te draaien. Omstreeks 21:30 was het inmiddels droog geworden en was het de beurt aan NJA en Eternity om het publiek te bespelen met de uitvoering van nummers uit de top 2000. Dit werd afgewisseld met weer enkele nummers van Dennis van der Sanden. Het geheel sloot naadloos op elkaar aan en het publiek was dan ook erg enthousiast over het optreden. Na afloop kreeg Dennis vele complimenten over zijn optreden en waren er vragen of zijn optreden op het Kerkplein nog een vervolg zou kunnen krijgen. Hierop antwoordde Dennis dat hij in gesprek is met een locatie in Sint-Oedenrode om in het najaar een speciaal concert te geven voor de Rooise bevolking. Binnenkort zal Dennis afreizen naar Nashville in de Verenigde Staten, waar hij zich zal voegen bij de velen bekende gitaristen die daar hun opwachting maken om de Chet Atkins gitaar conferentie bij te wonen. Tijdens zijn verblijf in Nashville zal Dennis regelmatig aan DeMooiRooiKrant over zijn avonturen rapporteren.


Hoe moet de Veghelse fontein heten?

Inwoners die hun citaat of dichtregel vereeuwigd willen zien in de fontein die op de Markt in
Veghel komt, krijgen nu de kans. De gemeente Meierijstad biedt inwoners de mogelijkheid om via www.meierijstad.nl/fontein een tekst aan te leveren van maximaal 93 tekens (inclusief spaties). Dat kan vanaf vandaag tot en met uiterlijk dinsdag 4 juli.


Een driekoppige jury bepaalt welke tekst uiteindelijk in de fontein komt te staan. De jury bestaat uit wethouder Eric van den Bogaard, locatiemanager Gertrude van den Elzen van de bibliotheek in Meierijstad en voormalig stadsdichter Miriam Storck van het Schrijverscollectief Meierijstad. Wethouder Eric van den Bogaard: "Ik daag onze inwoners uit om alle creativiteit die nodig is in de strijd te werpen en met een passende tekst voor op de fontein te komen."

"De tekst mag een bestaand citaat of dichtregel zijn uit heden of verleden en ook een zelf gecomponeerde tekst. Het belangrijkste is dat de tekst inwoners of bezoekers raakt. Of dat de tekst herinnering of herkenning oproept. Ik kijk uit naar de inzendingen", aldus Eric van den Bogaard. De fontein die op de Markt in Veghel komt, bestaat uit stalen platen. In deze platen komt een tekst. Het streven is om de fontein nog in 2017 te realiseren. Het wordt een fontein waarbij de waterstralen rechtstreeks uit de grond komen, op een oppervlakte van ongeveer 18 meter lang. Omdat de waterstralen op onverwachte momenten worden geactiveerd, heet de fontein ook wel een 'bedriegertje'. In de zomer is dat vooral voor kinderen een bron van vermaak. Inwoners van Meierijstad die mee willen doen aan de prijsvraag, kunnen onbeperkt inzendingen insturen.

De indieners van de vijf beste teksten worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 10 juli 2017 van 19.00 – 21.00 uur in de bibliotheek in Veghel. Daar krijgen zij de kans om hun inzending toe te (laten) lichten. De jury bepaalt die avond wie de definitieve winnaar is. Ook wordt een toelichting gegeven op het ontwerp van de fontein.


Records gebroken in raadsvergadering Meierijstad

Dat in een nieuwe gemeente veel dingen voor het eerst gebeuren, is een open deur. Dat geldt ook voor de gemeenteraadsvergaderingen. Bij de opening dinsdagavond trapte burgemeester Fränzel al af "Iedereen welkom in de eerste tropische gemeenteraadsvergadering van Meierijstad" om er meteen aan toe te voegen dat het nog maar een oefening was. Donderdag zou dat hitterecord waarschijnlijk al worden verbroken in de raadzaal, waar menig raadslid zijn papieren nu al als waaier gebruikte.

Want het aantal agendapunten was ook een record, waarop besloten was om de agenda te splitsen in twee raadsvergaderingen. Een derde record moet ook de tijd zijn geweest, die die de gemeenteraad nodig had om te praten over een stuk dat alleen maar ter kennisname lag: "Mijlpalen Meierijstad" ofwel de vertaling van het collegeprogramma ("wat") in een werkprogramma ("wat we daarvoor gaan doen"). Het leek wel een begrotingsbehandeling en de discussie ontaardde af en toe in felle verwijten, zoals tussen Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad: "opflauwekullen") en Sikko Oegema (PvdA: "overwegend negatief verhaal GB") over het omgaan met de financiële reserves. Het onderwerp "gedragscode" stond overigens ook op de agenda, maar die geldt alleen voor het college.

De discussies over de financiële gevolgen van de keuzes had een hoog déja vu gehalte: op termijn minder wethouders, en meer onderwerpen waarop bezuinigd zou kunnen worden die al eerder waren ingediend. Thijs van Zutphen (Lijst blanco) schudde er in luttele minuten nog een aantal uit zijn mouw, maar dacht daar in de ogen van de coalitie te makkelijk over. Het verhogen van de ozb bleek zo'n gevoelig punt, dat Oegema zich speciaal richtte tot de pers om daar zorgvuldig mee om te gaan. Het college had in de beleidsvoornemens gesteld dat de gemeentelijke lasten voor de burgers niet zouden worden verhoogd, en nu dus toch een hogere ozb. Maar het ging aldus Oegema om een te verwaarlozen bedrag, bovendien was in Schijndel de hondenbelasting afgeschaft en in Veghel het betaald parkeren.

De duur van de raadsvergadering zelf was tot slot ook een nieuw (nipt) record: na 3 uur en 20 minuten werd die afgehamerd. En dat voor een vergadering waarvan de agenda gehalveerd is.


Brainstormsessie We Are Food valt niet in de smaak

Aan meerdere tafels werd gesproken over nieuwe ideeën.

In 2018 staat Noord-Brabant als Europese Regio van de Gastronomie in het teken van "We are Food" Dat biedt kansen voor ondernemers uit Meierijstad. Om te brainstormen over ideeën rondom het thema Beter Eten, hield de gemeente maandagavond een inspiratiesessie in 't Spectrum te Schijndel. Goed bedoeld, maar het viel bij de meeste deelnemers niet in de smaak.

'Verbinden'. Dat woord werd meerdere malen gebruikt alvorens de aanwezigen in denktanks bij elkaar aanschoven. De wethouder benoemde het in zijn introductie en ook Alfred van Mameren van provincie Noord-Brabant smeet met die term. De organisatie vroeg om samen na te denken over originele ideeën die met 'food' te maken hebben. Dat was op zich duidelijk, maar voor wie? Wat wordt er uiteindelijk mee gedaan? Wat heeft mijn eigen onderneming of omgeving er direct aan? De doelstelling was te vaag. Op de website van We Are Food staat omschreven dat de organisatie op zoek is naar de acht beste ondernemende ideeën onder de noemer Brabantse Keukens. Die inschrijving is echter al voorbij. Bovendien lagen op tafel al bestaande ideeën/projecten. Het was de bedoeling om daar verbindende en aanvullende ideeën aan te koppelen. Er lagen opvallend veel initiatieven van de Noordkade bij en dat viel niet bij iedereen goed. Mensen kregen het idee dat ze voor niks waren gekomen. Twee deelnemers vertrokken zelfs voortijdig.
Ellen van den Boogaart, beleidsmedewerker profilering Meierijstad: "We zijn op zoek naar dat ene wereldidee. Een idee dat grensoverschrijdend is, zodat – als we er geld voor tekort komen – bij de provincie aan kunnen kloppen voor een subsidie. We willen een kans aangrijpen om ons te laten zien als Meierijstad. Daar helpt deze avond hopelijk bij." De gemeente verzamelt alle gedachteflitsen en komt binnen drie á vier weken met de bevindingen naar buiten. Of dat daar het gouden ei tussen zit is maar de vraag. Ondernemers kregen niet de kans om dat met elkaar te leggen, aangezien de opdracht veel te veel gekaderd was. Enkelen noemden het 'een gemiste kans'.
Het positieve aan de avond was de diversiteit aan deelnemers. Vanuit heel Meierijstad waren vertegenwoordigers aanwezig. Opvallend was dat bijna de helft uit Sint-Oedenrode kwam. Centrummanagers, ondernemers, winkeliers en mannen en vrouwen van het VVV, uit de politiek en de kunst- en cultuursector. Ze gingen veelvuldig met elkaar in gesprek en dat zorgde dus toch nog voor verbinding.

