DeMooiRooiKrant

19 juli 2017

DeMooiRooiKrant 19 juli 2017


Foto:

Afgelopen vrijdag werd ze 90 jaar. Een leeftijd waarop de meesten achter de geraniums zitten, en kunnen functioneren en plezier in het leven hebben dank zij mantelzorgers en andere vrijwilligers. Zo niet Door Van Acht. Ze is nota bene zélf vrijwilliger! Al 37 jaar lang geeft ze zwemles aan ouderen en voor haar collega's was het dan ook onmogelijk om haar 90e verjaardag zomaar voorbij te laten gaan.

Eigenlijk kon ze de voorafgaande woensdag niet komen want de familie uit Canada was op bezoek, maar met een smoesje hadden ze haar naar zwembad De Neul gelokt. Daar stonden niet alleen haar collega's en Astrid en Lisa van het zwembad, maar ook andere bekenden, plus fotografen en de pers. "Effe mijn jas uit, van de schrik krijg ik het al benauwd" flapt de bijna-jarige er meteen uit.

Want al heeft ze nog spraakwater voor tien, op de voorgrond treden is niks voor haar. Hoe ze op haar leeftijd toch nog zoveel energie heeft? "Die jaren, dat zegt niet alles. Op een stoel zitten, dáár worde pas oud van" lacht de vitale hoogbejaarde. Even afgezien van de zwemlessen die ze geeft, zwemt ze zelf ook nog iedere week haar baantjes en leidt iedere woensdagmorgen haar trimclubje.

"Op een stoel zitten, dáár worde pas oud van"

Toen de toenmalige Stichting Welzijn Ouderen 40 jaar geleden begon met haar wekelijkse zwemuurtje, was Door nog niet meteen van de partij maar na zo'n drie jaar haakte ze aan bij de dames van het eerste uur: Han van der Velden, Agnes van Esch, Toos van Kemenade en Sjaan Verhoeven. Behalve zwemlessen en 'over de watervrees heen helpen' bezoeken ze ook hun 'cursisten' als die ziek zijn. Dat verdient meer dan één bloemetje en bij de eerste bos pakt ze meteen haar zakdoek. Voor alle emoties, dus ook de tranen van het lachen. "Als ik dit had geweten …" flapte ze eruit. Maar dan was ze vast óók gekomen. Alleen héél wat minder onbevangen. Smoesjes zijn niet altijd verkeerd.

Megastal krijgt groen licht

Er werd volop gespeculeerd over het besluit van de gemeenteraad over de megastal, en de meest gehoorde speculaties zijn uitgekomen. Een raadsmeerderheid stemde donderdagavond in met het collegevoorstel om een verklaring van geen bedenkingen tegen de bouw van de stal met bijna 18.000 varkens af te geven.

VVD en Gemeentebelang Meierijstad stemden vóór, evenals zoals ook voorzien het CDA unaniem, en Team Meierijstad verdeeld. Janine Heisterkamp en Peter Verbraak stemden 'uit persoonlijke overtuiging' tegen, de overige negen leden vóór. D66, SP en Hart voor Schijndel bleken vierkant tégen, evenals Lijst Blanco. Het mocht niet baten: met 22 stemmen vóór en 12 tégen vond de verklaring van geen bedenkingen een ruime raadsmeerderheid. Het was een belangrijke stap op weg naar de megastal, maar nog niet de laatste. De gemeente gaat nu een vergunning verlenen, waartegen bezwaren ('bedenkingen') kunnen worden ingebracht.

Rug tegen de muur
Ülkü Ögüt (Team Meierijstad) memoreerde het voorbehoud in hun verkiezingsbelofte 'geen megastal': 'met de kennis van nu'. Ze noemde drie ontwikkelingen waardoor de fractie juridisch met de rug tegen de muur zou staan. Aanvullend onderzoek dat het verband tussen varkens en ziektes niet wetenschappelijk zou zijn aangetoond, een ruimtelijke onderbouwing in de Milieu Effect Rapportage (MER), en een recente uitspraak waarbij de gemeente Oisterwijk was teruggefloten door de Raad van State omdat de weigering van de vergunning voor een varkensstal niet goed was onderbouwd. Toen Thijs van Zutphen (lijst Blanco) doorvroeg bleek die uitspraak overigens niet te gaan over een nieuwvestiging, maar over een uitbreiding.

