DeMooiRooiKrant

7 december 2016

DeMooiRooiKrant 7 december 2016


Burgemeester Maas en politici luisteren aandachtig naar informateur Van Loon

Informateur J. van Loon heeft dinsdagmiddag advies uitgebracht over de meest wenselijke coalitie voor Meierijstad in de komende vijf jaar. Daarvoor komen in aanmerking de partijen Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA.

Die eerste twee lagen voor de hand, omdat anders een brede coalitie niet eens mogelijk was geweest. Die laatste twee werden in een eerder stadium al genoemd, hoewel de PvdA op basis van alleen de verkiezingsuitslag (1 van de 35) niet voor de hand leek te liggen. De PvdA is met name toegevoegd omdat men een vierde coalitiepartner erbij wilde hebben.

De voorgestelde combinatie bezet dan 25 van de 35 zetels in de gemeenteraad. Mochten VVD en/of PvdA toch niet tot overeenstemming komen met hun beoogde coalitiepartners, is de SP (3 zetels) de meest voor de hand liggende.
In de gesprekken met de negen partijen is naar voren gekomen dat voor veel partijen de éénmansfracties (D66 en Gemeentebelang Meierijstad) niet voor de hand liggen. Lijst Blanco (2) vindt men nog te onervaren en Hart voor Schijndel (3) heeft een te beperkte focus. Daarentegen vinden de andere partijen dat Team Meierijstand en CDA zelfs verplichte coalitiepartners zijn. In alle gesprekken werd gewezen op het belang van een sterk college, daarom is ook rekening gehouden met de wethouders die de betreffende partijen kunnen leveren.

Team Meierijstad voorman Eus Witlox sprak ook nog tot de aanwezigen

Winterbraderie

Foto: Jos van Nunen

Pag. 11 t/m 14

Jaargang 7 - Week 49 - Woensdag 7 december 2016

Formido
Forum klus wijs
Opaal
't Paperas
Puur Brabant

Man bedreigt winkelpersoneel met ijshockeystick

Maandagmiddag schrok het personeel van boekhandel 't Paperas in Sint-Oedenrode zich een hoedje. Plotseling stond er een man met een ijshockeystick in de zaak. Hij dreigde de boel kort en klein te slaan als de muziek in het centrum niet zachter zou worden gezet.

De muziek die door tientallen boxen het centrum in wordt gestuurd om de sfeer te verhogen wordt via 't Paperas aangestuurd. De bedreiger woont in het centrum en koos er voor om bombarie te maken in de boekhandel. Eigenaar Pieter van der Kamp belde de politie via 0900-8844. Daar werd hij tot zijn grote verbazing afgewimpeld. "Volgens de politie had het geen zin om aangifte te doen", vertelt de ondernemer vol ongeloof. "Er werd mij doodleuk verteld dat het toch geen zaak zou kunnen worden, omdat er geen lichamelijke bedreiging heeft plaatsgevonden. Ik vind dit ongelofelijk. Zodra je hier je auto verkeerd parkeert, krijg je een boete van negentig euro, maar dreigen met een ijshockeystick mag blijkbaar wel."
Even later bleek dat de box boven de shoarmazaak aan het Kerkplein te zijn vernield. Ook zijn de kabels doorgeknipt.

Toch groen licht voor verhuizing Albert Heijn

De laatste inhoudelijke raadsvergadering van Sint-Oedenrode is er een geworden met een flinke rol van betekenis. Nadat in de vorige vergadering een gelijkspel er voor zorgde dat het besluit om de verhuizing van de Albert Heijn werd uitgesteld, stemde ditmaal een meerderheid vóór.

Aan het begin van de vergadering was het vooral interessant wie er níet aanwezig was. Al snel werd duidelijk dat de stoel van Henri Raaijmakers (DGS/BVT) leeg bleef. Zou het dan weer een gelijkspel van 8-8 worden, waardoor Albert Heijn naar een verhuizing zou kunnen fluiten?

De vergadering kreeg een meer verrassende wending. Twee leden van DGS/BVT – namelijk Hans Hulsen en Jos Beerens – besloten zich alsnog aan te sluiten bij VVD en CDA en samen vormden ze een team. De meerderheid van 10 tegen 6 was gesmeed. Hulsen las een nieuw in te dienen amendement voor met aangepaste kaders. Die geven onder andere aan dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van uitbreiding van het plangebied met andere aangrenzende percelen aan de Borchmolendijk en dat er een klankbordgroep zal worden geformeerd van omwonenden, belanghebbenden en deskundigen. "We gaan kijken hoe we de jurk toch passend kunnen maken", aldus Hulsen.

Hart voor Rooi bleef tegen het plan. Janneke van Vugt toonde zich emotioneel. "Een extra onderzoek? Wat dan? Dat wordt een onderzoek op een onderzoek omdat eerder gewenst onderzoek geen gewenste oplossing heeft gebracht. We nemen ons verlies met veel pijn in het hart. Ik ben niet trots op hoe dit allemaal gegaan is." Wethouder van Burgsteden vertelde even later juist wel trots te zijn en dat hij gelukkig is met de kaders. Volgens hem is de verhuizing goed voor de toekomst voor het centrum en de burgers van Sint-Oedenrode. Coby van der Pas toonde zich eveneens tevreden, omdat de 'economische kracht van het centrum zo behouden blijft.'


Damiaanklooster in de verkoop

Het is nog maar enkele jaren geleden dat het voormalige Damiaanklooster aan de Schijndelseweg grondig werd opgeknapt om er een opvang voor verslavingsinstelling Novadic-Kentron mogelijk te maken. Donderdag werd bekend gemaakt dat het gebouw weer in de verkoop gaat.

Op dit moment worden tientallen verslaafde jongeren gehuisvest in het karakteristieke gebouw. Novadic-Kentron wordt gedwongen om het oude klooster van de hand te doen, omdat het in zware financiële problemen zit. In twee jaar tijd kromp het aantal fte's met 150. Daar komt nu nog eens het schrappen van 50 fte bovenop. De instelling lijdt al jarenlang verlies. Daarbij gaat het om ongeveer twee ton per maand. Het is nog niet bekend of er al interesse is voor het gebouw.

Dieven gepakt na achtervolging door Rooi

De Rooise Gaard is nu volop in ontwikkeling. Er wordt door bouwvakkers volop gebouwd aan het nieuwe project. Enkele dieven dachten er afgelopen weekend een slaatje uit te slaan, maar uiteindelijk belandden ze in handen van de politie na een achtervolging door Sint-Oedenrode.

Een wijkbewoner merkte op dat dieven bezig waren met het leegroven van de bouwplaats. Hij seinde mensen in van het bouwbedrijf. Eenmaal gearriveerd, gingen de boeven er vandoor en zo ontstond een turbulente achtervolging door Sint-Oedenrode. Toen eenmaal de ingeseinde politie zich er met vier wagens mee ging bemoeien, werden de dieven snel klemgereden bij het Cathelijnepad. De dieven werden ingerekend en de spullen die ze buit hadden gemaakt, konden maandagmorgen gewoon gebruikt worden door de bouwvakkers.

3 / 40

Veel belangstelling voor informatieavond over water

De informatieavond met als thema "Sint-Oedenrode leeft en werkt met water" die dinsdagavond werd gehouden bij de Helden van Kien, heeft over belangstelling niet te klagen gehad. Op zich is zoiets voor een organisator natuurlijk al prettig, maar in dit geval was publieke belangstelling zelfs een randvoorwaarde. Het woord 'burgerparticipatie' is te pas en te onpas gebruikt, maar als de Rooise bevolking er niet warm voor loopt, zijn "bottom up" projecten tot mislukking gedoemd. Het plan 'slotjes', dat een aantal jaren geleden op papier is blijven steken, is daar een sprekend voorbeeld van. Het huidige project, Mozaïek Dommelvallei, kent gelukkig een veelbelovende start.

Het doel van de avond was niet alleen om het onderwerp te laten leven binnen de Rooise bevolking, maar ook om hun te vragen om ideeën wat je allemaal kunt doen om leuke en als het even kan ook nuttige dingen te doen met (Dommel-)water, in plaats van het te zien als een bedreiging, deels veroorzaakt door de klimaatverandering maar ook door de mens.

Bij de inleiding werd terecht gememoreerd dat het woord "Kienehoefpark" vroeger meestal slecht nieuws betekende. Decennialang werd het immers geteisterd door slecht onderhoud, verpaupering, jongerenhangplek, mislukte (mega-)projecten en dichtgegroeide vijvers. Het verschil met nu had niet groter kunnen zijn, hoewel … juist dáárvoor was de informatieavond toch belegd?

Projectleider Peter Prins deed even een rondje publiek. Wie heeft er nog nooit van Mozaïek Dommelvallei gehoord? Een stuk of vijf vingers. Wie van jullie komt niet uit Rooi? Iets meer vingers. In een filmpje van Floris Alkemade deed de Rijksbouwmeester de achtergronden van het 'waterverhaal' nog eens uit de doeken.

Vervolgens werden de sprekers voorgesteld, die later op de avond ieder zouden fungeren als tafelheer of –dame. Onder hen ook landschapsarchitect Stan Elings en wethouder Jan van Burgsteden. De aanwezigen konden zich later op de avond aansluiten bij een van de vier gespreksgroepen die ieder een project zouden behandelen: Streekpark Kienehoef, 't Laar, de Neul en de Zuidelijke Bypass.

Dat laatste is het meest ambitieus. Het gaat naar schatting ruim 10 miljoen (!) euro kosten. Toch werd de terugverdiencapaciteit gegarandeerd, ruimschoots zelfs. Begrijpelijk versnellen een aantal subsidies dat proces, maar dat wordt niettemin een kwestie van jaren. Maar hoe belangrijk, nee onontbeerlijk ook, geld is niet het enige dat telt. Het wordt allemaal veel leuker om naar te kijken én er nog meer mee te kunnen doen. In de woorden van Elings: "We versterken het unieke landschap".

Uit de gespreksgroepen kwamen volop ideeën en aanbevelingen naar voren. Een willekeurige opsomming: Geef de Knoptoren een centrale plek in de uitwerking van de plannen; breng het stromend water terug in de dooie Dommelarm; werk de plannen uit met respect voor de omgeving (bijvoorbeeld de bestaande boerderij t Laar Rijksmonument); borg de plannen bij de overgang naar Meierijstad; verbeter de recreatieve routes en maak meer verbindingen; werk de woningbouw uit á la Haverleij of in de vorm van hoeves; heb oog voor de ontwikkelingen qua regelgeving voor de Intensieve Veehouderij en de consequenties die dat heeft voor de bedrijven in het gebied; richt de aandacht niet alleen op woningbouw als financiële drager maar kijk bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden voor toerisme (camping, B&B).


Waterschapslasten dalen licht voor veel huishoudens

Foto:

De begroting van Waterschap De Dommel voor 2017 stijgt met anderhalf miljoen euro ten opzichte van 2016. Toch dalen bij Waterschap De Dommel de waterschapslasten voor veel meerpersoonshuishoudens. Dit is een gevolg van de daling van de tarieven voor waterzuivering.

Uitgaven stijgen 1,4%
De uitgaven van het waterschap zijn bestemd voor het zuiveren van rioolwater en voor veilig en voldoende water. Tegenover de uitgaven staan inkomsten uit waterschapsbelasting en incidentele inkomsten zoals subsidies. Een deel van de kosten wordt ook gedekt vanuit reserves, die geleidelijk worden afgebouwd. De totale netto uitgaven van 102,5 miljoen euro zijn met 1,5 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2016. De uitgaven voor waterzuivering zijn 56,5 miljoen euro. Aan veilig en voldoende water wordt 46,0 miljoen euro uitgegeven. Hiervan onderhouden we sloten en beken en we richten het watersysteem in ten behoeve van de afvoer en het vasthouden van water voor onder meer de landbouw en we dragen bij aan natuurontwikkeling. Binnen dit bedrag is ruim 10 miljoen euro opgenomen als bijdrage aan het landelijk Hoogwater Beschermingsprogramma voor het voorkomen van overstromingen vanuit de zee en de grote rivieren.

Wateroverlast 2016
In juni 2016 hebben we in ons gebied te maken gehad wateroverlast. Dit heeft geleid tot extra inzet van personeel en herstelwerkzaamheden. Binnen de begroting van 2016 is dit opgevangen. Door een deel van het verwachte overschot op de begroting van 2016 te bestemmen voor nog te nemen maatregelen in 2017 hebben deze geen onmiddellijke gevolgen voor de begroting van 2017. Binnenkort worden ruim 300 schadeclaims ter afhandeling overgedragen aan de verzekering van het waterschap. In het voorjaar zal het bestuur van het waterschap besluiten over een plan van aanpak voor maatregelen die ons watersysteem beter bestand moeten maken voor toekomstige klimaatveranderingen. De financiële gevolgen daarvan zullen dan duidelijker worden.

Daling zuiveringsheffing
De opbrengsten die ingezet worden voor het werk van het waterschap komen uit verschillende waterschapsheffingen:
- Uit de zuiveringsheffing worden kosten voor het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater betaald. De tarieven voor de zuiveringsheffing dalen voor 2017. Dit komt onder andere door de stijging van het aantal woningen en toename van kleine bedrijven.
- De watersysteemheffing is bestemd voor investeringen in, en beheer en onderhoud van ons oppervlaktewatersysteem van beken, sloten en het ondiepe grondwater: voor veilig en voldoende water. De watersysteemheffing bestaat uit heffingen voor inwoners (ingezetenen), grondeigenaren (ongebouwd) en eigenaren van gebouwen (gebouwd). De kosten voor veilig en voldoende water (watersysteemheffing) stijgen, met name als gevolg van de uitvoering en oplevering van nieuwe projecten die nodig zijn om ons watersysteem veilig en klimaatbestendig te houden.

Rekenvoorbeelden
Wat de ontwikkeling van de tarieven betekent, hangt af van ieders persoonlijke situatie. Enkele voorbeelden: - Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis van € 200.000 gaat €225,96 betalen. Dat is bijna € 0,60 minder dan in 2016. - Een meerpersoonshuishouden met een huurwoning gaat € 1,22 minder betalen dan in 2016, namelijk € 184,64. - Een agrarisch bedrijf met 25 hectare grond en opstallen ter waarde van € 240.000 betaalt € 1286,27. Dit is een stijging van € 27,47.

Banken en overkapping voor Hospice Dommelrode

Na bijna een dag hard werken is een nieuwe overkapping met berging gerealiseerd in de achtertuin van Hospice Dommelrode. Deze is geschonken door Van Aarle Houtbedrijf in Sint-Oedenrode.

Fred Langstraat tuinen had onlangs een beurs in de regio en wilde graag de overkapping die door Van Aarle daarvoor gemaakt is, plaatsen. Het idee ontstond om de overkapping na de beurs te gaan plaatsen in de tuin van Hospice Dommelrode. Het past precies in de stijl van het gebouw. Op dit moment kan er nog amper gebruik van worden gemaakt door de kou, maar het voorjaar wacht… Een extra mooie bijkomstigheid is dat dan meteen twee nieuwe banken benut kunnen gaan worden, eveneens geschonken door Van Aarle Houtbedrijf.

