DeMooiRooiKrant

26 april 2017

DeMooiRooiKrant 26 april 2017


Foto: Jos van Nunen

De Nederlandse vlaggen kunnen in de mast en fietsen mogen weer worden versierd. Donderdag is het Koningsdag en dat betekent: feest! Sint-Oedenrode pakt uit met een flink programma wat op woensdagavond al begint. Afgelopen week vond de 'opwarmronde' plaats. Alle basisscholen hielden Koningspelen. De kinderen genoten met volle teugen van alle leuke spellen die op touw waren gezet. Het Oranje-boven-gevoel borrelde in het hele dorp. Bij de buren in Veghel kreeg het Oranjefeest een geweldige impuls door de komst van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.

Lees meer en kijk zie meer foto's op pagina 10.

Formido
Forum klus wijs
Pari Bodyfashion

Jaargang 7 • Week 17 • Woensdag 26 april 2017

Harmonisatie subsidies op 1 januari 2019 effectief

Foto: Henri van Hoorn

Het gelijktrekken van de tarieven van de gesubsidieerde clubs en verenigingen, wat bij een gemeentefusie wettelijk maximaal twee jaar na dato moet zijn ingevoerd, wordt in Meierijstad ingevoerd op de laatst mogelijke datum: per 1 januari 2019. Het proces vindt plaats in twee stappen.

Eerst wordt er een algemene subsidieverordening vastgesteld. Daarvoor wordt de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo eenvoudig mogelijk opgetuigd. Die komt in juni aanstaande in de gemeenteraad, wordt effectief per 1 januari 2018, en omvat onder meer een staffelmethode waarbij een vereniging, naargelang de grootte, kan worden ingedeeld in drie categorieën. De meeste tijd gaat echter zitten in de tweede stap: de nadere regels per beleidsterrein. Met name op het beleidsterrein van sport zitten per gemeente soms extreme verschillen.

Sportverenigingen
Zo betaalt VV Ollandia jaarlijks € 6840 huur per veld, en Veghel € 1800. Daar komt nog bij dat de sportverenigingen in Rooi geen cent subsidie krijgen, en in beide andere fusiegemeentes wel. "Alsof dat nog niet genoeg is, komt de aanschaf en onderhoud van alles boven het maaiveld ook nog eens voor onze rekening, terwijl dat in Schijndel en Veghel door de gemeente is betaald" aldus VV Ollandia-voorzitter Erik Huijbregts. "En weet je wat nou zo vreemd is? In plaats van te anticiperen op de fusie, heeft het Roois college de afgelopen drie jaar de veldhuren nog eens met 150% verhoogd, dus de verschillen alleen maar vergroot. Op de beeldvormende avond donderdag vroeg iemand waarom de sportverenigingen in Schijndel en Veghel subsidie kregen en in Rooi niet. Weet je wat de ambtenaar antwoordde? 'Omdat ze anders de veldhuur niet konden betalen'. Toen kregen we helemáál een klap in ons gezicht."

Het vooruitzicht van wachten tot in 2019 pas de verschillen zijn geharmoniseerd, is voor Huijbregts onverteerbaar. "Wij betalen op dit moment 84% van onze contributie-inkomsten direct aan de veldhuur en de gemeentelijke belastingen. Omdat de huur in Rooi per veld geïnd wordt, en niet zoals in andere gemeenten per actief lid, komt dit voor ons als kleine vereniging extra hard aan. Zo lang wachten tot een naar wij hopen drastische huurverlaging overleven wij niet. Dat geldt ook voor de andere kleine voetbalverenigingen in Rooi."

De vier Rooise voetbalverenigingen hebben het (toen nog toekomstig) college van Meierijstad op 23 december een voorstel gedaan om in ieder geval de veldhuren direct gelijk te trekken, als financiële overbrugging naar de definitieve vaststelling.

"Wij zijn alle vier naar de beeldvormende avond gegaan met het idee dat ons voorstel daar zou worden besproken. Maar daar kon de ambtenaar nog niks over zeggen, en Coby van der Pas, de portefeuillehouder, was er niet bij. Maar ze heeft wel verklaard dat ze geen sportclub zou laten vallen dus we blijven positief. We hopen dat dit alsnog op tafel komt in de eerstvolgende commissievergadering."


Vragenvuur Megastal: eind nog niet in zicht

Enkele leden van de actiegroep Blijeven Foto: Jos van Nunen

De onzekerheid over de komst van een megastal met 18.000 varkens, die veel plattelandsbewoners in de Weieven in haar greep houdt, is woensdagavond breed uitgemeten tijdens een beeldvormende avond in de raadzaal.

Een deel van het tijdsbeslag was nodig om de gemeenteraadsleden uit Veghel en Schijndel op het onderwerp bij te praten, maar ook voor Rooise raadsleden was het complexe dossier nog geen gesneden koek. De initiatiefnemer en re-actiegroep De Bleieven deden hun zegje, de behandelend ambtenaar legde de hele gang van zaken nog eens van A tot Z uit. Omdat er alleen vragen mochten worden gesteld en de discussie pas op 11 mei in de raadscommissie plaatsvindt, was nog niet duidelijk in welke richting de neuzen stonden. Wel was duidelijk dat de procedure nog de nodige tijd kan duren. Want als de gemeenteraad een besluit neemt, welk dan ook, kan een van de partijen daar weer tegen in beroep tot uiteindelijk aan de Raad van State.

Insprekers
Ivo van Wijk trok namens De Bleieven nog eens alles uit de kast wat al eerder gezegd en geschreven was. Twee van zijn stellingen werden door de behandelend ambtenaar tegengesproken. Volgens de ambtenaar valt de locatie wel degelijk binnen een LandbouwOntwikkelingsGebied (LOG), en als de plannen doorgaan bedraagt het theoretisch aantal varkens binnen een straal van 1 km geen 130.000 varkens zoals Van Wijk stelt, maar aanzienlijk minder omdat de verleende vergunningen van andere veehouderijen om hun veestapel verder uit te breiden zijn ingetrokken.

Volgens initiatiefnemer en inspreker Thomas Verhagen, die inmiddels al tien jaar bezig is met de hervestiging van zijn varkensbedrijf, voldoen zijn plannen ruimschoots aan de nieuwste van de steeds strengere eisen die gesteld worden aan intensieve veehouderij.

Verdere stappen
Aan de rechtelijke uitspraken in de kwestie, waarin Verhagen tot aan de Raad van State in het gelijk is gesteld, is inmiddels weer een uitspraak toegevoegd, vanwege het feit dat de maximale beslistermijn van de gemeente volgens de Algemene Wet Bestuursrecht is overschreden. De rechter wilde echter nog geen uitspraak doen over een uiterste datum omdat de gemeente daardoor wellicht geen medewerking zou verlenen aan de vestiging, omdat ze niet voldoende tijd zouden hebben om een goede afweging te maken. Volgens het advies van de GGD voldoet het plan aan de normen, met uitzondering van de geurhinder. Volgende week gaat de gemeente met de initiatiefnemer om de tafel, over een week of twee is de Milieu- Effectrapportage gereed. De gemeente is niet verplicht om medewerking te verlenen, maar zal een eventuele weigering wel goed moeten onderbouwen. Het laatste woord is vooralsnog aan de gemeenteraad, waar het beslispunt in ieder geval pas ná het zomerreces op de agenda zal staan.

Streekpark Kienehoef vraagt mee te denken

Park Kienehoef, camping Kienehoef, De Helden van Kien en kinderboerderij Kienehoeve vormen samen sinds dit jaar Streekpark Kienehoef. Gezamenlijk zijn ze aan het kijken hoe ze het gebied kunnen verbeteren. Het onderzoek gaan ze mede ondersteunen middels een enquête. Streekpark Kienehoef roept zoveel mogelijk mensen op om mee te denken.

De enquête is deze week uitgezet via de website www.streekparkkienehoef.nl. In de enquête kunnen mensen hun mening geven over de huidige situatie in het Streekpark, maar krijgt men ook de mogelijkheid om behoeftes aan te stippen en ideeën te spuien. Ter verbetering van het gebied is het voor Streekpark Kienehoef van belang dat zoveel mogelijk mensen het invullen. In een later stadium kunnen dan wensen en behoeften van bezoekers beter worden afgestemd. Degene die de enquête invullen maken kans op een gratis rondvaart met de gloednieuw roeiboot die de vijver van park Kienehoef binnenkort gaat trotseren. Voor veel mensen is dat een stapje terug in de tijd, want vroeger werd daar gretig gebruik van gemaakt.

Nieuwstip? Meld het ons!

Heeft u een leuke of interessante nieuwstip? Laat het ons dan weten en vind uw nieuwstip terug in DeMooiRooiKrant en op www.mooirooi.nl.

De redactie van DeMooiRooiKrant krijgt met regelmaat leuke, interessante en goede nieuwstips van oplettende lezers. Daar is het plaatselijk weekblad de mensen erg dankbaar voor. Met alle nieuwstips gaan we aan de slag, als ze tenminste een bepaalde link hebben met ons dorp Sint-Oedenrode. Dus heeft u een interessant nieuwtje voor ons? Bel dan naar 0413-479322, mail naar redactie@demooirooikrant.nl of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina.


Pop & Colour Festival sluit af met Alain Clark

Pop & Colour Festival viert dit jaar alweer haar eerste lustrum, maar voor het eerst onder deze naam. Zondag 11 juni is bij Mariëndael de vijfde editie van het festival dat eerder als Pop & Co Fest bekend stond. De laatste drie jaar gaat het Rooise muziekfestival voor aanstormend talent samen met verschillende andere vormen van (beeldende) kunstuitingen. Hoogtepunt voor de lustrumeditie is een optreden van Alain Clark die het festival 's avonds af zal sluiten.

"Pop & Colour Festival is ooit ontstaan als een droom", vertelt Nienke Meulenbroeks. Zij is één van de organisatoren. "Vanuit die droom is het festival steeds breder geworden. Het eerste jaar was er alleen muziek, maar nu zijn er ook verschillende workshops. Daar kan iedereen aan deel nemen". Gijs van der Wilt vult haar aan: "het festival is in de loop van de jaren enorm gegroeid. We werken dit jaar voor het eerst met twee podia. Dit betekent dat terwijl een band op het ene podium speelt, de volgende band aan de overkant al kan opbouwen. Zo gaat de muziek non-stop door".

De oorsprong van Pop & Colour Festival in de huidige vorm is vijf jaar oud, maar muziekdocent Kornelis Lievense merkt op dat hij twintig jaar geleden al in 'De Bogert' in Kienehoef-Noord zijn eerste bands opleidde. "De kelder waar we repeteerden, was zo laag dat ik niet eens rechtop kon staan", vertelt hij terwijl hij als een oud mannetje voorover gebogen staand laat zien hoe het er toen aan toe ging.

De komst van Alain Clark is niet helemaal toevallig. De bands met leden die allemaal uit Meierijstad komen, hadden eerder een masterclass met Alain Clark. De contacten met Clark zijn daarna warm gebleven en dat resulteerde er in dat samen met Phoenix het slotoptreden met Alain Clark plaats kan vinden. "Het is zeker voor de jonge muzikanten die 11 juni optreden dan natuurlijk ook een hele eer dat zij in het voorprogramma van Clark staan", zegt Daan Driessen, die als benjamin in de organisatie ervoor zorgt dat het festival zeker voor de jeugd ook interessant blijft.

Kenmerkend voor Pop & Colour Festival is dat muziek een belangrijke rol speelt in het programma. Maar naast de muziek is er ook veel plaats voor beeldende kunst. Op het grasveld naast Mariëndael zijn er verschillende pop-up ateliers waar bezoekers tegen een kleine vergoeding voor de materialen zelf hun creativeit kunnen laten zien. Maar ook voor wie op het gebied van theater of ontwerpen meer te weten wil komen is een bezoek aan Pop & Colour Festival zeker een aanrader.

Fieldtrip en Concrete Jungle zijn twee van de meer dan tien bands die zondag 11 juni op zullen treden. Beide bands bestaan uit jonge enthousiaste mensen die graag pop- en rockmuziek ten gehore brengen. "We spelen vooral bekende pop- en rocknummers, maar we zouden graag ook eens zelf een nummer schrijven en dat spelen", zegt Renee. Zij vormt samen met Floor, Iris, Bram en Stijn de band Fieldtrip. Hoewel elk van hen al enkele jaren muziek maakt, zijn ze als band nog maar zo'n halfjaar bij elkaar.

Concrete Jungle, een van de andere bands die tijdens Pop & Colour Festival op zal treden speelt al een jaar of drie met elkaar. Ook zij hebben pop- en rocknummers op hun repetoir staan, maar ook een enkel bluesnummer kun je van deze band verwachten. Zij hebben al meerdere optredens achter de rug. Zo stonden zij al eerder op Pop & Co, maar ook bij Fabrique Magnifique kon het publiek al van de sound van deze jonge muzikanten genieten.

Mirjam Hellings Secretaresse van het Jaar

Mirjam Hellings is verkozen tot de Secretaresse van het Jaar 2017. Donderdagmorgen werd ze op de Nationale Secretaressedag door MooiRooi verrast met een flinke bos bloemen. Meerdere collega's van Odendael kaartten Mirjam aan en daar was ze zichtbaar heel erg blij mee. "Het is altijd fijn om zoveel waardering te krijgen. Dit doet me echt wat", reageerde Mirjam met een brede glimlach.

Ze schrok een klein beetje toen MooiRooi haar tijdens haar pauze overviel. Direct kreeg ze van omringende collega's applaus. Hier en daar werd een ferme duim opgestoken en felicitaties vielen haar ten deel. Het feit dat meerdere collega's zoveel mooie woorden voor haar hadden, gaf voor MooiRooi de doorslag om voor Mirjam te kiezen.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto:

Zomaar wat quotes uit mails die de redactie over Mirjam ontving: "Ze is altijd opgewekt, vriendelijk, attent en spreekt iedereen met naam aan! Een geweldige collega voor Brabantzorg!" Of wat dacht u van deze… "Niets is haar te veel. En altijd druk. Met 'n grote glimlach. Maar daarachter heeft lang verdriet geschuild. Nu het haar wat beter gaat vind ik het tijd worden om haar eens in het zonnetje te zetten." Ook u kunt Mirjam feliciteren door op www.mooirooi.nl een berichtje achter te laten…

Dag tegen pesten op iedere dag

Foto: Lisa van de Ven

Het was woensdag de landelijke dag tegen pesten. Maar liefst 1 op de 5 kinderen op de basisscholen in Nederland zegt zich namelijk wel eens gepest te voelen. Dat aantal moet natuurlijk veel lager. Vandaar dat een aantal jaar geleden de Dag tegen Pesten is opgericht. Ook op de basisscholen in Sint-Oedenrode vinden ze het onderwerp heel belangrijk. Op de Odaschool schenken ze vandaag geen extra aandacht aan het onderwerp maar doen ze dat het hele jaar door.

De kinderen op de speelplaats zijn het er allemaal over eens. Pesten is stom. Maar toch wordt het nog steeds gedaan. Waar dat aan ligt volgens de kinderen? Dat is duidelijk. "Soms zijn kinderen gewoon jaloers op elkaar, of ze vinden elkaar niet zo leuk. Bij ons in de klas wordt eigenlijk niet zo veel aan het onderwerp gedaan omdat er bij ons helemaal niet gepest wordt. Als je dat zelf ook niet leuk vind moet je dat bij een ander ook niet doen. Aardig voor elkaar zijn is veel gezelliger," zeggen Amber, Romee en Alex uit groep 7 en 8.

De kinderen uit groep vier zijn het daar een beetje mee eens. "Soms wordt er nog wel gepest in de klas. Maar meestal zijn dat uiteindelijk meer grapjes dan echt pesten. Jongens zijn soms wat lomper maar dan moet je elkaar gewoon laten. En je moet het altijd voor elkaar opnemen, helemaal als iemand alleen is," zeggen Neeltje, Femke en Lita uit groep 4.

Dat pesten stom is is dus wel duidelijk. Maar dat het nog steeds gebeurt weten de kinderen van de Odaschool ook. "Je moet gewoon niet iets doen wat je zelf ook niet fijn vindt," zegt de 6-jarige Jim. Dat zullen veel mensen een prima statement vinden.

(Vakantie)bezorgers gezocht voor DeMooiRooiKrant

Excellent Verspreidingen is op zoek naar bezorgers die elke woensdag DeMooiRooiKrant willen bezorgen. Je bepaalt je eigen tijd, bent heerlijk in beweging in de buitenlucht en iedereen kijkt naar je uit!

Je bezorgt altijd in jouw eigen wijk of dicht in de buurt en de kranten worden bij jou thuis afgeleverd. Dus ben je 13 jaar of ouder, woon je in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant of Nijnsel en wil je wat bijverdienen? Meld je dan snel aan!

Aanmelden kan op: http://excellentverspreidingen.nl/aanmelden , via info@excellentverspreidingen.nl of telefonisch 073-8905000!

Rijsingen geeft weer royaal aan goede doelen

Foto: Hans van den Wijngaard

Buurtschap Oud Rijsingen heeft weer diep in de buidel getast om een aantal goede doelen te ondersteunen. In totaal deelde het buurtschap vijftienhonderd euro uit aan vier goede doelen. Drie van deze doelen zijn Rooise initiatieven, één goed doel bevindt zich in Liempde. Het buurtschap keert jaarlijks een deel van de opbrengsten de het behaald met de inzameling van oud-papier uit aan goede doelen.