Nieuwe naam: Omroep Meierij

Met de oprichting van de Stichting Omroep Meierijstad is de eerste concrete stap gezet om te komen tot een nieuwe lokale omroep voor Meierijstad. De lokale omroep krijgt de naam Omroep Meierij. De aanvraag voor een uitzendvergunning zal ingediend worden bij het Commissariaat voor de Media, die daarover vervolgens advies zal vragen aan de gemeente Meierijstad.

Het interimbestuur heeft een stevig bestuur weten samen te stellen, bestaande uit mensen met veel bestuurlijke ervaring, kennis van de lokale omroep en met uitgebreide netwerken.
Bart Eijkemans, oud-wethouder van Schijndel, wordt de nieuwe voorzitter van het definitieve bestuur, dat verder zal bestaan uit José van Boxmeer, Hans Fassbender, Gerry van Gerwen, Jan Roozendaal, Antonie van der Staak en Theo Wouters. Er is nog behoefte aan bestuursleden uit Veghel en omgeving om een goede vertegenwoordiging te hebben uit de drie voormalige gemeentes. Datzelfde geldt ook voor de programmaraad waar nog enkele vacatures openstaan.
Bestuur, vrijwilligers en leden van de programmaraad van Omroep Meierij zullen zich gezamenlijk inzetten voor een moderne lokale omroep die bekend zal staan om zijn actualiteit, zijn kwaliteit en zijn bereikbaarheid via internet, radio en tv. De huidige omroepen LOS uit Schijndel en TV Meierij uit Sint-Oedenrode blijven voorlopig hun activiteiten uitvoeren, ten dienste van Omroep Meierij. De verwachting is dat de vrijwilligers in meerderheid hun werkzaamheden zullen willen voortzetten binnen de nieuwe omroep. De huidige omroepen worden op termijn opgeheven. Het bestuur is zich ervan bewust dat er veel werk verzet zal moeten worden en dat er veel extra vrijwilligers nodig zijn om de ambities waar te maken. Om dat te bereiken starten de komende tijd speciale acties.

Moet de jeugd straks in die megastal gaan skaten?

Ik ben maar weer 's lid geworden van een fitnessclub. Telkens als ik er naartoe rij, voel ik me als een vegetariër op weg naar een barbecue. Van de week heb ik zowaar één uur lang zitten hijgen en puffen op een hometrainer. En dat na 5 minuten fietsen. En vorige week heb ik nog een kwartier lang door de club gerend, maar dat was nadat ik één van de halters op mijn teen had laten vallen. Ik was kapot en vraag me echt af: Waar is mijn conditie van vroeger gebleven? Indertijd heb ik nog aardig gejudood, tot ik hoorde dat je die medailles en bekers ook gewoon in de winkel kon kopen. Daarna ben ik overgestapt op die andere Japanse vechtsport: karaoke. Einde conditie.

Zelfs de gemeente Meierijstad weet dat het voor kinderen van het grootste belang is om te sporten. Dus is het extra jammer dat die nieuwe skatebaan langs de Julianastraat en de Frederikstraat er niet gaat komen. De reden daarvan is nog vreemder: De baan voldoet niet aan de geluidsnormen!? Eh … wat? Maken die skaters dan zoveel lawaai? Oké, in het begin als ze zich een breuk vallen, dan kan dat gekrijs inderdaad irritant hard zijn voor de buurt, maar daarna hoor je ze toch niet meer. Stomme regelgeving, toch?

Maar wacht even, ik kom ineens op een idee. Kunnen we de bouw van die Nijnselse megastal, die niemand wil, ook niet afblazen onder het mom van een of ander lullig wetje? Wat denk je van "Megastal voldoet niet aan toegangsnormen hulphonden!" Of "Megastal gesloten door Europese commissie ter controle van ergonomisch bureaustoelgebruik." Of weet ik veel. Er moet toch een maatregel zijn die we dwars voor die klotestal kunnen schuiven. Stuur nu je ideeën naar de redactie van deze weekkrant en win een skateboard met Meierijstadlogo!

Nog even over dat sporten. Ik kwam laatst mijn oude gymjuf tegen en ik vroeg haar of ze me nog een keer het vogelnestje kon leren. "Tja", zei ze, "dat hangt ervan af hoe flexibel je nog bent". "Oh, dat valt best mee", antwoordde ik toen, "ik kan volgende week maandag, woensdag of vrijdag".

Belasting bijbetalen over uw uitkeringen?

Als u gepensioneerd bent kan het zijn dat u naast uw AOW nog recht heeft op een of meerdere pensioenen. Op deze uitkeringen wordt relatief weinig belasting ingehouden, op de AOW uitkering zelfs niets. Heeft u alleen AOW dan is dat niet erg, dan betaalt u geen belasting achteraf.

Wanneer u meerdere uitkeringen heeft dan is het mogelijk dat u achteraf geconfronteerd wordt met een bijbetaling. Omdat iedere uitkeringsinstantie de belasting alleen maar berekent over het deel dat zij uitkeren, wordt er in totaal een te laag bedrag aan loonheffing ingehouden. Het kan echter zijn dat u, doordat u meerdere uitkeringen heeft (deze worden samen opgeteld in uw aangifte), in een hoger belastingtarief valt. Dit hogere belastingtarief wordt dan over alle uitkeringen berekend. Na aftrek van de ingehouden loonheffing op uw uitkering kan het zijn dat er dan moet worden bijbetaald. Als u hierdoor niet verrast wilt worden kunt u ervoor kiezen om een voorlopige aanslag aan te vragen bij de belastingdienst. U kunt dan maandelijks een deel hiervan betalen. Dan weet u precies wat u maandelijks netto overhoudt.

Heeft u nog vragen? Loop op donderdag tussen 17.00 en 18.00 even binnen op Bastion 1-5. Er is dan een gratis inloopspreekuur voor fiscale vragen. Wij helpen u graag!

Lucy Bax-Koenders RB, fiscaal adviseur bij Bekkers Advies

www.bekkersadvies.nl

KBO reis naar Normandië en Bretagne

Op de valreep toch nog een reis van 11 september tot en met 17 september 2017 naar de invasiestanden van Frankrijk. Het is een 7 daagse waarbij we de meeste tijd in Normandië verblijven, maar we gaan ook een paar dagen naar Bretagne. Een erg boeiende en afwisselende bestemming voor een excursiereis.

Op maandag 11 september wordt er vertrokken vanaf de markt voor de heenreis. Op dinsdag 12 september wordt het plaatsje Ste. Mère-Eglise aangedaan en op woensdag 13 september kan genoten worden van de Normandische kust. Op vrijdag 15 september wordt er vertrokken naar Mont Saint-Michel en Saint-Malo. En op zaterdag 16 september doet men Bayeux en Route de Cidre aan. Op zondag wordt de terugreis ingezet vanaf 09.00 uur.

Hiervan wordt op 3 juli om 15.00 uur een presentatie gehouden in Odendael en u kunt dan meteen inschrijven, dus paspoort/identiteitskaart en reis- en annuleringspapieren meebrengen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Ton van den Hurk: 474516, Antonie Lubbers: 479383 & Jan de Vries: 472540.

Nieuwe programma Eropuit-bus

Het programma van de Eropuit-bus Sint-Oedenrode voor juli tot en met december 2017 is klaar.
Wij willen u dit leuke en diverse programma niet onthouden en delen graag vast wat uitstapjes met u. Zo staat er bijvoorbeeld op zondag 9 juli een uitstapje naar de Rommelmarkt in Gassel op het programma en gaan we maandag 24 juli naar de Kamelenmelkerij in Berlicum.