Aanmelden 'Ondernemer van het Jaar' gestart

De verkiezing 'Ondernemer van het Jaar' wordt om de twee jaar in Sint-Oedenrode gehouden. De eerstvolgende verkiezingsavond wordt gehouden op 20 mei in de vernieuwde zaal van De Beckart. Net als de voorgaande keren ligt de organisatie in handen van de Serviceclub. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Henny van Osch van TVE Reclameproducties was in 2015 de trotse winnaar van de prijs. Wie volgt hem op? Dat is de grote vraag. Dit keer zijn er twee categorieën; business-to-business en business-to-consumer. Het is moeilijk om ondernemers te vergelijken, vandaar dat er nu twee categorieën zijn bepaald.

Studenten van Avans Hogeschool gaan de deelnemers met een vragenlijst opzoeken om zo een goed beeld te vormen van de onderneming. Een buitendorpse jury van drie personen zal uiteindelijk het oordeel vellen.

Wilt u zichzelf aanmelden of wilt u een (andere) ondernemer aanmelden die volgens u de titel verdient? Stuur dan een mail naar info@VOVHJrooi.nl of bel met Bart van Gerwen, 06-54310076. Het aanmelden kan tot 23 december 2016.

Viering hoogste punt Sluitappel-Noord

Op donderdag 1 december vierde Wovesto, samen met alle betrokken partijen het hoogste punt van de acht nieuwe woningen aan de Sluitappel-Noord. Leo Overmars (directeur-bestuurder van Wovesto), wethouder Jan van Burgsteden en een toekomstige bewoonster hesen de vlag van Wovesto in top.

Bezichtiging pand
Alle genodigden kregen de kans om het pand in te gaan en rond te kijken. Toekomstige bewoners konden zich op die manier al een voorstelling maken hoe zij hier straks komen te wonen. En al een beetje nadenken over de inrichting van hun woning. Begin 2107 worden de woningen opgeleverd.

Bij de viering waren tevens aanwezig: Jeroen van Stiphout (namens bouwbedrijf Gebr. van Stiphout) en medewerkers, Marcel Merks en Harold Bouwmans (namens Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling) en enkele medewerkers van Wovesto.

Expositie over het roemrijke Rooise verleden

Foto: Hans van den Wijngaard

In de nadagen van de zelfstandige gemeente Sint-Oedenrode staat de heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' stil bij het roemrijke Rooise verleden. Dat gebeurt met een expositie over de burcht van de Heren van Rode. Die expositie werd afgelopen vrijdag geopend en is nog tot en met 17 december te zien in het gemeentehuis.

Het was niet speciaal gepland, maar het is wel bijzonder dat het zo uitkomt. Op het moment dat de zelfstandige gemeente Sint-Oedenrode ophoudt te bestaan, is er een expositie, een symposium en een boek over datzelfde Sint-Oedenrode.

"De expositie is samengesteld door de leden van de werkgroep archeologie van de heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'. Die mensen hebben echt veel tijd en energie in het samenstellen van de expositie gestoken", vertelt Tilly van den Tillaar van de heemkundige kring. "Op de expositie worden dan ook veel archeologische vondsten getoond. Het meest bijzondere stuk is toch wel de gouden hanger met het medaillon dat in 2006 werd gevonden bij de bouw van de woningen rondom de Borchgrave en Burchtstraat. De hanger en het medaillon waren kort na de vondst even in Sint-Oedenrode te zien. Daarna kreeg het kleinood een plaats in het Noord-Brabantsmuseum in 's-Hertogenbosch. Het kostte de gemeente en de heemkundige kring nogal wat moeite om de hanger weer naar Sint-Oedenrode terug te halen, maar het is uiteindelijk gelukt", zo vervolgt Tilly.
Ook de permanente tentoonstelling van de collectie van Pater Wiro Heesters op de eerste etage van het gemeentehuis is de komende anderhalve week voor iedereen te bekijken. Ook verwacht Tilly, dat het onder begeleiding van mensen van het heem mogelijk is om de tonput in de bestuursvleugel te laten zien. "Dat is een uniek exemplaar van een oud wijnvat, dat als waterput is gebruikt. Heel uniek en verduidelijkend", vertelt de Rooise.

De expositie geeft een mooi tijdsbeeld over Sint-Oedenrode in de Middeleeuwen. In die tijd was Rode een belangrijke plaats in de regio. De Heren van Rode waren maar wat verguld met het graf van de Heilige Oda bij hun burcht. In die tijd trokken veel pelgrims naar Rode om het graf van Oda te bezoeken. Die pelgrims brachten handel en welvaart. Zo had Rode twee kerken: een parochiekerk en een bedevaartskerk (Kapittel) en dat was in die tijd uniek.

Naast de expositie is er ook een symposium over de Heren van Rode. Dat vindt plaats op zaterdag 17 december in het gemeentehuis. Tijdens het symposium spreken onder ander Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Richard de Visser en archeoloog Sem Peters. Ook wordt die dag het eerste exemplaar van het boek 'Rondom Sint-Oedenrode' aangeboden aan burgemeester Peter Maas.

De expositie is dagelijks te zien van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Er is altijd iemand van de heemkundige kring aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook voor de leerlingen van de bovenbouw van de Rooise basisscholen is de expositie een aanrader. De heemkundige kring heeft voor hen een speciale lesbrief geschreven met leuke vragen en opdrachten.

Help de Hersenstichting mee

Foto:

In Nederland zijn er zo'n 260.000 mensen die lijden aan dementie. Dat aantal zal in de komende jaren explosief stijgen. De cijfers zijn schrikbarend; één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt uiteindelijk dementie in het leven. Hoe ouder hoe groter de kans op dementie. Iedereen kan door deze vreselijke ziekte worden getroffen. Dementie tast niet alleen het geheugen aan. De ziekte verwoest het leven van de patiënt én zijn omgeving. Er moet een oplossing komen!

Dementie is nu nog niet te genezen. Nog niet. Door onderzoek weten we inmiddels dat eiwitstapeling in de hersenen een rol speelt bij verschillende vormen van dementie. Deze stapeling speelt ook een rol bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose. Meer onderzoek is nodig om grote doorbraken in hersenonderzoek mogelijk te maken. De Hersenstichting zet alles op alles om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en betere zorg voor hersenpatiënten te krijgen. Helpt u ons mee door in de eerste week van februari een uurtje in eigen buurtje te collecteren? Kom ook in actie en wordt nu collectant.

Voor meer informatie of direct aanmelden kijk op www.hersenstichting.nl of stuur een mail naar collecte@hersenstichting.nl
Tijdens kantooruren kunt u ook bellen tel. 070 – 360 48 16.


Veel aanmeldingen MooiRooi nieuwsflash

Wilt u ook een push-bericht op uw telefoon ontvangen van de meest belangrijke en 'hete' nieuwsfeiten en Sint-Oedenrode? Ongeveer driehonderd mensen hebben zich al aangemeld voor de MooiRooi nieuwsflash via de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode.

Sinds de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode enkele weken geleden een update heeft gehad, is er veel verbeterd. De look and feel is nog mooier geworden, er zijn betere functies in terechtgekomen, de spaarkaart van Natuurlijk! Sint-Oedenrode is geïntegreerd en meer wandel- en fietsroutes zijn toegevoegd. Een belangrijke toevoeging is daarnaast de MooiRooi nieuwsflash.

Bijvoorbeeld: er is een nieuwe burgemeester gekozen voor Meierijstad. Dat is een urgente melding waardig. Of stel je voor dat er een flinke bedrijfsbrand is. Ook dan is een snelle en unieke melding op zijn plaats. Het gaat dus alleen om de belangrijkste en meest nieuwswaardige nieuwsfeiten. Via de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode is het mogelijk om een dergelijk pushbericht te ontvangen. Heb je de app al? Dan vraagt hij of je de nieuwsflash wilt installeren. Je kunt hem altijd aan of uit zetten. Heeft u de app nog niet? Download hem dan en meld je direct aan voor het pushbericht. Zo blijf je altijd op de hoogte van het heetste nieuws.

Heeft u vragen over de app? Bel dan naar Fruitcake Studio: 0413-820285

Wijkvereniging Eerschot

Een koude winteravond is ideaal om een kaartje te gaan leggen in Meerschot. Kom op vrijdag 9 december jokeren of rikken. Om half 8 is de koffie klaar, om 8 uur wordt er begonnen. Eline heeft de hapjes in de koelkast staan om jullie tijdens het kaarten te verwennen.

Dinsdag 13 december Walk & talk. In de wintermaanden zit je toch wat meer op de bank voor de TV. Kom gerust mee je benen strekken en je zult merken dat je je beter voelt. Verzamelen kan om half zeven bij Meerschot.

Op zondagmiddag 11 december geeft gitaarclub De Mandogita's een kerstconcert in De Gasthuishoeve.

Ze spelen gezellige en herkenbare (kerst)nummers. De muzikanten gaan er volgens eigen zeggen een gezellige middag van maken. Het concert begint om 14.00 uur en de entree is gratis.


Voordelig kerstshoppen bij Intratuin Veghel

Aankomende zaterdag 10 december heeft Intratuin Veghel een vroege vogel actie. Alle klanten die tussen 8:00 en 10:00 uur Intratuin Veghel bezoeken krijgen 20% korting op al haar aankopen.

Op deze manier kun je extra voordelig profiteren van het uitgebreide kerst- najaars assortiment. De korting geldt op het gehele assortiment, met uitzondering van aanbiedingen, dus ook op planten, interieur, potterie, gereedschap en sfeerartikelen. Wil je voordelig een echte kerstboom aanschaffen? Ook daarvoor heeft Intratuin een scherpe actie. Want van woensdag tot en met zondag krijg je met de bon uit deze krant 7,50 korting op alle echte kerstbomen vanaf 14,95.

Alle kerst- en najaarsafdelingen zijn geopend je kunt heerlijk kerstshoppen en wegdromen bij Intratuin in de gezelligste periode van het jaar. Probeer je maar eens in te houden op de grootste kerstmarkt van de regio waar de uitgebreide kerstcollectie wordt gepresenteerd. Het assortiment is rijkelijk gevuld met de nieuwste modellen kersthuisjes, alle denkbare kerstballen en overige decoratiematerialen om de boom te versieren. Maar ook kussens, linten, kaarsen, verlichting, (kunst)bomen, serviezen en stolpen behoren tot de uitgebreide kerstcollectie.

Ook voor lekker oliebollen kun je terecht bij Intratuin Veghel. Van woensdag tot en met zondag en vanaf 2e kerstdag tot en met oudjaar. Ook voor bedrijven en verenigingen. Kijk op de website voor meer informatie. Zondag is Intratuin Veghel ook geopend van 11:00 tot 17:00 uur.

Kerstmarkt bij Kentra24

Kerst is weer in aantocht en Kentra24 willen jullie alvast in de kerststemming brengen. Kentra24 is een verslavingskliniek voor jongeren onder de 24 jaar, gevestigd op de Schijndelsweg. Na het succes van de afgelopen jaren organiseert Kentra24 ook dit jaar weer een kerstmarkt.

Op de mooie locatie van Kentra24 is er op 16 December de jaarlijkse Kerstmarkt. Er zijn diverse kraampjes waar wat te eten en te drinken te koop is. Ook zijn er kraampjes waar kerstartikelen en producten gekocht kunnen worden. Deze kerstartikelen zijn gemaakt door de jongeren, in samenwerking met de vrijwilligers van het Damiaancentrum. U koopt dus iets unieks. Naast deze kraampjes is er ook het een en ander te doen binnen de muren van het gebouw. Natuurlijk is de kerstman aanwezig die graag de tijd neemt om even met u of de kinderen op de foto te gaan. Er zal zeker voor de kleinere kinderen iets te doen zijn in de sportzaal. En ze krijgen natuurlijk iets te eten en te drinken. Er is op bepaalde tijden ook een rondleiding door het gebouw met een van de medewerkers. Door middel van het tv programma Anita wordt opgenomen heeft u misschien al een kijkje kunnen nemen in de kliniek, maar in het echt is het wel degelijk mooier. Bent u wel eens langs het klooster gefietst of gewandeld? Nu is het ook mogelijk om binnen een kijkje te nemen. Bent u al eens op onze kerstmarkt geweest dan weet u hoe leuk het hier kan zijn en wilt u mogelijk nog een keer deze ervaring hebben.

Laat u niet weerhouden door het weer, want mocht het weer te slecht zijn dan houden we de markt voor een groot deel binnen. Voor een stuk muzikale omlijsting zorgt onze huisband en DJ. Zij hebben diverse moderne nummers ingestudeerd en ook een kerstnummertje zal te horen zijn. De kerstmarkt is op 16 December van 18.00 uur tot 21.00 uur bij Kentra 24 aan de Schijndels weg 46 in Sint-Oedenrode.

Service Club zet zich in voor Voedselbank

Wie de komende zaterdagen een supermarkt in Sint-Oedenrode bezoekt, heeft grote kans de Service Club van Sint-Oedenrode tegen te komen. Ieder jaar zetten de mannen zich in voor de Voedselbank en dat doen ze ook deze december weer.

Hoewel de economische crisis een tijdje voorbij is, zijn er nog steeds ruim twintig Rooise gezinnen die hulp nodig hebben van de Voedselbank. Dankzij de Voedselbank krijgen deze gezinnen te eten. Voor Serviceclub Sint-Oedenrode is dat één van de redenen om een steentje bij te dragen. De komende twee zaterdagen zijn ze aanwezig bij verschillende supermarkten om het winkelend publiek te vragen één of meerdere producten ter beschikking te stellen aan het goede doel. De afgelopen jaren werden zo honderden producten opgehaald en daarvoor is Service Club Sint-Oedenrode het winkelend publiek dankbaar. Aanstaande zaterdag staan de heren bij Emté en Aldi, een week later worden Albert Heijn en Jumbo bezocht.

Kerstballenparty bij The Joy

Leukste tijd van het jaar is weer aangebroken en dan hebben we het natuurlijk over december, Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Met jullie willen wij de feestmaand vieren op 9 december voor de Kerstballen party, waarbij je een kerstbal mag versieren!

Vanaf groep 6 ben je van harte welkom in Jeugddisco The Joy, Oude Lieshoutseweg 7 te Nijnsel. Om 19:30 uur start het feest en om 22:00 uur is het afgelopen. Ook kunnen jullie het resultaat zien van de mooie kunstwerken die gemaakt zijn op de Colour party. Tot vrijdag! Zet alvast 13 januari in je agenda, dan hebben we een Just Dance Party!

Oranjevereniging neemt herdenkingen over van gemeente

Will en Ans tonen trots hun verkregen oorkonde.

Sint-Oedenrode - Tijdens een laatste gesprek met de gemeente Sint-Oedenrode en de Oranjevereniging is overeenstemming bereikt betreffende de organisatie van de 4 en 5 mei viering en Remember September in Sint-Oedenrode.

In een zeer prettig verlopen gesprek waarbij burgemeester Maas werd bijgestaan door mevr. van de Pasch - die de organisatie voorheen op zich nam namens de gemeente - kwamen de partijen snel tot een positief besluit.
Voor de Oranjevereniging is het een drukke periode omdat 4 en 5 mei zo kort op de organisatie van Koningsdag valt. Maar de Oranjevereniging gaat haar uiterste best doen om beide momenten op een waardige manier vervolg te geven, zo spraken de aanwezige leden van de Oranjevereniging zich uit.
Door de toegezegde medewerking van oud-bestuursleden Will en Ans van der Linden, die al wat langer bij de 4 mei viering betrokken zijn, zal dit zeker lukken. Na afloop van de bijeenkomst kregen Will en Ans ieder een oorkonde uitgereikt door de burgemeester. Deze oorkonde behoort bij de zilveren Oranjespeld die ze eerder kregen bij hun afscheid van de Oranjevereniging.