Zo was er honderd euro voor 'Onze Henk' en 73-jarige verstandelijk gehandicapte man uit Liempde die erg van tuinieren houdt. Bij de woonvoorziening in Liempde hield hij echter zonder aanziens des plantje de tuin bij. Met de bijdrage van Rijsingen komen er in Liempde weer nieuwe plantjes in de tuin van de woonvoorziening.

Foto: Hans van den Wijngaard

Het 'Koster Brockproject' mag rekenen op een bijdrage van vierhonderdvijftig euro. Dit project leert de Rooise jeugd al elf jaar over onze eigen geschiedenis. Ook voor de vijftigjarige Rooise Omnisportvereniging Fortuna '67 heeft het buurtschap eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

Als laatste was er een cheque van vijfhonderd euro voor de organisatie van Pop&Colour. Met dat bedrag komt er een tent tijdens het jaarlijkse Pop&Colourfestival. In die tent worden verschillende workshops gegeven. De tent krijgt de toepasselijke naam 'Rijsingen Royaal tent'


Ho(t)spice

Een maand geleden introduceerden wij onze column Ho(t)spice, die voorlopig maandelijks gaat verschijnen in de weekbladen van Meierijstad. Om de naamsbekendheid van ons hospice Dommelrode te vergroten. En om u op een prikkelende manier te laten na- of meedenken.

De bron van de eeuwige dood
Als hospice proberen wij een vaste plek te krijgen in een wereld, waarin "tijd van veranderingen" inmiddels plaats heeft gemaakt voor "verandering van tijden". Waar alles behalve de dood steeds sneller gaat en waar zelfs non-profit projecten elkaar beconcurreren. Teken je aan je voordeur na een handje, een compliment en een vlotte babbel van een als aartsengel vermomd mens ter plekke een machtiging, om je blijvend te verbinden aan een goed doel waar je misschien nog nooit van gehoord had? Geef je je goede geld aan je sportclub of aan oorlogsslachtoffers in een ver land? Aan de sponsorloop rondjes om de school van je buurmeisje? Aan een duizendjarig bakstenenwoud, de instandhouding van een beeldbepalend symbool? Of aan je stervende medemens?

Hoewel, is 'concurrentie' eigenlijk wel het juiste woord? Bij concurrentie gaat het om een consumptieartikel. Je koopt je koelkast bij A, of bij B. Punt uit. Bij een goed doel ligt dat anders. Het ene goede doel hoeft het andere niet uit te sluiten. En om meerdere goede doelen tegelijk te steunen hoef je echt geen Bill Gates te heten.

Bij vrijwilligers, onverbrekelijk verbonden aan een goed doel, ligt dat wéér anders. Dat zijn onze als mens vermomde aartsengelen, en die kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. En weet je wat nou zo mooi is? In een tijd waarin het steeds moeilijker is om vrijwilligers aan te trekken, zijn ze allemaal uit zichzelf aan komen vliegen, en we zijn compléét!

Er zijn dan ook weinig goede doelen, die zo dicht-bij-de-gever, zo zichtbaar-zinvol zijn. Het gaat om de bewoners zelf: onze familie, onze buren, vrienden et cetera. Een hospice in Meierijstad is er voor iedereen, voor wie dat (nu of straks) nodig heeft.

Die natuurlijke aantrekkingskracht kunnen wij niet kernachtiger benoemen dan de Rooise schrijver Jan H.F. van der Heyden. In zijn boek "Mooie Mensen in Mooi Rooi" noemt hij het hospice "misschien wel de meest menselijke voorziening." De opbrengst van dat boek, waarvan onlangs deel 2 is uitgebracht, gaan trouwens volledig naar hospice Dommelrode (te bestellen via alvandijk@zonnet.nl).

Een ketting is echter zo sterk als zijn zwakste schakel, en bij een hospice – in ieder geval het onze – zijn dat de financiën. We hebben al veel schenkingen, actie-opbrengsten, legaten en periodieke bijdragen mogen ontvangen om onze vaste lasten plus incidentele kosten het hoofd te bieden, en daar zijn we enorm dankbaar voor. We kunnen even vooruit, maar onze continuïteit op langere termijn is nog niet gewaarborgd. En zolang de bron van de eeuwige jeugd een illusie blijft is het leven, als bron van de eeuwige dood, een realiteit.

Meer weten? Neem eens een kijkje op www.hospicedommelrode.nl

Jan Egmond
Bestuurslid communicatie
Stichting vrienden van hospice Dommelrode
Bankrekeningnummer: NL41RABO0304621900


In Odendael is voldoende te beleven…

Foto: Hans van den Wijngaard

We vullen onze dagen van uur tot uur. We willen alles bijhouden, werken, sporten, socializen en ook nog leuke dingen doen. Maar wat als je wat meer tijd hebt, hoe ziet je dag er dan ineens uit? Ik ga een kijkje nemen in verzorgingshuis Odendael om te kijken hoe mensen daar de dag doorkomen…

Door: Lisa van de Ven

Mocht ik vorige week nog genieten van het biljarten… Deze week zit ik bij een heuse nagelstudio. 't Palet houdt allerlei activiteiten in Odendael voor alle bewoners én voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Dat daar animo voor is valt meteen op. Terwijl de koffie wordt ingeschonken en de eerste plakjes cake al op zijn, wordt een rondje gedaan wat iedereen vandaag wil doen. De krant lezen, gymmen of toch je nagels bij laten werken? Ik besluit bij de laatstgenoemde activiteit aan te sluiten.

Foto: Hans van den Wijngaard

Een gezellige club neemt plaats op Het Plein. Ik geniet mee van een achtergrondmuziekje, want aan de andere kant van de zaal zijn ze aan het gymmen. Terwijl de doekjes op tafel worden gelegd nemen de gasten plaats. De meeste kennen het wel en zoeken hun vertrouwde plekje op. Janske geeft aan het vooral heel erg fijn te vinden. "Mijn nagels scheuren eigenlijk nooit in. Maar door hier te blijven komen hou je het netjes bij hé. Je moet er toch zelf wat van maken." "Ja," vult Ciska aan. "Die muur thuis zegt zo weinig terug. Dan is het hier stukken gezelliger."

"Eigenlijk hebben we hier voor het eerst kleur gekregen in ons leven."

En zo blijkt iedereen er over te denken. Er wordt genoten van de gastvrijheid en de gezelligheid van de vrijwilligers van 't Palet. Volgens de vrouwen aan tafel gebeurde dit vroeger niet zo. "Nee, toen was het ordinair om een kleurtje op je vingers te hebben. Eigenlijk hebben we hier voor het eerst kleur gekregen in ons leven."

Lachend bekijk ik hoe de nagels gelakt worden. Van de mooie lange nagels van de vrouw naast me kijk ik naar mijn eigen zenuwnagels. Daar moet ik toch maar eens mee stoppen. "Ja, médje, anders kunde later niet hier zitten genieten. Net als ons, iedere twee weken weer helemaal mooi. Laat ze maar groeien dus." Dat ga ik doen!

Seniorenmarkt Odendael gericht op oudere die langer zelfstandig blijft

Mensen moeten langer zelfstandig blijven. Met dat doel voor ogen was er afgelopen zaterdag een seniorenmarkt in Odendael. Steeds meer bedrijven richten zich op senioren met producten om dat ook mogelijk te maken.

Waarom is er juist in Odendael een markt om mensen langer zelfstandig te houden? Die vraag zal zeker bij menigeen opkomen. Maar als we de stichting 'Vrienden van Odendael' vragen waarom is het antwoord ook eerlijk en duidelijk. "Het doel van onze stichting is om het de bewoners van Odendael zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Met deze markt, komt er leven in de brouwerij, voor de bewoners hier in Odendael is er een leuke activiteit. Maar er zijn ook veel producten die hier te koop zijn die voor bewoners van Odendael zeker interessant zijn. Bovendien halen we met de verhuur van kramen geld op, om weer andere leuke activiteiten voor de bewoners van Odendael en andere senioren te organiseren".

Het informatieaanbod op de markt is groot. Leveranciers van hoortoestellen, steunkousen en scootmobiels, maar ook vakanties aanbieders prijzen hun producten, aan het veelal toch wel oudere publiek, aan. Ook niet-commerciële partijen zoals Welzijn de Meierij, Veilig Verkeer Nederland, het Hospice Dommelrode of de gemeente Meierijstad zijn nadrukkelijk aanwezig.

Rob van Berkel vertegenwoordigt samen met Court Smulders Veilig Verkeer Nederland. "Wij staan hier om mensen de mogelijkheid te bieden om langer op een veilige manier aan het verkeer deel te kunnen blijven nemen. Zo zijn er veel verkeersregels gewijzigd sinds dat deze groep mensen hun rijbewijs heeft behaald. Voor een gering bedrag kunnen wij deze mensen een eendaagse opfriscursus aanbieden. Daarbij worden de nieuwste verkeersregels uitgelegd, maar krijgen de mensen ook een korte rijles, waarbij de rijvaardigheid van de deelnemers wordt getest. Voor wie bang is om bij deelname het rijbewijs kwijt te raken, die kunnen we geruststellen. Het is geen rijexamen en we pakken, ook als de rijles wat minder goed verloopt, het rijbewijs niet af".

Waterschap investeert in klimaatbestendigheid gebied

Foto:

Op 19 april heeft het bestuur van Waterschap De Dommel unaniem besloten de komende jaren 10 tot 15 miljoen euro extra te investeren om het watersysteem in het gebied klimaatbestendiger te maken. 24 concrete maatregelen, vastgelegd in 'Actieplan Leven-de-Dommel', moeten zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan. In extreem natte én in droge situaties. Aanleiding is de wateroverlast die ontstond na de uitzonderlijke regenval in juni 2016. De maatregelen komen voort uit de vele gesprekken en WaterWerkplaatsen van het waterschap met betrokkenen in het gebied.

Watergraaf Peter Glas: "We zijn de urgentie voorbij, het is nu acuut geworden. Iedereen gaat hier iets van merken"

Juni 2016 en het klimaat
De wateroverlast kwam als een onaangename verrassing. In de hele maand juni werd het gebied van Tilburg tot Venlo opgeschrikt door extreem veel regen, lokaal meer dan 300 mm. Dat is tot 5x zoveel als gemiddeld in juni. Ongekend is dat verschillende buien elkaar in één maand opvolgden en steeds in hetzelfde gebied vielen. Sloten en beken en rioleringen konden al dat water niet aan en overstroomden. Het was klets- en kletsnat. Dat gaf veel schade en overlast, vooral bij agrariërs. In deze periode is het normaal gesproken eerder te droog dan te nat. Ook in de nieuwste klimaatscenario's van het KNMI geldt 300 mm regen in één maand als een extreme situatie.

Alarmsignaal voor iedereen
Vooralsnog wordt de calamiteit beschouwd als een eerste stresstest voor de toekomstbestendigheid van het watersysteem. De klimaatverandering gaat meer extreme perioden gaat brengen. Daarom wordt juni 2016 niet als incident gezien, maar als een alarmsignaal. Niet alleen voor het waterschap, maar ook voor gemeenten, bewoners en bedrijven. Glas: "Overstromingen als in 1995 en wateroverlast van 2016 leren ons dat de situatie niet alleen urgent is, maar nu ook acuut".

Realisme
Uitvoering van het actieplan moet zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan, in extreem natte én in droge situaties. Een waterschap kan wateroverlast nooit met 100% zekerheid voorkomen, dat is de realiteit. Wel is het zijn verantwoordelijkheid om schade door extreme neerslag of droogte in de toekomst te beperken. En dat kan alleen samen met alle partners in het gebied, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Investeren in stuurbaarheid en ruimte voor water
Het actieplan 'Leven-de-Dommel' zet krachtig neer waar het waterschap samen met zijn partners de komende jaren aan de slag gaat. Een van de belangrijke keuzes is het vergroten van de stuurbaarheid van het watersysteem. Bovendien heeft water meer ruimte nodig om wateroverlast en schade te beperken, zowel in en rond steden en dorpen als in het landelijke gebied. De komende jaren trekt Waterschap De Dommel 10 tot 15 miljoen euro extra uit om het watersysteem meer klimaatbestendig te maken.

Moord in de melkfabriek, een vreselijke geschiedenis

Gisteren was het precies 98 jaar geleden dat de beruchte moord in de Rooise melkfabriek plaatsvond. Hoe is de moord gepleegd? Door wie? Dankzij heemkundekring De Oude Vrijheid blikken we terug in een drieluik.

Deel 1: Laffe Roofmoord te St. Oedenrode
Zoals in het lied "Laffe Roofmoord te St. Oedenrode" wordt bezongen, vindt op vrijdag 25 april 1919 in ons dorp een afschuwelijke misdaad plaats. Die dag wordt namelijk rond tien uur 's avonds de toenmalige directeur van de Stoomboterfabriek "St. Oda', de eenendertigjarige Henricus Cornelis van Kruijsdijk, vermoord in de fabriek aangetroffen. Men vindt hem daar in een grote plas bloed en met gedeeltelijk afgesneden hals. De brandkast staat open. Een sensationele tijd breekt aan.

De pers besteedt uitgebreid aandacht aan deze gebeurtenis en de hele Brabantse bevolking leeft intens mee met de oplossing van dit drama. De daders worden snel opgespoord. Zij moeten terechtstaan voor de arrondissementsrechtbank in 's-Hertogenbosch en later - in hoger beroep - voor het gerechtshof aldaar.

Roofmoord De uit Vessem afkomstige Van Kruijsdijk is sinds ruim één jaar directeur van de boterfabriek op de Lindendijk. Hij is in de kost bij Miet van de Laar in de Kerkstraat. Als Van Kruijsdijk vrijdagavond 25 april 1919 niet op de gewone tijd thuiskomt en wel erg lang wegblijft, wordt zijn hospita ongerust.
Zij stuurt slager Gerardus van Beljouw, die ook bij haar in de kost is, op pad om te gaan kijken waar Van Kruijsdijk blijft. Als Van Beljouw samen met twee in Eerschot opgehaalde personeelsleden van St. Oda (botermaker Petrus Hendriks en fabrieksarbeider Jan van den Boogaart) bij de fabriek aankomt, vinden zij daar de voordeur geopend. Ze lopen door naar het kantoor en zien tot hun schrik de brandkast open staan. Alvorens verder te kijken, besluiten ze de politie te waarschuwen. Gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter Petrus Hellings en rijksveldwachter Engelbertus Vossen zijn direct ter plaatse, waarna het onderzoek verder kan gaan.
Afgaand op een spoor van bloedspatten, vinden ze in een hoek van de badkamer in een grote plas bloed het lichaam van de directeur dat verscheidene wonden vertoont. Het moordwapen - een bebloed scheermes met afgebroken heft - is als stille getuige op de plaats van de misdaad achtergebleven
De onmiddellijk gewaarschuwde geneesheer kan nog slechts de dood constateren, die reeds rond zes uur die middag moet zijn ingetreden. Als in de brandkast ook nog opengescheurde enveloppen met geld gevonden worden, is het duidelijk dat het hier om een roofmoord gaat.

Blaasorkest Tiona speelt op Koningsdag Nederpop

Sint-Oedenrode - Blaasorkest Tiona speelt tijdens Koningsdag op het Kerkplein een groot deel van het nieuwe repertoire van het lente- en zomerseizoen 2017. Dit jaar hebben de Nijnselse muzikanten voor Nederpop gekozen, Nederlandstalige popmuziek van o.a. Toontje Lager, De Dijk, Het Goede Doel, Doe Maar, Frank Boeijen, Hazes sr. en jr. Rob de Nijs en Ben Cramer.

Vernieuwing is ook terug te vinden in verrassende arrangementen van de Beatles, Golden Earring, Toto en in nummers zoals Eye of the tiger, Everything I do I do it for you en New York New York.
Het Nijnsels orkest heeft zijn vernieuwde repertoire onlangs 'uitgeprobeerd' tijdens een optreden voor de bewoners en gasten van Odendael. Hiervoor had orkestleider Jos van Heesch een speciaal programma afgestemd op de aanwezige luisteraars. En dat ging erin als koek. Nummers als Il Silenzio, 't Kleine café aan de haven, De Clown en Rosamunde maakten heel wat los bij het publiek.

In het voorjaar en in het najaar speelt Tiona pro deo voor de bewoners en hun gasten van Odendael. Het voorjaarsoptreden in Odendael is bedoeld als 'generale' voor het nieuwe lente- en zomerseizoen, het Odendael-opreden in het najaar is bedoeld als 'warming up' voor het traditionele Blaasmuziek Plus, het jaarlijks terugkerende muziekfestijn van het orkest op de laatste zaterdag van oktober.

De speelagenda voor 2017 ziet er voor Blaasorkest Tiona weer goed uit. Er staan verschillende attractieve optredens gepland, zoals op Koningsdag van 14.00 tot 17.00 uur op het Kerkplein, maar ook weer met concerten bij De Helden van Kien en De Wit in Schijndel.

Open repetitie bij het Roois Gemengd Koor

Een nieuwe weg ingeslagen voor het Roois Gemengd Koor maar met gezelligheid als vanouds. Ter kennismaking is er een open repetitie op maandag 8 mei.

Na een succesvol jubileumconcert "Weet dat je welkom bent" in 2015 en een fraai dubbelconcert "Leven in vrijheid" in 2016 is het Roois Gemengd Koor begonnen aan een nieuwe fase in haar 72-jarig bestaan. Na vele fraaie concerten met dirigent Ad Vergouwen heeft vanaf januari 2017 Willem Heldens opnieuw het stokje overgenomen met de hem kenmerkende energie en bijzondere zangmethodiek.