Iets wat nu nog ver weg is, maar ook erg leuk: op dinsdag 3 oktober gaan we naar de Sint Jan in Den Bosch en brengen we een bezoek aan Kattencafé Mispoes. Wilt u weten wat er nog meer op het programma staat? Het programmaboekje is vanaf nu te vinden op zowel onze website (www.welzijndemeierij.nl) als bij ons kantoor op Odendael. U kunt ons ook bereiken op 073-544 1400 voor meer vragen of het toezenden van het programmaboekje. De Eropuit-bus Sint-Oedenrode is een samenwerking van Brabantzorg Odendael en Welzijn De Meierij.

K.B.O. Boskant zomerreis

Op 21 juni, de dag dat de zomer begint, is K.B.O. Boskant op reis gegaan naar het leuke plaatsje URK, voormalig eiland in de Zuiderzee.

Daar aangekomen was het een aangename verrassing. Niet zo benauwd als in het zuiden en met een heerlijk briesje vanaf de Zuiderzee, daar aan boord gegaan van de "Zuiderzee" voor een rondvaart van 1.5 uur.

Tijdens deze rondvaart vertelde de schipper meer over het uitzicht en de geschiedenis van Urk, ondertussen genoten de aanwezigen van koffie met heerlijk appelgebak. Terug aan wal is men naar Tollenaar gereden waar een heerlijke lunch geserveerd werd in Restaurant "De Goede Aanloop".

Terug naar Urk waar de gids opgehaald werd, die iedereen tijdens de rondrit nog meer wist te vertellen over Urk, de visserij, de kleine straatjes en de industrie in dit mooie plaatsje, met een vrolijke kwinkslag tussendoor.

De vrije tijd die men hierna had is door menigeen benut om een wandeling te maken door de kleine straatjes en natuurlijk naar de vuurtoren en naar de terrasjes. Op weg terug naar Boskant heeft men in Nistelrode kunnen genieten van een geweldig 3-gangen diner.

Tevreden en voldaan en veel wijzer geworden over dit stukje Nederland is de groep om 20.30 uur weer gearriveerd in Boskant. Het was een zeer geslaagde zomerreis

Strandtas

Mijn hoofd bonkt. Zuchtend kruip ik mijn bed uit. Het wordt weer zo'n dag. Het voelt alsof er iemand in mijn hersenpan zit en met een hamer probeert zich een weg naar buiten te banen.

Eerst maar een beschuitje met honing voordat ik met paracetamol begin. Uit ervaring weet ik dat ik deze volgorde moet aanhouden, wil ik niet zo misselijk als een hond worden.

Even blijf ik nog als een zombie aan de ontbijttafel zitten suffen. Dan hijs ik mezelf overeind. Kom op, ik moet om negen uur op mijn werk zijn.

De werkdag heeft twee maal zo lang geduurd voor mijn gevoel. Ik voel me nog steeds niet fit, maar ik moet nog boodschappen doen voor het avondeten. Vermoeid loop ik door de winkelstraat als mijn blik op een leuk jurkje in een etalage valt. Wow, zou me dat staan? De vermoeidheid begint al wat weg te ebben. De verhalen over vrouwen die schoenen en kleding kopen om zich beter te voelen, begin ik te geloven. In de winkel is het gelukkig koel en rustig. Achterin de winkel zijn vijf bejaarde dames drukdoende om elkaar advies te geven tijdens het uitzoeken en passen van kleding.

Het is onvoorstelbaar maar waar: 'mijn' jurkje blijkt meteen als gegoten te zitten en het staat prachtig. Ik word helemaal blij. Zonder treuzelen en zelfverzekerd loop ik naar de kassa om mijn aankoop af te rekenen. De vriendelijke verkoopster neemt het jurkje aan en haalt de kaartjes eraf. Dan legt ze een spaarkaart voor mijn neus en drukt er zeven stempels op. 'Als de kaart vol is mag u deze prachtige strandtas voor vijf euro kopen,' licht ze toe. Dan wringt een van de vijf bejaarde dames zich tussen mij en de toonbank, gooit haar kledingstukken neer en blijft onophoudelijk tegen haar vriendinnen over haar aankopen praten. Mij lijkt ze niet te zien. Ik voel mijn hoofdpijn met een sneltreinvaart weer opkomen. Geïrriteerd kijk ik opzij en probeer me wat breder te maken voor de vier dames die blijkbaar per se in de buurt van hun betalende vriendin willen zijn. Als de vrouwen horen dat ik nog drie stempels te kort kom, roept een van hen: 'Dieneke, als jij nu jouw stempels aan haar geeft, dan kan zij die mooie strandtas kopen. Jij gebruikt ze toch niet.' 'Ja ja, regel jij wat ik met mijn stempels moet doen,' mompelt de vrouw. 'Wil jij ze?' vraagt ze ineens aan mij. Ehhh, overvallen door het gekwebbel en de bemoeienissen van het groepje, knik ik aarzelend. 'Dat is dan geregeld. Een prachtige tas met een degelijke ritssluiting erin, goed tegen de zakkenrollers.'

Als ik begin te bekomen van de bemoeienissen maken de vijf dames aanstalten om te vertrekken. Vriendelijk groetend lopen ze naar de uitgang. Verbouwereerd roep ik hen nog snel een bedankje na. Achteraf gezien waren het toch aardige vrouwen. Een beetje opdringerig, dat wel.

Daar sta ik met een volle kaart en de kans om de prachtige rood en wit gestreepte tas voor een prikkie te kopen. Mijn besluit staat eigenlijk al vast. Ik koop hem.

Zo slecht als deze dag begonnen is, zo fijn is hij geëindigd. Mijn hoofdpijn is helemaal verdwenen. En wat ben ik blij met mijn aankopen.

Willemien van de Ven
reageren?
schrijvers@impesant.nl

Expositie Colombiaanse schilder in Mariëndael

Andres Prado is een jonge schilder uit Bogotá Colombia, die zich in de afgelopen 3 maanden in Nederland heeft georiënteerd over mogelijkheden om zich hier verder te bekwamen. Zijn werk heeft de aandacht getrokken en dat heeft - dankzij de welwillende medewerking van Roois Kultuur Kontakt – geresulteerd in deze tentoonstelling.

Later dit jaar komt er nog een in Bogotá en binnenkort wordt een beslissing genomen over een expositie in New York. Sint-Oedenrode komt dus vooraan!

Zijn werk bestaat uit series: Women at war (vrouwen in de binnenlandse oorlog), Industrial (over de verwoestende werking van de industrie), Multiverse (de verwondering over alles wat buitenaards is) en recent Gold (vrijer en kleurrijk).

Van elke serie zijn werken tentoongesteld. Hoewel hij vanwege de geldigheid van zijn visum inmiddels weer terug is in Colombia, nodigt hij u van harte uit om zijn schilderijen in Mariëndael te komen bekijken.

De expositie loopt vanaf 25 juni tot en met 1 september 2017 in Cultureel Educatief Centrum Mariëndael, Laan van Henkenshage 2, 5492 BH Sint-Oedenrode Openingstijden: 1 juli t/m 21 juli en 28 t/m 31 augustus elke maandag t/m vrijdag 11.00 tot 18.00 uur.

Bienvenido a su exposición!

Met blote voeten in het gras

Eeuwenlang hebben schilders en tekenaars zich laten inspireren door de Knoptoren. Die traditie wil men voortzetten op zaterdag 19 augustus. Jeanne Wijnakker en Jan van den Biggelaar, beeldend kunstenaars, begeleiden tijdens een schildersclinic deelnemers die buiten, met blote voeten in het gras, onder hun deskundige leiding een eigen Knoptoren willen schilderen.

De deelnemers gaan naar huis met een eigen schilderij van de Knoptoren en kunnen hun werk eventueel tentoonstellen op een expositie in november (in de Knoptoren).

Het programma van de dag is als volgt: ontvangst in de Knoptoren, koffie, instructie, begeleiding, lunch, en 'n drankje tijdens de afsluitende evaluatie. De dag duurt van 10.30 uur tot 16.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Gerdien van den Brand, via e-mail eerschot@gmail.com, telefoon 06 123 95 222, of bij de VVV, Kerkstraat 20 in, Sint-Oedenrode, open van di t/m za van 10 tot 16 uur.