Hepatitis E
De voorstemmers betoogden dat de voorgenomen vestiging stap voor stap strikt genomen voldeed aan alle daaraan gestelde eisen, daarmee juridisch en procedureel correct was. Met die conclusie waren de tegenstemmers het niet allemaal eens maar dan toch: als dat de enige reden was, was dat in hun ogen een kwalijke zaak. Er vielen verwijten als "gemakzucht" "kop in het zand steken" "ontbreken van enige politieke en maatschappelijke afweging". Het wilde er bij hun niet in dat de voorstemmers het advies van de gezamenlijke huisartsen om geen megastal toe te staan in de wind sloegen, alleen omdat er nog geen hard wetenschappelijk bewijs is dat de vastgestelde toename van hepatitis E in varkensrijke gebieden door varkens wordt veroorzaakt. Een "aanvaardbaar risico" vond de meerderheid. Kees van Limpt (SP) vatte de tegenstemmers samen: "Wij zijn volksvertegenwoordigers, maar het volk wil dit niet". Verschillende fracties onderschreven ook het argument van Lijst Blanco dat er geen serieus onderzoek zou zijn geweest naar alternatieve locaties, en nergens uit bleek dat er een ruimtelijke afweging had plaatsgevonden.

PvdA en HvS
De PvdA stemde als enige coalitiepartij tegen. Fractievoorzitter Sikko Oegema merkte op dat alles naar dit resultaat toegeschreven leek, hij miste een objectieve onderbouwing en vond de ruimtelijke onderbouwing in de Milieu Effect Rapportage (MER) "dun". Hij haalde de Good Farming Star varkenshouderij van Hans van Duijnhoven aan als voorbeeld hoe het óók kon: diervriendelijk met een minimaal gebruik van medicijnen. Dit bedrijf krijgt de megastal als buurman. Op een vraag van Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) werd duidelijk dat ook PvdA-wethouder Menno Roozendaal vóór de megastal was..

D66
Vooral Marrik van Rozendaal (D66) was hard in zijn oordeel: "Wat nog het meest steekt, is het ontbreken van enige politieke en maatschappelijke afweging. Hier straalt een technocratische kilheid van af. 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder' Ja, zó ga je sneller. 'Mensen gaan boven regels' Nou, hier gaan regels wel degelijk boven mensen" en zo schamperde hij nog even door over de motto's uit de pr-campagne van het college. "Of het riekt naar kiezersbedrog, daar zullen de burgers wel over oordelen."

Stille uittocht
Zo rumoerig als het betrokken publiek bij de voorafgaande bijeenkomsten en de vooravond van het besluit was – zelfs de aanwezige politie werd door de burgemeester tot stilte gemaand - zo stil was de stoet die het bestuurscentrum na het besluit verliet.

Formido
Forum klus wijs

Jaargang 7 • Week 29 • Woensdag 19 juli 2017

"Sorry Nijnsel, dit is democratie"

De eerste stap om een megastal met 18.000 varkens te bouwen in Nijnsel is genomen. De gemeenteraad stemde: 22 voor en 12 tegen. De democratie heeft haar werk gedaan. Het is een slecht besluit maar gelukkig komen er nog meer besluiten voordat die stal er echt komt. Ook al was het voorstel van het college en wethouder Van den Bogaard kil en gemakzuchtig, het is nu even wat het is.

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad heeft 66 procent van de stemmers in Nijnsel gestemd voor de partijen die nu voor de megastal waren (CDA, Team Meierijstad, VVD en gemeentebelangen). 34 procent van de stemmers in Nijnsel stemde op een partij die nu tegen de megastal gestemd hebben (SP, PvdA, D66, Blanco, Hart voor Schijndel).

De 115 Nijnselse stemmers voor Team Meierijstad mogen zich bekocht voelen door de draai die deze partij heeft gemaakt. Tijdens de verkiezingen waren ze nog tegen de megastal en dan stemmen ze nu voor. Nog erger mogen ze zich bekocht voelen door partijwethouder Van den Bogaard die als een soort superambtenaar zijn regeltjes toepast. Je mag van een wethouder iets anders verwachten. Bijvoorbeeld dat hij kijkt naar het maatschappelijke draagvlak van het voorstel.

Ondanks alle weerstand, ook uit het dorp zelf, is dit toch waar de meerderheid van de kiezers in Nijnsel voor gekozen heeft. Over 5 jaar mogen jullie weer stemmen.

Fractievoorzitter D66 Meierijstad,
Marrik van Rozendaal

Blijft Rooi het groenste dorp dankzij onkruid?

Automobilisten is het wellicht minder opgevallen, maar fietsers en wandelaars zal het niet zijn ontgaan: langs wegen, op diverse rotondes en in plantsoentjes van Sint-Oedenrode – in 2000 gekozen tot het groenste dorp van Europa – tiert het onkruid welig.

De rotondes bij de Hambrug en op de kruising Ollandseweg-Koninginnelaan/Rijckevorsel van Kessellaan zien er erbarmelijk uit (hoe fraai is die bij de Leunestraat, verzorgd door C.J. Brekelmans) – de roeiboten met bloemen op de Molenwiel zijn verdwenen – het water tussen Dijksteegje en Schijndelseweg is dichtgegroeid – langs de Alzenaubrug in de Corridor schiet het riet hoog op – de aanplant van jonge eiken langs de Ollandseweg hebben het in de aanhoudende droogte niet volgehouden. Rooi is aan het verbellemonden!