Het Roois Gemengd Koor zoekt dan ook nieuwe leden die met ons deze vernieuwing tot stand gaan brengen. Iedereen is van harte welkom. Ter kennismaking is een open repetitie gepland op maandag 8 mei in cultureel centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode van 20.00 – 22.30 uur. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk. Voor meer informatie www.rooisgemengdkoor.nl

Gitaar spelen bij Ancora

Gitaarvereniging Ancora uit Olland heeft onlangs 21 leerlingen van verschillende lesgroepen weer een certificaat uitgereikt. Zodra een lesonderdeel is afgerond wordt deze afgesloten met een "traprepetitie". Afgelopen week werd deze les druk bezocht door ouders, broers, zussen, opa's en oma's en overige geïnteresseerden die de vorderingen wilden komen beluisteren.

Er werd gewoon lesgegeven, maar dan op de trap van de Loop'r. De repetitie werd afgesloten met een klein optreden en het uitreiken van een certificaat als beloning dat dit deel van de lessen succesvol was afgerond.

Na het behalen van dit certificaat popelen de leerlingen om naar de volgende groep te gaan. Hier leren zij nog beter gitaar te spelen. Moeilijkere akkoorden, slagjes, tokkelen en zingen. Met als einddoel dat zij mee gaan spelen met de grote groep. Hier wordt gezellige muziek gemaakt en mogen zij mee naar optredens die gitaarvereniging Ancora verzorgd op alle soorten evenementen.

Op dit moment is het mogelijk om in diverse groepen in te stromen. Dus heb je een gitaar in de kast liggen of zou je wel eens willen kijken of gitaarspelen iets voor jou is, ben je van harte welkom om op dinsdagavond te komen kijken.

Mooi gebaar naar stichting Dichterbij

De Service Club Rooi heeft weer een prachtig gebaar gemaakt naar de mensen met een beperking van Stichting Dichterbij. Zeven jaar geleden schonk de club een elektrische tandem.

Wil Passier fietst al jaren op deze fiets samen met de mensen van de stichting. Maar na zeven jaar kon hij nog maar twintig tot vijfentwintig kilometer per dag fietsen. Na een mailtje naar de club kreeg hij al gauw een bericht dat zij opnieuw een accu wilden sponsoren. Ook Bike Center nam een deel voor zijn rekening.

Wil kan zo de komende jaren weer met veel plezier een rondje fietsen. Zowel Wil als de mensen van Dichterbij zijn er hartstikke blij mee!

Wijkvereniging Eerschot

Vrijdag 28 april liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot aan de Heistraat 22. Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom want dan is de koffie en thee al klaar. Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij? Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis.

Nu het weer wat beter wordt is het leuk om samen te wandelen. Kom op dinsdag 2 mei om 18.30 naar Meerschot en loop gezellig mee.
Kinderen van groep 5 tot en met groep 8 die op zaterdag 20 mei mee willen gaan rollerskaten meld je aan bij Shirley, tel: 472930


Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 3 mei kunt u kijken naar: Jorrit Foolen bakt lekkerste Brabantse Worstenbroodje, Argo wint 24-uurs zwemmarathon, Alweer 11e keer Koster Brock-project, Scholierenloop Fortuna '67.

Expositie Frans Alkemade in SER-gebouw
Opening van deze tentoonstelling en beelden van getoonde kunstwerken. Uitzending tot en met 3 mei.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193

Boom met gezicht

Foto: Hetty Klerks

Dit is een typisch voorbeeld van een momentopname. Maar ook van toevalligheid! Hetty Klerks maakte dinsdagmorgen deze foto. De zon richt zich vol op de boom en de schaduw zorgt voor iets opmerkelijks. Wie goed kijkt ziet een gezicht op de stam…

Sponsorloop levert flink bedrag op

Foto: Ilse van den Ham

Kinderen van basisschool de Kienehoef maakten vrijdagochtend bij de start van de Koningsspelen de opbrengst bekend van de vorige week gehouden sponsorloop. Het was even spannend, maar al snel zag het hele plein dat er een bedrag van maar liefst €5775,- is opgehaald. Daar zal Villa Pardoes erg blij mee zijn…

"Een groot bedrag waar we enorm trots op zijn!" jubelt lid van de ouderraad Mirjam van den Hurk toe. Om de leerlingen van de basisschool te bedanken geeft Villa Pardoes maar liefst 150 kaarten weg voor een benefietconcert van Gers Pardoel, wat in mei twee keer gegeven zal worden. Leerlingen van groep 5 t/m groep 8 zullen hier naartoe gaan. De officiële cheque wordt tijdens een van deze concerten uitgereikt.

Foto: Ilse van den Ham

De rest van de dag stond in het teken staan van de Koningsspelen. De Koningsspelen zijn een idee van Richard Krajicek, toenmalig lid van Nationaal Comité Inhuldiging t.b.v. de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. De Koningsspelen worden sindsdien altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag gehouden. Ze zijn bedoeld voor alle basisschoolleerlingen om bij te dragen aan een sportieve en gezonde samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn. Daarom beginnen de kinderen met een gezamenlijk Koningsontbijt, geleverd door Jumbo supermarkt om de kinderen voldoende energie te geven voor de sportieve dag.


Willem-Alexander en Máxima openen Koningsspelen in Veghel

Foto: AS Media

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten vorige week vrijdag een bezoek aan basisschool De Vijfmaster in Veghel.

Ze verzorgden daar de landelijke opening van de Koningsspelen 2017. Tijdens de vijfde editie van deze Koningsspelen staat 'feest' centraal. De dag begon met een ontbijt, daarna werd er door de leerlingen gezongen, gedanst en gesport. De Koningsspelen 2017, waaraan dit jaar 1,2 miljoen basisschoolleerlingen meedoen. Bron: AS Media

Foto: AS Media
Foto: AS Media

Koningsdag begint vanavond al

Foto: Hans van den Wijngaard

Koning Willem-Alexander viert morgen zijn vijftigste verjaardag. Ook in Sint-Oedenrode laten we die gebeurtenis niet zomaar aan ons voorbij gaan. Het feest voor de Koninklijke Abraham begint vanavond al. Dan is er op de Markt een grote vrijmarkt. Maar natuurlijk zijn er vooral morgen veel activiteiten om de verjaardag van de Koning te vieren.

"Nee, het is zeker geen commerciële vrij markt", vertelt Peter de Koning van de Oranjevereniging. "De vrijmarkt is vooral bedoeld om mensen de kans te geven om hun zolder eens op te ruimen, zonder dat die vaak nog goede spullen meteen bij het oud-vuil terecht komen. Maar ook voor verenigingen is het een uitgelezen kans om de clubkas een beetje te spekken". Voor iemand die op zoek is naar goede gebruikte spullen is het dan zeker ook de moeite waard om vanavond al naar de vrijmarkt te komen. Wanneer u echter op zoek bent naar speelgoed voor de kinderen, dan moet u nog een dag wachten. Dat is pas morgen tijdens de speelgoedmarkt te koop. Johnny T and the Halfsouls zal de vrijmarkt muzikaal glans geven. Maar ook de verschillende cafés hebben goede muzikanten om uw verblijf op de vrijmarkt te veraangenamen".

Foto: Hans van den Wijngaard

Maar het hoofdprogramma rond Koningsdag staat natuurlijk voor morgen op de kalender. De officiële opening van Koningsdag in Meierijstad, gebeurt bij Kasteel Dommelrode. Daar zal waarnemend burgemeester Marcel Fränzel om tien uur de nationale driekleur hijsen. Aansluitend is er in het gemeentehuis een ontvangst van de gedecoreerden uit de hele gemeente Meierijstad. Dat zijn er zoveel, dat zelfs het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode niet groot genoeg is om iedereen in één keer te ontvangen. Daarom is er later op de dag nog een tweede ronde voor de andere Meierijstadse hoogwaardigheidsbekleders.

Terwijl op kasteel Dommelrode met oranjebitter wordt geproost op de verjaardag van Zijne Majesteit, zullen op de Markt beslist al de eerste kinderen op zoek gaan naar 'nieuw' speelgoed. Want om elf uur wordt begonnen met de opbouw van de speelgoedmarkt. "Ondanks dat de speelgoedmarkt officieel pas om twaalf uur open gaat, leert de ervaring dat als verkopers de spullen kunnen verkopen als ze nog op de aanhanger liggen, dat dit ook gewoon gebeurt", vertelt Wil van der Linden.

"Dit jaar zijn ook veel winkels tijdens Koningsdag vanaf twaalf uur open. Als het zonnetje dan nog wat mee wil werken en de muziek van Tiona vanaf twee uur over het Kerkplein klinkt, is het zeker dat ondanks de verwachte lage temperatuur Koningsdag 2017 in Sint-Oedenrode een succes zal worden", vult Peter de Koning aan. "Zeker met de muziek die ook in de verschillende cafés weer te horen is moet het feestje slagen".

Voor het hele programma van Koningsdag zie elders in deze krant.

Oranjevereniging is meer dan alleen Koningsdag

Wie Oranjevereniging zegt, denkt meteen aan Koningsdag en de feestelijkheden die daarbij horen. In de eerste jaren van haar bestaan was dat ook zo, maar tijden veranderen. Vanaf dit jaar is de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei ook in handen van de Oranjevereniging. Die heeft de organisatie van deze plechtigheid overgenomen van de gemeente. Want ook in Meierijstad moeten we stil staan bij de Rooienaren die vielen voor onze vrijheid.

"De aanloop naar de komende week is de drukste week in het jaar voor onze vereniging", vertelt Peter de Koning. Hij is de voorzitter van de Rooise Oranjevereniging. Met de vrijmarkt die vanavond wordt gehouden en de feestelijkheden rond Koningsdag die morgen wordt gevierd heeft de vereniging al behoorlijk wat werk te verzetten. Maar sinds vorig jaar is ook de jaarlijkse dodenherdenking, die volgende week plaatsvindt deel van de activiteiten van de Oranjevereniging.

"Dit jaar is het programma rond de dodenherdenking op 4 mei anders dan voorgaande jaren" vertelt Wil van der Linden. "De herdenkingsdienst, die altijd in de kerk werd gehouden is dit jaar in het Atrium van het Hof van Rode aan de Deken Van Erpstraat ingang B. We hebben daarvoor gekozen omdat veel mensen die de oorlog nog bewust mee hebben gemaakt daar in de buurt wonen. Muzikaal zal de herdenkingsdienst, dit jaar worden opgeluisterd door Fanfare Nos Jungit Apollo. Maar ook het Roois Kamerkoor zal een bijdrage leveren aan de herdenking in het Atrium. Verder zal harpiste Luca Appeldoorn een rol vervullen. De viering in het Atrium begint om 18.30 uur".

Na afloop van de herdenkingsdienst in het Hof van Rode vertrekt een stille tocht onder aanvoering van het Gilde naar het oorlogsmonument bij de Hambrug. Daar zullen net als voorgaande jaren verschillende sprekers het aanwezige publiek vertellen hoe belangrijk vrijheid is en wat voor offers er voor die vrijheid zijn gebracht. Robin van de Bogaard van Basisschool Eerschot en Suze Vermeulen van Basisschool Sint-Oda zullen een gedicht voorlezen. Een van de scouts van Scouting Rooi, die elk jaar een bijdrage aan de dodenherdenking leveren, zal het nationale gedicht dat gelijktijdig op de Dam in Amsterdam is te horen, voordragen. Namens de gemeente Meierijstad zal wethouder Coby van der Pas bij de herdenking aanwezig zijn. Exact om acht uur zal er, net zoals in het hele land, twee minuten stil worden gestaan voor iedereen die het leven liet voor onze vrijheid.

Eén van die mensen die in Sint-Oedenrode omkwam tijdens de oorlogshandelingen in september 1944 was Jacob van der Welle. Hij was op 19 september, twee dagen na de bevrijding van Sint-Oedenrode bij toeval op de verkeerde plaats. Tijdens de uitvoering van een opdracht van de geallieerden en het verzet moest hij vluchten en werd hij dodelijk getroffen door een kogel. Eén van zijn zonen, Leo van der Welle, vond nadat zijn moeder enkele jaren geleden overleed een brief van haar aan haar zoon Rien die op dat moment nog ergens was ondergedoken. In deze brief schrijft zij dat haar man is omgekomen. Leo van der Welle, zal deze brief op 4 mei tijdens de dodenherdenking voor het eerst publiek voorlezen. Zeker een indrukwekkend moment op deze sowieso al indrukwekkende herdenking.

Bakkerij van Doorn naar Rooi

Foto: Bert de Graaf

Bakkerij van Doorn strijkt neer in Sint-Oedenrode. Over enkele weken wordt een nieuwe bakkerszaak geopend aan de Markt. In het voormalige apotheekgebouw waar vorig jaar bakker Van de Mortel in gehuisvest was. Familie van Doorn kijkt uit naar de opening in Sint-Oedenrode.

Bakkerij van Doorn is een familiebedrijf en wordt gerund door Mark, Maikel, Rien en Hanneke van Doorn. Ze hebben in de regio meerdere winkels. In Sint-Michielsgestel, Schijndel, Den Bosch, Heeswijk-Dinther, Boxtel en binnenkort dus ook in Sint-Oedenrode. Vanuit Schijndel wordt het geheel aangestuurd.

"Ons bedrijf draait op passie, gedrevenheid en liefde. Liefde voor het product en natuurlijk voor onze vele trouwe klanten. We zijn voortdurend bezig met kwaliteit en het verbeteren van onze degen. Ons doel? De beste bakkerij van Nederland zijn", zo schetst de familie een beeld op de eigen website.

Hoog bezoek uit Rome

Het Damiaancentrum kreeg afgelopen zaterdag hoog bezoek uit Rome.

Twee leden van het generaal bestuur van de Congregatie van de Heilige Harten kwamen een bezoek brengen. Pater Camille Sapu (vicarus generaal) en pater Filipe Lazcano (councilor generaal) kwamen langs en werden vergezeld door de voormalige Nederlandse Provinciaal Overste van de Paters van de Heilige Harten, Jan Wouters. Het drietal kwam op werkbezoek. Ze werden ontvangen door het bestuur van het Damiaancentrum en na koffie met koek werd door de voorzitter van het Damiaancentrum, Piet van den Tillaar, de werkwijze van centrum toegelicht middels een diapresentatie. De doelstelling van het Damiaancentrum is een brug zijn voor de maatschappij en mensen van allerlei gezindten samen brengen. Na de diapresentatie en vragen van de paters uit Rome volgde een rondleiding en na de gezamenlijke groepsfoto ging het kleine gezelschap uit Rome weer verder.

Belastingzitting voor Polen

Op zaterdag 6 mei houdt Belastingservice CNV Oost-Brabant in samenwerking met CNV-Vakmensen een grote belastingzitting voor Polen en andere Oost-Europeanen in De Cabine aan de Tarwelaan 54 te Eindhoven van 13.30uur tot 17.30 uur. (wijk Vaartbroek, winkelcentrum)

Er zullen dan belastingaangiftes worden ingevuld voor werknemers, die in Nederland werken, maar er officieel niet wonen (C-aangifte) of zij die zich vorig jaar hebben ingeschreven bij de gemeente (M-aangifte). Het gaat vooral om de aangifte 2016 maar die van 2012, 2013, 2014 en 2015 mag ook.

Men hoeft geen lid van CNV-Vakmensen te zijn, maar dan betaalt men wel een hogere bijdrage. Er zijn Poolse tolken van CNV-Vakmensen aanwezig. Ook zal er een vakbondsbestuurder zijn om eventuele rechtspositionele vragen te beantwoorden. Voor opgave kan men bellen met de Poolse secretaresse van CNV-Vakmensen, Wiesia Kooreneef 06-55780088 of bij de organisator, regiocoördinator Belastingservice CNV Oost-Brabant, Ger Brouwer 06-53648372

12 / 40

Banenmarkt voor jongeren

Het jongerenwerk van Welzijn De Meierij houdt op dinsdag 2 mei een banenmarkt in Cultureel Educatief Centrum Mariëndael.

Wil jij ook graag met een goed gevoel en gevulde bankrekening de zomervakantie in? Zoek jij nog een leuke bijbaan of fulltime baan? Of ben je meer op zoek naar een vakantie- of weekendbaan? Dan is dit je kans! Op 2 mei organiseert Welzijn De Meierij, in samenwerking met Rooi Werkt en APS personeelsservices, een banenmarkt voor jongeren, die binnen Meierijstad wonen. Ben jij een jongere tussen de 15 en 24 jaar? Dan ben jij van harte welkom op deze banenmarkt om te kijken of er een interessante baan voor jou tussen zit. Ben jij straks een schoolverlater, heb je vakantie en wil je graag wat bijverdienen? Dan kun jij wellicht op deze banenmarkt een bijbaan, vakantiebaan of een fulltime baan vinden.

Zorg dat je je CV mee neemt en geef hem af bij een van de bedrijven of uitzendbureaus, of laat hem even checken bij de stand van Rooi Werkt.

De banenmarkt vindt plaats op dinsdag 2 mei van 18.30 uur – 20.30 uur in Cultureel Educatief Centrum Mariëndael gelegen aan Laan van Henkenshage 2 5492 BH in Sint-Oedenrode. Voor vragen kun je mailen naar Jack Elbers, e-mail: j.elbers@welzijndemeierij.nl of bellen naar 06-45770141.

Dog-Walking in Nijnsel

Op zondag 21 mei start de eerste Dog-Walking een uitgezette wandeling in de mooie omgeving van Nijnsel. Vertrekpunt is de Beckart in Nijnsel. De organisatie organiseert dit voor het eerst en hoopt natuurlijk op veel deelnemers. Wellicht wordt het zo'n succes dat het voor herhaling vatbaar is en het jaarlijks kan worden herhaalt.