26 / 32

Ballet Doux

het is een blanke slanke piste
die vertrekt uit haar schouder
en over teder vel leidt zij mij
naar benee, in een slalom
van lange opgelegde stromen,
het is sierlijk waarover ik vertel

en zie toppen van vingers
in het verlengde verschijnen
om zo uiterlijk gedwee
van kijken in illusie te komen
ik heb niets meer nodig. stel
dat de fantasie wordt verstoord
in mijn verzoeking van dagdromen

ik reik haar de hand die ik
in gedachten met haar deel
en alsof het past, ontspruit aan
aan een zachtgroene steel
de frêle knop die zich langzaam opent
bij de oplichtende dageraad;

haar dracht is in tule ballet, doux
terwijl ze danst op schone tellen
en ik me op haar bevalligheid verlaat

Foto: Lisette van Helden

50 shades of green...... prachtige beestjes die sprinkhanen. Lisette van Helden maakte deze prachtige foto.

't Borreltje is de romme vur de ouweren

Je leeft maar één keer. Maar als je het goed doet is dat genoeg.
Mae West (1893-1980) Amerikaans actrice.

Foto: Henri van Hoorn

Henri van Hoorn maakte deze prachtige foto van de jaarmarkt vanuit de lucht!

Rhode heerst in Nijnsel

Foto:

Het WILTON Midzomernachttoernooi zit erop. Na drie donderdagen in juni waarop de poulewedstrijden werden afgewerkt vonden afgelopen vrijdag de finales plaats om de eerste tot en met de 12e plaats. Het was de eerste editie van dit toernooi en het bleek een schot in de roos. Spelers en speelsters van Rhode, SBC en Nijnsel acteerden op een half kunstgrasveld en er viel al die avonden geen onvertogen woord, de sportiviteit vierde dus hoogtij, mooier kan het niet. Iedereen bleef ook fris en fruitig, zodat je mag zeggen dat alle verenigingen die paniekerig lopen te doen over het kunstgras non verbaal op de korrel werden genomen.

En wie vielen er in de prijzen? Jawel, de teams van de sympathieke vv Rhode waar voorzitter Wim van Meijl al jaren met evenveel succes als elan de scepter zwaait. Met het oog op de ingrijpende renovatie van de Neul een geruststelling ook dat deze spelers ook op kunstgras goed uit de voeten kunnen.
Er waren veel complimenten voor de organisatie die in bekwame handen was van de afdeling voetbalgerelateerde zaken van de activiteitencommissie: Britt Hulsen, Paul Boeijen en Bart van de Burgt. Britt: 'We merkten dat er veel belangstelling was voor een dergelijk toernooi, ook bij de dames, omdat de competitie in de regel half mei is afgelopen en er daarna langere tijd niet veel meer gebeurt. En dat is toch jammer omdat het dan ook vaak pas echt goed voetbalweer wordt. Ik heb daarom mijn collega's eens bij elkaar geroepen en hen met een al volledig uitgewerkt voorstel geconfronteerd. Zij waardeerden mijn proactieve en pragmatische houding en al snel kwam het spel op de wagen. Ik heb dan ook erg genoten van alle avonden, werd echt getroffen door een soterisch gevoel.' Paul Boeijen sluit zich daarbij aan: 'We hadden vanaf het begin het idee dat we een succesformule in handen hadden. Ook de scheidsrechters die we benaderden waren meteen enthousiast. Daarna nog de kantine bemannen of beter gezegd bevrouwen en toen konden we los. We waren ook erg ingenomen met het enthousiasme bij vv Rhode en SBC. Wat mij betreft sluiten Boskant en Ollandia volgend jaar ook aan en maken we vier poules van vier.'
Wilton reikte met zichtbaar plezier de fraaie wisselbeker uit aan Rhode en stak met recht de loftrompet over de organisatie en de sportieve instelling van alle deelnemers. Ook nu waren de weergoden het toernooi gunstig gezind zodat het nog lang gezellig bleef op Den Eimert. Net-niet-over-de-datum bitterballen, een verkoelend en verkwikkend drankje, een muziekje, hoe simpel en aangenaam kan het (voetbal)leven zijn.

Foto:

Op kick, passie en adrenaline

Er zijn tientallen Nederlandse tennissers die als nomaden van toernooi naar toernooi gaan en amper tot niets winnen. De sport kost ze alleen maar geld. Dat is bij voormalig Rooienaar Robbert van Kampen ook het geval. De Meierijstedeling beoefent zijspanracen. Types zoals hem varen op kick, passie en adrenaline. Hoge kosten die er bij komen kijken, neemt hij voor lief.

Al doet het natuurlijk iedere keer pijn als je schade hebt aan je racemotor. Een nieuw setje banden kost bovendien al snel €1000,- "Daarom gebruiken we de oude banden van de topteams en zijn we er erg zuinig op", vertelt de coureur. Samen met zijn bakkenist Jarno Bouius uit Leeuwarden reist hij deze maanden door heel Europa om als Rainbowteam deel te nemen aan de International Sidecar Trophy. Een mooi avontuur…

"Ik zit al zo'n tien jaar in dit wereldje", vertelt Robbert. "Als passagier ben ik begonnen. Dat is een niet te onderschatte taak, maar uiteindelijk ging het me te makkelijk af en wilde ik meer. Toen in 2015 mijn rijder een ongeluk kreeg ben ik gevraagd om coureur te worden. Na een cursus ben ik dat gaan doen." Op tv zie je amper iets van deze sport. Als racen al wordt uitgezonden dan gaat het om de snelheidsduivels als Valentino Rossi en Andrea Dovizioso. Het zijspanracen is een ondergeschoven kindje. "Het is ook een klein wereldje. Iedereen kent elkaar én helpt elkaar. We delen allemaal dezelfde passie en dat geeft saamhorigheid. Ik vind dat erg mooi." Het is vooral zaak om iedere race zonder kleerscheuren door te komen. Een crash loopt als snel in de duizenden euro's aan kosten. Toch denkt Robbert daar op de baan niet aan. "Dat moet je ook niet doen, want dan gaat het juist fout. Op de baan zijn we geconcerteerd en gaan we er voor. Dan halen we soms wel snelheden van 270 km/ph. Het houden van de balans is in deze sport het moeilijkst." Zoals bij iedereen is het ook bij het Rainbowteam al eens goed fout gegaan. "Vorig jaar hebben we een vrij zware crash gehad. Toen gleden we met 230 km/ph het gras is. Gelukkig kwamen we allebei ongeschonden uit de strijd. Het blijft een risicosport…"

De spullen van het team staan opgeslagen in Duitsland. In een tijdsbestek van enkele maanden gaan de heren ieder weekend op stap. Soms vertrekken ze al op donderdag. Bijvoorbeeld als ze naar Kroatië moeten. Dat kost aardig wat vrije dagen. "Mijn vakantiedagen besteed ik inderdaad aan het racen. Mijn baas heeft daar goedkeuring aan gegeven. Iedere keer als we op pad gaan voelt het als een soort vakantie." De mooiste trip? "Dat was naar Schotland", is Robbert resoluut. "De douanemedewerkers aan de grens wilden met de motor op de foto. Ja, dat trok wel bekijks, haha."

"De douane wilde met onze motor op de foto"

Is deze sport financieel wel vol te houden? "We proberen sponsoren te vinden. Dat zou ons heel erg helpen. Het is echter niet alleen het financiële wat telt. We willen ook sportief progressie blijven boeken. Anders heeft het voor ons geen zin. We zouden nog een competitie hoger kunnen gaan rijden. Al moeten we dan betere resultaten gaan behalen. Maar wie weet gaat dat ons nog lukken binnen nu en een paar jaar." Meer informatie: www.rainbowracing.nl

Einde van een voetbaltijdperk

Het team De Kieviten uit 1984 Foto:

Komende vrijdag 19.00 uur wordt een voetbaltijdperk afgesloten. Dan speelt voetbalvereniging De Drieviten haar allerlaatste wedstrijd. Tegenstander is Rhode 5, dat dit seizoen kampioen werd en enkele spelers heeft die hun leerschool bij de De Drieviten hebben gehad.