In het Coalitieakkoord Mijlpalen is voor het beheer van de openbare ruimte de volgende ambitie geformuleerd: De openbare ruimte moet aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.

Het is mooi wanneer Meierijstad toezegt burgers die de openbare ruimte willen 'adopteren', te faciliteren en te stimuleren. Maar laat de gemeente ook zelf het voorbeeld blijven geven. De slogan is toch: Meierijstad zijn we samen?

Richard de Visser

Roois Gemengd Koor zoekt voorzitter

Foto:

Vanwege het verstrijken van meerdere bestuurstermijnen van de huidige voorzitter zoekt het Roois Gemengd Koor een enthousiaste opvolger met een warm hart voor koormuziek en samen zingen.

Informatie over de profielschets en de functie van voorzitter kan worden ingewonnen bij een van de bestuursleden of bij de huidige voorzitter Marius Wijnakker.

Kandidaten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door vòòr 1 september 2017 een mail met korte motivatie en CV te sturen naar de secretaris Ria van Erp, secretaris.rgk@hotmail.com.

Schapen, runderen, paarden of nog anders in het Vressels bos?

Foto: Hans van den Wijngaard

Terwijl donderdagavond in de Rooise gemeenteraad de huisvesting van 18.000 varkens op de agenda stond, ging het in de Vresselse Hut over schapen of toch runderen en paarden. Zelfs wilde zwijnen en edelherten waren even onderwerp van gesprek bij de aanwezigen, toen Staatsbosbeheer toelichting gaf over het toekomstige beheer van de vennen in het Vressels bos.

Afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer met subsidie van de provincie Noord-Brabant enkele vennen in het Vressels bos, waaronder de Hazenputten, hersteld. Om te zorgen dat de vennen een unieke biotoop worden, in plaats van opnieuw helemaal dicht groeien is begrazing met schapen, runderen of paarden noodzakelijk. Over 'het wat' is iedereen het eens, over 'het hoe' werden felle en soms emotionele discussies gevoerd.
Terug naar het begin: in het verre verleden was het gebied dat we nu als Vressels bos kennen ook al bos, maar in de loop van de tijd werd het heide. Toen er veel hout nodig was, voor onder andere in de Limburgse mijnen, werden veel heidevelden ontgonnen en beplant met dennen met als doel er productiebossen van te maken. Zo ook de Vresselse heide, die daarmee weer het Vressels bos werd. Die bosbouw leidde echter ook tot een verarming van de biodiversiteit. Langzaam maar zeker groeiden de bossen tot aan de oevers van de vennen, die langzaam dichtslibden. Bovendien verdampen naaldbomen veel water, zodat ook de grondwaterspiegel en daarmee het waterpeil in de vennen steeds verder daalde.

"Om het voormalige bos open te houden, wil Staatsbosbeheer vee inzetten."Om de vennen weer te veranderen in de biotoop waar veel dieren zich thuis voelen heeft Staatsbosbeheer de bossen rond de Hazenputten behoorlijk gedund. Daardoor komt er weer licht op de bodem en kan het regenwater weer in de grond zakken. Omdat zo de grondwaterspiegel stijgt, komt er ook weer meer water in de vennen. Tot zover was iedereen in de zaal het wel met elkaar eens.
Om het voormalige bos open te houden, wil Staatsbosbeheer vee inzetten. Dat kunnen schaapskuddes zijn, maar ook runderen of paarden zijn daarvoor geschikt. Deze dieren vreten de jonge boompjes en gras en daardoor kan de heide zich in de loop van de jaren weer herstellen. Echter de mogelijkheid dat ook runderen of paarden in worden gezet, zorgde voor flinke discussies. "In het verleden zijn ook grote grazers gebruikt om het gebied te beheren. Er bleek toen echter te weinig voedsel voor deze grazers te zijn, die vervolgens een vreselijke hongerdood stierven. Een herder met een schaapskudde zou veel beter zijn", zo vertelden enkele aanwezigen. "Bovendien is dan ook geen hek nodig zodat het gebied toegankelijk blijft".

"Ondanks dat de mensen van Staatsbosbeheer aangaven dat er voldoende poorten in het hek zouden komen, bleef er bij veel aanwezigen ongerustheid bestaan. Hoe moest het met de routes voor mountainbikers en ruiters? Een vraag die bij wandelaars de wenkbrauwen weer deed fronsen want 'ruiters maken de wandelpaden kapot'. Dat leidde weer tot reacties van een mevrouw die als ruiter het gebied regelmatig bezoekt, omdat de ruiterpaden ontoegankelijk zouden zijn. "Bovendien", zo gaf deze mevrouw aan, "moeten er sowieso geen paarden als begrazer worden ingezet omdat er in het gebied veel te veel dazen zijn, die de paarden dan zouden steken". Die opmerking werd vervolgens dan weer wel door iedereen gedeeld.