Twee Wandelroutes
Er is een route uitgezet voor de voor de jonge honden van 1 tot 1,5 jaar oud van ca. 6 km. Voor de honden, die ouder zijn dan 1,5 jaar is een route beschikbaar van ca. 11 km. Beide routes gaan door de bekende natuurgebieden rond Nijnsel, zoals het Vressels Bos, de Moerkuilen en de Dommelbeemden.

Promotie training
Voor de allerkleinste onder de 4 voeters, de puppy's, is er speciaal een promotie training waar aan kan worden deelgenomen. Deze zal onder deskundige leiding plaats vinden op het terrein gelegen aan de Beckart. Een zelfde demonstratie is er voor honden van 1,5 jaar en ouder.

Inschrijven
Voor alle activiteiten kunt u zich inschrijven via een aanmeldformulier. Dat aanvraagformulier is te verkrijgen via de site " honden-wandeling.nl". of telefonisch bij het informatiepunt op 06-10311099. U kunt zich uiterlijk inschrijven tot en met 14 mei as. Ben er op tijd bij omdat er met name voor de trainingen/demonstraties een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor iedereen die zich inschrijft is een consumptie beschikbaar.

Info
Voor nadere info kunt u eveneens terecht op "honden-wandeling.nl". of telefonisch bij dhr. B. Stuurman 06-10311099

Oproep voor nieuwe pleeggezinnen

Omdat het kittenseizoen nu echt van start is gegaan, komen er steeds meer drachtige poezen en complete gezinnetjes binnen op Hokazo. Omdat we alle katjes het beste willen geven, proberen we ze zoveel mogelijk in pleeggezinnen te plaatsen.

In een pleeggezin hebben moederpoes en haar kroost veel meer rust dan op het asiel en worden ze gesocialiseerd en lopen ook minder risico op infecties. Kortom, in een pleeggezin krijgen ze de aandacht die ze verdienen en de gelegenheid om in alle rust op te groeien totdat ze er klaar voor zijn om naar hun eigen huisje te gaan.

Op dit moment heeft men diverse pleeggezinnen maar deze stromen snel vol. Dus zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe mensen die ons en de katjes kunnen en willen helpen. Interesse en lijkt de pleegzorg voor katjes je wel wat? Aarzel niet langer en stuur een mailtje naar begeleiding@hokazo.nl Het is voor vooral belangrijk dat je binnen een straal van ± 15 kilometer van Uden woont, eigen vervoer en een aparte kamer hebt. Men is altijd op zoek naar pleeggezinnen, maar momenteel vooral naar mensen die behalve kittens ook volledige nestjes, dus inclusief mamapoes willen opnemen.

Wie snapt het nog?

Goedwillende Rooienaren die het beste met ons dorp voor hebben organiseren van alles en nog wat om Rooi te promoten. Daarbij hoort ook een stukje economisch belang en natuurlijk mag dat.

Maar ik heb de indruk dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Er zijn zoveel verschillende organisaties, stichtingen en verenigingen dat het bijna niet te overzien is wie wat doet. Ik geloof wel in de goede bedoelingen maar onduidelijk is het wel.

Wie kan mij nou eens duidelijk uitleggen wat het verschil is tussen: de VVV, Rooi 2000, Natuurlijk Sint-Oedenrode, Rooi Promotie, centrummanagement en bijvoorbeeld de kasteleins vereniging. Wie organiseert en doet wat?

Hoe komen ze aan geld om evenementen te organiseren? Zit daar gemeenschapsgeld bij en zo ja, hoeveel en waarom? De gemeente kan daar ook duidelijkheid over geven denk ik.

Natuurlijk is het allemaal goed bedoeld maar het is wel een beetje raar dat er meerdere dezelfde personen in verschillende van de zojuist genoemde organisaties zitten.

Nogmaals, de bedoeling van al deze mensen is goed, maar meer eenduidigheid en duidelijkheid zou de burger waarschijnlijk wel meer betrokken maken.

Natuurlijk moeten we blij zijn met mensen uit Rooi die de nek uitsteken, maar ik denk dat de gemiddelde burger niet snapt wat en wie wanneer doet. Zie dit schrijven maar als positieve kritiek.

Zou het niet handiger zijn om één duidelijke organisatie te hebben met afgevaardigden uit de middenstand, bedrijven, cultuur etc. Anders vrees ik dat het net zo gaat als de boer zegt: "ze veroordele we ze nie begrijpe."


"We hebben er nog geen dag spijt van gehad"

Antoon en Corry Dortmans Foto: Hans vd Wijngaard

Koninginnedag 1957 was voor de familie Dortmans op de Belders een heel bijzondere dag. Niet alleen omdat koningin Juliana toen haar 48e verjaardag vierde. Maar ook omdat er maar liefst drie van hun kinderen voor het trouwaltaar van de Boskantse kerk stonden. Antoon Dortmans was één van de drie kinderen. Hij trouwde die dag met Corry Smits uit Oirschot. Zijn broer Jan trouwde op hetzelfde moment met Tonny uit Boxtel en zijn zus Jo trouwde met Hendrik. Alleen Antoon en Corry hebben, zoals ze het zelf zeggen het geluk gekregen dat ze aan het eind van deze maand hun zestigjarig huwelijk mogen vieren.

De woorden 'dankbaarheid' en 'geluk' vallen meer dan eens als Antoon en Corry terug kijken op de afgelopen zestig jaar. "We hebben samen al het geluk van de wereld aan onze zijde gehad", vertelt het bijna diamanten echtpaar. "We zijn tot op hoge leeftijd altijd gezond gebleven, onze vijf kinderen en later ook de twaalf kleinkinderen zijn gezond en komen niets te kort. Ook tijdens het arbeidzame leven is het ons meestal voor de wind gegaan en dat is een groot geschenk".

Corry en Antoon leerden elkaar in 1953 tijdens de kermis in Best kennen. "In die tijd gingen we op meidenjacht in de danstenten op de kermis", vertelt Antoon. "Hij was toen op herhaling voor militaire dienst", vertelt Corry. Die wist toen nog niet dat Antoon toen al als dienstplichtig militair bijna vier jaar in Nederlands Indië had gediend. "Ja, toen ik uit Indië terug kwam, was mijn lichting meisjes al bezet", vertelt Antoon met ondeugende oogjes. "Ik kon alleen nog maar kiezen uit de jongere lichting meisjes. Maar ik heb er nooit geen spijt van gehad dat ik met Corry ben getrouwd".

Nadat Antoon uit Indië terugkeerde volgde hij verschillende cursussen op de middelbare landbouwschool. Hij werd adviseur voor boeren en verkocht daarnaast ook nog mengvoeder. Nadat hij in 1957 met Corry trouwde bleef hij dat werk doen, maar hield hij op zijn eigen boerderij, Boskant 114 a dat is aan de huidige Oude Weg, ook kippen. "Een kip legt elke vijfentwintig uur een ei, dat zijn zes eieren per week en gemiddeld driehonderd eieren per jaar", weet Antoon nog precies te vertellen. "Op de hoogtij dagen hadden we zo'n 600 kippen, dat was voor die tijd heel veel. Ik kwam op veel plaatsen om advies te geven. Daardoor leerde ik ook veel van de boeren waar ik kwam. Zo kreeg ik in de gaten dat het in de pluimveehouderij lastiger zou worden. Daarom zijn we in 1961 met het houden van varkens begonnen. Dat bleek een goede keuze, want precies in die jaren ging het de varkensboeren voor de wind".

De woorden 'dankbaarheid' en 'geluk' vallen meer dan eens.

"Het varkensbedrijf groeide beetje bij beetje", vertellen Corry en Antoon. In de loop van de jaren konden zij hun bedrijf uitbreiden tot meer dan duizend varkens. Naast het varkensbedrijf bleef Antoon ook als vertegenwoordiger van Wessanen werken. Met zijn volkswagen bestelbus bracht hij het mengvoer in zakken naar zijn klanten. "Daar ben ik mee gestopt toen de voedersilo steeds meer in gebruik raakten. Bovendien werd toen ook nog eens de BTW ingevoerd. Dat werd me te ingewikkeld", vertelt Antoon.

Nadat de enige zoon van het gezin zijn militaire diensttijd in 1985 afrondde kwam hij in bij zijn ouders in het bedrijf. Antoon en Corry konden het wat rustiger aan gaan doen. "Ik ben toen terug geweest naar Indonesië zoals Nederlands Indië intussen heette. Ik heb Corry toen laten zien hoe mooi dat dat land is", vervolgt Antoon. "Ja toen ik Antoon leerde kennen zei hij altijd dat hij er nooit meer terug wilde komen, maar de tijd heelt veel wonden", vult Corry aan.

Nadat Antoon en Corry definitief waren gestopt met hun bedrijf hebben zij veel van de wereld gezien. "We zijn in zowat alle landen van Europa geweest. Maar ook hebben we verschillende Afrikaanse landen bezocht" vertelt Corry. "Verder waren we in Israël, Sri Lanka, Nieuw Zeeland en bij zijn twee zussen in Canada". Maar ook dichter bij huis genoot het echtpaar volop van hun oude dag. "We hebben heel veel gefietst, met mijn elektrische fiets heb ik dertig duizend kilometer gereden", vertelt Antoon.

"Ja, als we zo terug kijken op de afgelopen zestig jaar, dan mogen we gerust zeggen dat we het goed hebben gehad. Daar zijn we dan ook heel erg dankbaar voor", zo sluiten Corry en Antoon het gesprek af.


Voor ons door het vuur

De Rooise brandweermannen gaan voor ons als burgers door het vuur. Soms zelfs letterlijk. Ze staan ook voor ons klaar in allerlei andere situaties. Natuurlijk moeten we ze daar erg dankbaar voor zijn. Maar wie zijn deze brandweermannen en vrouwen? We stellen ze via deze rubriek aan u voor.

Naam: "Maikel van der Velden"
Leeftijd: "Veertig jaar"
Hoe lang al bij de brandweer: "Veertien á vijftien jaar. Het is een hele hechte club en dat maakt het zo ontzettend leuk."
Waarom ben je bij de brandweer? "Ik wilde al heel lang bij de brandweer. Door het werk ging dat op dat moment niet. Toen ik van baan ben veranderd ben ik meteen gaan solliciteren."
Wat is je functie binnen de brandweer en wat houdt het in? "Ik chauffeur/pompbediende, manschap en oefenleider. Verder begeleid ik de oefeningen van de maandagavond en bereid ik deze voor."
Wat vind je mooi aan dit vak? "Klaar staan voor de medemens. Dat je iets voor een ander kunt betekenen. En natuurlijk dat we een geweldig team hebben. De brandweer is niet alleen ik maar ook mijn gezin. Ik zou het liefst dertig jaar volmaken, mocht dat allemaal lukken."

Stichting Ommekaar bestaat vijfentwintig jaar

Foto:

Stichting Ommekaar is een hulporganisatie waarvan de vrijwilligers op aanvraag hulp verlenen aan ieder in Sint-Oedenrode die dat nodig heeft. De hulp bestaat o.a. uit vervoer met auto of rolstoel naar huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, Odendael, zo nodig met begeleiding, boodschappen doen, oppassen, kleine klusjes uitvoeren, enz. Alle hulp is gratis, alleen voor vervoer per auto wordt een kilometervergoeding gevraagd.

Ommekaar is indertijd opgericht vanuit de Hervormd-Gereformeerde Kerk en de toenmalige 5 Katholieke parochies in de gemeente Sint-Oedenrode. Het 25 jarig bestaan is afgelopen vrijdag 21 april gevierd in de Loop'r in Olland.Na een gezamenlijke koffietafel hadden we natuurlijk ook een activiteit ingepland. We hebben samen gezellige jeu de boules wedstrijden gespeeld. Het ging er spannend en sportief aan toe. Maar liefst 5 leden ontvingen een certificaat omdat zij al 25 jaar actief zijn voor Ommekaar.


De Politiek Dichterbij

Foto: Jos van Nunen

In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid of lid van het college de kans zich aan de lezers te presenteren.

Deze keer: Eus Witlox

Geb. datum: 12-02-1959
Geb. plaats: Vlijmen
Gehuwd met: Michèle
Kinderen: 5.
Kleinkinderen: geen
Opleiding: HBO Management non-profit
Beroep: Fulltime wethouder
Hobby's: (denkt even na) "Geen typische hobby, wel van alles doen met mijn kinderen."

Was je beroep niet te combineren met het wethouderschap?
"Fulltime wethouder kun je echt niet combineren met een andere baan. Gelukkig sluit mijn opleiding goed aan op mijn wethouderportefeuille. Mijn voormalige werk was ook mensenwerk, trainer/opleider van penitentiair inrichtingswerkers bij de Penitentiaire Inrichting Vught, daarvoor was ik afdelingshoofd EBI"

En dan moet er ook nog tijd vrij gemaakt worden voor hobby's?
"Het leven bestaat uit meer dan werken en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Met de oudste vier bij Paaspop geweest. Ja, een beetje met een dubbele pet op want het raakt, als locoburgemeester, ook mijn portefeuille."

Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
"In 2005 begon ik in de politiek in Schijndel, met de oprichting van de partij DORP, ja, allemaal hoofdletters. Eerst zat ik in mijn eentje in de raad. In 2009 fuseerde de partij met ABS en ging verder onder de naam DORP-ABS. In 2010 kwam DORP-ABS met vier zetels in de gemeenteraad, in 2014 met zes zetels, toen werd ik wethouder in Schijndel."

Wat vind je het spannendst aan je werk?
"Het leggen van verbindingen, goed communiceren en dienstbaarheid. In mijn portefeuille speelt dat onder meer bij WMO, welzijn, volksgezondheid, volkshuisvesting en vrijwilligersbeleid. Het is soms een hele uitdaging om profs, vrijwilligers en burgers op één lijn te krijgen."

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als… geen clichés graag.
"Als het merk Meierijstad landelijk op de kaart staat. Als over vijf jaar iemand vraagt 'Wat is die stad naast Meierijstad?' en het antwoord luidt 'Eindhoven of Den Bosch'".

In verband met de foto; wat is jouw mooiste plekje van Meierijstad, en waarom?
"Bij de Spitfire, op de Vlagheide bij het driedorpenpunt van Meierijstad. Dit is de plek van de verbinding, niet alleen van de dorpen maar ook van de mensen die er wonen. In het begin heb ik Meierijstad wel eens een 'dorpenstad' genoemd maar dat moet ik niet te vaak roepen, anders gaat die een eigen leven leiden. En de Vlagheide kun je toch moeilijk ons centrum noemen. Maar het geeft wel de essentie aan waarmee wij ons onderscheiden van andere grote gemeentes. Zo'n combinatie van dorpse en stadse kwaliteiten vind je nergens."

Is er nog iets wat je aan dit gesprek toe wilt voegen?
"Wat zou het mooi zijn als alle 13 kernen Meierijstad elkaar als één Team zien. Elkaar willen aanvullen in plaats van aanvallen. Je kunt wel 11 goede voetballers bij elkaar zetten, maar dan heb je nog geen team. En dat Meierijstad gezond is; de mensen, de scholen, de samenleving, de economie, alle kernen en de financiën. Als iedereen mee kan doen, dan hebben we het goed voor mekaar."


Asieldier van de week

Hallo, ik ben Basje, een lief Boomertje reutje van 13 jaar. Helaas werd mijn eigenaar ziek en kon mij niet meer genoeg aandacht geven. Ik ben niet meer de snelste maar ik vind het nog heerlijk om lekker te wandelen. Ik loop rustig mee dus wandelen vind ik echt geen straf. Ik reageer wisselend op andere honden. Ik heb samengeleefd met katten en dat ging goed. Ook kan ik goed omgaan met kinderen. Knuffelen vind ik erg fijn. Ik ben heel erg dol op aandacht en kan daar eigenlijk nooit genoeg van krijgen. Ik kan heerlijk rustig slapen in mijn mandje, maar als ik weet dat je de buurt bent wil ik het liefste dat je steeds bij me blijft! Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl

Herkent u de mensen op deze foto? Laat het ons weten! Mail uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons op kantoor, Heuvel 17.

Oplossing historische beelden week 16:

Volgens ons is de linker jongen met het PSV t-shirt aan mijn broer Leon Oerlemans. Wij denken dat het Leon is maar we hebben de foto zelf nog nooit gezien. De andere jongen kennen we niet.

Dennis Oerlemans

Houd inbrekers tijdens Koningsdag buiten de deur

Koningsdag is één van de gezelligste dagen in Nederland. In je leukste oranje kleding plezier maken op de vrijmarkt of onbezorgd genieten tijdens een evenement. Maar zorg ervoor dat je niet van een koude kermis thuiskomt. Omdat veel mensen die dag niet thuis zijn, is dit óók voor inbrekers vaak een feest blijkt uit gegevens van de politie. Zeker als niet alle ramen en deuren dicht zijn. Inbrekers kijken namelijk niet alleen naar wat er te halen valt, maar vooral hoe eenvoudig ze binnen kunnen komen. Maar geen nood. Met een paar eenvoudige maatregelen maak je het inbrekers al een stuk moeilijker.

20 / 40

21 / 40

22 / 40

Belasting heffing en doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd betaalt u geen AOW-premie meer. Daardoor is de totale loonheffing in de eerste twee schijven een stuk lager dan vóór uw pensioen.