De Drieviten is een voetbalteam dat gelieerd is aan buurtvereniging De Driesprong (Sloef, Hoogstraat, Schoor). Jarenlang speelde het mee in de vriendschappelijke competitie van buurtverenigingen in Best, Boxtel, Liempde, Schijndel, Oirschot en Sint-Oedenrode. Het aantal teams in die competitie werd de laatste jaren minder. De organisatie zag zich daarom genoodzaakt de competitie stop te zetten. De Drieviten besloten daarop zelf dan ook maar de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Historie De Drieviten
zijn in 2011 ontstaan uit een fusie van De Kieviten en De Driesprong. De Kieviten waren al voor de oorlog actief, zijn een tijdje slapend geweest, en in 1970 weer actief geworden. Het was een geduchte tegenstander. Ze wisten menigmaal het kampioenschap van de buurtcompetitie in de wacht te slepen. Het was steeds een hecht team en de leden bleven de club lang trouw. Dat had tot gevolg dat de volgende generatie Kieviten niet kon aansluiten, terwijl ze daar wel klaar voor was. Daarom besloten zij in 1995 tot de oprichting van hun eigen voetbalclub: De Driesprong. Artikel 2 van hun reglement luidde: "We spelen voor de lol, winnen doen we wel een keer." Het duel tussen De Kieviten en De Driesprong stond steeds bol van de spanning: winnen de oudjes of wint de jeugd? Lang wonnen het de oudjes, maar er kwam een keerpunt dat de jonkies aan het langste eind trokken.
In 2011 smolten de beide teams samen en werd een originele naam bedacht: De Drieviten.

Anekdotes en feestavond
Vanzelfsprekend zijn er tal van anekdotes op te tekenen uit de rijke voetbalhistorie van de De Drieviten en de twee clubs die daaraan vooraf gingen. Wat te denken van de voetbalschoenen die de 1e wedstrijd na de vakantie uit de tas kwamen en waar het gras ingroeide? Of de speler van de Kieviten die zich ergerde aan het pingelen van zijn medespeler en hem daarom maar de bal afpakte? En die keer dat spelers van De Driesprong een tegenstander omhelsden, omdat hij het 100e tegendoelpunt had gemaakt? Of die mooie bijnamen: Tik-tak-Theo, de witte Socrates, Romario, Kietel XL, Kietel XS en Baba?
Die anekdotes kunnen vrijdag 30 juni weer allemaal opgehaald worden. Na de wedstrijd op de Oude Baan in Best (na het verdwijnen van D'n Bult het thuishonk van de Drieviten) zal er namelijk een afscheidsfeest zijn, waar alle leden en oud-leden met hun partners (de immer fanatieke aanhang) voor uitgenodigd zijn.

Avondvierdaagse MTC d'n Dommel

MTC d'n Dommel heeft ook dit jaar weer een avondvierdaagse georganiseerd van 5 juli t/m 8 juli a.s. Er zijn weer verschillende mooie ritten uitgezet door enkele van de leden. Zo gaat men woensdag richting Oss, donderdag richting Haghorst en vrijdag richting Peel. Deze routes zijn ongeveer 100 kilometer.

Zaterdag sluit men af met een rit van ongeveer 150 kilometer. Deze rit is richting Limburg. De inschrijving is bij Dommelzicht, Dommelstraat 18, Sint-Oedenrode. woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag vanaf 13.30 tot 15.00 uur. de kosten zijn per rit/per dag € 3,00 of 4 ritten voor € 10,00.

Hopend op mooi weer en vele gezellige mederijders.

De summercup, het open jeugdtoernooi en jeugdranglijsttoernooi van TV De Kienehoef, kende dit jaar zijn tienjarig jubileum. Elk jaar biedt dit toernooi, dat sinds 2012 al wordt gesponsord door de Rabobank, een mooi podium voor de bovengemiddelde jeugdspelers om zich te meten met regionale toppers.

Ook al viel het deelnemersaantal tegen, er waren wel negentien spelers uit de top tweehonderd van Nederland in hun eigen leeftijdscategorie aanwezig. Ook een dozijn spelers van TV De Kienehoef probeerde titels binnen te slepen.

Het toernooi startte op de tropische donderdag 22 juni, kende een onweersbui, regen en veel wind maar ook zeer zonnige periodes, voldoende om de naam van het toernooi eer aan te doen. De categorie jongens t/m 12 jaar werd gewonnen door Cristijn Niënhaus uit Rosmalen die de gedreven Dimitri Theophanous met duidelijke cijfers wist te verslaan: 6-1 6-2. De categorie meisjes t/m 12 jaar ging met dezelfde maar dan omgedraaide setstanden naar de nummer 50 van Nederland, Fleur Sprengers.
Bij de jongens t/m 14 jaar maakte Ries Meulen uit Weert zijn rating waar en snelde hij zonder setverlies naar de eindoverwinning door Bram van Niekerk te verslaan. Het werd, hoe kan het ook anders, 6-2 6-1.
In de finale t/m 17 jaar was er Roois succes. De fanatieke Steijn de Jonge haalde de finale, onder meer door een nipte zege op dorpsgenoot Loek Vlooswijk. In de finale trad hij aan tegen Owen Seetsen. De start was voortvarend, maar de eerste set ging verloren in een tiebreak. In de tweede set rechtte Steijn zijn rug en pakte hij brutaal de set van de als eerste geplaatste Seetsen. In de beslissende set was de tank echter leeg en wist hij helaas geen game meer binnen te halen. Desondanks een mooi resultaat van het 15-jarige selectielid van TV De Kienehoef.

Middels deze weg feliciteert TV De Kienehoef nogmaals al haar winnaars en spreekt zij een extra woord van dank uit aan Rabobank als trouwe sponsor.

Zilver voor Anouk van den Brand

Zaterdag 24 juni vonden in Kaatsheuvel de Districtsfinales voor de 4e en 5e divisie plaats. De beste 36 turnsters per categorie van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg streden om de titel Districtskampioen 2017.

Namens Dioscuri kwamen in de eerste wedstrijdronde Birgit Maurix (Jeugd 2, divisie 5) en Amy Jones, Anouk van den Brand en Mikayla Clarke (Jeugd 2, divisie 4) uit. Birgit turnde een stabiele en verdienstelijke wedstrijd. Met name op vloer kwam ze goed uit de verf. Birgit wist uiteindelijk tot een totaalscore van 38,900 pt te komen, goed voor de 34e plaats. In de andere baan turnde Amy, Anouk en Mikayla. Hun wedstrijd begon op vloer. De oefeningen van Amy en Mikayla werden beiden met een score van ruim in de elf punten beloond. De start van Anouk's oefening was niet zoals gehoopt. De muziek begon halverwege en Anouk raakte van haar à propos. Desondanks wist ze er het beste van te maken en turnde ze al improviserend van de ene hoek van de vloer naar de andere. Anouk turnde keurig alle verplichte elementen en haar oefening werd dan ook, net als die van haar clubgenootjes, met een ruime 11 gewaardeerd. Op naar het tweede toestel, sprong. Mikayla moest helaas een val incasseren na één van haar overslagen. Anouk daarentegen vlóóg over de pegasus. Met twee keer een half in/heel uit wist zij zelfs in de twaalf punten te scoren en lag zij halverwege de wedstrijd op medaillekoers. Op brug lieten de dames alledrie een keurige oefening zien. Helaas werd de opzwaai bij Amy door de jury niet als boven horizontaal bevonden en kreeg zij een half punt aftrek. Ja, het is en blijft een jurysport. Op het laatste toestel, de evenwichtsbalk, wist alleen Anouk te blijven staan. Haar balkscore van 11,150 pt bleek genoeg. Anouk werd 2e! Een ontzettend knappe prestatie, waarmee ze ook promoveert vanuit de 4e naar de 3e divisie. Naast een prachtige zilveren medaille ontving Anouk, ja hoe kan het ook anders in Kaatsheuvel, twee vrijkaartjes voor de Efteling. Een leuke attentie van de organiserende vereniging.
's Middags was het de beurt aan Junior (Divisie 4) Julia van Hoof. Julia heeft dit jaar ontzettend veel progressie geboekt en een succesvol wedstrijdseizoen achter de rug. Ze begon haar wedstrijd ook nu weer sterk, op het onderdeel sprong. Op brug bleef de score wat achter bij de verwachtingen, maar op balk wist Julia weer in de elf punten te behalen. Julia eindigde de wedstrijd ijzersterk, met een 12,450 pt op vloer. In het eindklassement eindigde ze knap op de 13e plaats.