Overdekte Kerstmarkt

Zondag 11 december van 12.00 tot 17.00 uur vind in de Loop'r een grote kerstmarkt plaats. Weer of geen weer, tijdens deze overdekte markt struin je altijd lekker warm tussen de kraampjes. En dat onder het genot van een glaasje glühwein en een gezellig stukje muziek.

In het hele gebouw zijn leuke kraampjes te vinden. Van Kerstbomen tot kerststukjes, feestelijke accessoires, aankleding en meer. De hele middag treden gitaarvereniging Ancora en de Ollandse Dorpskapel op met feestelijke nummers om helemaal in de kerstsfeer te komen. De jeugd van beide muziekverenigingen krijgt op deze middag een speciaal podium, de jeugd heeft immers de toekomst! Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Zo kan er met Atelier Inge Bollen gekleurd worden aan de mega-maxi kleurplaat en zijn er leuke spelletjes op de jeu de boulesbaan. Ook kan men meedoen aan de kleurwedstrijd, download de kleurplaat van www.deloopr.nl, lever deze in tijdens de markt en maak kans op leuke prijzen. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Onder het genot van een glaasje glühwein, warme chocolade en winterse hapjes heerlijk tot rust komen na een rondje markt. Naast de kerstmarkt stellen ook de gebruikers van de Loop'r hun deuren open. Loop even binnen bij basisschool de Sprongh, Dagopvang de Verbinding, Topfysiotherapie en D'aandacht, neem een kijkje achter de schermen en hoor wat zij je te bieden hebben.


Programma informatie

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Rondje Rooi

Tot en met woensdag 14 december kunt u kijken naar:

  • Pelgrimsmis gecomponeerd door Henk van Riel
  • Verkiezingen voor fusiegemeente Meierijstad
  • Roois bedrijf verwijdert plasticafval uit haven Rotterdam

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Romeinen in Het Groene Woud
Het Groene Woud wordt ruwweg gevormd door de driehoek Tilburg – Den Bosch – Eindhoven. In deze documentaire wordt gezocht naar sporen van Romeinse aanwezigheid. Wat er is aangetroffen wordt getoond en van deskundig commentaar voorzien. Uitzending t.m. dinsdag 13 december.

Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Zorg om Zorg afl. 5: Gehandicaptenzorg

Voor mensen met een beperking zijn er allerlei mogelijkheden om toch mee te kunnen doen binnen de leefomgeving. Hoe vind je de weg in al die regels? Deze aflevering geeft daartoe een aanzet. Uitzending vanaf 7 december gedurende 2 weken.

Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712


Oud-leraar basisschool Eerschot krijgt lintje

Anton Schellekens

Anton Schellekens, wie kent hem niet in de wijk Eerschot? Bijna veertig jaar is hij leraar geweest op die school. Er is leuk nieuws rondom zijn persoon. Enkele weken geleden ontving hij een koninklijke onderscheiding.

Schellekens heeft zich in zijn vrije tijd al meer dan veertig jaar ingezet op verschillende gebieden. Zijn belangrijkste wapenfeit is de EHBO in Schijndel. Veertig jaar lang zat hij er in het bestuur.

Zoek jij de weg in de zorg?
Er is meer mogelijk dan je denkt

In de serie Zorg om Zorg van TV Meierij is de komende twee weken een aflevering te zien die mensen met een beperking richting geeft op verschillende terreinen. Misschien denkt u, ja, dat is voor mij niet van toepassing. Maar toch kan het interessant zijn om hier eens naar te kijken. En voor hen die al wel met een beperking leven; hoe belangrijk het is om zelf regie over je eigen mogelijkheden te houden. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk.

Mobiel blijven
Het begint met mobiel blijven. Antoon Buiting van de Stichting Toegankelijkheid vertelt hoe belangrijk het voor hem is, dat hij ontzettend kan genieten als hij zomaar overal naartoe kan rijden met zijn scootmobiel. Lekker de natuur in, gewoon bij iemand op bezoek gaan, hij noemt het een verademing. Wat ervoor nodig is als je zo'n scootmobiel of bijvoorbeeld een rollator nodig hebt, wordt duidelijk uitgelegd.

Zelfstandig wonen
De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dan is 't wel goed om op tijd na te denken of je huis wel geschikt is: als je bijvoorbeeld onverwacht iets overkomt of als je kleine gebreken krijgt bij het ouder worden. Aanpassingen van het huis kunnen bij de gemeente aangevraagd worden. Stichting Toegankelijkheid heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste zaken waar men op moet letten, zoals speciale normen die worden gesteld aan een toilet, badkamer etc.
Bij huurwoningen geeft Wovesto steeds meer service op het gebied van kleine aanpassingen. Soms kan het ook nodig zijn om te verhuizen naar een meer geschikte woning, maar de mogelijkheden worden vanzelfsprekend met de huurder besproken. Wonen met zorg in de buurt is ook mogelijk in de directe nabijheid van Odendael. Binnen Odendael vinden oudere mensen ook allerlei andere vormen van zorgwonen: ieder die dat wil – waar men ook vandaan komt - kan zich melden voor een gesprek en kijken wat voor haar of hem het beste is om toch zoveel als kan de eigen mogelijkheden te blijven benutten.

Omgaan met beperkingen
Waar mogelijk ligt de regie bij de cliënt, actief zijn wordt aangemoedigd, de prestaties van topsporters met een beperking zijn algemeen bekend. Nu hoeft niet iedereen een topprestatie te leveren, maar doen wat je graag doet, meedoen, samen activiteiten ondernemen – vaak met de inzet van enthousiaste vrijwilligers - dat is ook top.

Zorg om Zorg aflevering 5 bij TV Meierij geeft nuttige tips en adressen; uitzenddata en -tijden bij de programma-aankondiging en op de website www.tvmeierij.nl.

Kerstfietstocht PVGE Son naar Joe Mann

Woensdag 15 december houdt de fietsclub PVGE haar kerstviering in Joe Mann.

Vanaf 10.00 uur vertrekken ze hiervoor vanaf het 17 Septemberplein in Son. De route gaat via de wijk 't Zand en de Houtense Brug ten zuiden van het kanaal richting Best, om via het fietspad langs de weg Best - Son weer terug te keren. Om 10.40 uur komen we aan bij Joe Mann voor een verblijf van een uur om in een kerststemming gezamenlijk koffie te drinken en je goed te doen aan een stuk warm appelgebak. Om 12.30 uur zijn we weer terug op het 17 Septemberplein. Verdere inlichtingen bij clubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: (0499) 473042; e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en testament

U bent een aantal jaren geleden getrouwd of gaan samenwonen. Daarvoor heeft u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract op laten stellen. Daarnaast heeft u waarschijnlijk ook een testament laten maken. U heeft de akte(s) in de kast gelegd bij de belangrijke papieren en denkt het goed geregeld te hebben, geen omkijken meer naar.

Weet u nog wat u toen samen heeft afgesproken? En wat de huidige consequenties ervan zijn, met de gewijzigde fiscale wetgeving? Het is belangrijk om dit tussentijds te (laten) checken, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan bij bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden. Voor het wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden is overigens geen toestemming meer vereist van de rechtbank. Hiervoor kunt u bij de notaris van uw keuze terecht. Uw testament heeft een houdbaarheidsdatum. Zeker als dit is opgemaakt vóór het jaar 2010. Wellicht wordt hetgeen u bedoeld heeft met uw laatste wil door de veranderde wetgeving heel anders uitgelegd. Ook als u géén testament heeft gemaakt kan dit nu anders uitpakken dan voorheen. Dit zijn voorbeelden die wij in de praktijk regelmatig tegenkomen. Het is belangrijk om hier samen met een deskundige naar te kijken.

Lucy Bax-Koenders RB, belastingadviseur bij Bekkers Accountants, www.bekkersaccountants.nl

'Indicatiestelling mantelzorgwoning door Sociaal Team'

Voor Meierijstad moet een groot aantal zaken worden geharmoniseerd (gelijkgetrokken). Een van de dingen waarvoor dat hard nodig is, is de indicatiestelling voor de aanvraag van een mantelzorgwoning (in de tuin bij de woning).

In Rooi heeft men daarvoor een medische verklaring nodig. Aldus het CDA-Rooi hebben de Rooise huisartsen gezegd hier niet aan mee te werken. De aanvrager heeft dan een probleem. "In Schijndel hebben ze dit opgelost door het Sociaal Team de indicatie te laten doen. In Veghel is het de ambtenaar die het bekijkt" aldus CDA-er Ger Brouwer.

"Nu is er een aanvrager in onze gemeente die met dit probleem zit. Ik heb het college schriftelijk gevraagd om dezelfde werkwijze als de huidige gemeente Schijndel over te nemen, zodat de aanvrager snel aan de gang kan met zijn mantelzorgwoning."

Eten in kerstsfeer bij 't Onderonsje

Op donderdag 15 december wordt het aangenaam druk in het Damiaancentrum. De deelnemers gaan eerst zelf aan de slag met het maken van een mooi kerststukje. Ondertussen wordt een feestelijk maal klaargemaakt door de leden van de 'mannen eetclub'.

Dat wordt dus dubbel gezellig, en helemaal passend in deze kersttijd. Vanwege de activiteiten is er een afwijkende tijd, namelijk van 10.00-13.00 uur. Als u dit leuk lijkt en u bent 55-plus kunt u zich aanmelden. Voor deze activiteit is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Via 06-53448605 (Petra)of 06-13992915 (Karin).

Kosten: € 6,- voor de maaltijd en het kerststukje. Eventueel een schaaltje, een mesje en draadtangetje meebrengen. Voor de rest wordt gezorgd. Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode, www.damiaancentrum.nl

Paul van der Vleuten (l) en Rinus Merks Foto:

Ook café restaurant De Gouden Leeuw gaat mee doen aan het Natuurlijk! Sint-Oedenrode spaarsysteem. Eigenaar Paul van der Vleuten en bedrijfsleider Rinus Merks zijn enthousiast.

Vanaf aanstaande zondag gaat het vernieuwde spaarsysteem in werking. Mensen kunnen vanaf die dag een nieuwe kaart aanvragen of de oude kaart omruilen. De spaarpunten blijven behouden. Paul van der Vleuten zag het loyaliteitssysteem al direct zitten. Paul: "We doen graag mee, omdat we het als extra service zien naar onze klanten toe. Daarnaast zorgt het voor alle deelnemende ondernemers voor een hogere omzet." Bedrijfsleider Rinus wil nog graag iets toevoegen. "We hopen dat mensen daardoor eerder geneigd zijn om in eigen dorp te kopen." Achter de schermen zijn de mannen druk bezig met het bedenken van leuke acties.

Knoptoren op Winterbraderie met start sponsoractie

Zondag 11 december zijn bestuur en vrijwilligers van de Knoptoren te vinden in een stand op de Winterbraderie om de sponsoractie te lanceren in de vorm van een leienactie. Een lei voor op het kerkdak is te sponsoren voor €2,50 per stuk of 5 leien voor €10,00.

De sponsor kan dan zijn of haar naam of een tekst achterop de lei schrijven die op het nieuwe dak komt te liggen. Er wordt op deze manier niet alleen geld opgehaald voor het nieuwe leiendak van de Knoptoren, maar het dak komt zo ook nog eens vol te liggen met namen, gedichten, spreuken en goede wensen van alle sponsoren! Ook zijn er in de stand mokken, tassen en kerstkaarten te koop met daarop een afbeelding van 'Onzen Torre.' Alle opbrengsten worden uiteraard besteed aan de instandhouding van de Knoptoren. U vindt de kraam op het Kerkplein.

13 / 40

Heeft u een Rooi2000 spaarkaart? U weet wel, dat rode pasje waar u punten op laat zetten als u iets koopt in Sint-Oedenrode? Die pas vervalt vanaf aanstaande zondag 11 december tijdens de Winterbraderie van 11.00 tot 17.00 uur. U kunt die dag uw pas gratis omruilen op het Kerkplein. Sterker nog; u krijgt ook nog eens 100 punten cadeau!

De Rooi2000 spaarkaart wordt vervangen voor de vernieuwde Natuurlijk! Sint-Oedenrode klantenkaart. Het spaarsysteem op zich blijft hetzelfde. Bij de deelnemende winkels (die vindt u in deze krant) kunt u punten krijgen. Deze punten kunt u ook weer inleveren als u bij één van deze deelnemende winkels iets koopt. Die kortingen kunnen flink oplopen. Hoe meer u koopt, des te meer korting u krijgt!
Het aantal deelnemende winkels zit weer in de lift nu het systeem gemoderniseerd is. Alle deelnemende winkeliers hebben van initiatiefnemer Rooi2000 een tablet gekregen om de punten te kunnen innen en uitdelen. Daarnaast is het spaarsysteem voortaan ook te hanteren via de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode, die inmiddels bijna 2000 keer gedownload is. Wilt u de app gebruiken? Vraag dan een nieuwe spaarkaart aan, scan deze in met uw app en u hoeft nooit meer het pasje mee te nemen als u boodschappen gaat doen. De winkelier kan met de tablet de code in uw app inscannen. Dat is gemakkelijk!

Wilt u op de vertrouwde manier verder sparen? Dat kan natuurlijk ook. Ruil uw oude pas om voor een nieuwe. Aanstaande zondag staat er op het Kerkplein een team voor u klaar om dat te bewerkstelligen. Maak daar gebruik van en krijg 100 punten cadeau!

Hallo Beleving, hallo Jumbo, wat eten we samen?

Tommy Gruben (l) en Ralf Dirven (r) met een bijzondere menukaart Foto: Hans van den Wijngaard

Thuis net zo lekker eten als bij Brasserie 'De Beleving'? Ja dat kan, want chef Ralf Dirven en Jumbo Sint-Oedenrode pakken in aanloop naar Kerstmis samen uit. Bij Jumbo krijgt u tot Kerstmis de recepten die Ralf schreef voor zijn decemberkaart en Jumbo heeft er de ingrediënten voor.

Thuis net zo lekker eten als bij Brasserie 'De Beleving'? Ja dat kan, want chef Ralf Dirven en Jumbo Sint-Oedenrode pakken in aanloop naar Kerstmis samen uit. Bij Jumbo krijgt u tot Kerstmis de recepten die Ralf speciaal voor deze feestmaand schreef.

"Inspiratie is het toverwoord", vertellen Tommy Grubben van Jumbo Sint-Oedenrode en Ralf Dirven de chef van 'De Beleving'. "We willen laten zien hoe iedereen op eenvoudige wijze een lekker gerecht kan bereiden. Daarom hebben we de handen ineengeslagen. 'De Beleving' heeft een aparte menukaart met daarop gerechten die bereid zijn met ingrediënten die u bij Jumbo vindt.