Tegenover de lagere loonheffing in de eerste twee belastingschijven staat echter wel een lagere algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Slechts één instantie of werkgever mag rekening houden met de heffingskortingen. Gebeurt dat meerdere keren dan wordt over uw gehele inkomen te weinig loonheffing ingehouden en zult u na afloop van het jaar een belastingaanslag krijgen. Dit is te voorkomen met een loonbelastingverklaring (te verkrijgen via uw werkgever en/of uitkerende instantie). Hierop geeft u aan welke instantie of werkgever rekening moet houden met welke heffingskorting.

Zowel de Sociale Verzekeringsbank (SVB), uw pensioenfonds als uw werkgever moeten bij het inhouden van de loonheffing uitgaan van de eerste schijf. De inkomstenbelasting wordt echter geheven over uw totale jaarinkomen. Als het gezamenlijke bedrag van uw AOW, bedrijfspensioen en arbeidsinkomsten gedeeltelijk in de tweede, derde of vierde schijf valt, wordt er te weinig loonheffing ingehouden. Na afloop van het jaar zult u dan via een aanslag een naheffing krijgen. Betaalt u de verschuldigde belasting liever al gedurende het jaar dan kunt u de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag. Deze aanslag kunt u in de loop van het jaar in termijnen betalen.

Heeft u nog vragen? Loop op donderdag tussen 17.00 en 18.00 even binnen op Bastion 1-5. Er is dan een gratis inloopspreekuur voor fiscale vragen. Wij helpen u graag!

Lucy Bax-Koenders RB, fiscaal adviseur bij Bekkers Advies, www.bekkersadvies.nl.

KBO naar Museum De Pont

Op het programma van dit voorjaar jaar staat ook nog het bezoek aan museum De Pont in Tilburg, het museum bestaat 25 jaar. De rondleiding begint om 13.45 uur, dus graag om 13.30 uur aanwezig. (het is een algemene rondleiding en duurt een uur)

De Pont is vernoemd naar de jurist en zakenman Jan de Pont (1915-1987) uit wiens nalatenschap in 1988 een stichting 'ter stimulering van de hedendaagse kunst' kon worden opgericht.

Het museum is gevestigd in een voormalige wolspinnerij die door het Amsterdamse bureau BenthemCrouwel Architekten is verbouwd tot een ruimte waar hedendaagse kunst optimaal tot haar recht kan komen. De monumentale oude fabriek met de grote, lichte zaal en de intieme 'wolhokken' vormt een prachtige omgeving voor de vele kunstwerken. De Pont is sinds september 1992 voor het publiek geopend en kan dankzij het legaat van de stichter functioneren zonder gebruik te maken van overheidssubsidies of sponsoring.

Het museum verzamelt niet in de breedte maar in de diepte, waarvoor een drietal grote tentoonstellingen per jaar de voedingsbodem leveren. Daarnaast worden er kleinere solo-exposities in de projectzaal georganiseerd die niet direct met de verzameling in verband staan. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 mei a.s. bij Harry van Oorschodt, per mail, (cultuurclub@kborooi.nl) of telefonisch 0413-477179. Problemen met het vervoer? Meerijden kan dan voor € 3,00 p.p.

Mariaviering KBO

De meimaand is speciaal gewijd aan de heilige maagd Maria. De K.B.O. afdeling Sint-Oedenrode heeft een Mariaviering georganiseerd op dinsdag 2 mei,aanvang 14.30 uur in de grote zaal van Odendael. Pastoor Vrijdag zal hierin voorgaan.

Het Odakoor zal de gezangen verzorgen.Na afloop samen even napraten van een heerlijk gratis kopje koffie of thee. Allen zijn van harte welkom.

Filmclub Senioren in Odendael

Een machtig filmepos met als basis het klassieke verhaal uit de Ilias met het Paard van Troje: Het is 1193 voor Christus. Paris, de prins van Troje, wordt verliefd op Helena, koningin van Sparta, en Helena gaat met hem mee naar Troje, zonder dat haar echtgenoot -koning Menelaos- dat weet.

Dit zorgt er voor dat beide koninkrijken in oorlog met elkaar raken. Rond de stad Troje wordt op bloedige wijze met elkaar gevochten. Achilles was de grootste held bij de Grieken, terwijl Hector, de oudste zoon van de koning van Troje, de hoop van de inwoners van zijn stad was.
De Film duurt 156 minuten. Aanvang: 19:00 uur (zaal open 18:30 uur) Entree: € 4,00 (incl. koffie/thee tijdens pauze)

Koningsbal in Odendael

Omdat deze week onze koning jarig is heeft de K.B.O, op zaterdag 29 april een Koningsbal georganiseerd in samenwerking met Brabantzorg,in de grote zaal van Odendael. Met prima live muziek van de "j.P. Band".

Aanvang is om 19.30 uur. De zaal gaat open vanaf 19.00 uur. De entree bedraagt voor iedereen 2 € per persoon. Heeft u zin in een lekker avondje uit met zang, muziek en dans? Kom dan op zaterdag naar de Ontmoeting in Odendael. Heerlijk ook om gewoon naar de mooie muziek te luisteren. Een ieder is van harte welkom. Want dansen, dat is plezier voor twee. Inlichtingen: Tinus Timmermans Tel: 0413-479734

Parochiële Caritas Instelling "De Goede Herder"

Al weer een paar jaar kennen we in onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam "PCI De Goede Herder". De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen twee jaar hebben we – met uw steun - al diverse mensen vooruit kunnen helpen.

PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 6 en 7 mei in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Als u wilt, kunt u PCI de Goede Herder ook buiten deze collecte om steunen met een gift. Wilt u uw bijdrage dan overmaken op de rekening van onze penningmeester: NL08 RABO 0305 3651 26 t.n.v. J.M.F.M. van Boxmeer - R.K. Parochie Heilige Oda. De parochie heeft ANBI status. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Diaken Wilchard Cooijmans

Van de pastores: Drukke agenda

Van de feestelijke viering van Palmzondag heb ik genoten, maar ik ben ook enigszins geschrokken. Van een kerk gevuld met gezinnen zijn we al eerder gegaan naar een kerk gevuld met gezinnen van alléén communicanten. Nu verschuiven we van gezinnen, naar communicanten met één, soms twee ouders. Ik zeg meteen dat ik dit juist de communicanten en hun ouders niet persoonlijk aanreken. Zij zijn er, en ook dit jaar weer vind ik het fijn om samen onderweg te zijn.

Er gebeuren geweldige dingen zoals het winkeltje met paasknutsels ten behoeve van kinderen in Tanzania, na diezelfde viering. Maar de tendens is er.
Is het een nieuw voorbeeld van steeds grotere nadruk op het individu? In hetzelfde gezin het ene kind wel, het andere kind niet? En ouders splitsen zich op in die veelheid?

Nu is in ons geloof echt belangrijk dat steeds in vrijheid gekozen wordt: partners kiezen in vrijheid voor een huwelijk, ouders kiezen in vrijheid voor de doop van hun kindje. En deze vrijheid geldt ook voor de eerste Communie en het Vormsel. Alleen waren deze keuzes honderden jaren min of meer vanzelfsprekend. Dat is veranderd.

Weten kinderen waar ze voor zouden moeten kiezen? Weten jullie, ouders dit? Wat is het positieve waar we naar uitkijken? Naar wat of w(W)ie gaat ons hart uit? Van wie houden we? Om van de Kerk en hoe zij is in Son en Breugel, Sint-Oedenrode te kunnen houden, mag en moet je je ermee bemoeien. Zo gaat het tussen mensen, zo gaat het ook met Jezus en zijn Kerk, hier ter plekke. Kom dus, zowat elke zondag. 'Kom naar het water als jullie dorst hebben! Ook als je geen geld hebt. Kom toch en geniet zonder geld.', zegt de profeet Jesaja. Kom samen met je kleintjes, en geef die liefdesband een kans. Dan verdwijnt de kerk van je drukke agenda, en wordt zij een bron van leven, liefde en rust.

Manon van den Broek

Lopen naar Den Bosch in de meimaand

Vraag het maar eens aan je vader, moeder, opa of oma: al heel lang lopen mensen uit heel Brabant in de meimaand, de maand die speciaal is toegewijd aan Maria, naar de Sint Jan in Den Bosch. Dat doen ze in alle vroegte. Ze wonen daar een Mis bij, gaan 'op bezoek bij Maria' (het beeld van de Zoete Moeder in de Sint Jan) en steken een kaarsje aan.

Gebedsintentie

Vaak loop je met een speciale gebedsintentie: jouw inspanningen draag je op voor iemand die het moeilijk heeft of voor hulp een moeilijke situatie waar je zelf mee zit. Daar bid je speciaal voor, die dag. Dit is de oeroude methode van een pelgrimsreis maken of op bedevaart gaan.

Loop je mee?
Wij nodigen jullie uit om mee te lopen zondag 7 mei, de laatste zondag van de meivakantie. We starten om 5.30 u, en eindigen om 11.00 u. Dan heb je de hele dag nog voor je. Neem je ouders, broers, zussen, vrienden gerust mee. Jullie zijn allemaal van harte welkom!

Aanmelden
Omdat we zorgen voor wat eten en drinken onderweg, is het fijn om te weten met hoe velen we op weg gaan. Als je mee wilt lopen, graag even een berichtje naar
secretariaat@heiligeodaparochie.nl. Dan sturen we je de informatie en houden we rekening met je komst.

Werkgroep Vormsel, Tienergroep, Jongerengroep

Paastijd: Communietijd!

De communievoorbereiding beleeft rond Pasen een intensieve periode. Dat is niet vreemd, want het einde van de voorbereidingstijd komt in zicht. We maken ons op voor de vieringen waarin onze communicanten dan echt voor de eerste keer de Heilige Communie gaan ontvangen. Zondag 14 mei om 11.00 uur in de kerk van Sint Petrus' Banden in Son

Zondag 14 mei om 11.00 uur bij de Ritakapel in Boskant.
Bij slecht weer is de viering in de Martinuskerk in Olland.

Zondag 21 mei om 9.30 uur in de kerk van Sint Genoveva in Breugel

Zondag 21 mei om 11.00 uur in de kerk de Heilige Antonius van Padua in NijnselMaandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) om 10.30 uur (!) in de kerk van de Heilige Martinus van Tours in Sint-Oedenrode

De voorbereidingen zijn in volle gang om van deze vieringen een echt feest te maken.
Bij deze nodigen wij u namens de parochie en de communicanten van harte uit om dit feest met ons mee te vieren. Graag tot ziens in een van deze vieringen.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Zaterdag 13 mei: Servatiusviering in Veghel

Zoals onlangs bekend is gemaakt, is de heilige Servatius gekozen tot schutspatroon van onze nieuwe gemeente Meierijstad. Vanouds kennen onze steden en dorpen een patroonheilige. De gezamenlijke parochies van Meierijstad meenden er goed aan te doen om ook voor de nieuw gevormde gemeente een patroonheilige te kiezen. Onze bisschop, Mgr. De Korte, heeft de keuze voor Sint-Servatius bekrachtigd.

Op zaterdag 13 mei, feestdag van Servatius, willen wij met een gezamenlijke viering in Veghel het patroonschap feestelijk gaan vieren. Alle geloofsgemeenschappen zullen hierbij aanwezig zijn. Daarnaast luisteren de vier Meierijstad-gilden de viering op met klank en kleur. De zang wordt verzorgd door het Pelgrimskoor o.l.v. Henk van Riel. Graag nodigen wij u van harte uit voor deze viering in de Veghelse St. Lambertuskerk. Aanvang is om 17.00 uur.

De heilige Servatius is een verbindende figuur tussen de diverse dorpen waaruit Meierijstad is gevormd: patroon van de vroegere gemeente Schijndel en de parochiekerk aldaar, patroon van de kerken van Erp en Boerdonk. In de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode staat Servatius afgebeeld in de rij van heilige bisschoppen van Maastricht (glas-in-loodramen Odakapel). Dit in de context van het levensverhaal van de heilige Oda. Daarnaast was Servatius ook naamgever van de inmiddels gesloten kerk van Wijbosch. Servatius, de eerste bisschop in onze streken, als bindend figuur voor de kerken en de gemeenschappen binnen onze nieuwe gemeente.

Opening Meimaand

De meimaand is bijzonder gewijd aan Maria. Velen maken in de meimaand een pelgrimage naar één van de vele Maria-plaatsen die ons bisdom rijk is: Handel, Ommel, Meerveldhoven, Oirschot met de Heilige Eik en natuurlijk de Zoete Moeder in de Bossche Sint-Jan. Ook in onze eigen parochie willen wij de meimaand niet ongemerkt voorbij laten gaan.

De eerste zondag van mei willen wij Maria bijzonder eren. Zondag 7 mei is er om 9.30 uur een openluchtmis bij de Mariakapel op de Kuilen (Breugel). Bij slecht weer vindt deze viering plaats in de St. Genovevakerk. Gelijktijdig is er een feestelijke eucharistieviering in de Rooise St. Martinuskerk die traditiegetrouw verzorgd wordt door het Odakoor. Ook in Son is er deze zondag een speciale viering. Hier staat echter niet Maria centraal, maar wel de heilige Cornelius. Hij wordt vanouds in Son op bijzondere wijze vereerd. De eerste mei-zondag is aan hem toegewijd.

Op deze eerste zondag van mei maken een groep vormelingen uit onze parochie (te voet) een pelgrimage naar de St. Jan in Den Bosch. In alle vroegte vertrekken zij, samen met Manon van den Broek en Pater Pushpa.

Opbrengst Samen Verder en Vastenactie

In de Veertigdagentijd hebben we als parochie omgezien naar onze broers en zussen ver weg, door mee te doen aan Samen Verder en Vastenactie. In Son en Breugel is onder de paraplu van Samen Verder een huis-aan-huis collecte gehouden voor het project 'Kindia'.

Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 5263,- opgeleverd. In Sint-Oedenrode deed men voor het eerst sinds lange tijd weer mee met Vastenactie. Door middel van collectes in de vieringen, acties van de kinderen van de Ark-kinderclub en een maaltijd in het kader van Vastenactie is een bedrag van € 730,- bij elkaar gebracht voor het project 'Eilanden van Hoop' in El Salvador.

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage op deze vele, verschillende momenten.

Wilchard Cooijmans
Jos Hamelink
Manon van den Broek

Rozenkransgebed in de meimaand

Naast de bijzondere vieringen in de meimaand krijgt ook het rozenkransgebed bijzondere aandacht. U bent van harte uitgenodigd voor dit gebed tot Maria. Er zijn veel noden in onze wereld, in onze Kerk en wellicht ook wel in ons eigen leven of het leven van onze dierbaren.
Met Maria mogen wij voor dit alles bidden in ons rozenkransgebed:

Maandag, 08.45 uur: dagkapel Goede Herder - Eerschot.
Dinsdag, 08.45 uur: St. Antoniuskerk - Nijnsel, 18.15 uur: St. Genovevakerk - Breugel, 19.00 uur: dagkapel Odendael - St. Oedenrode.
Woensdag, 18.40 uur: St. Petrus' Bandenkerk - Son, 18.45 uur: Ritakapel - Boskant.
Donderdag, 08.45 uur: dagkapel Goede Herder - Eerschot, 18.15 uur: St. Genovevakerk - Breugel.
Vrijdag, 08.45 uur: dagkapel Goede Herder - Eerschot.
Zaterdag, 19.00 uur: Mariakapel Beverlaan - Son.

2 mei Antoniusnoveen, Antoniuskerk Nijnsel 09.00 uur

3 mei Ritanoveen, Ritakapel Boskant 19.00 uur

9 mei Antoniusnoveen, Antoniuskerk Nijnsel 09.00 uur

10 mei Ritanoveen, Ritakapel Boskant 19.00 uur

13 mei Viering rondom introductie nieuwe patroonheilige Meierijstad,
Lambertuskerk Veghel, m.m.v. Pelgrimskoor 17.00 uur

25 mei Openluchtviering Kremselen, Boskant 10.00 uur

11 juni Openluchtviering Antonius van Padua, Nijnsel 11.00 uur

6 augustus Oogstdankviering, Hoeve Strobol, Nijnsel 11.00 uur

Sinds Christus is verrezen kunnen wij met nieuwe ogen en een nieuw hart kijken naar wat er in ons leven gebeurt. Zelfs wat negatief is, wordt nieuw!

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 29/04:
18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Toon en Anna de Korte – van Kempen, Carel en Anna van Kempen – van de Pas, Jan van de Ven, Harry Merks.
Zo 30/04: Derde Zondag van Pasen 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Lenneke Versantvoort en overleden familieleden, Lies van den Brand – Verhoeven, Tonny de Brouwer – Russens, Overleden ouders Timmermans – van den Broek, Jan van Rooij en zoontje Marcel, Overleden familieleden van den Oever – in't Zand, Oda Kusters – Vervoort, Jan Poels, Overleden ouders Poels – van der Heijden en overleden familieleden.
Ma 01/05: 09.00 u: Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herderkerk.
Di 02/05: 09.00 u: Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Nijnsel. Tevens Derde Noveendag van de Heilige Antonius van Padua.
Wo 03/05: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Tevens Zesde Noveendag van de Heilige Rita. Intenties: Dora van Hastenberg.
Do 04/05: 09.00 u: Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herderkerk. Deze Viering wordt voorafgegaan door het Rozenkransgebed.
Vr 05/05: Eerste Vrijdag van de Maand 10.00 u: Eucharistieviering in Odendael.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 26/04: 19.00 u: Eucharistieviering.
Za 29/04: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 30/04: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Willem en Grarda van Kemenade-Nouwens, Joep Potting, Leo Pagels, overleden familie Van de Ven-van Heeswijk, uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk.
Wo 03/05: 19.00 u: Eucharistieviering.
Do 04/05: 19.30 u: Oecumenische dodenherdenking in de Protestantse kerk aan de Zandstraat, voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument aan de Europalaan.
Vr 05/05: Eerste Vrijdag van de maand, 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 06/05: 18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel.
Er is voortaan in de Sint Petrus' Bandenkerk geen Eucharistieviering op maandagavond.
In de maand mei wordt het Rozenhoedje gebeden: elke woensdag in de Sint Petrus' Bandenkerk om 18.30 uur
elke zaterdag in de Mariakapel aan de Beverlaan om 19.00 uur.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 25/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 27/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 30/04: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Gijs Bouwhuis, Janus Sanders, Snoeba Eijkenboom.
Di 02/05: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 04/05: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 06/05: 18.30 u: Eucharistieviering.
Zo 07/05:
Mis bij kapelletje op de Kuilen, 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
Intentie: Ad Versantvoort, Miny vd Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Norman Tee. 14.00-16.00 u: Inloopmiddag Den Bauw, 16.00 u: Concert Orgelkring.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 30/04: Dienst in Son, 10.00 u: Predikant Ds. W.vd Wouw.