OV-Race: CDA strandt in Olland

Vrijdag heeft het CDA een OV-Race gehouden om het openbaar vervoer in Noord-Brabant te testen. Verdeeld in drie teams reisden lokale, provinciale en landelijke politici samen met OV-gebruikers naar plaatsen als Haren, Mariahout, Olland en Boerdonk.

Het doel van de 'race' was om OV-ervaringen te verzamelen, door zo snel mogelijk vanaf het Brabantse Provinciehuis naar de verschillende bestemmingen te komen. Alléén met gebruikmaking van het openbaar vervoer, zoals stad- en streekbussen, de trein, buurtbus, deeltaxi, veerpont of OV-fiets. Onderweg moesten de teams verschillende OV-opdrachten uitvoeren om zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid en reistijd te testen. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen met een rolstoel. Het team dat als éérste aankomt op zijn bestemming, terugreist naar het Provinciehuis, alle opdrachten goed heeft volbracht én het meeste geld heeft overgehouden, wint de Race en krijgt een prijs.

Eén van de teams strandde in Olland. Daar stonden ze stil met een paar elektrische rolstoelen. Om aan de opdracht te voldoen om zoveel mogelijk geld over te houden, was het boeken van een taxi geen optie. Toen werd MooiRooi gebeld om een oplossing te geven. "Jullie kennen iedereen, is er iemand die ons weg kan brengen?" MooiRooi verwees het team naar enkele behulpzame Ollanders.
Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder verkeer en vervoer, bij de start van de Race: "Geweldig om met de Brabantse CDA-fractie weer een OV-Race te houden. Dit jaar samen met René Peters en onze CDA-collega's uit Boxtel. De vorige Race heeft ons ontzettend veel geleerd over het functioneren van o.m. de Brabantse bussen, dus ik ben benieuwd wat we nu allemaal gaan tegenkomen. Mijn team moet naar Olland en Boerdonk, eens kijken hoe lang we onderweg zijn."


Kinderopvang Bellefleur gaat dicht

Foto: Henri van Hoorn

Nog even en 'Kinderopvang Bellefleur' sluit voorgoed de deuren. Per 31 juli 2017 stopt de kleinschalige opvang om de kinderopvang in Nijnsel te verzorgen.

Sinds april 2015 is Rita van den Dungen directeur van het Nijnselse kinderopvang. Ze nam destijds het stokje over van Dorien Willems. Samen met haar team runt ze drie stamgroepen met in totaal ongeveer honderd kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Van den Dungen: "Om het houderschap te kunnen realiseren is er de laatste twee jaar heel hard gewerkt door zowel directie als medewerksters. Er is zelfs een extern bedrijf ingehuurd om de benodigde criteria te behalen. Ongeveer een jaar geleden is het houderschap toegekend en konden we weer bouwen aan de toekomst. Gericht gaan samenwerken tot brede school of integrale kindcentra. Hierover waren in een eerder stadium al afspraken gemaakt met basisschool Antonius van Padua school en SKOSO (Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode). Helaas loopt het nu anders, de samenwerking is nooit verder tot stand gekomen. SKOSO, waar de basisschool van Nijnsel onder valt, heeft gekozen voor een andere partner. Een behoorlijke tegenvaller voor Bellefleur, dit hadden wij niet verwacht. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze deuren te sluiten."

De sluiting van Bellefleur bracht veel onzekerheid met zich mee bij ouders en medewerksters. Gelukkig hebben de meeste pedagogisch medewerkers inmiddels een nieuwe baan gevonden en zijn de kinderen ingeschreven bij een ander kinderdagverblijf of BSO. Van den Dungen: "Namens Kinderopvang Bellefleur wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen wat men in ons heeft gehad de afgelopen jaren. Dan noem ik bijvoorbeeld het parochiebestuur, bakker van den Eertwegh, het consultatiebureau, de gemeente Meierijstad (Sint-Oedenrode) en SteigerB. En niet te vergeten de ouders van alle kinderen. We wensen hen allemaal veel geluk en plezier bij de nieuwe opvang."Drankenhandel de Leijer stopt met slijterij

Foto:

Het bedrijf Drankenhandel en Partyservice de Leijer is sinds jaar en dag een begrip in Rooi en omstreken. Naast de drankengroothandel en de partyservice, hebben ze al jaren een slijterij in het drankenmagazijn. Deze slijterij gaat echter vanaf 1 augustus verdwijnen.

"De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om de slijterij permanent te bezetten. Ik heb het erg druk met de groothandel en help ook regelmatig mee met de Partyservice indien dat nodig is. Daar komt nog eens bij dat er steeds iemand met een slijters vakdiploma aanwezig dient te zijn. Dat is niet altijd even eenvoudig", aldus Jan de Leijer. "We blijven nog steeds een gedeelte van de week geopend, vooral als groothandel en voor mensen die drank- en partyverhuurmaterialen komen halen voor feesten en partijen."