Nina in de prijzen

Vorige week was de selectie wedstrijd in Nuenen voor de paarden. Nina behaalde met haar schimmel merrie een mooie vijfde plaats in de klasse M.

Met Darc Du Rona Z haalde ze de zevende plaats in de klasse Z. Afgelopen weekend was er een mooie wedstrijd in Oost West Middelbeers. Met haar schimmel merrie Conchita was ze iedereen de baas in de klasse M. Een mooie deken en een prachtige stofzuiger was de eerste prijs. In de klasse Z mocht ze de vijfde prijs ophalen.

Turnontmoeting Dioscuri – OBC - SfH

Op vrijdag 23 juni organiseerde Dioscuri'94 een regionale turnwedstrijd met deelname van recreatieleden (de meiden die één uur per week trainen) van OBC uit Eindhoven, Sport for Health uit Son en Breugel en natuurlijk de Dioscuri'94 Sint-Oedenrode als thuisvereniging.

Aan het toernooi namen maar liefst 143 turnsters en turners mee. Jawel, ook turners: ook onder jongens wint de turnsport sterk aan populariteit. In de warme sporthal De Streepen (waar de organisatie voor extra waterflesjes had gezorgd) streden de sporters verdeeld over 2 wedstrijden om de medailles. Er werd enthousiast en met veel inzet geturnd, waarbij OBC zich over de gehele linie iets sterker toonde dan Dioscuri'94 en de winst pakte in het medaille klassement. Het veel kleinere Sport for Health weerde zich dapper en kon huiswaarts keren met twee zilveren plakken in de bagage. Al met al een zeer geslaagd toernooi, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de deelnemende verenigingen!

Hockeykamp op de camping

Afgelopen weekend heeft MHC Sint-Oedenrode het hockeyseizoen met 75 hockeykanjers afgesloten op de camping!

Veel lol, weinig slapen....zo hoort het Dank je wel lieve papa's en mama's voor jullie hulp! Alle kinderen hebben ontzettend genoten van het gave weekend. Tot volgend seizoen!

Beachvolleybaltoernooi komt er weer aan

Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi komt er weer aan. Ook dit jaar belooft het weer een spektakel te worden. Beachvolleybalvereniging Rooi is al druk bezig met de laatste voorbereidingen.

Het beachvolleybaltoernooi vindt dit jaar plaats op acht en negen juli. "Vier jaar geleden ontstond het idee. Na vier jaar ervaring gaat het natuurlijk steeds wat vlotter met de organisatie. Je hebt een draaiboek gemaakt en tegenwoordig gaat het organiseren dan allemaal wat sneller," aldus Geert van Diest, één van de organisatoren van het evenement. "Dat maakt het organiseren er natuurlijk niet minder leuk op. Het is gaaf om te zien dat we ieder jaar zoveel enthousiaste reacties krijgen. Veel teams die vorig jaar hebben deelgenomen dan daarom dit jaar ook weer mee."

"De achterliggende gedachte is natuurlijk ook om het volleybal op de kaart te zetten. Nog steeds te weinig mensen in Rooi denken aan deze sport wanneer ze een sport voor hun kind of voor zichzelf zoeken. Hartstikke jammer want volleyballen is onwijs leuk. Mede dankzij dit evenement ervaren ook heel veel andere mensen dat. Het is leuk dat je op deze manier met een sport kennis leert maken," vertelt Geert.

Normaal wordt er tijdens beachvolleybal 2 tegen 2 gespeeld. Omdat dit vrij zwaar is heeft de organisatie ervoor gekozen om 4 tegen 4 te spelen. "Zo kunnen lekker veel mensen aan de gang zijn en maakt het het spel ook nog net wat leuker. Op zondag daarentegen wordt er op 1 veld wel 2 tegen 2 gespeeld. Dat zijn voornamelijk mensen die al jaren volleyballen."

Ook dit jaar wordt er weer op het terrein gegeten en is het in de avond tijd voor een feestje. Op zondag kunnen er nog enkele mensen inschrijven. Het belooft ook dit jaar weer een gezellig en vooral sportief toernooi te worden. Wil je nog inschrijven? Kijk dan eens op www.vvrooi.nl en druk op de button inschrijven.

Spetterende show als kers op de taart

Foto: Jos van Nunen

Dansvereniging Sunrise gaf afgelopen weekend maar liefst drie dansshows in Mariëndael. Ze waren in één woord spetterend te noemen.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Vol overgave dansten maar liefst tien groepen alsof hun leven er vanaf hing. Bij Sunrise dansen veel leeftijdscategorieën en die kwamen allemaal voorbij. Zelfs de vierjarige meisjes bestormden het podium en dat toverde hier en daar een brede glimlach op de monden van het publiek. Dat kon sowieso genieten van een complete en gevarieerde show. Sunrise laat het hele jaar door al zien waar het toe in staat is, maar dit traditionele optreden was de kers op de taart.

Bridgen
Bridgeclub J.V.G.
1. Echtpaar Van Genugten en echtpaar Seegers 59,72%, 2. Heren J. v. Gerwen & S. v.d. Kerkhof 53,47%, 3. Dames N. Lathouwers & Z. Bevers 52,78%.

Bridgeclub De Neul: A-line: 1. Maria van der Spank en Jan Engbers 60.83%, 2. Margot Fassbender en Lieke Pieters 60.00%, 3. Francien van Oirschot en Miep van Oss 59.58%. B-lijn: 1. Annie v.d. Sangen en Gerarda v. Oirschot 71.25%, 2. Lonja Woonings en Mien v Schijndel 64.38%, 3. Pieter van Kaathoven en Henk van Walbeek 57.50%. C-lijn: 1 en 2 gedeeld: Joke Bouwdewijns en Frans Bouwdewijns & Wilmien van Gastel en Albert van Gastel 58.33%, 3 Marieke Bressers en Paul Feddon 54.69%. D-lijn: 1. Riet v.d. Laar en Jeanne v.d. Ven 58.75%, 2. Lenie v Rooij en Marianne Timmermans 52.50%, 3. Annie Lathouwers en Gonnie de Poorter 52.08%. Iedere maandagavond spelen we open zomerdrives. Iedereen is welkom. Opgeven bij Riet v Hout tel 06 54970750

Hardlopen
Fortuna '67
20 juni 2017, Den Bosch

VrouwenTrim 10.000 m
Harriet van den Bergh 1.06.55
24 juni 2017, Valkenswaard
JongensMini 4-kamp
Sjors van Diesen 151 ptn (PR) (Clubrecord)
JongensPC 4-kamp

Guus van de Wouw 239 ptn (PR) (Clubrecord)
Harm van de Wouw 238 ptn (PR)
JongensPB 4-kamp

Merijn Schoondermark 187 ptn (PR) (Clubrecord)
JongensPA 5-kamp

Joris van de Wouw 63 ptn
MeisjesPA 5-kamp
Eva van den Oever 129 ptn (PR) (Clubrecord)


Jeugd Atletiekdag SV Fortuna'67

Sportvereniging Fortuna '67 in Sint-Oedenrode bestaat 50 jaar. Daarom houdt de jeugdloopgroep van Fortuna '67 een geweldig leuke open training voor alle jeugd van Meierijstad. Dit gebeurt op zaterdag 8 juli tussen 9.00 en 13.00 u.

Iedereen die in Meierijstad of omgeving woont en op de basisschool zit of wat ouder is, is welkom om een kijkje te komen nemen en actief mee te doen.