H. Martinus Olland
Za 29/4,
17.30 u: Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Jan v.d. Pasch, Jans v.d. Pasch-Leenderts, Petra v.d. Pasch, Toos de Haas, Frans van Esch, Johan Schellekens, overleden ouders Schellekens-van Rooij, Henk Kastelijn, Riek Kastelijn- van Eck.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 30/04: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. Nol Ardts. Intenties: Lucin Bezdigian, Nel en Richard Janssen- Rovers en zoon Gerard.
Di 02/05: 9.00 u: Derde noveen H. Antonius van Padua

Odendael
Zo 30/04:
Eucharistieviering met Odendael koor. Intenties: Jan Dortmans zijn verjaardag.
Di 02/05: Rozenhoedje bidden in de stilteruimte van Odendael.


Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Zonnebloem zoekt vrijwilligers
De Zonnebloem is op zoek naar vrijwilligers die ouderen en mensen met een fysieke beperking willen bezoeken. Werktijden zijn minimaal 2 uur in de 3 weken. (vacaturenummer 10933)

Odendael zoekt vrijwilligers
Brabantzorg is op zoek naar vrijwilligers voor handverzorging, uiterlijke verzorging. Heeft u affiniteit met uiterlijke verzorging en vindt u het leuk om mensen een fijne dag te bezorgen? Dan is deze vacature iets voor u! Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 10934)

Daarnaast is Brabantzorg ook op zoek naar transfervrijwilligers. Als transfervrijwilliger breng je bewoners van Odendael van hun eigen kamer naar bijvoorbeeld een activiteit. Als laatst zoekt Brabantzorg ook vrijwilligers voor het begeleiden van activiteiten op de huiskamer bij dementerende bewoners. Info: 073 – 5441400


Versierde Kinderfietsenoptocht

Een leuke traditie zou door de fusie van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode uit het centrum van Veghel verdwijnen. Dat wil het Sint Barbara Gilde niet, dat willen de ondernemers aan de Markt niet. De huldiging van de decorandi gebeurt voortaan centraal, dit jaar dus in Sint-Oedenrode.

Wel heeft dit jaar de gemeente de scholen en andere adressen nog benaderd zodat men op de hoogte is. Het Gilde begeleidt de versierde fietsen vanaf de Markt in Veghel, waar de kinderen en ouders, grootouders vanaf 9.50 uur aanwezig kunnen zijn.

Hopelijk is het mooi weer zei Jaap van Herwaarden als ondernemer van Fellows and friends aan de markt, maar ook Ijssalon Matteucci rekent op volle terrassen.

Als de optocht via de van Miertstraat, Wiekslag, Meierijgaarde en Hoofdstraat terug komt op de Markt worden als teken van vreugde duiven losgelaten. Vervolgens krijgt elk deelnemende jeugdige een herinnering aangeboden door het Gilde, gevolgd door een traktatie van ijssalon Matteucci. Dus toch een kleine verandering: iedere jeugdige deelnemer is winnaar en ontvangt deze beloningen.

Het Gilde wil graag over deze en andere activiteiten met de lokale ondernemers in gesprek blijven en meewerken aan gezelligheid en traditie in Veghel!

Recyclen voor Sinterklaasintocht

Inwoners van de gemeente Meierijstad die vanaf vrijdag 28 april afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren op hun milieustraat, kunnen daarmee de lokale intocht van Sinterklaas ondersteunen. Hoe meer zij inleveren, hoe groter de kans dat de intocht hiervoor een sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle ontvangt. De inleveraars zelf maken kans op een nieuw apparaat. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Wie op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, kan ter plekke met een smartphone inchecken op de Wecycle-actiesite. GPS (Global Positioning System) stelt vast of de inwoner echt op de milieustraat is. Vervolgens kan de inwoner punten scoren voor het lokale goede doel. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van €1.000,- voor het goede doel. De actie loopt tot en met 31 augustus. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Meierijstad stimuleert met Expatcenter

Er komen steeds meer buitenlandse bedrijven en daarmee buitenlandse kenniswerkers (expats) naar Meierijstad. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren, zijn er ook voorzieningen nodig. Vanuit de regionale samenwerking Agrifood Capital is het voorstel gekomen om als regio Noordoost-Brabant aan te sluiten bij het Holland Expat Center. Meierijstad omarmt dit voorstel graag.

Het Center zet zich in voor een soepele en snelle instroom van hoogopgeleide migranten en hun gezinnen in Zuid-Nederland. Het biedt één loket voor praktische hulp bij het regelen van formaliteiten, huisvesting, geldzaken en verzekeringen. Het Center is ook van dienst als het gaat om opleiding en carrière, persoonlijke en sociale behoeften en cultuur en vrijetijdsbesteding.

Rode loper uit
"Wij zien de dienstverlening van het Expat Center als een basisvoorziening om vestiging van bedrijven en hun buitenlandse werknemers in Meierijstad nog aantrekkelijker te maken. Met deze dienstverlening wordt als het ware de rode loper voor hen uitgelegd. Het Expat Center draagt bij aan het vestigingsklimaat én de internationale concurrentiepositie van gemeente Meierijstad" aldus wethouder Jan Goijaarts.

Bedrijfsleven
Ook bij het bedrijfsleven leeft de huisvesting van hun werknemers. Een aantal grote bedrijven uit Meierijstad gaat onderzoeken hoe ze hun werknemers kunnen verleiden om in de directe omgeving van hun werk te gaan wonen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. "Wanneer werknemers dichter in de buurt van hun werklocatie wonen, heeft dat diverse voordelen voor werkgevers en werknemers en daarmee voor de hele gemeente Meierijstad" volgens Jos van Asten van Platform Ondernemend Meierijstad.

Onze eigen boontjes doppen

Recentelijk is de Seniorenraad Meierijstad gestart met het project ThuisHuis. Doel van het project is onderzoek te doen naar de behoefte aan een zogenaamd Thuishuis als een vorm van wonen in de kernen Schijndel en Wijbosch en naar de haalbaarheid ervan.

Waarom dit project?
De overheid verwacht steeds meer dat we allemaal "onze eigen boontjes gaan doppen". Diverse vormen van hulp, zowel financieel als fysiek, waarvan het vroeger een vanzelfsprekendheid was dat het door de overheid werd betaald en geregeld, bestaan niet meer. Wat dreigt is een groep van ouderen die straks in een isolement terecht zullen komen. Ze missen de contacten met anderen; gelijkgestemden. Als er niets aan gedaan wordt, is de kans op sociale vereenzaming groot.
Het "ThuisHuis" is een huis (of verdieping van een flat) waar circa 6 tot 10 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen en/of vrouwen, meestal alleenstaand en over het algemeen ouder dan 55 jaar, hebben er elk hun eigen woonruimte. Voor meer informatie: Thea Haeve – van Meurs (Projectleidster "ThuisHuis") en de heer Ad van de Meerakker (lid Projectgroep "ThuisHuis).

Gemeente Meierijstad geeft Markt in Veghel een opknapbeurt

De gemeenteraad van Veghel heeft in 2011 het Masterplan Veghel Centrum 2030 vastgesteld. Dit plan is de rode draad voor een aantal concrete aanpassingen in het centrum van Veghel.

Visitekaartje centrum
Inmiddels zijn hiervoor al verschillende stappen gezet: het centrum is vergroend en het Heilig Hartplein en ook de Hoog- en Hoofdstraat zijn opnieuw ingericht. Nu is de herinrichting van de Markt aan de beurt. Het resultaat van de herinrichting moet een aantrekkelijke en functionele ruimte zijn, die past bij het hart van Veghel.

Gezamenlijk ontwerp
Om tot een goed ontwerp te komen zijn belanghebbenden op verschillende momenten betrokken bij de plannen. Bij de uitwerking van het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze input, zonder de hoofd-doelstelling uit het oog te verliezen, namelijk een aantrekkelijke en functionele openbare ruimte creëren. Centrummanager Jan-Hein Opheij: 'In het ontwerp is gekozen voor een duidelijke pleinfunctie, wat Centrummanagement Veghel toejuicht. Enerzijds is dit esthetisch ontzettend mooi, maar het maakt ook veel mogelijk op deze centrale plek in het centrum. We zijn erg te spreken over het doorlopen proces om te komen tot het ontwerp. Belangen zijn afgewogen en de gemaakte keuzes zijn in het belang van het centrum van Veghel. Wij kijken dan ook met groot enthousiasme uit naar de daadwerkelijke realisatie van het ontwerp'. De volgende stappen bestaan uit het in gang zetten van de aanbesteding om een geschikte aannemer te vinden. Na de kermis (15 tot 20 september) wordt gestart met de werkzaamheden. Volgens planning worden de werkzaamheden in maart 2018 afgerond.

Participatiegroep denkt na over gemeentehuis Schijndel

Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, de heer Walter van Dinther, heeft een groep betrokken Schijndelse burgers nagedacht over een goede invulling van het gemeentehuis. Het gemeentehuis van Schijndel is door de fusie vrijgekomen en vraagt om een nieuwe bestemming.

Zojuist heeft de participatiegroep het resultaat hiervan overhandigd aan wethouder Coby van der Pas. "We hebben met de participatiegroep nagedacht over goede invullingen die bijdragen aan het hele centrum van Schijndel. Een nieuwe toekomst moet niet alleen gaan om de invulling van het gebouw." aldus Walter: "Een nieuwe functie moet leven in de brouwerij brengen en aansluiten bij het 'Schijndelse'. De participatiegroep heeft daarom de kernwaarde 'herkenbare identiteit' toegevoegd aan de kernwaarden levendigheid, energie en diversiteit."

Marktconsultatie
Naast de participatiegroep zijn ook professionele marktpartijen gevraagd om te bekijken welke mogelijkheden het gemeentehuis biedt. Wethouder Coby van der Pas: "We hebben heel verschillende plannen ontvangen. Het viel ons op dat veel ideeën goed passen binnen onze kaderstellende visie en ook naadloos aansluiten op de ideeën van de participatiegroep."

Vervolg
Wethouder van der Pas: "We hebben de inbreng uit de participatiegroep én uit de marktconsultatie natuurlijk ter harte genomen. Het college heeft besloten om uit te zoeken of het gemeentehuis geschikt is voor maatschappelijke functies en verder onderzoek te doen naar een goede definitieve invulling van het gemeentehuis op deze markante plek in het centrum van Schijndel. Denk hierbij aan bibliotheek, museum en publieksbalie van de gemeente." Voor het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis is een vorm van wonen het meest genoemd. In het najaar van 2017 moet duidelijk zijn óf en welke maatschappelijk functies in het gebouw gehuisvest kunnen worden.

Leefbaarheidsbudget voor Meierijstad

De voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode kenden een leefbaarheidsbudget, bedoeld om inwoners uit te dagen actief bij te dragen aan leefbaarheid in de eigen buurt, wijk of dorp. Het college heeft nu besloten om de twee budgetten samen te voegen en dit budget beschikbaar te maken voor álle inwoners van de Meierijstad.

Meld uw idee of activiteit aan!
Alle inwoners van Meierijstad, die een activiteit willen organiseren bijvoorbeeld voor ouderen in de buurt, of met buurtgenoten een moestuin aanleggen, een schoonmaakactie houden, kunnen dit idee of activiteit aanmelden bij de gemeente Meierijstad via de buurtadviseurs. Bereikbaar via meedoeninjebuurt@meierijstad.nl. De buurtadviseurs nemen daarna contact met u op.

Verwaarloosd oorlogsmonument

Foto: AS Media

In het plantsoen op de Corridor staat al ongeveer veertig jaar een monument ter nagedachtenis aan acht uit Rooi afkomstige -tijdens of kort na de tweede wereldoorlog – gesneuvelde militairen en verzetsstrijders. Dit monument stelt een vrouw voor die in haar opgeheven linkerarm en hand een brandende toorts vasthoudt, die de vlam van de vrijheid symboliseert.

Dit beeld is groen verkleurd. De buitenkant van de sokkel is gemaakt van bakstenen. Het cementen voegsel tussen die stenen is helemaal verweerd en aan het afbrokkelen. Voorts zijn de namen van de gesneuvelden (vermeld op de plaat aan de voet van de sokkel), minder goed te lezen.

Er is kennelijk nooit iets aan het onderhoud van dit monument gedaan. Als er nog lang gewacht wordt zonder er iets aan te doen, stort het geheel in elkaar. Het is best wel een mooi beeld. Waarom de gemeente Rooi nooit iets aan voormeld onderhoud heeft gedaan, is mij niet duidelijk. Misschien omdat er in hetzelfde plantsoen later nog een oorlogsmonument is geplaatst voor alle gevallen bevrijders.

Aangezien de gesneuvelde militairen (dienstplichtigen!) en verzetsstrijders hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, en binnenkort de oorlogsslachtoffers weer herdacht worden, zou het goed zijn om nu de restauratie van het oudere monument ter hand te nemen.

Het bestuur van de nieuwe gemeente Meierijstad, waarvan ook een wethouder en meerdere raadsleden uit Rooi deel uitmaken, zou dit op korte termijn moeten doen, anders heeft het geen zin meer. Ik hoop dat zij voormelde restauratie aankaarten bij het nieuwe gemeentebestuur. Het is normaliter geen taak voor particulieren om voor deze restauratie te zorgen, ook vanwege de daaraan verbonden kosten.

Het is vreemd dat nog nooit iemand anders hierover aan de bel getrokken heeft, terwijl het oudere monument toch ook op 4 mei elk jaar betrokken wordt in de dodenherdenking. Ook anderen moeten dus hebben gezien in welke slechte staat dit monument verkeert.

Dhr. J. van de Wall, Sint-Oedenrode.

Gemiste kans!

Afgelopen week brachten onze Koning en Koningin een bezoek aan een basisschool in Meierijstad.

Jammer genoeg werd in alle media alleen maar gesproken over Veghel. Ondergetekenden zijn van mening dat er een geweldige kans lag om de naam Meierijstad landelijk op de kaart te zetten. Zeker als er ambities liggen om ook internationaal de nieuwe gemeente te promoten, zullen de bestuurders dit soort kansen niet moeten laten schieten.

Jan Ebbenn, Aad Keuzenkamp en Jan Verhagen.

Lezerspodium: laat uw mening aan ons horen

DeMooiRooiKrant biedt een rubriek die speciaal voor u als lezer in het leven is geroepen: het Lezerspodium.

Deze rubriek biedt u de mogelijkheid om uw mening te ventileren in DeMooiRooiKrant. Dat mag over van alles gaan. Over de politiek, over sport, over een positieve of negatieve ervaring of een onderwerp wat u wellicht hoog zit. Middels een ingezonden brief kunt u de andere lezers op de hoogte brengen van waar u mee zit.

Misschien heeft u een vraag, zoekt u medestanders of wilt u een discussie op gang brengen? Het Lezerspodium is een ideale manier om heel Sint-Oedenrode in één klap te bereiken.
Heeft u interesse om ergens uw mening over te laten horen? Stuur dan uw artikel (max. 500 woorden) naar redactie@demooirooikrant.nl.

Foto: Lisa vd Ven

Airborne monument beklad

Sint-Oedenrode – Het Airborne monument aan de Corridor is beklad met graffiti. Vooral met het oog op de komende tijd (onder andere 4 en 5 mei) is het belangrijk dat het monument snel in oude staat wordt hersteld.

Het monument, dat een geschenk is van de veteranen van de 101e Ariborne Divisie, staat op een prachtige plek aan de Corridor. Een oplettende voorbijganger zag dat het monument beklad was met een tekst graffiti. Waarschijnlijk is het een en dezelfde 'groep' geweest die de bekladdingen verricht heeft. Op bankjes op de corridor en op het bushokje is namelijk dezelfde tekst in graffiti te lezen.

Onduidelijk is wie het gedaan heeft en wat er aan gedaan wordt binnen de gemeente.

Opnieuw in gesprek met vluchtelingen

Foto: Bert de Graaf

Weet u nog…? In 2003 vond in de Sint-Martinuskerk van onze gemeente Sint-Oedenrode een door Nederland reizende tentoonstelling '50 ontmoetingen' genaamd plaats. De tentoonstelling was een initiatief van de Stichting Open Mind.