Vanaf 1 augustus gelden er andere openingstijden. De openingstijden zijn vanaf dan; maandag van 13 tot 18 uur, woensdag van 13 tot 18 uur, vrijdag van 13 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur. Tijdens deze openingstijden is de drankenhandel voor iedereen open. Al zal het assortiment beperkter worden dan voorheen. Ook de partyverhuurartikelen kan men tijdens deze tijden op komen halen en retour komen brengen. Buiten deze uren om is Partyservice en Drankenhandel uiteraard de hele week telefonisch bereikbaar. De komende weken worden er mooie kortingen gegeven op een gedeelte van het assortiment.

In de heli met nieuwe Feyenoorders

Foto:

Feyenoord geeft ieder jaar een Open Dag aan haar enorme schare fans. Dat vond afgelopen weekend plaats in stadion de Kuip. De kruitdampen van het kampioenschap zijn pas net opgetrokken en nu al staat het vizier gericht op komend seizoen. Rooienaar Frank Molenaar was erbij. Niet tussen de supporters, maar op de beste plek; in de helikopter met de nieuwste aanwinsten.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

Het is bij Feyenoord een traditie om de nieuwkomers te laten arriveren per helikopter. Dit keer ging dat om Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks. Frank zat bij hen in het grote gele toestel dat een weg zocht richting de middenstip. De Rooienaar werd enkele weken geleden opgeroepen. Er moeten natuurlijk goede beelden beschikbaar zijn voor de schermen in het stadion en voor de tv. Frank zorgt daar voor onder de noemer van zijn eigen bedrijf Rforce. De techneut is gespecialiseerd in draadloze verbindingen. Uiteindelijk ging dat allemaal hartstikke goed en onder het werken kon Frank ook nog even genieten van het uitzicht en de sfeer, want dat zit in de Kuip wel snor.

Oergezellig jubileumfeest Michael Toelen

Dit weekend was het groot feest bij café d'n Toel in Olland. Het is alweer tien jaar geleden dat Michael Toelen de kroeg overnam van zijn ouders. Verschillende artiesten en bands waren aanwezig om er een mooi weekend van te maken. Met dit jubileum vierde de uitbater ook dat d'n Toel in de afgelopen tien jaar is uitgegroeid van een buurtcafé tot een café dat in de hele regio goed bekend staat.
Op vrijdag was het al gezellig druk toen DJ Geert Bergers voor een aangename sfeer zorgde. Met verschillende soorten muziek was er voor iedereen reden om lekker te dansen. Zaterdagavond was Tennessee State Line Rock and Roll Country band aanwezig met onder andere hits van Johnny Cash en Elvis Presley. Op het buitenterrein werd volop mee gedanst. Dat ging steeds enthousiaster, naarmate er bij een aantal bezoekers genoeg biertjes en wijntjes gedronken waren. Zondag vond op het buitenterrein vanaf 15:00 uur de (H)ollandse middag plaats. Artiesten als Henk Damen, Jack Verduijn en Marco Dekkers maakten er een ouderwets gezellige middag van met oer-Hollandse hits. Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl

Met veel zin van start

De deelnemers van Rooi Fietst hadden zoveel zin om te beginnen dat ze onbewust de opening naar een iets vroeger tijdstip wisten te forceren. "Ze waren niet meer te houden", grinnikt de trotse voorzitter Rien Voets.

Hij loopt relaxed rond. Rooi Fietst is voortaan een routineklus geworden voor alle vrijwilligers. Stuk voor stuk verwelkomen ze de fietsers met een brede glimlach. Na het inschrijven krijgen ze enkele versnaperingen in de handen geduwd en buiten wacht een gezondheidstip van de Hartstichting. Na een kleine check op het routebord op de fiets en dan is het een kwestie van pijlen volgen. Iets wat bij Rooi Fietst geen problemen oplevert. Even als het weer. Voorlopig zijn de vooruitzichten prima.
Dag 1 trok 1100 deelnemers. 500 van hen reden 60km, 450 van hen reden 45km en 150 van hen reden de 30km. De route waarheen ze reden was omgeving Den Bosch.

Foto: Frans Mabesoone
Foto: Frans Mabesoone
Foto: Frans Mabesoone

De Politiek Dichterbij

In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid de kans zich aan de lezers te presenteren. Deze keer: Jankees Schwiebbe (CDA)

Geb. datum: 2 januari 1965
Geb. plaats: Hengelo
Gehuwd met: Diny
Kinderen: Dochter Richelle (24)
Opleiding: MEAO HAVO Vakdiploma's
Beroep: Financieel Adviseur Rabobank

Eerst nog even terug naar jouw beroep
"Ik heb altijd bij een bank gewerkt. Dit jaar 20 jaar bij de Rabo, daarvoor bij een andere bank. Ik heb dus altijd met geld gewerkt. Maar ik kan het ook goed opmaken hoor!"