Ralf heeft ook aan mensen gedacht, die wat minder handig in de keuken zijn. Naast het schrijven van een duidelijk recept, maakte hij bij elke gerecht een video. Daarin legt de Rooise chef uit hoe je zelf Parmaham met wildpaté of Hertenpastrami maakt. Alle benodigde ingrediënten hiervoor zijn bij Jumbo verkrijgbaar. De video is te zien op de facebookpagina van zowel Jumbo als 'De Beleving'

U kunt al deze lekkere gerechten ook eerst proeven. Dat kan tot aan Kerstmis elke maandag, dinsdag, vrijdag en zondag bij 'De Beleving'. Ralf biedt dan voor 22,50 euro een driegangenkeuzediner aan met deze gerechten. Bovendien krijgt u een kortingsbon van vijf euro, die u bij Jumbo kunt besteden.


Wat eten we samen?

Tommy Gruben (l) en Ralf Dirven (r) met een bijzondere menukaart Foto: Hans van den Wijngaard

Thuis net zo lekker eten als bij Brasserie 'De Beleving'? Ja dat kan, want chef Ralf Dirven en Jumbo Sint-Oedenrode pakken in aanloop naar Kerstmis samen uit. Bij Jumbo krijgt u tot Kerstmis de recepten die Ralf schreef voor zijn decemberkaart en Jumbo heeft er de ingrediënten voor.

Thuis net zo lekker eten als bij Brasserie 'De Beleving'? Ja dat kan, want chef Ralf Dirven en Jumbo Sint-Oedenrode pakken in aanloop naar Kerstmis samen uit. Bij Jumbo krijgt u tot Kerstmis de recepten die Ralf speciaal voor deze feestmaand schreef.

"Inspiratie is het toverwoord", vertellen Tommy Grubben van Jumbo Sint-Oedenrode en Ralf Dirven de chef van 'De Beleving'. "We willen laten zien hoe iedereen op eenvoudige wijze een lekker gerecht kan bereiden. Daarom hebben we de handen ineengeslagen. 'De Beleving' heeft een aparte menukaart met daarop gerechten die bereid zijn met ingrediënten die u bij Jumbo vindt.

Ralf heeft ook aan mensen gedacht, die wat minder handig in de keuken zijn. Naast het schrijven van een duidelijk recept, maakte hij bij elke gerecht een video. Daarin legt de Rooise chef uit hoe je zelf Parmaham met wildpaté of Hertenpastrami maakt. Alle benodigde ingrediënten hiervoor zijn bij Jumbo verkrijgbaar. De video is te zien op de facebookpagina van zowel Jumbo als 'De Beleving'

U kunt al deze lekkere gerechten ook eerst proeven. Dat kan tot aan Kerstmis elke maandag, dinsdag, vrijdag en zondag bij 'De Beleving'. Ralf biedt dan voor 22,50 euro een driegangenkeuzediner aan met deze gerechten. Bovendien krijgt u een kortingsbon van vijf euro, die u bij Jumbo kunt besteden.


Van slangenvoer naar topmuizen

Ferri Louwers met één van zijn topmuizen Foto: Hans van den Wijngaard

De twintigjarige Ferri Louwers uit Boskant fokt muizen en hamsters. Niet zo maar grijze muizen of veldmuisjes, maar topmuizen die zich op beurzen en tentoonstellingen met elkaar kunnen meten. DeMooiRooiKrant bezocht de kraamkamer van de Boskantse topmuizen.

Ferri heeft een kamertje in zijn ouderlijk huis ingericht als kraamkamer voor in hoofdzaak muizen. Aan de ene kant zitten de mannetjes, aan de andere kant de terraria met de moedermuizen en hun kroost. Kleine gevlekte muisjes van nog geen twee centimeter lang. Voor liefhebbers een lust voor het oog, maar er zullen zeker ook veel mensen zijn die alleen al bij de gedachte de koude rillingen over hun rug zullen voelen. Voor Ferri geldt dat niet, die geniet van zijn muizencollectie.

"Ja, de reden waarom ik met het fokken van muizen ben begonnen is wel bijzonder", antwoordt Ferri op mijn vraag. "Aanvankelijk hield ik slangen. Om die te voeren, fokte ik zelf de voermuizen. Maar bij toeval kwam ik iemand tegen die ook muizen fokte, geen voermuizen, maar topmuizen. Dat vond ik interessant en ben daar toen ook mee begonnen".

Momenteel volgt Ferri een opleiding tot dierenverzorger op het Helicon in 's-Hertogenbosch. Hij weet dan ook waar hij mee bezig is. "Deze beestjes, of het nu muizen of hamsters zijn, hebben aandacht nodig. Ik maak ze helemaal tam, pas daarna verkoop ik ze. Ik ben wel zo'n twee tot tweeënhalf uur per dag met de beestje bezig. Dat is anders dan in veel dierenwinkels, daar krijgen de beestjes te weinig aandacht. Dan blijven ze bang voor mensen en kunnen dan gaan bijten. De muizen en hamsters die ik verkoop, bijten zelden tot nooit. Juist omdat ik er veel aandacht aan besteed en daarom zijn ze niet mensenschuw. Kijk maar, die kleintjes daar zitten voor het glas, dat zouden ze nooit doen als ze bang waren", zo sluit Ferri af.


Bijzonder gezelschap op Rooise rotonde

Op de rotonde van de Zuidelijke Randweg / Leunestraat is een bijzonder gezelschap neergestreken. Een complete kerststal met de kerstfiguren die we gewend zijn; Jozef, Maria, kindje Jezus, de Drie Koningen en bijbehorende dieren. Rooienaar Arie Verheijen is de maker van het sfeervolle schouwspel.
"Ik ben er al vanaf juni mee bezig. Het is een heel werk geweest, maar erg leuk om te doen!", vertelde Arie vorige week maandag, toen hij begon met het opbouwen. De planten die op de rotonde waren gepland, hebben plaats moeten maken voor de houten kerststal, want ze hadden de ruimte nodig. Het resultaat mag er wezen. De rotonde is een mooi verrassingselement in het Rooise straatbeeld. Iedere keer weer weet tuincentrum Brekelmans te verrassen. Dit keer dus in samenwerking met kunstenaar Arie Verheijen.

Foto: Bart van der Heijden

Kersttocht in Boskant

15 December kan de Boskantse kersttocht weer beginnen. De organisatie hoopt dat ook dit jaar weer veel mensen meehelpen. De start van de tocht is bij de Ritakapel in Boskant. Daar is ook de routebeschrijving aanwezig.

Er wordt aangeraden om tijdens de route in de Hazelaarstraat 22 eventjes binnen te kijken. Daar staat namelijk een compleet opgebouwd kerstdorp. Dit jaar zal de kerststal niet onder de luifel van de kerk komen staan maar bij de Ritakapel. De kinderen van de basisschool zullen 20 december ook een tocht houden door het dorp. Als slotstuk zal er in de Ritakapel iets door de kinderen gedaan worden.

Hopelijk wordt het dit jaar ook weer een mooie route. Als je mee wilt doen graag voor 10 december even aanmelden bij Jan van de Meulengraaf: 0413-476142.

Na zomermarkt, ook kerstmarkt in Nijnsel

Tijdens de zomermarkten in Nijnsel op het Beckartplein is het idee ontstaan om ook rond de kerstperiode een markt te gaan organiseren. Een aantal dorpsgenoten heeft dit initiatief samen met de evenementencommissie van De Beckart opgepakt. Die eerste Nijnselse kerstmarkt staat dan ook gepland op vrijdag 16 december van 18.00 uur tot 20.30 uur.

Natuurlijk zoeken ze voor deze markt nog ondernemers of verenigingen die hun waren aan willen prijzen, reclame willen maken of informatie willen geven. De organisatie is vooral op zoek naar mensen die ook iets in de kerst- of wintersfeer kunnen presenteren of aanbieden.
Voor muzikale omlijsting, ook in kerstsfeer, wordt gezorgd. De Rooi Tulpen komen een mooi optreden geven, maar ook de Nijnselse kinderen van het koortje komen kerstliedjes zingen. En wat is een kerstmarkt zonder glühwein en warme chocolademelk? Natuurlijk zorgen ze er voor dat ook dat te koop is! Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten gepland en er wordt een behaaglijk vuurtje gestook om bij op te warmen. Wellicht dat de kerstman ons nog een bezoekje brengt!
U kunt weer een kraam huren voor deze markt. De kosten zijn € 7,50. Een klein aantal kramen kunnen ze ook plaatsen in de caféruimte van De Beckart. Wanneer het weer erg slecht wordt de kerstmarkt naar binnen verplaatst. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar evenementen@zalencentrumdebeckart.nl

Wie zijn deze vrouwen met hun mooie schorten? We horen het graag! mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen. De koffie staat klaar op Heuvel 17


Oplossing week 48

Karel van Wanrooij Hij was terreinknecht bij Rhode samen met Gerrit Vogels.
Ria Vogels

Karel van Wanrooij, terreinknecht van Rhode. Is overleden vader van mijn vrouw.
Dhr.en Mevr. Vorstenbosch-van Wanrooij

Dat is mijn opa (Toon Hellings) op de foto. Hij deed vroeger altijd lijnen trekken bij VVNijnsel. Leuk om te zien!!!
Peggy Bellemakers-Hellings

De man op de foto die lijnen aan het trekken is, is Karel van Wanrooij. Hij was terreinknecht bij Rhode dat toen nog speelde in de Kasteellaan.
Lamber Kersten

Carel van Wanrooij, terreinknecht Rhode.
Albert Latijnhouwers

De man op de foto is Karel van Wanrooy. Hij was vroeger de terreinbeheerder van voetbalclub Rhode.
Wim Peters

Deze man op de foto is mijn opa Carel van Wanrooij. Hij was toen terreinknecht bij Rhode waar ik samen met hem heel vaak te vinden was. Hij woonde bij ons in huis aan de Mater Lemmensstraat 25
Antoine Vorstenbosch

Dit is mijn vader Toon Hellings tijdens het lijnen kalken op het voetbalveld van VV Nijnsel, eind jaren 70.
Jan Hellings

Karel van Wanrooij, de man van de lijnen van Rhode. Woonde destijds tegen de voetbalvelden aan, in het laatste huisje.
Wil van Gerwen

De man op de foto is mijn opa! Toon Hellings, lijnen kalken op voetbal terrein Nijnsel. Mocht regelmatig mee mollen vangen en kalken..
Danny Vos

Deze man was de krijter van Rhode, Karel van Wanroij
Bert de Koning.

Supertips van oma

Zweetschoenen: Doe elke avond koffiepads in je schoenen, je schoenen zullen de volgende ochtend veel frisser ruiken.

Met lampions naar kerststal op de kinderboerderij

De Lampionnenoptocht, voorafgaand aan de opening van de kerststal bij de Kinderboerderij Kienehoeve, heeft op de evenementenkalender een vaste plaats veroverd. Honderden kinderen, met een lampion in hun knuistjes, zorgden al die jaren voor een feeëriek schouwspel.

Zaterdag 10 december is het weer zover. Vanaf 18.00 uur beginnen vrijwilligers van de Kinderboerderij op het parkeerterrein aan de Bremhorst (achterzijde van Helden van Kien) met het uitdelen van de lampions en het aansteken van de kaarsjes. Om 18.30 uur is hét moment waarop de stoet kinderen langs de vijver richting boerderij gaat lopen. Zij doen dat onder begeleiding van ouders, opa's en oma's en de vrijwilligers van de Kinderboerderij. Zij worden daarbij voorafgegaan door een 'echte' herder en enkele fakkeldraagsters.

Halfweg staan, zoals gewoonlijk 'De Klôtblaozers' de stoet met muzikale kerstklanken op te wachten. Het geheel zal dan ongeveer 18.50 uur bij de boerderij aankomen, waar de kerststal in het licht staat! Bij de boerderij krijgen de kleintjes meteen daarna, zo hoort dat bij de geboorte van een kind, warme chocolademelk en beschuit met muisjes!

Noteer de vroege avond van 10 december in uw agenda! Het is een mooi en indrukwekkend geheel waarvan u en uw kinderen (kleinkinderen) volop kunnen genieten. De vrijwilligers van de Kinderboerderij bereiden u een warm welkom! De parkeerplaats aan de Zwembadweg voorbijrijden – dan 1e weg rechts.

Grenzeloos Muziek in Damiaancentrum

Samen zingen en zo elkaars liederen en cultuur leren kennen, dat is heel gezellig! Mensen elkaar laten ontmoeten is ons doel en de muziek het middel. Wil je met ons mee genieten van elkaars liederen en/of muziek, kom dan op maandag 12 december naar het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491TB in Sint-Oedenrode. We beginnen om 19.30 uur (tot 21.30 uur) en de toegang is gratis. Heb je vervoersproblemen of extra vervoersruimte, neem dan even contact op (tel. 0413-291200), dan gaan we het regelen.

Elke tweede maandagavond van de maand is er Grenzeloos Muziek in het Damiaancentrum. Voor mensen die gezelligheid zoeken en voor mensen die (nog) beter Nederlands willen leren, maar ook voor hen, die het gewoon leuk vinden om samen te zingen is Grenzeloos Muziek bedacht. De bedoeling is veel samenzang, zonder een liederentafel te worden. Elkaars liedjes samen (te leren) zingen, zonder een koor te zijn: aan zangkwaliteiten worden geen eisen gesteld. Luisteren naar elkaars muziek, zonder concert-idee te krijgen. Misschien valt er wel wat te vertellen over traditionele muziek(instrumenten) en speelt iemand wellicht op zo'n instrument.

Heb je zin om samen te zingen, rond muziek elkaar te ontmoeten? Ken je mensen met een andere culturele achtergrond, die het ook leuk vinden om iets over hun (kinder)liedjes en muziek te vertellen? Neem ze mee en kom op 12 december om 19.30 uur naar het Damiaancentrum, dan gaan we elkaar ontmoeten rond muziek. Iedereen is welkom!

Steunpunt vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.


Penningmeester voor wijkraad KCK
Wijkraad KCK (Kienehoef, Cathelijne en Kinderbos) is op zoek naar een penningmeester. Het bestuur bestaat uit een aantal bevlogen vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid en de eigenheid van deze wijk. De wijkraad KCK komt op voor de belangen van de wijk/ c.q. één van de drie sub wijken. Enerzijds als spreekbuis betreft de collectieve belangen van de inwoners en anderzijds als aanspreekpunt/klankbord voor de gemeente. Hebt u gevoel voor cijfers en financiën en woont u in één van voorgenoemde wijken, dan is deze functie misschien wel iets voor u! (vacaturenummer 15148)

Stichting Koeveringse molen zoekt algemeen medewerkers
Stichting Koeveringse molen is op zoek naar een vrijwilliger die één of meer van de volgende werkzaamheden aanspreekt: als timmerman werkzaamheden verrichten bij de bouw of het toekomstig onderhoud van de molen; als hovenier het toekomstig molenpark/-terrein mede verzorgen; het vak van molenaar leren; bereid zijn om bij oproep hand- en spandiensten te verrichten (assisteren bij markten, nieuwsbrief binden en verspreiden. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 17836)

Samen kaarten met een meneer op dinsdagavond
Het Steunpunt vrijwilligerswerk is op zoek naar een vrijwilliger die elke week op dinsdagavond (en af en toe incidenteel) samen met een meneer kan komen kaarten. Zijn partner is dan naar de koorrepetitie. Werktijden van 18.30 uur tot 21.00 uur. (vacaturenummer 16812)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

1-Loket voor vragen over zorg en welzijn

Hier wordt u ondersteund zodat uw vraag op de juiste plaats terechtkomt. Vanaf 1 januari komt Welzijn de Meierij met een loket voor alle vragen over welzijn en zorg. Dit onder de toepasselijke naam 1-loket.