Deze winnaars stralen! Foto:

Speciaal voor deze dag komt de Atletiekunie met de Athletics Arena naar Sint-Oedenrode. In de Athletics Arena kunnen jongeren van 6 t/m 18 jaar hun krachten meten in verschillende atletiekonderdelen. Alles gebeurt onder begeleiding en toezicht van gekwalificeerde trainers.

Er hoeft niet ingeschreven te worden en het is ook nog gratis. Dit alles vindt plaats bij het clubgebouw van Fortuna '67 aan de Zwembadweg 62. Kom gewoon langs en doe mee, wie weet word jij wel de nieuwe Dafne Schippers!

Scoren voor de Club

De afgelopen maand hebben bijna alle jeugdleden deelgenomen aan de geldinzamelactie "Scoren voor de Club". Doel van de actie was het inzamelen van geld voor een spetterend tenniskamp en overige jeugdactiviteiten komend seizoen. Met behulp van een kraskaart hebben de jeugdleden familie, vrienden, kennissen en leden van de club gevraagd hiervoor wat te doneren. In ruil daarvoor ontvingen ze een set van acht kortingsbonnen.

Voor de hoogst scorende jeugdleden op elke trainingsdag en overall werden er leuke prijzen beschikbaar gesteld, zoals kaartjes voor De Efteling en bioscoopbonnen. Daarnaast is de "beste" teamleider in het zonnetje gezet met toegangskaarten voor het professioneel tennistoernooi Ricoh Open in Rosmalen.
Op 24 juni zijn de prijswinnaars in het zonnetje gezet en is het totaalbedrag bekend gemaakt. Dagwinnaars Steijn de Jonge, Jesper vd Vleuten, Sito Klokgieters, Juul van Heist, Ruben Plaat en Quinten van Prooijen gingen met een prijzenpakket naar huis. Overall winnaars Nikay Bood, Jelle Verbij en Daniek Koot met opgehaalde bedragen van respectievelijk 240, 200 en 80 euro, pakten de hoofdprijzen. Zij waren de eersten die te horen kregen dat er in totaal 1873 euro is opgehaald. Hiermee is de jeugdwerkgroep van TV De Kienehoef erg blij en wil alle kinderen van haar vereniging dan ook enorm bedanken voor de geweldige inzet. Daarnaast bedanken zij alle leden voor hun gulle bijdrage. Het jeugdkamp vindt plaats op 8 en 9 juli onder leiding van Joery Jansen.

Sportief Wandelen houdt jong

SV Fortuna '67 bestaat dit jaar 50 jaar. Een onderdeel van de club – Sportief Wandelen – viert ook een mijlpaal. Al 12,5 jaar trekken sportieve wandelaars eropuit. Dat heuglijke feit wordt extra ondersteund door Jan en Riki Arts. Ze stappen al 12,5 jaar mee en vieren rond deze tijd ook nog eens hun verjaardag. Jan wordt 77 en zijn vrouw 80.

"We blijven jong door het wandelen", wijst Jan naar 'zijn' Riki. "Toen ik met pensioen ging wilden we toch in beweging blijven. We meldden ons bij Fortuna voor Sportief Wandelen. Nu lopen we al 12.5 jaar en slaan we praktisch geen donderdag over." In de maand mei wandelt de groep traditiegetrouw naar Den Bosch. Vorige maand deed het sportieve echtpaar daar voor de tiende keer aan mee. Ook de Rooise Avondwandelvierdaagse is volgens Jan 'een peulenschil'. Samen lopen ze vlot iedere avond tien kilometer. Alsof dat niet genoeg is, rijden ze samen iedere zondag naar een mooi gebied in Brabant om drie tot vier uur te wandelen.
Wandelen is een gezonde sport die weinig tot geen blessures met zich mee brengt. Ook het sociale aspect speelt een grote rol in de donderdaggroep. Wat geen rol speelt is leeftijd, want er zijn leden vanaf dertig jaar.
De club Sportief Wandelen telt zo'n honderd wandelaars die op verschillende dagen en in verschillende groepen zowat alle paden van Rooi doorkruisen. George Zoontjens (68) is één van de trainers. Hij is zevenentwintig jaar lid van SV Fortuna '67 en begon dertien jaar geleden met de nieuwe afdeling Sportief Wandelen. Niet gewoon kuieren maar Sportief Wandelen, want wandelen kan iedereen, maar door versnellingen, heuveltraining en spieroefeningen bouw je conditie op. Zo geven ze bijvoorbeeld een fittraining van tien weken. Na tien trainingen wandelen deelnemers tien tot vijftien procent sneller en lopen ze met minder energie méér kilometers. "Gewicht verliezen? Dat is niet het doel. Dat komt vanzelf", tipt George. "Tempo haal je uit de beweging van je schouders, je lichaam en de juiste afwikkeling van de voet", verduidelijkt de kenner. Heb je ook interesse? Dan mag je vier weken gratis meewandelen. Ook Jan en Riki zouden dat leuk vinden. Iedereen is welkom!

Foto: Jos van nunen

Het startpunt is bij het clubgebouw van SV Fortuna '67 op dinsdag- en donderdagavond om 18.50 uur aan de Zwembadweg 62. Info bij George Zoontjens: 0413-476748 of www.fortuna67.nl

Zware domper Sep Schuurman

Het had een hele mooie afsluiting van de driedaagse Acht van Bladel moeten worden voor Sep Schuurman, maar een overstekende voetganger maakte een abrupt einde aan zijn ambities tijdens de afsluitende tijdrit.

Vrijdagavond stonden Sep Schuurman, Jarno van Esch en Youri van Esch aan de start voor de driedaagse in Bladel met 152 andere renners uit diverse landen. In de eerste etappe werd meteen flink gas gegeven en dat resulteerde bij het einde van de etappe dat Sep heel mooi in de eerste grote groep achter de kopgroep binnenkwam als 31e en Jarno in groep 3 als 101e, terwijl Youri de strijd helaas moest staken. In de tweede etappe op zaterdag over 125km was het wederom Sep die zich vooraan wist te handhaven en in het 1e gedeelte van het peloton over de streep kwam als 60e. Jarno zat in de groep erachter en werd 89e. Zondagmorgen in de 3e etappe over 98km wist Sep opnieuw zich voorin te handhaven en werd zeer knap 16e, ook nu kwam Jarno in een groep erachter binnen, nu als 90e. Bij Jarno was het dit weekend helemaal op na de vele UCI klassiekers en meerdaagse wedstrijden en zou de 4e etappe de individuele tijdrit niet vol uit gaan, hij werd 7e en in het eindklassement 83e. Voor Sep die ondertussen heel knap 27e in het eindklassement stond, stond er natuurlijk veel meer op het spel, hij was uitermate gemotiveerd om alles te geven voor een mooie eindklassering, daarbij stond hij ook nog eens heel mooi 14e in het jongerenklassement. Aan al die ambities kwam na 500meter al een einde toen een oudere vrouw plotseling de weg overstak en Sep deze vrouw niet meer kon ontwijken. Gevolg was een polsbreuk, gebroken hak en fiets en wielen gescheurd een hele zware domper op wat een hele mooie afsluiting van de driedaagse had moeten worden!

Afgelopen woensdag had Jarno zich met 50 andere junioren geplaatst voor het NK tijdrijden in Montferland. Met 35graden moest deze tijdrit van 25km worden afgelegd en Jarno wist zich als 37e te classeren over het zware parcours.

Wedvluchten de Vredesduif

Deze week stonden er drie vluchten op het programma. Een vanuit Nanteuil van 330 kilometer, een vanuit La Souterraine van 660 kilometer en een vanuit Bergerac van 831 kilometer.

Op zaterdag werden de duiven gelost vanuit Nanteuil om 07.45 uur. Om 07.30 was La Souterrain aan de beurt en om 14.30 uur werden de duiven vanuit Bergerac gelost.