Is dit beroep te combineren met het raadslidmaatschap?
"Jawel, al is het qua tijdsdruk af en toe stressen want ik werk s' avonds ook regelmatig voor de Rabo. Gelukkig zit ik in een grote fractie, dan kunnen de taken goed worden verdeeld."

En dan moet er ook nog tijd vrij gemaakt worden voor hobby's ?
"Absoluut. Mijn grote hobby is natuurfotografie, vooral vogels. Kijk maar eens op www.birdphoto.nl . Daarvoor ga ik soms naar het buitenland, laatst Spanje – met mijn echtgenote - en Bulgarije. Ook ben ik naar Alaska geweest, alleen, onder meer voor de Amerikaanse zeearend. Verder kijk ik graag naar voetbal, mijn club is natuurlijk FC Twente!"

Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
"Mijn vader was al gemeenteraadslid voor het CDA, dan krijg je daar natuurlijk wat van mee, zelf heb ik ongeveer tien jaar in Schijndel voor het CDA in de gemeenteraad gezeten. Ook drie jaar fractievoorzitter, maar dat was wel erg lastig te combineren met mijn werk."

Ben je permanent raadslid of moet je soms afstand nemen?
"Privé en raadswerk kan ik goed scheiden, áls ik last heb van stress komt dat meestal van mijn werk als financieel adviseur. Als raadslid voel ik een grote verantwoordelijkheid, je bent toch ook een beetje een visitekaartje voor je fractie hè. Ik kan bijvoorbeeld niet zomaar ladderzat op een feestje zitten. Ik ben erg principieel en heb absoluut een eigen mening, als die niet strookt met het fractiestandpunt dan neem ik een ander standpunt in. Soms is mijn lontje wat kort, al wordt dat gelukkig wel langer met de jaren haha."

"Privé en raadswerk kan ik goed scheiden"

"Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als ...."
"Als de kritiek die ik té veel hoor, dat dit niet deugt en dat niet deugt, verstomt."

In verband met de foto; wat is jouw mooiste plekje van Meierijstad?
"(Twijfelt even) De glazen boerderij vind ik op zich niet zo mooi, maar wél de rol die hij speelt in het centrum van Schijndel en mijn herinnering aan de raadsperiode dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar De Vlagheide, zoveel natuur bij elkaar en dat midden in Meierijstad."

De Plaagvraag …
"(Wie Jankees alleen kent van zijn plek in de raadzaal, ziet een man die met strenge blik en strakke hand de commissievergadering leidt en iedereen, inclusief het publiek, aan de regels houdt.) Wat denk je van je eigen aaibaarheidsfactor? (Grinnikt) "In die rol is mijn aaibaarheidsfactor inderdaad niet zo hoog."

Is er tot slot nog iets wat je zelf zou willen toevoegen?
"Euhhhh …oh ja, schrijf maar vast op dat ik een fanatiek whiskyverzamelaar ben. Verzámelaar hè. Dus volle flessen!"

De Plaagvraag
In de rubriek De Politiek Dichterbij zetten we al jaren één voor één gemeenteraadsleden in de schijnwerpers. Met de schaalvergroting bij de gemeenteraad van 17 naar 35 leden kunnen we voorlopig vooruit. Een extra middel om in Meierijstad het 'samen' gevoel te gaan krijgen want soms lijkt dat nog best ver weg. Alle wethouders zijn inmiddels de revue gepasseerd.

Hoewel de formule tot nu toe volgens ons niets aan kracht heeft ingeboet, is het altijd erg to the point gebleven. De politicus, maar ook de mens daarachter kwamen al aan bod. Om die laatste nog een beetje beter te leren kennen, hebben we de Plaagvraag toegevoegd. Want we hebben dan wel een indruk van ieder gemeenteraadslid van achter de microfoon en camera, maar hoe reageert die 'in het wild' op een spontane, persoonlijk vraag recht op de m/v af?

Het raadslid dat nooit zijn mond dichthoudt, of juist het omgekeerde, kan bijvoorbeeld een Plaagvraag in die richting verwachten. Meer verklappen we niet. Kortom, het raadslid met een beetje zelfkennis is in het voordeel, want die kan zich voorbereiden op zijn/haar eigen Plaagvraag. Een beetje improvisatietalent kan ook helpen.

Garage Olie&Zo geeft barbecue weg

Foto:

Sint-Oedenrode - Nadat vorige week de winnaar van het Olie&zo barbecue-vat via Facebook bekend was gemaakt, ontving de gelukkige winnaar afgelopen donderdag zijn prijs uit handen van Hans van Ommen.

Olie&zo organiseerde de barbecue win-actie om de naamswijziging van de gelijknamige autogarage aan de Schijndelseweg in Rooi te vieren. Ook in deze krant werd daar melding van gemaakt en er is massaal gereageerd vertelt eigenaar Hans van Ommen. ''Leuk dat een echte Rooienaar de prijs gewonnen heeft.'' Winnaar Bart Passier reageerde verheugd: ''Vrijdag krijg ik de sleutel van m'n nieuwe huis. Deze barbecue kan ik goed gebruiken om het huis in te wijden''.