Deze tijd van snelle veranderingen op het gebied van welzijn & zorg, gecombineerd met de behoefte om langer thuis te blijven wonen, vraagt om duidelijkheid. 1-loket wordt een plek waar mensen wellicht niet direct de benodigde hulp kunnen krijgen, maar waar ze wel weten waar die gehaald kan worden. Waar ze luisteren naar vragen en met de mensen meekijken en zoeken naar een goede oplossing.
Het verzoek om te komen tot dit loket kwam van verschillende kanten en de vraag nam alleen maar toe. Tijdens een bijeenkomst van samenwerkende organisaties, georganiseerd door Welzijn De Meierij (WDM), zijn concreet de eerste stappen gezet om tot een dergelijk loket te komen. Wovesto, Dorpsraad Boskant, KBO, Stichting Ommekaar, een politieke afvaardiging en WDM hebben elkaar opgezocht. Zij hebben gekeken wat er al was en hoe dat het beste aangevuld zou kunnen worden.

Er zijn inmiddels al heel wat initiatieven, zoals dat van WDM in Odendael en de kerkdorpen, waar burgers terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook de diensten van Ommekaar, KBO en de Zorgcoöperatie te benaderen voor de zojuist genoemde onderwerpen. Deze organisaties zijn echter niet altijd te bereiken en om u toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben de samenwerkende partijen de handen ineen geslagen.

Zij hebben gezorgd voor één telefoonnummer: 073- 544 14 00. Vervolgens wordt er door vrijwilligers spreekuur gehouden. Ze starten vanaf 1 januari op vrijdagochtend van 10:00 – 12:00 uur in Odendael. Bij voldoende vragen kan dit uitgebreid worden naar de kerkdorpen. Het 1-loket is een extra service voor de mensen die (nog) niet direct de weg naar de bestaande vrijwilligersorganisaties weten te vinden. Mocht u echter al bekend zijn met de KBO, Zorgcoöperatie, Stichting Ommekaar, het Rode Kruis, de Zonnebloem dan is het natuurlijk het beste om daar direct met uw vraag naar toe te gaan. Het 1-loket is juist de plek voor al uw vragen waarvan u niet onmiddellijk weet waar u daarmee terecht kunt.

Jongeren koken voor ouderen

Dinsdag 29 november hebben leerlingen van het Elde college uit Schijndel, weer onder leiding van een ervaren kok, geleerd hoe je de heerlijkste gerechten kunt bereiden. Ondanks de vrieskou meldden zij zich in De Loop'r en Beckart om er te koken voor de ouderen uit de genoemde kerkdorpen van Rooi.

De studenten kregen het weer voor elkaar om een smakelijk maaltijd te serveren voor de ouderen, die de voorgeschotelde maaltijd met veel genoegen consumeerden.

Jongeren koken voor ouderen is een initiatief van Welzijn De Meierij, KBO Nijnsel, KBO Olland en het Eeldecollege uit Schijndel . In Olland waren altijd meer deelnemers dan in Nijnsel. Maar ook in Nijnsel is er voor het project steeds meer belangstelling. Hopelijk kunnen ze daar, op 24 april as., ook het maximale aantal van 25 gasten ontvangen.

20 / 40

Gevormd!

Zesentwintig tieners uit onze parochie hebben afgelopen weekend het sacrament van het Vormsel ontvangen. Zaterdag 26 november werden Patricia Noach, Diede van Wijk, Remco Vogels, Julianna Podgorska, Olivier Brugel, Samuel Derks, Maartje Scholl, Annemijn van der Geld, Chenoa Engels en Elise Sanders gevormd in de kerk van de Heilige Genoveva in Breugel.

Zondag 27 november ontvingen Aukje van de Meerakker, Eva Lathouwers, Kenneth Persoons, Zoë van Thienen, Britt van den Oever, Mexxim Bank, Jade van den Berk, Camiel van den Berk, Jan van Beljouw, Bart Raaijmakers, Frank Scheepens, Julia Verhagen, Britt van de Riet, Stan Sierdsema, Teun Roijakkers en Roel van Zutphen het sacrament van het Vormsel in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode.

Mgr. Mutsaerts diende het Vormsel toe, in twee feestelijke vieringen, vol mooie muziek. Zelf gezongen! We wensen onze tieners toe dat de vruchten van de Geest overvloedig in hun leven te herkennen zullen zijn.

Op de website van de parochie vindt u een sfeerimpressie van beide vieringen.

Wilchard Cooijmans

Manon van den Broek

Kerstmis: Alles is familie

Van de pastores…..

Ook dit jaar biedt de parochie een kerstproject aan, aan de basisscholen van Sint-Oedenrode. Het thema van Kerstmis in de parochie is: 'Een gezin als alle anderen'. Voor de kinderen hebben we dit vereenvoudigd naar 'Familie!'

In principe wordt elk mens geboren in een gezin. Daar leren wij te leven als mens. We leren er respect, vertrouwen, wat waar, mooi en kostbaar is, wat delen en geven is, kortom; daar leren we om te leven in liefde en vrede. Zelfs Jezus, die we God noemen, werd geboren in een gezin. In de christelijke kerken neemt de familie, het gezin daarom een voorname plaats in.

Maar… net als op alle andere gebieden van het leven gaat er nogal eens wat mis in onze gezinnen. En dat kan ver gaan. Dit doet echter niets af aan de belangrijke plaats die het gezin inneemt. We mogen de dingen die mislukken benoemen, werken aan herstel en om Gods hulp vragen. We mogen er vooral op vertrouwen dat dit het einde niet is.

Verder leren we dit jaar met Kerstmis dat het thema 'familie' groter is dan het eigen gezin. Jezus noemde God zijn Vader. Daarmee is God ook de Vader van alle mensen. Met God als onze Vader horen we allemaal bij elkaar; één grote familie. In deze grote familie worden we gevraagd met elkaar om te gaan als broers en zussen.

Er valt dus genoeg te leren en te ontdekken met Kerstmis, voor groot en klein. De kinderen worden dit jaar uitgenodigd een stalletje in te tekenen. Alle stalletjes en stallen zijn welkom in onze kerken.

Zo worden onze kerken met Kerstmis familiehuizen. We laten zien dat er nog op heel veel plekken de liefde geleerd en doorgegeven wordt, liefde van mensen én liefde van God.

Manon van den Broek

Adventsactie 2016: solidariteit met moeders en kinderen

De bisschoppelijke Adventsactie vraagt aandacht voor de allerarmsten. Dit jaar richt de Adventsactie zich in het bijzonder op solidariteit met moeders & kinderen. Als parochie vragen we graag uw aandacht voor een van de vijf projecten: "Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso".

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Anger (Frankrijk) in 1835. De congregatie is actief in 72 landen. De zusters werken sinds maart 2011 in het Afrikaanse Burkina Faso, het voormalige Opper-Volta, een van de armste landen ter wereld. Op verzoek van de lokale bisschop zullen de zusters aandacht geven aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé van de hoofdstad Ouagadougou. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

De zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook vrouwen of meisjes die in aanraking kwamen met justitie zijn welkom. Verder staan een kleuteropvang en een kleuterschool op de planning. Er zouden, over een periode van drie jaar, in totaal 195 kleuters opgevangen worden. Ten slotte willen de zusters ook opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per jaar. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden. In het weekend van 10 en 11 december aanstaande is de meeropbrengst van de collecte bestemd voor deze Adventsactie. Alvast hartelijk dank voor uw gaven!

diaken Wilchard Cooijmans

7 december Oecumenisch adventsgebed, daarna uitleg nieuwe Onze Vader, Sint Petrus' Banden kerk Son, 19.00 uur.
12 december Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel,13.45 uur.
14 december Ark kinderclub, 12.30 uur, Oecumenisch adventsgebed, Kerk van de Eenheid in Christus, Son 19.00 uur.
16 december Tienerclub, 19.00 uur.
18 december Kerstconcert gezamenlijke Rooise koren, Martinuskerk-Centrum.
21 december Oecumenisch adventsgebed, Antoniuskerk Nijnsel, 19.00 uur.

Kleuters bezoeken kerststal

In het kader van het schoolproject rond Kerstmis voor de basisscholen, zullen de kleuters vanaf 15 december tot 23 december in de gelegenheid worden gesteld de kerststal in een van onze kerken te bezoeken. We ontvangen de kleuters met het kerstverhaal en samen zingen we natuurlijk kerstliedjes.

Ook brengen de kleuters stalletjes mee, waarop zij de heilige familie en/of hun eigen familie hebben ingetekend. Jezus wordt ook dit jaar weer in elke familie geboren, die ervoor openstaat. Ook de kinderen van de hogere groepen maken stallen en stalletjes. Al deze stallen en stalletjes hangen we op in de kerk. In de kerstvakantie, tijdens de openstelling van onze kerken, kunnen kinderen nog steeds een stalletje inkleuren of intekenen en ophangen bij de kerststal. We hopen op veel mooie, verrassende en kleurrijke stallen!

"Leven uit verwachting": dat is het thema van de reeks oecumenische vieringen in de adventstijd.

In de advent willen we samen met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode-Son en Breugel weer een drietal korte gebedsvieringen houden. De vieringen worden telkens gehouden in een andere kerk, op woensdagavond om 19.00 uur. Woensdag 7 december in de Sint Petrus' Bandenkerk in Son; Woensdag 14 december in de Kerk van de Eenheid in Christus in Son. Woensdag 21 december in de Sint Antoniuskerk in Nijnsel. Omdat we vanaf de eerste advent de nieuwe vertaling van het Onze Vader gaan gebruiken, is er op woensdag 7 december, aansluitend aan het avondgebed, een lezing over het Onze Vader verzorgd door Frank Bosman, als cultuurtheoloog verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. U bent van harte welkom!

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 10/12:
18.30 u: Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Hill Jansen, Gerda Kusters – Hoedemakers, Joke Gaffert – Dortmans.
Zo 11/12: Derde Zondag van de Advent 09.30 u:Eucharistieviering. Familieviering met Kinderkoor uit Nijnsel en Kinderkoor Centrum.Intenties: Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, Riky Kersten – Ketelaars, René en José van Eck, Nellie van der Pasch – van de Ven, Harry van der Pasch en hun zoontje Henkie, Tonny van Erp – van Eert, Overleden ouders Harrie en Bertha van de Ven – Kempe, Wim Aben, Overleden familieleden van de familie van de Bersselaar en van de familie Habraken.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Ritakapel te Boskant.

Sint Genoveva-kerk, Breugel.
Do 08/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 09/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Zo 11/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Alex van den Heuvel, Willem de Roos, Jozef Xhofleer, Johan en Martina Foolen- Jansen en zoon Karel, overleden ouders Leenders-Manders, 16.00 uur: Kerstconcert Orgelkring m.m.v. Sons Kamerkoor.
Di 13/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 15/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 16/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Za 17/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg. Intentie: ouders Swinkels- van Rooy en familie
Zo 18/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Han Verhagen, Dré de Haas, Jeanne Sadée-Massart, Dilia Peters-Swinkels, Hens Aelmans, Corrie Raaijmann-van Oirschot. 14.00-16.00 uur Inloopmiddag Den Baus

H. Martinus Olland
Za 10/12:
17.30 u: Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: An de Bie-v.d. Berk, Thomas van Heesch

Odendael
Zo 11/12: 10.00 u: Eucharistieviering met Odendael koor. Intenties: Fam Dortmans, Mevrouw van Engeland, Mevrouw Merks, De heer Sterk.
Di 13/12: 19.00 u: Rozenhoedje bidden in de stilteruimte.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 11/12:
11.00 u: Eucharistieviering met Deo Favente. Intenties: Pastoor Elbers, Annie Stamps- v.d. Ven, Zus Oerlemans- van Geffen, Arwin Oerlemans, overl. ouders Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen, An v.d. Rijt- van Schijndel, overl .Fam. Hulsen- Mutsers, Peter Verhagen en overl. familie, Richard en Nel Janssen- Rovers en zoon Gerard. Mededeling: Collecte voor adventsactie.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 11/12:
Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00 u: Predikant Ds. B. Stigter, 3e Advent, m.m.v. koor Jubilate, met kindernevendienst.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 07/12:
19.00 u: Oecumenisch Avondgebed in her kader van de Advent; thema: 'Leven in verwachting', 19.30 uur: Bezinningsbijeenkomst over het Onze Vader n.a.v. de nieuwe tekst door theoloog Frank Bosman.
Zo 11/12: 11.00 u: Eucharistieviering, familieviering. Intenties: Chris de Rooij, Henk van Buul, Doortje Maas-De Bijl, Mia van Hest-Manders, Anna Meulenbroeks-van de Wetering, Ouders Swinkels-van den Berg, Familie Van Vroonhoven-Swinkels.
Ma 12/12: 19.00 u: Eucharistieviering.
Wo 14/12: 19.00 u: Oecumenisch Avondgebed in her kader van de Advent; thema: 'Leven in verwachting' in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. Er is vandaag geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Za 17/12: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.


Groene handdruk voor verenigingen

Foto: Jos van Nunen

Vrijdag werd op het gemeentehuis van Sint-Oedenrode door wethouder Ad van der Heijden twee Groene Handdrukken uitgereikt. De Groene Handdrukken zijn een aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit. De Eerste Rooise Hengelsportvereniging (ERHV) en Heem-natuurgroep De Oude Vrijheid vielen in de prijzen.

Van der Heijden startte met een korte uitleg. Namens de ERHV was de heer Doreleijers aanwezig en namens de Heem-natuurgroep de heer Vervoort en mevrouw Soetens. De groene handdruk is een symbolisch gebaar dat de waardering van de gemeente laat zien aan deze vrijwilligers. Daarbij hoort een kleine financiële bijdrage. De ERHV kreeg de handdruk vanwege haar inzet voor het beheer en onderhoud van de vijvers in park de Kienehoef. De Oude Vrijheid ontving de 'prijs door alles wat zij organiseert en doet voor zowel de ouderen als voor de jeugd op het gebied van biodiversiteit. Volgens de heer Vervoort is het een soort verslaving. "Je bent er zoveel mee bezig, vind het leuk en het werkt dan uiteindelijk als een soort verslaving."

Foto: Jos van Nunen

Huldiging bij het Martinuskoor

Foto: Lisa vd Ven

Afgelopen donderdagavond vierden de leden van het Martinuskoor het jaarlijkse Caeciliafeest met een heerlijk dinertje bij de Vriendschap in Boskant. Het werd een bijzonder gezellige avond met als hoogtepunt de huldiging van Annie Hulsen – van Esch.

Dit ter gelegenheid van haar 40-jarig lidmaatschap van het Martinuskoor. Bij gelegenheid van dit bijzondere jubileum ontving zij uit handen van pastoor Vincent Blom de oorkonde van de Sint Gregoriusvereniging, vergezeld van een mooi boeket bloemen."


24 / 40

Ook Zwarte Pieten keezen in Olland

Foto: Hans van den Wijngaard

Vrijdagavond was er in 'De Loop'r' in Olland weer het maandelijkse Keeztoernooi. Dit keer stond dat in het teken van de surprise. Natuurlijk ontbraken de Zwarte Pieten niet. Aan het einde van de avond was er voor elke deelnemer een surprise.