Vanuit Nanteuil werd de eerste geklokt door J. v. Boxmeer om 11.02 uur met een snelheid van 1674 mpm. Vanuit La Souterrain werd de eerste geklokt door J. v. Boxmeer met een snelheid van 1537 mpm. Vanuit Bergerac werd de eerste geklokt door C. v.d. Bersselaar met een snelheid van 1188 mpm.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode vanuit Nanteuil waren: J. v. Boxmeer: 1,7,8,9,10,12,13, R. v.d. Brand: 2,5, W. v. Houtum: 3,6,14,15, Verhagen v.d. Steen: 4, Combinatie G. en H. v. Dijk: 11.
De eerste vijftien vanuit La Souterrain waren: J vBoxmeer: 1,2,4,9,11,14, Combinatie G. en H. v. Dijk: 3, W. v. Houtum: 5,8,15, H. v. Boxmeer: 6,7,12,13, J. v.d. Brand: 10.
De eerste vijftien vanuit Bergerac waren: C. v.d. Bersselaar: 1,7, J. v. Boxmeer: 2,6,14, Verhagen v.d. Steen: 3,8, J. v. Houtum: 4,10,12,13, J. Toelen: 5, O. Roeters: 9, B. Giebels: 11,15.

Trots op haar leden

Politiehondenverenigingen Hond in het Bos uit Schijndel en De Trouwe Helper uit Sint-Oedenrode zijn maar wat trots op een drietal leden binnen de vereniging.

In de maand mei gingen drie leden naar de voorjaarskeuring om een certificaat te behalen voor politiehond 1. Zo behaalde Harold Vorstenbosch uit Schijndel een certificaat met 430 punten, Wim Bouwmans uit Sint-Oedenrode behaalde zijn certificaat met 433 punten en Mike Kremers uit Sint-Oedenrode behaalde een certificaat met 411 punten. De drie mannen zijn ongeveer drie jaar hard bezig geweest om dit mooie resultaat te behalen.

Zondagmiddagcompetitie Cloeck & Moedigh

Op de derde zondag waren er vier spelers die deze middag ongeslagen bleven. Wim v.d. Rijdt (3 +31), Netty Leijtens ( 3+22), Tonnie van Eerd (3 +17) en Tonnie Raaijmakers (3 +8). Angela Gerritsen werd vijfde met 2 +15. Het klassement wordt nog steeds aangevoerd door Jos van Eck (+6), maar hij wordt op de hielen gezeten door liefst zes spelers die op +5 staan.

Het mix-tripletten is van start gegaan met 14 tripletten die middels husselen zijn geformeerd. Na de eerste avond zijn nog 3 tripletten ongeslagen: Tiny v.d. Donk/Henri Rovers/Martin Gerritsen (3 +29),

Eric Verschuijten/Piet Habraken/Hanneke v Erp (3 +20) en Frans v.d. Velden/Wil Passier/Netty Leijtens (3 +15).

Nieuwe zonnepanelen bij Cloeck & Moedigh

Jeu de boules en een lekker zonnetje zijn natuurlijk een prima combinatie. Bij Cloeck en Moedigh aan de Mater Lemmensstraat in Rooi wordt de zonneschijn ook benut voor het opwekken van de benodigde elektriciteit door de plaatsing van 60 zonnepanelen op de hal.

Deze investering levert na de 'terugverdientijd' voor de vereniging jaarlijks een forse besparing op de energiekosten. En niet onbelangrijk, het past ook in het streven om zuinig te zijn op ons milieu. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Rabobank Hart van de Meierij heeft vanuit het Coöperatief Dividend een bijdrage van 6.000 euro toegekend oftewel 100 euro per paneel. Met het Coöperatief Dividend geeft de Rabobank een deel van de winst terug aan de gemeenschap. In dit geval profiteren de ruim 150 leden van Cloeck en Moedigh hiervan omdat de 'terugverdientijd' van de zonnepanelen hiermee aanzienlijk wordt verkort.

32 / 32

Woensdag 28 juni
Dansen in Odendael

Odendael

Infoavond Samenloop voor Hoop
Gezondheidscentrum de Meierij

't Onderonsje
Damiaancentrum

Donderdag 29 juni
Informatieavond Megastal

Gemeentehuis Sint-Oedenrode

Zaterdag 1 juli t/m zondag 2 juli
Plattelandsfestival

Nijnsel

Zaterdag 1 juli
Knoptoren bezichtigen en beklimmen

De Knoptoren

Dansavond
Odendael

Zondag 2 juli
Open Tuin De Stal

Sint-Oedenrode

Rondje Rooi
Sint-Oedenrode

Woensdag 5 juli
Dansmiddag

Odendael

Natuurwandeling Dommeldal Nijnsel
Markt

Woensdag 5 juli t/m zaterdag 8 juli
MTC d'n Dommel Avond4daagse

Dommelzicht

Vrijdag 7 juli
Zomermarkt

De Beckart

Dag van het sprookje
De dag van sprookje is een initiatief van De Efteling en wordt jaarlijks gehouden op 7 juli. De dag werd voor het eerst gehouden op 7 juli 2007 en vond een jaar later vervolg. De datum de zevende van de zevende verwijst naar het gebruik van het getal zeven in veel sprookjes, waaronder: de Zeven Dwergen, de Zevenmijlslaarzen of De wolf en de zeven geitjes.

De Woodsiteband
Kiosk

Zaterdag 8 juli t/m zondag 9 juli
Beachvolleytoernooi

De Streepen

Zaterdag 8 juli
Jeugd Atletiekdag

Clubgebouw SV Fortuna 67

Knoptoren bezichtigen en beklimmen
Knoptoren

Dance at the Park
De Kienehoef

Dansavond
Odendael

Zondag 9 juli
Open Tuin De Stal

Sint-Oedenrode

Maandag 10 juli
Thema-avond Hooggevoeligheid

Sint-Oedenrode

Dinsdag 11 juli
Nationale Srebrenica herdenking

De Nationale Srebrenica Herdenking is sinds 1997 ieder jaar op 11 juli in Den Haag. Op deze dag worden de ruim 8.000 slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht. Op 11 juli 1995 vond het Drama van Srebrenica plaats: de massamoord op naar schatting 8.000 moslimjongens en -mannen, die formeel onder bescherming stonden van een Nederlands VN-bataljon.

Woensdag 12 juli
Dansmiddag

Odendael

Donderdag 13 juli
Bijeenkomst over begrazing vennengebied Vressel

De Vresselse Hut

Vrijdag 14 juli
10 Jaar Michael Toelen in d'n Toel

Café d'n Toel

Zaterdag 15 juli
Dansavond

Odendael

Zondag 16 juli
Open Tuin De Stal

Sint-Oedenrode

Muziek: Smartlappenkoor Gimmese Smart
De Gasthuishoeve

Dinsdag 18 juli
Rooi Fietst

Sint-Oedenrode

Dinsdag 18 juli t/m vrijdag 21 juli
Nijmeegse vierdaagse

Nijmeegse Vierdaagse. De Vierdaagse van Nijmegen (Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen) start elk jaar op de 3e dinsdag in juli. Naast de wandelvierdaagse staat Nijmegen ook bekend om haar Vierdaagsefeesten.

Woensdag 19 juli
Dansmiddag

Odendael

Vrijdag 21 juli
Optreden Seniorenorkest Dommelvolk

De kiosk

Woensdag 26 juli
Dansmiddag

Odendael

Donderdag 27 juli
't Onderonsje

Damiaancentrum

Vrijdag 28 juliOptreden
Leuk da ge d'r band

Kiosk

Zaterdag 29 juli
Amsterdam Gay Pride

De een-en-twintigste editie van de 'Amsterdam Gay Pride' vindt plaats van 29 juli t/m 6 augustus 2017 in Amsterdam met op zaterdag 5 augustus de Canal Parade. Amsterdam Gay Pride vindt sinds 1996 jaarlijks in Amsterdam plaats tijdens het eerste weekend van augustus.

Dansavond
Odendael

Zondag 30 juli
Open Tuin De Stal

Sint-Oedenrode

Zondag 6 augustus
Oogstfeest Hoeve Strobol

Museum Hoeve Strobol

Zaterdag 19 augustus
DeMooiRooiSchaal

Boskant