Op de foto van links naar rechts: monteur Hans Peters, winnaar Bart Passier en eigenaar Hans van Ommen

Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 26 juli doen we verslag van deze onderwerpen: - Themaweek in Odendael "Wij Rooi(en) het samen" - Sportster Monique Kalkman – v.d. Bosch opgenomen in Hall of Fame Tennis - Landelijke Open Imkerijdagen - Oldtimerrit "Rondje Rooi" - Musical Bs. Kienehoef - Hein de Koning stopt na 35 jaar secretaris Jeugdnatuurwacht - Serviceclub Rooi organiseert golfdag voor goed doel - "Dance at the Park" bij Helden van Kien - Jeugdgroep Roois Theater met "Gejat" Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Zomerspecial: Bankgeheimen onthuld
In Sint-Oedenrode zijn 7 toponiemenbanken geplaatst. Elke bank heeft een naam die verwijst naar een gebeurtenis of speciale plaats uit het verleden. In 7 films, elke dag een nieuwe aflevering, worden de achtergronden van die namen op beeldende wijze onthuld. Vanaf 20 juli bij TV Meierij. Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 23:00 uur

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A Tel. 0413-471193

Sint-Oedenrode - Op zoek naar een leuk (vakantie)baantje in de buitenlucht waar je ook nog een leuk zakcentje aan verdient? Dan ben je bij DeMooiRooiKrant aan het juiste adres. De komende weken kunnen we nog wel wat bezorgers gebruiken! Heb je interesse om bij ons te komen bezorgen? Vanaf 13 jaar ben je welkom in ons bezorg team! Geef aan wanneer je beschikbaar bent en we nemen snel contact met je op! redactie@demooirooikrant.nl of 0413-479322

Opsporing verzocht

Foto:

Wij zijn met spoed op zoek naar de eigenaar van dit kleed. Tijdens het vervoeren van het kleed is er (wellicht) per ongeluk een stukje speelgoed pizza vergeten. Wij nemen aan dat de eigenaar niets liever wil dan dat zij/haar dochter of zoon weer fijn kan spelen. Helaas ligt dit stukje samen met het kleed in de prachtige natuur van Sint-Oedenrode. Bent of kent u de eigenaar dan zouden wij graag in contact komen met u om het ontbrekende stukje pizza terug te bezorgen!

Foto:

De Nijmeegse Vierdaagse is volop bezig! Deze vier dames zijn in ieder geval van de partij. Betty, Marga en Jenny van Genugten en Ria Foolen. Allemaal uit Sint-Oedenrode. Doe jij ook mee? Stuur een leuke foto en een eventuele anekdote naar redactie@demooirooikrant.nl

Asieldier van de week

Foto:

Hallo, ik ben katertje T.Rex, geboren rond half mei. Ik vind mensen nog erg spannend op dit moment maar heb veel steun aan mijn vriendinnetje Dropje. Ik ben gevonden met een ontstoken oogje maar dat proberen mijn pleegmensen beter te maken met zalf. Ik ben duidelijk nog niet zo erg gewend aan mensen en moet ze nog leren kennen, maar als ik daar de tijd voor krijg en lekker op mijn eigen tempo in een rustig huisje de wereld mag gaan ontdekken komt dat vast wel goed. Poesje Dropje, waarmee ik nu samen in een pleeggezin woon, vind ik erg lief. Het zou heel fijn zijn als we samen naar een nieuw huisje mogen verhuizen! Interesse in ons? Stuur dan een mailtje naar dierenasiels@hokazo.nl Wij staan ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl

Dit keer geen personen op de foto, maar een stel oude gebouwen. De jonge mensen onder onze lezers zullen misschien niet weten om welke gebouwen het gaat en waar de foto precies is genomen. Kunt u dat ons vertellen? Mail dan naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen. De koffie staat klaar.

Superhelden openen Zevensprong

Afgelopen dinsdag is de 31e editie van de Zevensprong van start gegaan. Al ruim voor half 10 stonden veel van de 275 deelnemers met spanning klaar om een leuke vakantieweek te gaan beleven. De kinderen maakten eerst kort kennis met elkaar en hun begeleiding. Hierna opende voorzitter Martin van Hastenberg de Rooise kindervakantieweek voor alle kinderen uit groep 3 en 4 van het basis- en speciaal onderwijs.