"We houden sinds september 2015 hier in Olland een Keeztoernooi. Toen we begonnen, was dat om de twee maanden. Maar inmiddels hebben we elke maand een Keeztoernooi", vertelt Els Huijbregts. "Het toernooi trekt elke maand het maximale van honderdtwintig deelnemers. Daarmee zijn alle dertig tafels bezet".

Dat het Ollandse toernooi in hoog aanzien staat blijkt wel. Zo ongeveer de helft van de deelnemers komt van buiten Olland. Er zijn deelnemers uit Son en Breugel, Gemonde en Schijndel. Maar ook zijn er trouwe Keezers uit Vorstenbosch en Keldonk die er elke maand bij zijn.

Ook de Zwarte Pieten ontbraken niet op het surprise keeztoernooi in Olland Foto: Hans van den Wijngaard

Wilt u ook meespelen met het Ollandse Keeztoernooi, dan kunt u zich één maand van te voren aanmelden via Ollandskeeztoernooi2015@hotmail.com. Maar wees er snel bij want vol is vol. "Er zijn zelfs mensen die hun mail automatisch om twee over twaalf sturen op de eerste dag dat het kan", vertelt Els.

Kijk voor meer foto's van het Zwarte Pieten Keeztoernooi op www.mooirooi.nl


Sinterklaas-Monopoly bij Zij Actief Nijnsel

Vol verwachting klopt ons hart….Dit gold ook voor de leden van Zij Actief Nijnsel, die deze woensdagavond met een lege schoendoos om 20.00 uur de zaal van de Beckart betraden. De jaarlijkse sinterklaasavond stond weer op het programma, met elk jaar weer een andere opzet.

Veel, heel veel pakjes groot en klein, lagen op een grote lange tafel te lonken. Enkele tafels waren klaargezet met daarop een sinterklaas-monopoly gemaakt en bedacht door Gerrie en Maria. Daarbij lag er ook nog een jutezak met kleine frutsel – cadeautjes erin bij elke tafel.

Na de koffie met speculaas, werd korte uitleg geven over de spelregels. Deze keer geen geld te verdienen maar kon er gebrabbeld worden in de jutezak en moest hiermee betaald en geruild worden.

Een straat kon je reserveren en had je beide straten dan hoorde er een wijkcadeau bij. Veel werd er onderling geruild over en weer. Dan zat je weer in de gevangenis of was je slechts op bezoek. Zo zat de mee gebrachte schoendoos dan weer vol, maar was net zo vlug ook leeg. Dit was ook wel eens makkelijk want van een kale kip viel niks te plukken. Een wijkcadeau waar alles om draaide had je niet zomaar bij elkaar verdiend. Hiermee werd na verloop van tijd door de organisatie een handje geholpen en werden nog uitgedeeld aan wie er nog geen had. Wie dacht nu is het spel afgelopen ik mag het houden, had het toch mis. Totdat de wekker afliep was de spanning om te snijden en gingen de pakjes nog vrolijk over en weer. Een enkeling was het toch gelukt, dat gene in haar bezit te krijgen waar ze op hoopte. Het einde van de avond kwam in zicht. Waarna de dames met rode wangen van spanning en sensatie tevreden naar huis gingen.


27 / 40

Tijdens de kerst willen we er allemaal mooi, stijlvol en elegant uitzien. Maar ook de tafel tijdens het diner hoort er pico bello bij te staan. Voor we beginnen met stressen hebben we een paar simpele tips voor jullie.

Over de top mag - Tijdens kerst mag het allemaal net dat beetje extra zijn. Gekleurde felle kandelaars op tafel of heel veel glitter en goud, het mag gewoon!

Laat kleuren terugkomen - De kleur die je in je huis gebruikt kun je terug laten komen op tafel. Heb je gekozen voor basic kleuren kerstballen in de boom? Trek deze lijn dan door in het tafelkleed, het bestek en de accessoires.

Hou het persoonlijk - Probeer het diner zo persoonlijk mogelijk te maken. Werk met foto's, handgeschreven kerstmenu's of knip zelf eens wat onderzetters. Knutselen is leuk en op internet vind je heel veel inspiratie!

Je favoriete film: Pay it forward

Je favoriete vakantieland: Curaçao

Je favoriete gerecht: Gamba's in ketjap knoflooksaus met aspergepuntjes

Paul, Syreeta en de kleine Loulou voor De Gouden Leeuw

Je favoriete drankje: "Chocomel"

Auto Christiano voor nieuwe auto's én oldtimers

Christian van Auto Christiano is een gevestigde naam op bedrijventerrein de Kampen. Jaar en dag verkoopt en onderhoud hij daar verschillende auto's. Volgend jaar bestaat zijn eigen zaak vijfentwintig jaar waarvan hij er al weer vijftien jaar op de Kampen zit.

Liefhebbers van Italiaanse auto's zijn bij Christian aan het juiste adres. Merken als Alfa Romeo, Fiat, Landrover en Lancia zijn te vinden in de showroom op de Kampen. Bij Auto Christiano worden er zowel nieuwe als auto's als oldtimers verkocht. Christian knapt deze op en blaast een een nieuw leven in.
Dat zie ik ook aan de auto's die in de showroom en in de garage staan. Met veel enthousiasme vertelt Christian wat hij er allemaal aan versleuteld heeft. "Het kopen van een oldtimer wordt tegenwoordig gezien als een investering, ze worden steeds meer waard. Dat zien we ook op de autobeurzen," aldus de ondernemer.

Auto Christiano is een officieel Magneti Marelli checkstar punt. Christiano levert naast originele delen ook onderdelen van fabrikanten die produceren voor Fiat, Alfa Romeo en Lancia. Tijdens de winterdagen heeft het bedrijf een mooie actie. Maak nu een afspraak voor een wintercheck en krijg een gratis powerbank om je elektrische apparaten op te laden. Zo ben je altijd en overal bereikbaar!


Extra vroege verkoop passe-partout jeugdcarnaval

Foto: Johnny Huyberts

De verkoop van de passe-partout voor het jeugdcarnaval in 'de tent' gaat dit jaar extra vroeg van start. Dat is niet zonder reden, want de stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode heeft dit jaar met een optreden van de boysband B-Brave op vrijdagavond een spectaculaire start van het programma. Daarom is de passe-partout dit jaar al op zondag 18 december te koop. Het jeugdcarnaval is uniek in de regio en bedoeld voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar.

"Met de komst van de boysband B-Brave hebben we dit jaar een echte topper in huis", vertelt Bob Heijmans van de stichting Jeugdcarnaval. "Dat is ook de reden dat we met de verkoop van de passe-partout dit jaar al extra vroeg beginnen. We willen voorkomen dat de Rooise jeugd dit optreden zou missen. Daarom hebben we op zondag 18 december tussen 10.00 en 14.00 uur de eerste verkoopdag. Die is net als vorig jaar weer in Mariëndael.

Met het in huis halen van B-Brave haalt de stichting zich wel het een en ander op de hals. "Artiesten van dit niveau stellen best wel hoge eisen", vult voorzitter Leon van Rooij aan. "Zo willen de jongens graag een eigen parkeerplaats en een repetitieruimte. Dat alles hebben we kunnen regelen". Het optreden van deze bekende boysband al meteen op vrijdagavond is de spetterende start van vijf avonden carnaval in de tent op de Markt. "Ja, want ook de andere avonden hebben we weer een heel mooi programma samengesteld" vertelt Mark der Kinderen. "Na het succes van het optreden van Miss Faith vorig jaar komt zij ook dit jaar weer naar Sint-Oedenrode. Dat waarderen niet alleen de feestvierders die bij haar optreden van vorig jaar waren. Ook Miss Faith zelf heeft warme herinneringen aan Sint-Oedenrode. Zij gaat zelfs een dag later met vakantie om nog in Rooi te kunnen draaien.

Maandagavond komt de 'Hilversum House Mafia' de boel in de tent op stelten zetten. Leon van Rooij belooft dat deze twee jongens een geweldige sfeer in de tent zullen brengen. Op zondag en dinsdag zijn er lokale DJ's in de tent, die zeer zeker hun best gaan doen om zichzelf op de kaart te zetten. "Het optreden in de tent, is de opmaat naar een grote carrière", lacht Bob Heijmans.

"Maar het is natuurlijk ook gewoon carnaval die dagen. Dus naast B-Brave en de DJ's is er natuurlijk op zijn tijd ook gewoon gezellige carnavalsmuziek", vervolgt Bob Heijmans. "Want dat is iets dat we vorig jaar wel hebben gehoord, met carnaval moet er ook gewoon gezellige muziek zijn".

De verkoop van de passe-partout is zoals gezegd op zondag 18 december van 10.00 tot 14.00 uur in Mariëndael. De kosten bedragen 27,50 per persoon. Wil jij ook zo'n passe-partout voor vijf dagen carnaval, breng dan een pasfoto en je schoolpas of je ID mee. Zondag 5 februari is er een tweede verkoopdag, dan worden ook dagkaarten verkocht. Zouden er daarna nog kaarten zijn dan is zondag 12 februari de laatste kans om een kaartje te kopen. Voor meer informatie kijk in DeMooiRooiKrant van volgende week of op www.facebook.com/jeugdcarnaval.

De achttiende grootse Titelveiling

Zaterdag 10 december wordt de 18e Titelveiling van Papgat gehouden. Dit spektakel zal vanaf 20.00 uur in Proeverij van Ouds plaats vinden.

In De Beleving wordt voor aanvang van de Titelveiling een diner geserveerd aan de titelhouders van afgelopen jaar, Prins Frits Pap d'n Urste, Adjudant Bart en verder iedereen die zich daarvoor aangemeld heeft.
Onder de muzikale klanken van De Blaosplekkers zal het gezelschap naar Proeverij van Ouds gaan waar onze veilingmeester de titels onder de hamer zal gaan brengen. Ben je benieuwd wie er zich dit jaar weer van Adel mogen noemen of wil je zelf een gooi doen naar één van de begeerde titels van Papgat? Dan nodigen we je uit om zeker een kijkje te komen nemen.

Misschien prijkt er bij jou dan wel een mooie vlag van een adellijke titel aan je gevel. Deze vlag mag blijven hangen tot na Carnaval. De Titelveiling staat garant voor een avond vol gezelligheid en spanning. Uiteraard zal het gewaardeerd worden wanneer leden van clubs in hun clubtenue komen. De organisatie hoopt jullie te mogen verwelkomen op deze 18e Titelveiling.

Column van de Prins

Foto:

Elke twee weken mag ik jullie vertellen wat een Prins van Papgat meemaakt. Dat is nogal wat! Het weekend na de receptie stonden er alweer twee leuke feestjes op de planning.

Ten eerste op zaterdag het 'Fistje van de Prins', een super gezellige avond met een quiz, playbackacts en gezellige muziek. Het doel is in ieder geval behaald. We hebben de Raad van Elf een stuk beter leren kennen! Op zondag hebben we heerlijk gebruncht op uitnodiging van K.V. De Narrekap en daarna hebben we flink gelachen om de geweldige tonpraters bij de Klompenklets. Ik hield m'n hart vast voor de grappen, maar ze hebben me gelukkig redelijk gespaard. Op dezelfde dag danste dansgarde Dynamic de sterren van de hemel tijdens een toernooi, wat beloond werd met de eerste prijs! Gefeliciteerd dames!! Dat belooft wat voor de carnaval!
We kijken uit naar komend weekend, waarin de Titelveiling op het programma staat. Vooraf een heerlijk diner bij "De Beleving", met daarna een leuke veiling bij Proeverij Van Ouds door Barend en Barend. Ik hoop velen van jullie daar te zien!


30 / 40

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

November was al de tweede maand op rij, die kouder was dan normaal. Iets dat de laatste jaren eerder een uitzondering dan een regel is. Hoe zag de rest van het weer er vorige maand uit?

Kouder dan normaal
Na oktober was november opnieuw kouder dan normaal. De gemiddelde etmaaltemperatuur bedroeg 5,6°C en dat was de laatste jaren 6,3°C. Ook de middagtemperatuur was met 8,8°C precies 0,7° C lager dan het langjarige gemiddelde. Vooral de nachten waren vorige maand veel kouder dan gemiddeld. Met een temperatuur van 1,9°C was bijna anderhalve graad kouder dan normaal.

De laatste dag van de maand werd de laagste temperatuur gemeten, het koelde op ooghoogte af tot -8,3°C. Ruim een week eerder op 21 november bedroeg de middagtemperatuur 14,9°C en dat was gelijk de hoogste temperatuur van de vorige maand.

Meer regen dan normaal
Er viel in november meer regen dan normaal, maar het was niet extreem nat. In totaal tapten we 82,3 mm af. Normaal gesproken is dat 73 mm. Vrijdag 18 november was een natte dag, toen viel er de meeste regen, namelijk 15,5 mm. Er waren in de elfde maand slechts tien dagen dat het helemaal droog bleef.

Maar ook meer zon
De zon deed het de afgelopen maand niet onverdienstelijk. Vooral de laatste dagen van november waren er weinig wolken. In totaal konden we bijna 83 uur van de zon genieten. Het uitbundigst scheen de zon op 25 november, die dag scheen zij maar liefst zeven uur en twaalf minuten. Er waren in totaal vier dagen dat we het zonder zon moesten stellen.

Kort samengevat was november opnieuw kouder dan normaal. Viel er iets meer regen en was de zon ook vaker te zien dan gemiddeld.

Foto: Marry van Wijk

Marry van Wijk legde deze spectaculaire zonsondergang vast! Wat een prachtige kleuren.

Op de grens van weten en niet weten ligt vergeten - Roan Harting

Foto: Henri van Hoorn

Deze week weer een prachtige luchtfoto van Henri van Hoorn. "Ons" mooie kasteel in volle glorie!

Opa worre kunde mî oew haand in oew zakke

31 / 40

Pico bello

'Vennen weer pico bello', was de kop van een artikel over IVN'ers, die tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag, de handen uit de mouwen hebben gestoken. Daarbij stond een prachtige foto van het Vressels Bos in herfstkleuren.

'Die wil ik ook wel zien,' zei ik tegen mijn vriendin. Daar gingen wij dan met hond Charlie. Vanuit de Strobolse Hoeve begonnen we aan een tocht die avontuurlijker uitpakte dan vermoed. We zijn allebei niet zo van 'netjes de paaltjes volgen'. Dus toen zij voorstelde om aan een vrije wandeling te beginnen stemde ik zonder aarzelen in. Onze route had een hoog gehalte van 'op gevoel en intuïtie varen'. Dat lijkt mooi maar heeft ook minder prettige kanten. Zo sopten we even later door de moerassige randen van een ven, stuitten we op boswerkers die met motorzagen onze stilte verjoegen en kwamen opvallend vaak op hetzelfde kruispunt. Aan mij heb je niks in een dergelijk situatie. Ik had graag wat meer 'mannelijke genen' gehad en een beter oriëntatie vermogen.

Verdwalen in het Vressels Bos? Het klinkt ongeloofwaardig, toch? Mijn voeten begonnen te klagen, ik dreef in mijn wandelschoenen en mijn stemming ging er niet op vooruit. Charlie vond alles prachtig. Het kon niet lang genoeg duren en een frisse duik in een modderig meer was voor hem het hoogtepunt van de middag. Dat hij zijn overtollige vocht daarna uitzwaaide naar onze kleren kon hem niet deren maar maakte ons nog natter en viezer dan we al waren.