De tentoonstelling werd destijds naar Sint-Oedenrode gehaald als onderdeel van het Rooise project 'Proef de Wereld'. Het project 'Proef de wereld' was een gezamenlijk project van Roois Kultuur Contact, Wereldwinkel en Vluchtelingenwerk Sint-Oedenrode. Heel veel Rooienaren hebben die tentoonstelling toen bezocht.

Foto: Bert de Graaf
Foto: Bert de Graaf

50 bekende Nederlanders waaronder Jan Mulder, Dieuwertje Blok, Erwin Olaf en Anita Witzier èn 50 fotografen hadden destijds een bijzondere ontmoeting met 50 asielzoekers. Deze ontmoetingen resulteerden in een tentoonstelling met mooie portretten in woord en beeld. Na 10 jaar vroeg de Stichting Open Mind zich af hoe het met de mensen is gegaan met wie Anita Witzier, Erwin Olaf, Jan Mulder, Dieuwertje Blok, Freek de Jonge en vele anderen destijds een ontmoeting hadden en hoe het nú met ze gaat. Na een lange zoektocht is men er in geslaagd 30 van de asielzoekers van toen terug te vinden en is met 23 van hen een nieuwe ontmoeting gerealiseerd. Deze nieuwe ontmoetingen hebben wederom geresulteerd in een reizende tentoonstelling, nu onder de naam '50 ontmoetingen, 10 jaar later'. Doel van deze nieuwe tentoonstelling is wederom bewustwording, begrip en tolerantie voor vluchtelingen creëren.

De serie '50 ontmoetingen, 10 jaar later' levert soms aangrijpende, maar vooral intrigerende portretten op in woord en beeld. Portretten die ons kennis laten maken met een uiteenlopende groep asielzoekers en die vertellen hoe het hen vergaan is in de afgelopen tien jaar. Portretten die ons de persoon achter 'de vluchteling' laten zien. De portretten zijn gebundeld in een boek, een film (youtube: Open Mind '10 jaar later') en dus ook in deze reizende buitententoonstelling.

De tentoonstelling bestaat uit 12 grote buiten displays, aan beide zijden voorzien van foto's en verhalen die een neerslag vormen van de nieuwe ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. De tentoonstelling was reeds te zien in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Enschede, Tilburg, Leeuwarden, Deventer, Den Helder en in Zeist. Komende maand mei zal de buiten-tentoonstelling Sint-Oedenrode aandoen! De organisatie is in handen van Roois Kultuur Kontakt. Dit evenement is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de (toenmalige) gemeente Sint-Oedenrode en van Stichting Rooi Promotie. Roois Kultuur Kontakt heeft ook nu weer samengewerkt met Vluchtelingenwerk en Wereldwinkel.

Locatie: Kerkplein en/of directe omgeving. Periode: zaterdag 13 mei t/m zondag 28 mei. De buiten-tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 13 mei om 14.30 uur. U bent van harte welkom!

The beat goes on

Goh, wat ben ik blij voor hem. Mijn buurjongen zag zijn grote droom in vervulling gaan. Hij had er zelf voor proberen te sparen, maar het was hem niet gelukt het enorme bedrag bij elkaar te krijgen. Toen heeft zijn oma ons een tijd geleden een briefje gestuurd, een lief briefje.

Ze stelt erin voor allemaal ons kleingeld in een potje te doen en zo voor die felbegeerde trommels voor zijn verjaardag in maart te sparen. Pracht idee. Thomas is zo'n schat. De buren, zijn tantes en ooms, zijn vrienden, zijn zwemclub, iedereen deed mee. Tot mijn verbazing had ik na een paar weken al €21,35 in mijn spaarpot. Telt best aan, al die kleine bedragjes.

In maart leverde iedereen zijn centen bij oma in, die samen met Thomas' vader de webshops allang had nageplozen. Het gevaarte werd besteld en nu verdringen wij ons allemaal om naar het glunderende gezicht van Thomas te kijken als zijn moeder hem naar de bijkeuken begeleidt en hem de indrukwekkende ketels laat zien. 'Muziek!' roepen wij. Voorzichtig klimt Thomas op de kruk achter zijn gloednieuwe Voyage Rebel. Hij heft de stokken en geeft een demonstratie van zijn ritmegevoel.

Ruim vier weken later bereid ik mij voor op een paasweekend met vrienden. De logeerbedden zijn opgemaakt, de maaltijden voorbereid. Om vier uur kruip ik na al mijn werk voldaan op de bank. Tevreden kijk ik rond in mijn schone huis en geniet van de schaaltjes met gekleurde eieren. Dan schiet ik stijf rechtop van plotseling kabaal. Thomas op zijn verjaarscadeau, realiseer ik me. Het is voor het eerst dat dit zo bij me binnenkomt. Normaal gesproken ben ik op dit uur van de dag niet thuis. Ach, denk ik, gun hem de lol.

Om tien uur 's avonds is hij nog niet klaar met het oefenen van zijn roffels, een dreunende ram op de floortom. Wat een leven! Dan ben ik het zat. In de maat van zijn beats loop ik het tuinpad bij de buren op. De bel hoort hij niet, dus ik trommel op de ramen. Niemand. Achterom vind ik de deur van de bijkeuken gesloten. De buurvrouw van de andere kant staat er ook. 'Zijn ouders zijn voor een lang weekend naar Londen,' weet zij te vertellen. 'Wat doen we?' vraag ik.
De buurvrouw staat met een kei uit de rotstuin in haar handen. 'Echt? Wil je een ruit inslaan?'
Dan staat Thomas ineens voor ons. 'Dames, van harte welkom bij mijn eerste solo-optreden!' Ontwapenend. We stappen verbouwereerd achter zijn uitnodigende gebaar over de drempel. Even later zitten we met een glas bier vol ontzag te klappen en te stampen bij zijn meeslepende slagwerk. De overburen komen erbij. Vrienden worden gebeld en we beleven de avond van ons leven.
'Dit was mijn vuurdoop, mijn try-out, jongens. Bedankt! Vanaf morgen heb ik een repetitielokaal bij de band waar ik voor gevraagd ben. Wie wil me rijden?'

Goh, wat ben ik blij voor hem. Eindelijk iets waar hij bewondering mee oogst. Hij bloeit op. Het heeft hem lang niet altijd meegezeten, met zijn blinde ogen.
Aan mijn vrienden laat ik in het paasweekend trots de opname op mijn iPad zien.
'Moet er niet aan denken dat ik zo'n drumgeval als buurjongen zou hebben,' roept een vriendin. Ik grinnik zachtjes. 'Ach, dat valt zo mee.'

Emmy van Haastrecht

Reageren?
schrijvers@impesant.nl


Expo Vresselse beeldhouwers: veel bekijks

De tweejaarlijkse expositie van de Vresselse Beeldhouwers heeft over belangstelling nooit te klagen, en ook afgelopen weekend werd de expo op landgoed Zwijnsbergen zeer goed bezocht. Het vrijwel droge maar gure weer zaterdag weerhield ruim 300 bezoekers niet om een kijkje te komen nemen. De verwachtingen voor zondag bedroegen, mits het iets mooier weer zou worden, zelfs bijna het dubbele. Want het was allemaal buiten te doen.

Het publiek, voor het overgrote deel vijftigplussers, kon dankzij de ruime opzet ongehinderd elk van de ruim 100 werken van alle kanten bezien en op zich in laten werken. De gezichten van de bezoekers lieten weinig te raden over en ook verbaal lieten ze zich niet onbetuigd. Een groot deel van de werken was ook te koop.

Het aantal exposanten, zo'n 36 beeldhouwers, overtrof maar amper het aantal materialen, met soms exotische namen als serpetine, buxy, verdite, aragonit en indus gold. Sommige werken waren uitgevoerd in combinaties van materialen. De variatie aan sokkels was schier oneindig, en vormde soms een eenheid met het beeld. "We heten dan wel Vresselse Beeldhouwers omdat het hier te doen is, maar van oorsprong Vresselse mensen zijn er niet bij" vertelt de goedlachse beeldhouwer Jan Wijnen. "Ik zelf woon bijvoorbeeld in Beek en Donk. Maar we komen wel allemaal uit de regio. Iedere twee jaar exposeren we nieuwe beelden, beelden die er vorige keer hebben gestaan mogen er niet bij. We hebben vandaag trouwens uitbreiding gehad, met ons 51e lid."

Rondom Meierijstad door alle dertien kernen

Foto:

Rondom Rooi begon inmiddels een begrip te worden. De organisatie van de wielerronde gaat echter met de tijd mee en door de fusie is besloten om de naam van het wielerevenement te veranderen in Rondom Meierijstad. Alle dertien kernen van de kersverse gemeente worden aangetikt door een amateurpeloton van tweehonderd renners.

De inschrijvingen voor de tocht op Hemelvaartsdag (25 mei) stromen binnen. Net als andere jaren zal de start en finish plaatsvinden bij restaurant De Beleving. Daar ligt de oorsprong van dit fietsevenement. Rondom Meierijstad is een unieke wielertourtocht op de racefiets voor maximaal 200 deelnemers die in een peloton rijden. Dit peloton wordt beschermd door materiaalauto's en gecertificeerde begeleidende motards naar voorbeeld van de KLPD begeleiding waarmee deze motardgroep ook nou samenwerkt. Op deze manier wanen de renners zich als een ware prof. De motards zorgen voor veiligheid en overal wordt op de openbare weg gefietst. Geen rood stoplicht voor jou of moeilijke kruisingen. Het peloton gaat altijd door en dat met een gemiddelde snelheid van zo'n 30 km per uur. Alles met bescherming van de motards die het overige verkeer waarschuwt en soms maant stil te staan zodat het peloton veilig kan passeren, een uniek gevoel….

Aan dat unieke gevoel heeft de organisatie een goed doel gekoppeld. 85% van de opbrengst gaat evenals vorig jaar naar de lokale Kiwanis Stichting Kinderhand. Dit doel helpt kinderen uit Rooi en omgeving die vanwege de slechte financiële thuissituatie dreigen af te haken bij sportclub, schoolreisje etc. 15% gaat naar de in wedstrijdverband rijdende (KNWU) jeugdrenners van de Rooise Renners als ondersteuning van deze dure sport.

Wilt u zich aanmelden? Dat kan via rondommeierijstad@debeleving.nl. Inschrijven op de dag van de ronde is ook mogelijk bij de start, daarbij wel meegenomen dat er een risico bestaat dat de ronde vol zit. Vanwege de beoogde veiligheid geldt echt "vol is vol" bij het bereikte aantal deelnemers van maximaal 200 renners. Om het gezellige karakter van de wielerronde compleet te maken is er nog de mogelijkheid om deel te neem aan de gezamenlijk BBQ, verzorgd door restaurant de Beleving.


Eerste Rooise bridgedrive

Zeven Rooise Bridgeclubs hebben de handen ineen geslagen om een heus Rooise bridgedrive te organiseren. Op dinsdagavond 18 april kwamen vertegenwoordigers van de clubs bijeen om het een en ander te bespreken.

De vertegenwoordigers waren: BC De Neul: Fried van der Laar en Riet van Hout, BC Rooi 750: Henk Schakenraad en Willem Pieters, BC Koffertje: Marcel Janse, BC den Einder: Rien van den Heuvel, BC De Meierij: Riet van Hout en Frans van den Boomen, BC De Beckart: Fried van der Laar, BC JVG: Harrie van Zon.

Besloten werd dat het een gezellige Rooise bridgedrive moet worden. Hierbij moet niet alleen het Roois kampioenschap centraal staan. Op dinsdagavond 7 november staat de eerste Rooise bridgedrive gepland. Er wordt nog gezocht naar wat Rooise accommodaties kunnen bieden. Hierover wordt beslist op dinsdag 28/04.

Al met al is het bijzonder dat de Rooise clubs de handen ineen slaan. Dat belooft een bijzondere en sportieve bedoeling te worden.

Winnaar Rooise Biljartcompetitie

Al ruim 40 jaar wordt de Rooise Biljartcompetitie georganiseerd en ook dit jaar werd die traditie weer voortgezet. Elk jaar strijden de café's in Rooi om de beker met de grote oren. Zelden gebeurd het dat een team de titel prolongeert en er was dan ook nu weer een nieuwe winnaar.

Aan de competitie deden 153 biljarters mee verdeeld over dertien teams. Dit jaar won het team van 't Wapen van Eerschot met een overtuigende score van 1850 punten. Daarmee lieten zij 't Kofferen achter zich, dat op de tweede plek eindigde met 1739 punten. Met een aanzienlijk verschil van 111 punten werden ze de verdiende kampioen en namen ze met grote trots de wisseltrofee mee naar huis. Op de derde plek eindigde D'n Toel met een totaalscore van 1723 punten.

Henk van Rooij, die al zo'n tien jaar meedoet met het team Wellie Winne Welles, heeft opnieuw genoten van afgelopen seizoen. ''We zijn geen kampioen geworden, maar gezellig was het zeker'', lacht Henk. ''In de tien jaar dat we nu meedoen zijn we twee keer kampioen geworden. Dat is zeker niet slecht.'' Ondanks een minder seizoen dat leidde tot een 10e plek in het eindklassement met een score van 1620 punten heeft Henk er alle vertrouwen in dat hij met zijn team nog eens om de overwinningen kan strijden in de komende jaren. ''Soms zit het een jaar mee en soms tegen. Het hangt van allerlei factoren af'', vertelt Van Rooij.

De organisatie van de Rooise Biljartcompetitie kon tot de conclusie komen dat het weer een goed seizoen was met spannende wedstrijden en veel gezelligheid en plezier. Om de traditie voort te zetten hopen zij echter ook dat er de komende jaren nog wat meer jeugd in het spel betrokken raakt. Iedereen kan meedoen en gezelligheid is gegarandeerd!

KV Nijnsel op jacht naar de winst

Wegens het paasweekend speelde Nijnsel 1 een inhaalwedstrijd op dinsdagavond tegen ELKV/Zevenbergen. De vorige wedstrijd tussen de twee teams resulteerde in een overtuigende winst voor Nijnsel.

Met Paaspop nog in de benen, maar vol vertrouwen, startte Nijnsel direct met een mooie openingstreffer van Kelly van Kessel. De doelpunten vielen erg makkelijk aan de zijde van Nijnsel. Na een kwartier spelen stond er 0-5 op het scorebord en werden de dames van Nijnsel minder scherp. ELKV zag direct gaten in de verdediging en het lukte ELKV om nog voor rust de stand op 3-5 te zetten.

Het doel was punten pakken, dus het Nijnselse team moest zich weer herstellen. In de tweede helft werd Niinsel aanvallend net wat sterker, maar het grote verschil zat in het verbeteren van de verdediging. ELKV kon maar zeer moeizaam een aanval opzetten en zag nog maar twee keer de kans om tot scoren te komen. Nijnsel wist haar score meer dan te verdubbelen en sloot daarmee de wedstrijd af met 5-11. Met nog twee wedstrijden te gaan, waarin Nijnsel nog één punt moet gaan halen, komt het kampioenschap dichterbij.

Tweede TC wedstrijd gereden

Op zondag 23 april werd in Rijswijk de 2e TC wedstrijd van 2017 gereden. Met 550 inschrijvingen en 95 manches was het een iets minder drukke wedstrijd dan de week ervoor, maar er moest toch nog hard geknokt worden om een ronde verder te geraken.

Alex Veldt (Cruisers 45+) reed in de manches een sterke 2-3-2, hiermee plaatste hij zich voor de finale waarin hij vijfde werd. Lex Veldt (Boys 14 jaar) werd in zijn manches drie keer vijfde. Kyro van Schijndel (Boys 14 jaar) werd in de manches 3-4-3 en in de kwart finale zesde.
Bas Verhagen (Boys 14 jaar) plaatste zich met drie keer een tweede plaats in de manches voor de kwartfinale. Hierin werd hij tweede. Met een vierde plaats in de halve finale plaatste hij zich voor de finale waarin hij heel knap vijfde werd. Koen v.d. Wijst (Elite Men) reed in de manches 3-3-2, in de finale werd hij netjes vierde.

De volgende wedstrijd is een Ek ronde, deze wordt gereden in Erp op zaterdag 29 en zondag 30 april, ook hieraan zullen weer diverse Rooise BMX-ers deelnemen

ERHV gaat weer van start

Zondag 30 April wordt de eerste wedstrijd van het prijsvissen gehouden. Er wordt gevist op de Armenhoef, achter de brandweerkazerne.

Er wordt gevist van 8.30 uur tot 11.30 uur. Inschrijven aan het water kan tot 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Het prijsvissen is een competitie van vijf wedstrijden op de zondag ochtend, waarvan de beste vier tellen. Deelname is voor alle leden van ERHV.

34 / 40

De boom

de boom staat,
verlaat zich op wortels
naargelang zijn aard

verspreidt zijn armen
om zich hoger en hoger
seizoenen lang
met licht te voeden
en vocht te laven

of in de koude sterrengaard
zich aan het ijzige te schaven

zijn ruggengraat
groeit haast onzichtbaar
tussen legers mieren en
genestelde hoven

waarin hij
soms verstijfd,
kronkelig of gebogen
zijn ringen bewaart

zonder maar
een geleefd jaar
van zijn waardigheid
te beroven

Foto: Henri van Hoorn

Henri van Hoorn maakte deze prachtige foto van de Corridor. Volop water en groen in Rooi!

Foto: Lisette van Helden

Lisette van Helden schoot dit prachtige plaatje. Een dag oud en nog veilig onder de vleugels van moeder pimpelmees.