Gelukkig had ik mijn mobieltje bij me. In het weekend had ik nog een laatste aanpassing gekregen van mijn TomTom programma. Nu kon ik eigentijds en up-to-date voor de dag komen. Zo arriveerden we op het Vogelsven. Hier stapte juist een andere wandelaar zijn auto in nadat hij een hond in de achterbak had geladen. Wij zwaaiden opgewonden naar hem toen we zagen dat er een klein bruin hondje in de berm achterbleef. Vanuit de auto hoorden we: 'Die is niet van mij. Hij is ons de hele tijd achterna gelopen. Verder weet ik het ook nie.'

Ook dat nog. Zaten we met een vreemde hond opgescheept terwijl we al genoeg hadden aan onszelf. Gelukkig zagen we een penning bungelen aan zijn halsband. Die hond was dus van voor de chipperiode. Dat kwam nu even goed uit. Met mijn bril op mijn hoofd speurde ik naar de veel te kleine cijfertjes van een telefoonnummer. 'Hij heet Lummel', riep ik opgetogen naar mijn vriendin. Zij riep: 'Lummel, Lummel.' Zonder succes. Hij reageerde niet.

Ik belde met de eigenaar: 'We hebben Lummel gevonden. Komt u hem ophalen?' 'De penning is nog van de vorige hond maar die is overleden. Deze nieuwe heet Joekel.' 'Wat een lummel van een Joekel,' flapte ik eruit. De baas had een verhaal over boodschappen doen, een dochter en zijn huidige verblijfplaats die kilometers verderop was. Of we maar wilden wachten tot hij er was. Hadden we iets te kiezen? Nee dus. Wij, twee hondenliefhebbers, hebben ons natuurlijk ontfermd over dit verdwaalde beestje. We waren tenslotte lotgenoten van elkaar.
Eindelijk verscheen er een groot formaat Mercedes op het Vogelsven. Op mijn smekende verzoek werden wij teruggebracht naar onze parkeerplaats. Daar zaten wij dan op de achterbank met een Joekel en een Charlie aan onze voeten. We keken elkaar heel opgelucht aan: 'Vressels Bos, pico bello.'

Nelleke Thijssen
Reageren?
schrijvers@impesant.nl

Foto:

Zwarte Pieten en winkeliersvereniging Rooi2000 hebben vorige week aardig wat mensen blij gemaakt. Door een leuke consumentenactie wonnen verschillende mensen een cadeaukaart van Rooi2000. Vanaf komende zondag treedt het vernieuwde spaarsysteem in werking. Mensen die al een kaart hebben, kunnen deze omruilen tegen de vernieuwde klantenkaart. Dat kan op het Kerkplein!

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
33 / 40

34 / 40

Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa: waarin een klein land groot kan zijn Aflevering III: 50 jaar terug in de tijd. Een inhaalslag.

In de vorige aflevering beschreven de drie mannen van de stichting de heenreis, de blijdschap over de meegebrachte spullen, dingen waarin Oekraïne verschilt van Nederland, en enkele opvallende verschillen tussen Oekraïners en Nederlanders. In deze laatste aflevering kijken we terug. Én vooruit.

Een halve eeuw terug in de tijd
"We zeggen wel eens dat ze 50 jaar terug in de tijd gaan, voor echte vooruitgang is een periode van twee generaties niet vreemd; we moeten klein beginnen" aldus stichtingsvoorzitter Frans van den Nieuwenhuijzen. "De landbouwopleiding kan nog vanuit Nederland ondersteund worden, ook die gaat 50 jaar terug in de tijd. Oekraïne heeft zeer vruchtbare grond, nog lang niet alles is in gebruik. Dat komt omdat in het oosten nog op ouderwetse manier akkerbouw wordt bedreven, met dito hulpmiddelen waaronder 50 jaar oude tractoren. Die sector kan wel een steuntje in de rug gebruiken, maar buitenlandse investeerders blijven weg omdat Oekraïne verscheurd is door oorlog en de Russische bezetting. Zo zijn er legio voorbeelden. De opleiding tot verkoopster bijvoorbeeld, die gaat nog uit van een kruidenierswinkel!

Openbaar vervoer, nou ja …
"Het openbaar vervoer zou je niet zo mogen noemen. Een lerares moet 's ochtends om 5 uur met de bus mee naar de school en is 's avonds laat pas terug omdat er maar één bus heen en één bus terug rijdt. Kwaliteit van de bus kun je op de foto zien en zit volgepakt. Een eigen auto is niet te bekostigen. Diesel is 60 cent per liter, maar de verdiensten zijn ongeveer € 60 – € 90 per maand: reken maar uit wat auto + kosten dan weghaalt uit het maandbudget. De trekker volgooien met € 900 diesel gaf dan ook vreemde ogen bij de pompbediende, de meter van de pomp ging klokje rond en begon opnieuw te tellen. De trekker + oplegger geeft veel nieuwsgierige blikken en kleine kinderen willen er graag inzitten. De combinatie stond ook extra beveiligd geparkeerd omdat je nooit kunt voorzien wat slecht denkenden hiermee willen doen."

"Het openbaar vervoer zou je niet zo mogen noemen"

Frans van den Nieuwenhuijzen (l) en Ron Bezoen (2e van links) bezoeken de landbouwhogeschool Foto:Netwerken
In de vele jaren van haar bestaan en de vele contacten die daarmee gelegd zijn, hebben de mannen van de Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa een indrukwekkend netwerk opgebouwd. "Maar dat moet nog veel groter" stelt Van den Nieuwenhuijzen gretig. "De heer Van den Brand van Charitas in Schijndel is er vanwege zijn leeftijd mee gestopt. Van hem heb ik een groot aantal contactgegevens gekregen, daar gaan wij ook mee aan de slag." Bezoen haakt daarop in. "Het zou mooi zijn als meer mensen transporten naar Oekraïne zouden rijden." Nieuwkamp": "Maar het is geen vakantie! Je moet absoluut een eigen drive hebben, en veel regelen. Bijvoorbeeld erkenning aanvragen bij de ambassades in Nederland en Oekraïne, om geen invoerrechten en btw te hoeven betalen." "En het mag ook best een beetje pijn doen in de portemonnee" vult Van den Nieuwenhuijzen aan met een knipoog.

Toekomstplannen
"Volgend jaar willen we of met meerdere wagens of meerdere keren per jaar. Met minimaal twee chauffeurs per trekker, want voor ons geldt ook het rijtijdenbesluit. We hebben inmiddels al diverse verzoeken binnen wat er specifiek nodig is en gaan hier naar op zoek via een steeds groter wordend netwerk. Van de gulle gift van kinderspullen van de buurvrouw tot overtollige spullen van bedrijven. Ook op het gebied van gezondheidszorg zijn nieuwe kanalen aangeboord." Het drietal dweilt niet met de kraan open, integendeel. Ze passen het Bijbelse motto 'Geef ze geen vis, maar leer ze vissen' toe. "Eén motto blijft staan: we gaan geen geld brengen. We fungeren wel als coach voor de jongeren tot ca. 40 jaar. Zij willen het anders, maar weten niet hoe. Dat geweld niet helpt weten zij, en wij helpen graag vanuit iets kleins om hier verbetering in te brengen."

Adressen en contact
Adressen waar spullen (kleding, speelgoed, meubelen, computers, kantoorinrichting, etc.) gebracht kunnen worden (bestuursleden): Frans van den Nieuwenhuijzen, Korenlaan 27, Sint Oedenrode. Tel. 06 – 53 16 58 21 Hans Nieuwkamp, Valstraat 7, Sint Oedenrode. Tel. 06 – 53 73 40 31 Ron Bezoen, Michiel de Ruijterstraat 1, Best. Tel. 06 – 23 09 26 76 Indien gewenst komen we de spullen bij u ophalen. Vragen of ideeën? Mail naar meierijstadhelptoosteuropa@gmail.com

Met deze aflevering beëindigen we onze trilogie over het – voor dit jaar - laatste humanitair transport van de Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa.


Ollandia JO11-1 ongeslagen kampioen

Er is niets mooier dan kampioen te worden in de laatste competitiewedstrijd tegen de medekoploper op het veld van de tegenstander. Dit is namelijk het team van Ollandia Jo11-1 zaterdag in Zijtaart gelukt tegen VOW.

Foto: Lisa vd Ven

Op de vroege zaterdagmorgen stonden ze nog enigszins gespannen aan de aftrap, maar na een 1-0 achterstand leek Ollandia, net als het vanwege de vorst nog witte veld, langzaam te ontdooien. Ollandia ging in de aanval en zette de tegenstander onder druk en bleef dit de gehele wedstrijd doen, waarbij VOW maar sporadisch iets terug kon doen. Met goed spel en mooie doelpunten en de steun van de met spandoeken uitgeruste supporters, werd de achterstand omgezet in een 9-1 winst, waardoor het kampioenschap binnen was. Een mooi en verdiend resultaat van dit team door met 8 overwinningen en maar 1 gelijkspel en met een doelsaldo van 66 voor en 15 tegen ongeslagen kampioen te worden. Met de knallende papiersnippers en champagneflessen werd dit kampioenschap op het veld al gevierd, waarna een rondrit op de platte kar door Olland volgde en het feest in de kantine met een hapje en drankje verder werd gevierd. Ollandia feliciteert dit team en hun trainers en begeleiders met dit succes. Het team dat dit mooie resultaat behaalde bestaat uit Stef v Krieken, Dylan Exters, Bjorn v Weert, Jelle Wemmenhove, Baran Karaymizra, Stijn v Oirschot, Kay Verhagen, Seth Joosten, Tim Craane, Mees vd Laar en Bjorn v Eijk en worden hierbij ondersteund door de technische staf bestaande uit Gerwin Exters, Jiska Broeders, Frank Hagelaars en Hans v Eijk.

JO9-1 Rhode kampioen

Een groep jongens die allemaal heel graag voetballen, een hoofdtrainer die jong maar ervaren is en die met heel veel passie de jongens onder zijn hoede genomen heeft. Twee ouders die als leider en trainer al hun energie in het team gestoken hebben.

Een formule die een gouden combinatie bleek. Na een heel seizoen aan kop van de ranglijst, waarbij de tegenstanders toch vooral om de tweede plaats vochten moesten de Rhode JO9-1 jongens afgelopen zaterdag het kampioenschap gaan binnenhalen op vreemde bodem. En hoewel Schijndel voor de beker verslagen werd mocht er niets onderschat worden en ging Rhode vol aan de bak om het najaarskampioenschap binnen te halen.

Ouders, opa's en oma's en alle andere toeschouwers hebben genoten van deze jongens die ongeslagen kampioen zijn geworden in de hoofdklasse. Onder leiding van Jordi, Mickel en Jan hebben ze geweldig veel geleerd, heel veel plezier gemaakt en zijn gegroeid op alle vlakken.

Thobian, Olaf, Mats, Lars, Luuk, Boet, Pieter, Jasper en Joep heel knap gedaan en super gefeliciteerd!

Tuldania maatje te groot voor KV Nijnsel

Met twee gelijke spelen in deze zaalcompetitie werd het tijd om de punten te bemachtigen tijdens de uit-wedstrijd tegen Tuldania. Ondanks dat deze ploeg uit Diessen de laatste plaats op de ranglijst bezette, wist Nijnsel dat hen een lastige pot te wachten stond. En hoewel op iedere aanval een verdedigend antwoord te vinden is, vond Nijnsel deze te laat.

De zon ging alweer bijna onder en toch leek Nijnsel nog niet wakker. Een fout in de verdediging zorgde in no-time voor de 1-0 op het scorenbord. Direct herpakte Nijnsel zich en creëerde mooi aanvallen met veel schoten op doel. Echter waren het alleen Sandra Verhagen en Kelly van Kessel die in de eerste helft raakten. De thuisploeg was snel en het schot soepel en zuiver, waardoor er met een flinke achterstand gerust werd (9-2).

In de volgende 30 minuten lukte het Nijnsel beter om de aanvallen van Tuldania te belemmeren en zelf te scoren. Maar met een gelijk aantal doelpunten in de tweede helft kon het gat onmogelijk nog gedicht worden. Met 14 tegen 7 moesten zij van plaats ruilen met Tuldania in het klassement.

Zwemfestijn bij de Neul

Woensdagmiddag 23 november waren de Pieten in zwembad de Neul. Het was een gezellige boel en ze hielpen ontzettend goed mee met de spelletjes.

Zwarte Piet kon niet zwemmen want had haar bikini niet bij zich. Zonder badkleding mag dat echt niet zeiden de kinderen. Alle kinderen hebben ontzettend veel lol gehad en natuurlijk heeft iedereen nog een cadeautje gekregen! Het was een geslaagde middag voor iedereen.

Ollandia moet helaas de punten delen

Afgelopen zondag betrad Ollandia het voetbalveld in de stralende zon, waarbij de temperatuur rond het vriespunt lag. Na de winst van vorige week hoopte men dat het vaandelteam ook vandaag drie punten zou behalen om een goede sprong op de ranglijst te kunnen maken.

Foto: Jan Roche

In het begin van de wedstrijd leek het doel voor Ollandia duidelijk. De wedstrijd zo goed mogelijk controleren en in balbezit blijven. De aanval werd vanaf de achterhoede opgebouwd en de spitsen stonden klaar om het af te maken. Ollandia had enkele kleine kansen. Het is vaak zo dat wanneer het ene team niet weet te scoren, het andere team hier minder moeite mee heeft. Dit bleek al binnen 10 minuten. De aanval leek vanuit het niets te komen en keeper Tom Wouters had de bal niet goed vast. Vervolgens wist een oplettende speler van Elsendorp eenvoudig te scoren. De 0-1 mocht op het scorebord bijgeschreven worden. Gedurende de wedstrijd bleek dat beide partijen zich niet zomaar gewonnen gaven. Hier en daar raakten men een beetje verhit, maar de focus lag al gauw weer bij het voetbal. In de 15e min. speelde Ollandia als collectief en doordat zij goed over het veld bewogen, wist Gerbe Voets Paul van Driel te bereiken. Paul stond perfect voor doel en hij schoot de 1-1 prachtig binnen. Ollandia creëerde tijdens de eerste helft vele kansen. Robert Erven schoot de bal op fraaie wijze met zijn linkerbeen richting de kruising. De bal miste de goal op een haar na. In de 38e min legde de scheidsrechter de bal op de stip na een overtreding op Robert Erven. Hij besloot zelf de penalty te nemen en hij schoot de bal beheerst binnen. 2-1. Ollandia begon met een 2-1 voorsprong tevreden aan de rust. In de tweede helft werd Elsendorp 1 sterker. Ollandia had nog steeds enkele mooie kansen, maar ze misten de kracht om echt gevaarlijk te zijn. Jurrit van Roosmalen, Robert Erven en Gerbe Voets combineerden volop, maar de bal vloog helaas niet in het doel. In de 80e min legde de scheidsrechter wederom de bal op de stip. Ditmaal was de penalty voor Elsendorp 1. Iedereen hoopte op een misser, maar dat bleef uit. Elsendorp 1 kwam op gelijke hoogte door de 2-2 te scoren. In de slotfase probeerde Ollandia wederom op voorsprong te komen, maar de inzet van het team mocht niet meer baten. Met een 2-2 gelijkspel eindigde de wedstrijd en moest Ollandia 1 de punten delen. Volgende week speelt Ollandia de laatste wedstrijd voor de winterstop, een uitwedstrijd tegen HVV Helmond. Tot dan!