Herinneringen zijn nutteloos; je moet er iets mee doen, dan worden het ervaringen.
Gerrit Krol (1934-2013) Nederlands schrijver

'nne Kunning die overdag nie werkt is 'nne nachtvorst

Overweldigende opkomst bij Ollands Ruigste

Foto: Hans van den Wijngaard

De eerste uitgave van 'Ollands Ruigste' mag al meteen een succes worden genoemd. Met zo'n zeshonderd deelnemers was de organiserende Wielertoerclub Gerry van Gerwen positief verrast. De opkomst was zelfs zo overweldigend dat de geplande massastart om halfnegen uitgesteld moest worden omdat er toen nog tientallen renners in de rij stonden om zich in te schrijven.

Winfried van der Bom, een van de organisatoren, is er maar wat druk mee. Met in de ene hand een stapel papieren en een telefoon aan het oor regelt hij nog last minute enkele zaken die nog niet helemaal vlekkeloos verlopen. "Dat is niet vreemd want met deze opkomst komt elke tekortkoming in het draaiboek naar voren. Maar het is zondag, de zon schijnt en de deelnemers laten het gelaten over zich heen komen. Als om vijf voor halfnegen nog enkele tientallen mensen in de wachtrij staan om zich in te schrijven, besluit Van der Bom om de geplande massastart een kwartier uit te stellen.

Foto: Hans van den Wijngaard

"Die massastart is heel belangrijk", vertelt één van de vele vrijwilligers van WTC Gerry van Gerwen me. "Er zijn gegarandeerd tientallen mensen die juist voor die massastart meedoen aan deze prestatietocht. 'Ollands Ruigste' is zeker geen wedstrijd, maar veel deelnemers aan de honderd kilometer zien de elektronische tijdsmeting toch als middel om hun conditie te meten. Als de tijd al loopt terwijl ze nog in de rij staan om zich in te schrijven, begint de dag voor hen toch slecht".

Ondanks de lage temperatuur is het rondom de start toch al groot feest. De start van een touretappe, is zeer zeker complexer en groter van omvang. De professionaliteit die WTC Gerry van Gerwen met haar sponsoren uitstraalt doet echter niet onder aan die van een zwaar gesponsorde wegwedstrijd. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Er is een bewaakte fietsenstalling, er zijn voldoende toiletten, inschrijven kan in een bus van één van de sponsoren en wie last minute nog wielerkleding wil kopen, kan daar ook voor te recht in het 'Village de Depart'. Met de ervaringen van dit jaar, zal ook de inschrijving volgend jaar helemaal op rolletjes lopen.

Inmiddels kruipt de grote wijzer van de klok langzaam richting kwart voor negen. Terwijl steeds meer deelnemers aan de honderdkilometertocht zich opstellen in het startvak aan de Karthuizerweg, doen de verkeersregelaars hun uiterste best om de deelnemers die aan de veertig- en zestigkilometertocht naar één van de inmiddels schaarse parkeerplaatsen te wijzen. Als dan het telefoontje komt dat de Ollandseweg bij de Kleine Beurs met hekken is afgesloten neemt Winfried van der Bom het startpistool ter hand en klikken tientallen schoenen in de pedalen. Peng.... De eerste editie van 'Ollands Ruigste' is gestart.

Maar wie denkt dat de rust nu in het 'Village de Depart' is teruggekeerd die heeft het mis. Nog steeds komen drommen mountainbikers naar Café D'n Toel. Deelnemers aan de veertig- en zestigkilometertocht kunnen nog tot tien uur starten. Dat doen ze dan ook massaal en voor de mensen aan de starttafel en de verkeersregelaars blijft het ook het komende anderhalf uur nog gezellig druk. Zelfs na tien uur zijn er nog verschillende mountainbikers die zich aan de start melden om zich in te schrijven. Het is dan wel tien uur geweest, maar doen ze bij WTC Gerry van Gerwen niet moeilijk over. "We zijn er toch, dus waarom zou je dan niet meer kunnen starten?"

Meiden Rhode onder 13 kampioen

De meiden van Rhode onder 13 werden afgelopen najaar ongeslagen kampioen en werden daarom dit voorjaar een stuk hoger ingedeeld. Dit was een mooie nieuwe uitdaging voor de meiden. De eerste wedstrijd verliep meteen al goed en dat bleef zo de rest van het seizoen.

De laatste wedstrijd moest gewonnen worden om kampioen te kunnen worden. Het was Donna de keepster die de ploeg in de 1e helft overeind hield met prachtige reddingen. In de tweede helft was het Fee die op aangeven van Noor de score wist te openen! Later werd ook nog de 2-0 gemaakt. Een unieke prestatie om trots op te zijn.

Zingen voor Broer Voets

Broer was erg verheugd met de verrassing. Foto:

Je zou het misschien niet zeggen, maar hij werd maandag 24 april tachtig jaar. Terwijl veel van zijn leeftijdsgenoten uren achter de geraniums doorbrengen, slijt Broer Voets nog aardig wat tijd op het voetbalveld. Zo traint hij iedere woensdagmiddag de jongens van Rhode JO7-1 en JO7-2.

Deze twee teams waren natuurlijk op de hoogte van zijn aanstaande verjaardag en regelden daarom voor hun trainer een leuke verrassing. Ze boden het erelid van Rhode een mooi cadeau aan. Dat was nog niet alles… Ze zongen zelfs een verjaardaglied! Broer liet het met een brede glimlach over zich heen komen!

Rhode-man Broer Voets 80 jaren jong!
Reeds op 5 oktober 1981 ( 36 jaar geleden) werd Broer Voets Lid van Verdienste en op 8 januari 2012 werd Broer Erelid van Rhode. Beide onderscheidingen zijn teken van waardering voor de werkzaamheden van zijn club Rhode. Op 24 april jl. werd Broer 80 jaar en nog steeds zeer actief bij Rhode.

Thans zijn discussies over het belang van sport en het actief bezig-zijn bij een vereniging weer actueel. Het verenigingsleven vervult een belangrijke rol in het sociaal / maatschappelijk leven en draagt zeker bij aan de vitaliteit van mensen. Theorie is mooie praat, de praktijk spreekt boekdelen. Het levendige bewijs is Broer Voets. Nog altijd zeer actief bij Rhode. Op woensdag middag traint Broer de pupillen van 6 en 7 jaar, een groep van circa 15 spelertjes – op zaterdag is Broer gastheer namens Rhode voor scheidsrechters en bezoekende verenigingen - "lief en leed " wordt door Broer contentieus bijgehouden en regelmatig gaat hij met een attentie naar persoonlijke gebeurtenissen – Broer is nog steeds scheidsrechter bij het schoolvoetbaltoernooi en ook in de zaal treedt hij nog steeds op als scheidsrechter.

Rhode wenst Broer proficiat met zijn tachtigste verjaardag , dankt Broer voor zijn vele werkzaamheden bij Rhode en hoopt nog jaren van zijn diensten gebruik te kunnen maken.

Kom naar de Vriendinnendag

V.V. Boskant nodigt alle meiden uit Boskant en omgeving uit om deel te nemen aan de vriendinnendag. Deze speciale voetbaltraining voor meiden die nog op de basisschool zitten (groep 1 t/m 8 dus) wordt gehouden op zondag 30 april en begint om 12.00 uur (11.30 uur aanwezig in de kantine).

Deelname is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. De training duurt 1,5 uur en daarna is er voor iedereen nog wat te drinken met iets lekkers. Kom samen met je vriendinnen (hoeven dus niet persé uit Boskant te komen) naar de leuke en sportieve voetbaltraining op het sportpark van v.v. Boskant!

Rhode in blessuretijd nog naar een gelijkspel

Schijndel leek net als in de eerste ontmoeting weer met een 2-1 overwinning aan de haal te gaan, maar in de blessuretijd kon Rhode alsnog een puntje pakken. Bovenin waren 3 onderlinge duels en Best Vooruit en Oirschot deden goede zaken en staan weer nummer 1 en 2. Onderin ook 3 onderlinge duels. De ploegen uit Waalwijk deden het slecht, beiden verloren. Schijndel pakte 1 puntje, maar dat was niet voldoende om de direct degradatie te ontlopen, omdat Erp won.

Rhode had een perfecte start. Al na 3 minuten kwam het op voorsprong. Een vrije trap op het middenveld werd door Paul Smeets hoog ingezet en Koen vd Zanden kopte de bal in de hoek, 1-0. Rhode had toen een goede fase, met kansen voor o.a. Tom Willems, Simon vd Wetering, Koen vd Zanden en Geert Oerlemans. Maar Rhode verzuimde om het verschil te maken. Schijndel kon dan ook iets terug doen. Op het middenveld kreeg de linkshalf veel te veel ruimte en hij kon ongehinderd spits Tommy van Schijndel in stelling brengen en die kopte raak 1-1.

Rhode begon weer goed aan de 2e helft, er was al direct een goede kans voor Koen vd Zanden, maar de keeper wist de bal te stoppen. Daarna nam Schijndel op basis van wilskracht de touwtjes in handen. In de 60e minuut kwamen zij dan ook op voorspong, uit een corner kopte Thomas-Jan van Raaij fraai binnen, 1-2. Rhode ging op jacht naar de gelijkmaker, er waren ook wel wat kansen, maar naarmate de tijd vorderde leek het toch met lege handen te blijven. Maar in blessuretijd viel de gelijkmaker toch. Van zo'n 20 meter werd de bal uit een vrije trap voor de goal gegooid, waar Roel Smeets de bal het beslissende laatste tikje gaf. Ook met het hoofd, dus dat was de 4e kopbal die doel trof.

A.s. zondag gaat Rhode op bezoek bij Erp dat zondag WSC met grote cijfers, 1-5, klopte. Door deze overwinning verkleinde Erp het verschil met de overige kandidaten voor de nacompetitie voor degradatie en zal er zondag natuurlijk alles aan gaan doen om deze goede lijn door te zetten. Rhode mag niet verliezen om ook niet in de gevarenzone te komen.

Nijnsel blijft in de race voor nacompetitie

Foto: Jan Roche

In de flitsende nieuwe uit tenues speelde Nijnsel tegen directe concurrent Valkenswaard. Beide ploegen zijn nog in de race voor een plaats in de nacompetitie waarbij een overwinning noodzakelijk was. Nijnsel schoot goed uit de startblokken en met goed spel zette het Valkenswaard onder druk.

Rick van der Vleuten zette tot tweemaal toe de aanvallers in stelling en de afronding was naar behoren, maar beide malen voorkwam de grensrechter van de tegenpartij een treffer. Bij de volgende aanval was het echter wel raak. Topschutter Hulsen, volgend seizoen voor Nuenen uitkomend, kreeg de bal aan de rechterkant buiten het strafschopgebied. Met een magistrale curve draaide hij de bal in de linker bovenhoek. Nijnsel bleef goed combineren en kreeg een aantal kansen via Rick van der Vleuten. Helaas had Rick zijn vizier niet geheel scherp staan.

Valkenswaard kreeg via de snelle rechtsbuiten ook een aantal kansen, maar zijn scherpe voorzetten werden door de defensie van Nijnsel onschadelijk gemaakt. Na rust werd Valkenswaard wat sterker en kreeg het een aantal goede mogelijkheden. Veelal kwamen de voorzetten wederom van rechts, maar de spitsen van Valkenswaard hadden gelukkig hun dag niet. Nijnsel loerde op de counter en was via voor de geblesseerde Stefan Hulsen, ingevallen Ruud van der Rijt kort na rust dichtbij. Helaas kreeg hij zijn hoofd niet goed tegen de bal. Na 70 minuten verruimde Nijnsel de voorsprong. Leon Peters, die net in het veld was gekomen, werd getorpedeerd door de doelman van Valkenswaard en de scheidsrechter kon maar één ding doen: strafschop. Ruud nam plaats achter de bal en zijn inzet verdween resoluut in het zijnetje. Kort hierna kreeg Valkenswaard nog een kans, maar de inzet verdween via de bovenkant van de lat over. Daarna kreeg Nijnsel nog meer kansen om de voorsprong uit te breiden. Eerst was het Arjan van Zutphen die zijn inzet via de paal naast zag verdwijnen. Daarna was het de robuuste verdediger Robin "Bossche Bol" Wetser die met zijn laatste krachten opstoomde naar het vijandelijke doel. Als Bergkamp in zijn beste dagen leverde hij een fenomenale stift af, maar zijn poging strandde in schoonheid via de onderkant van de lat. Toen de scheidsrechter zag dat deze rechtsback tot zoiets in staat was, vond hij het welletjes en blies voor de laatste keer op zijn fluit. De drie punten mee naar Nijnsel en volgende week de battle tegen Bladella, die de verloren derby tegen Reusel nog in het achterhoofd hebben. Met een overwinning zou Nijnsel goede zaken doen in de strijd om de nacompetitie.

Teleurstellend resultaat Ollandia

Er zijn van die wedstrijden waarbij de scheidrechter de volle aandacht krijgt en het spel een bijkomstigheid is. De trouwe supporters onder ons weten dat deze saus meestal geen goed gevolg heeft voor een wedstrijd.

De wedstrijd RKGSV-Ollandia was jammer genoeg met die saus overgoten. In een gelijk opgaande wedstrijd, eerste helft was voor RKGSV en de tweede helft was Ollandia de bovenliggende partij, kreeg de zwak leidende scheidsrechter Cansiz vanaf de 70 e minuut de volle aandacht en waren de spelers ter opvulling op het veld.

In een wedstrijd waarbij Ollandia de goed reeks van de afgelopen weken wilde voortzetten en RKGSV nog vol in de strijd is voor de tweede periodetitel mocht men denken dat alle ingrediënten aanwezig waren voor een spannende strijd. De wedstrijd liet dan ook een spelbeeld zien waarin beide teams de drang naar voren hadden. Echter bij de eerste goede aanval van de gastheren in de 14e minuut was het direct raak. Door een voorzet op maat was het Tom Timmermans die deze rustig aannam en afwerkte 1-0. De wedstrijd kreeg daarna weer een zelfde spelbeeld waarin beide teams geen echte uitgespeelde kansen kregen maar het spel wel op en neer ging. Na de thee was het echter Ollandia die het spel nadrukkelijk naar zich toe trok en kansen kreeg op de gelijkmaker.

Het was in de 70e minuut dat na een korte corner de bal werd voortgezet door Stefan Erven en een goed mee opkomende Carlo Simons de gelijkmaker snoeihard inkopte 1-1. Een terechte stand voor dat moment.

Het belang om de drie punten was voor RKGSV groot dit om de periode titel niet uit het oog te verliezen. Dat de scheidsrechter zich vanaf dat moment nadrukkelijk met de wedstrijd ging bemoeien door met kaarten te strooien bij de kleinste overtredingen van Ollandia spelers en door zware overtredingen van RKGVS spelers niet te bestraffen was zeer opmerkelijk en kwam het spelbeeld zeker niet ten goede. Het leiden van de wedstrijd vanaf grote afstand, omdat hij het spel niet kon volgen, was een lastig bijkomend feit. Jammer dat daardoor de frustratie opliep zowel binnen als buiten het veld.

Waar iedereen op zat te wachten gebeurde dan ook. Door knullig balverlies bij het uitverdedigen kreeg een speler van RKGSV een open veld naar de Ollandia doelman. Deze kon niet anders dan een uiterste poging ondernemen om de bal tegen te houden. De val van de speler kreeg het gewenste resultaat en de bal ging in de 92ste minuut op de stip. Deze werd benut 2-1 en de scheidsrechter kon onder een regen van verwijten het veld verlaten.

Geslaagde Minidag bij Boskant

Omdat al heel veel Boskantse jonge meisjes en jongens het voetbalveld weten te vinden waren er afgelopen zaterdag niet heel veel nieuwe gezichtjes op de jaarlijkse Open Minidag van v.v.Boskant te zien. Dat maakte de pret er niet minder om.

Na afloop van de training kregen de spelertjes nog wat lekkers en een mooie bal mee, waarna er fanatiek door gevoetbald werd. Qua ledenaanwas is door het grote aantal geboorten en de nieuwbouw de toekomst van de voetbalclub gegarandeerd. Als nu de gemeente Meierijstad het, sneller dan de genoemde 2 jaar, voor elkaar krijgt om de huurtarieven in de lijn te krijgen van onze fusiegemeenten Veghel en Schijndel, dan ziet de toekomst er voor v.v. Boskant helemaal rooskleurig uit.

Spits VV Nijnsel verkast naar Nuenen

VV Nijnsel spits Stefan Hulsen gaat volgend seizoen voetballen bij Nuenen. Afgelopen weekend ging de kogel door de kerk.

Hulsen komt uit de eigen jeugdopleiding en werd de afgelopen vier seizoenen iedere keer topscoorder van VV Nijnsel TVE/Reclame. Ook dit seizoen draait hij als een trein. Dit weekend maakte hij tegen Valkenswaard alweer zijn 21e treffer van het seizoen. Meerdere clubs hadden Hulsen op de korrel maar niemand werd serieus. Uiteindelijk koos de Nijnselnaar voor Hoofdklasser Nuenen, die wel serieus interesse had. De club bivakkeert op dit moment in de middenmoot.

Leegloop
Wie volgend jaar de spitspositie over gaat nemen bij VV Nijnsel is nog niet bekend. Johan van der Pas en Leon Peters worden het in ieder geval niet. De routiniers, die al jaren een enorme waarde zijn voor de club, stoppen aan het eind van dit seizoen. Zij gaan bij het tweede team van Nijnsel voetballen. Behalve deze twee steunpilaren houden ook Lars van Zutphen, Ruud van der Rijt en Mark van Berlo het voor gezien. Dankzij deze leegloop zal het voor Nijnsel volgend jaar flink aanpoten zijn in de derde klasse.