Boskant verliest kansloos van Mariahout

Sinterklaas, in hoogsteigen persoon aanwezig om de lootjesverkoop voor onze jeugd te stimuleren, bleek voor ons vaandelteam verder weinig "goeds" te hebben meegebracht. Slechts 8 minuten was Boskant in de veronderstelling dat het een spannende, evenwichtige wedstrijd zou kunnen worden.

Mariahout doelman Rick van den Heuvel moest in die periode z'n hele lengte inbrengen om een tweetal scherp genomen corners weg te werken. Daarna werd het binnen enkele minuten een compleet andere wedstrijd. Na een perfect op snelheid uitgevoerde aanval leverde Rob Wagmans in de 8e minuut vanaf links een strakke voorzet af die door Tim Barten eenvoudig kon worden binnengetikt: 0-1. Balverlies op het middenveld, twee minuten later, werd genadeloos afgestraft. Een goede pass door de midden bracht Coen van Eijndhoven, randje buitenspel, oog in oog met Boskant doelman Erwin Brouwers die kansloos was en de 0-2 tegen de touwen zag vliegen. Boskant was even de draad kwijt en had geluk dat een goede aanval in de 13e minuut niet tot de 0-3 leidde. Pas in de 25e minuut kreeg Boskant een redelijke mogelijkheid. Na een dieptepass op Jim van der Zanden was er ruimte over de voor z'n doel staande doelman van den Heuvel, maar de lob van Jim miste hoogte en kon eenvoudig worden verwerkt. De laatste kansen voor rust waren voor de bezoekers. Na een goed genomen vrije trap van Mariahout aanvoerder Martijn van der Linden, in de 39e minuut, moest Erwin namens Boskant gestrekt naar de hoek. De bal die hij richting corner stompte, werd opnieuw voorgegeven en door een vrijstaande Coen van Eijndhoven van dichtbij maar ternauwernood naast gekopt!

Heel veel veranderde er na rust niet in het spelbeeld, Boskant bleek geen enkel moment in staat om het tij te keren. De beste kansen waren voor de bezoekers die met snelle counters profiteerden van de ruimte die geboden werd. Gelukkig voor de thuisclub was de voorhoede van Mariahout niet in staat om de meest goede mogelijkheden in een doelpunt om te zetten. En op de momenten dat het nodig was, bleek Boskant doelman Erwin Brouwers een laatste reddingsboei. Pas in de 90e minuut vond Boskant via een schuiver van Rens van de Wijdeven een gaatje in de Mariahout verdediging: 1-2. Een vrije trap van Boskant, in blessuretijd, leverde nog bijna een puntenverdeling op, maar ook nu bleek doelman Rick van den Heuvel een betrouwbare sluitpost. Op basis van de wedstrijd zou de gelijkmaker niet verdient zijn, maar zou als "Sinterklaascadeau" voor Boskant een onverwacht geschenk zijn geweest!

Boskant 1 blijft, ondanks het verlies, op de 3e plaats in de rangschikking. De onderlinge verschillen tussen de nummers 1 tot en met 6 zijn echter niet groot, zodat het over enkele weken zomaar anders kan zijn.
Door een 2-4 uitoverwinning op MULO 2 blijft Boskant 2 in de winning mood. Omdat koploper ASV'33 2 niet speelde, neemt Boskant 2 zelfs de koppositie over van het team uit Aarle-Rixtel!

De 7-jarige Jens van der Linden is zondag 11 december "Pupil van de Wedstrijd" bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen EVVC 1. Jens voetbalt in JO9- 5. Jens is een echte bezem achterin het veld, een goede verdediger dus. Keepen doet hij graag en kan hij goed. Hij heeft een heel hard schot. Hij is een enthousiaste jongen in het team. Favoriete voetbalclub is PSV en Rhode. Favoriete speler Messi. Jens zit in groep 4A van basisschool Eerschot. Hobby's van Jens zijn voetballen, tennissen, schat zoeken en vuurtje stoken. Rhode wenst Jens een gezellige voetbalmiddag bij Rhode.


Afgelopen zondag mocht Colin v.d. Hurk als 'Pupil v.d. Week' de aftrap verzorgen bij Ollandia 1 - Elsendorp 1. Colin is 6 jaar oud en hij woont samen met zijn broer Brian en zus Summer in Olland. Hij zit in groep 3 van Bs. De Sprongh. Rekenen en lezen vindt hij leuk. Later hoopt Colin professioneel tennisser of voetballer te worden. Colin voetbalt in het gezellige team JO9-2. Op het veld staat hij als keeper of spits zijn mannetje. Binnen Ollandia is Danielle van Nuland zijn favoriet. Johan Cruijff en Cristiano Ronaldo zijn Colins favoriete voetballers. Zijn favoriete voetbalclubs zijn PSV en Real Madrid.


Ik ben Jaimy en ik zit in groep 8 van Basisschool Nijnsel. Ik zit bij KV Nijnsel met een geweldig team. Mijn trainers zijn Lianda en Mark en ik vind het superleuk dat ik pupil van de wedstrijd mag zijn.

Speelster van de wedstrijd

Op zondag 4 december was Lonneke Dortmans speelster van de wedstrijd. Ze was al op tijd aanwezig samen met haar ouders en tweelingbroer. Ze heeft mee ingespeeld en naar de wedstrijd gekeken. Helaas heeft senioren 1 verloren! Lonneke, leuk dat je er was!

Rooise Biljart Competitie

Martien Verkuijlen (1), Martien van Schijndel (2), Mari van Esch (3) en Ad Verbakel (4)

In de 12e en voorlaatste ronde van het seizoen 2016/17 werd er goed gescoord door Kofferen (92), Gin Keus (89) en Boskant 84 punten.

Korte partijen: Mark Verhagen (Gin Keus) 22 car. in 10 beurten (moy. 2,2), Twan van der Heijden (D'n Toel) 22 car. in 12 beurten (moy. 1,83), Antoon van Hamond (Jachtrust) 20 car. in 13 beurten (1.53), Maarten Gruijters (Boskant) en Hennie Jans (St.Joris) 44 car. in 14 beurten (moy. 3,14), Toon van Uden (Beurs) 34 car. in 14 beurten (moy. 2,42), Hans Holdijk (Kofferen) 28 car. in 14 beurten (moy. 2) en Reneé Wisse (Dorpsherberg) 22 car. in 14 beurten (moy. 1,57).

Uitslagen: Kofferen – de Kroeg 92- 48, B.C. Eerschot – Gin Keus 51-89, Boskant – Oud Rooy 84-56, D'n Toel – Wapen van Eerschot 63-77, Dorpsherberg – St.Joris 65-72, Beurs – Jachtrust 73-67. Wellie Winne Welles was vrij.

Stand: 1 Oud Rooy ( 12) 854, 2 Boskant (11) 834, 3 St.Joris (11) 822, 4 Wapen van Eerschot (11) 820, 5 D'n Toel (11) 812, 6 Kofferen (11) 798, 7 Beurs (11) 796, 8 Jachtrust (11) 739, 9 Wellie Winne Welles (11) 733, 10 de Kroeg (11) 732, 11 Dorpsherberg (11) 694, 12 B.C. Eerschot (11) 683, 13 Gin Keus (11) 661.

Programma: Do. 8 dec.Beurs – Kofferen, Jachtrust – B.C. Eerschot, De Kroeg – D'n Toel, Gin Keus – Dorpsherberg, Wapen van Eerschot – Boskant, Wellie Winne Welles – St.Joris. Oud Rooy is vrij.

Sjef van den Berg wint goud in Lausanne

Afgelopen week was Sjef van den Bergeen van de genodigden bij World Archery bij de opening van het nieuwe Tech Centre in Lausanne, Zwitserland. Ter gelegenheid van de opening werd er een indoor wedstrijd geschoten door een aantal wereldtoppers. Op donderdag was een mixed team (dame en heer) wedstrijd. Sjef schoot samen met de Koreaanse Choi. Zij wisten deze wedstrijd te winnen door o.a. de Olympisch kampioen te verslaan.

Op zondag was de individuele wedstrijd. Sjef ging als tweede geplaatst naar de finales met 586 punten. De eerste drie rondes kwam hij door met 6-0, 6-0 en 6-2. In de halve finale miste hij de 10 net te vaak en hij verloor met 4-6. Ook in de bronzen finale wilde het niet lekker lopen en Sjef werd vierde met 3-7.

Dinsdagavond kwam L'Union Liempde op bezoek bij Ontspanning om te schieten voor de wisselbeker. Het was de tweede wedstrijd. Winnaar is de vereniging die in de tweede wedstrijd het dichtst eindigt bij het verenigingsgemiddelde van de eerste wedstrijd. Dit jaar ging opnieuw L Únion er met de beker vandoor met een score van 5 t.o.v. 9 voor Ontspanning. De individuele scores waren: Jos van den Berg 209, Piet van den Berg 235, Jan van Bergen 224, Frans van de Braak 201, Rene van Erp 217, Mark Kuys 193, Jerica van de Mortel 179, Mart Verhoeven 208, Antoon Vervoort (H) 108, Wil Kivits (C) 230 en Paul van de Mortel (C) 224.

Op vrijdagavond schoten de senioren F2F samen met enkele jeugdleden. Na een voorronde om de ranking te bepalen, is geschoten volgens het set systeem. Dit zijn korte onderlinge duels. De set winnaars schuiven steeds 'n plaats omhoog. Uitslag Compound: Theo Passier 1 en Wil Kivits 2. Uitslag Hout: Jos van den Berg 1 en Michael Moonen 2. Uitslag Recurve: Piet van den Berg 1, Rene van Erp 2, Simon Boersbroek 3, Beppie van Bergen 4, Jan van Bergen 5, Mark Kuys 6, Frans van de Braak 7, Ray Matuszwesky 8 en Jan van Erp 9.

Dai-Ippo trainers pakken de hoofdprijzen

Afgelopen weekeinde was het toch wel erg druk voor Eric Markgraaff en Cor van der Heijden. Zaterdagochtend vertrokken zij al heel vroeg naar Bonn in Duitsland waar zij deelnamen aan het internationale "Dieter Braun Kata Turnier". Vorig jaar keerden zij teleurgesteld huiswaarts omdat ze "maar" een tweede plek hadden behaald.

Dit terwijl de uiteindelijke winnaar achteraf zei dat het Nederlandse koppel een betere demonstratie had gegeven. Met de nodige spanning stapte het koppel de mat op. Het liep weer goed en de twee waren zeer tevreden over de uitvoering. Nu was het afwachten hoe de jury het een en ander zou beoordelen. Na lang wachten kwam de uitslag. Ja hoor, deze keer was het duidelijk geweest voor de jury. Eric en Cor stonden even later te genieten op de hoogste trede van het podium, dit terwijl voor hen het Wilhelmus klonk. Dit deed hen wel wat.

Daarna was het snel naar huis en je rust pakken voor zondag. Zondagochtend moesten zij zich al weer om 09.00 uur melden in Beverwijk. Daar werden de Open Noord-Hollandse Kata Kampioenschappen gehouden. Dit toernooi was door de Judo Bond Nederland aangewezen als meetmoment voor de internationale toernooien van volgend jaar. Deze keer hadden ze als laatste geloot. Ook nu ging het weer goed. Na de eerste ronde kwam het koppel zeer tevreden de mat af. Het ging zelfs nog strakker dan de dag ervoor. Ze behaalden een absurd hoge score, met maar liefst 95 punten meer den de nummer 2. Dus nu wisten ze ook al dat ze in de finale ronde ook weer als laatste mochten aantreden. Niet te vroeg juichen zei Eric nog tegen Cor. Oké gaf Cor aan, dan doen we er nog een tandje bij.

Ook deze keer verliep het weer zeer voortvarend. Maar wat werd hun score? In de eerste ronde 597 punten. Nee dit zou niet beter kunnen. Toch vond de jury het wel zichtbaar beter en kende hen zelfs 630 punten toe. Na de nodige complimenten van andere kernploegleden stond het Dai-Ippo koppel even later toch maar weer mooi te glimlachen op de hoogste trede van het podium. Een mooie dubbelslag na een lang en vermoeiend weekeinde.

Martien Verkuijlen wint Libre-toernooi

Het 4e en laatste toernooi van 2016 is gestart op 15 november en de finale is gespeeld op 2 december. Er hadden zich 32 leden aangemeld die door loting verdeeld werden over 8 poules van 4.

Voor de finale hadden zich geplaatst: Martien van Schijndel (29 car.), Ad Verbakel (28 car.), Mari van Esch (24 car.) en Martien Verkuijlen (23 car.). Martien Verkuijlen wist al de partijen te winnen en behaalde dus 30 punten. Zijn toernooi-moyenne was 1,341. 2e werd Martien van Schijndel met 25 punten met een toernooi-moyenne van 1,698. 3e Mari van Esch met 24 punten en een toernooi-moyenne van 1,385. De 4e plaats was voor Ad Verbakel met 18 punten en een toernooi-moyenne van 1,686. De 4 finalisten ontvingen ieder een tegoedbon van Groenten en fruithandel de Bever van de Boskantseweg.

Cloeck en Moedigh speelt weer

Foto: Hans van den Wijngaard

Slechts 3 spelers wonnen deze avond 3 partijen en sleepten daarmee de meeste punten binnen.

Toon Vervoort (+29), Frans v.d. Velden (+18) en Els Goorts (+6). Het klassement wordt momenteel aangevoerd door Martin Gerritsen en Frans v.d. Velden (beiden +8).
Uitslagen Nationale Petanque Competitie (NPC): Vijfde divisie 5010, La Ferme Boel 2 - Cloeck & Moedigh 3: 2-6. Vijfde divisie 5011, Cloeck & Moedigh 4 - Littie of Littienie 1: 6-2. Zesde divisie 6013, Cloeck & Moedigh 6 - La Ferme Boel 3: 5-3. Zowel Cloeck & Moedigh 3 en 4 voeren in hun divisie het klassement aan.

Dewy pakt derde plaats in Harnes

Dewy en Ryan Lo-A-Njoe streden afgelopen weekeinde in Harnes voor de ereplaatsen. Ryan kwam wat scherpte te kort en kwam ondanks dat hij prettig had kunnen judoën hierdoor niet op het podium.

Zus Dewy daarentegen wist een mooie derde plaats te behalen. Haar eerste partij was meteen al een heel pittige strijd. Dewy komt op achterstand, yugo, ze moet nu dus vol in de aanval. Uiteindelijk weet ze alsnog een wazari te scoren. Dit punt is hoger dan de yugo van de tegenstander en Dewy wint de partij. Haar tweede partij is snel beslist in haar voordeel. De derde is ook weer lastig maar ze weet toch 3 keer te scoren. In haar vierde partij was ze haar concentratie even kwijt en verliest hierdoor. In de strijd om het brons had ze de focus weer terug. Jammer voor haar tegenstander. Dewy rond haar partij snel af met Sanaku en kan even later haar derde prijs op halen.

38 / 40