Het thema van de 31e Zevensprong is "Superhelden in actie!" Tijdens de opening op dinsdag maakten de kinderen kennis met Superman, Buzz Lightyear en Wonderwoman. Zij waren op weg naar een superheldenbijeenkomst. Ook kwam de schurk Vladimir de Verschrikkelijke voorbij. Als hij maar geen slechte plannen heeft…. Na de opening zijn de kinderen in groepjes met namen als Batmans, Spidermans en Zorro's begonnen aan een leuk sport- en knutselcircuit. Er werden maskers gemaakt, leiding gered en bommen onschadelijk gemaakt.
Aan het einde van de middag werd Wonderwoman ontvoerd door Vladimir de Verschrikkelijke. Hierdoor moesten de kinderen vandaag, woensdag, aan de slag met een superheldentraining, zodat zij haar weer kunnen redden. De training bestond uit een spellencircuit in het park en super zeskamp. Er werd flink geklommen, geklauterd en gesprongen tijdens de zeskamp op spectaculaire springkussens. In park de Kienehoef stonden spellen in het superheldenthema klaar.
Morgen, donderdag, is traditioneel de dag waarop het uitstapje met de bus plaatsvindt. Waar de reis naar toe gaat blijft nog even geheim... Snel weten waar de bus de kinderen naar toe heeft gebracht? Volg de Zevensprong dan op Twitter of Facebook.
Vrijdagochtend starten de kinderen vanaf Mariëndael met een vossenjacht door het centrum en 's middags is er reuzebingo. Daarna zullen de nodige vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, en worden de winnende groepjes bekend gemaakt. Na de prijsuitreiking is het alweer tijd voor de afsluiting. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn. U bent vanaf 15.20 uur van harte welkom bij Mariëndael. Gedurende de week is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook kunt u de Zevensprong volgen via Twitter @zevensprongROOI, Facebook "Stichtingdezevensprong" of www.zeven-sprong.nl.

Klumpkesrace voor Zevensprong

Toon van der Wijst en Frank van Laarhoven flankeren namens Kiwanis Martin van Hastenberg van de Zevensprong

Sint-Oedenrode - Op 24 september staat Rooi in het teken van de tiende Klumpkesrace. De Kiwanis rekenen weer op een mooie nazomer, met spelende kinderen aan de Dommel en dobberende klompjes op de Dommel. De stroming van de Dommel bepaalt wie de prijs wint. Grote klompen, gekleurde klompjes, kleine klompjes zullen weer varen op de Dommel. Muziek zal weer klinken aan de Dommel. Ouders grootouders en kinderen en iedereen die hier van houdt aan de Dommeloever met een drankje. Kan het Rooiser?

Kiwanis die je er over spreekt kijken terug met veel plezier op de 9 eerdere races maar zijn nu toch echt druk met de tiende. De goede doelen bij de Klumpkesrace zijn dit jaar de Zevensprong en Kinderhand. De Zevensprong organiseert in de vakantie voor kinderen een week waarin kinderen samen spelen.
Kinderhand is er voor die kinderen die om financiële redenen bijvoorbeeld niet kunnen meedoen aan de Zevensprong. Stichting Kinderhand maakt dan deelname mogelijk. Op deze pagina zie je ook hoeveel plezier kinderen hebben bij deelname aan de Zevensprong. Voor alle Kiwanis een goede reden om er nog eens stevig tegen aan te gaan de komende maanden. Kiwanis zullen u nog benaderen voor sponsoring en de verkoop van loten om van de jubileumrace een groot succes te maken.

Welstand en duurzaamheid

De afgelopen maanden is er een discussie ontstaan over de ontwikkelingen op het collegepark Zwijsen. De eigenaar heeft een plan om de woningen op deze locatie zo energiezuinig mogelijk vorm te geven.

Zonnepanelen en -collectoren blijken noodzakelijk om de beoogde energieopwekking mogelijk te maken. Voor een deel van de gebouwen van het voormalige Zwijsen college is dat goed gelukt, maar voor een deel (nog) niet. Het welstandsadvies voor de gebouwdelen die direct zichtbaar zijn vanaf de Hertog Janstraat en de Burgemeester De Kuijperlaan was namelijk negatief. De collectoren zouden het aanzicht van de gevels te zeer aantasten.

Dat advies is het gevolg van de welstandsregeling van de voormalige gemeente Veghel. In 2014 is die welstandsnota, na een motie van de VVD hierover, gewijzigd. Tevreden met de versoepeling, vonden we die op één onderdeel nog niet ver genoeg gaan. We hadden bezwaar tegen de bepaling dat bij beeldbepalende panden, en een straal van 50 meter daaromheen, er toch nog getoetst zou worden aan redelijke eisen van welstand ook als die panden in een welstandsvrij gebied liggen. Indertijd hebben we ervoor gepleit om ook die bepaling te schrappen maar kregen daar onvoldoende steun voor. Als een meerderheid van de Veghelse raad ons pleidooi wel had gesteund was de welstandsregeling geen belemmering geweest voor de energiemaatregelen nu beoogd op het collegepark Zwijsen. Wellicht is de raad van Meierijstad wél van zins om een verdere deregulering door te voeren. Want gebouwen blijven bestaan omdat ze een nieuwe gebruiksfunctie krijgen en niet door of vanwege de welstand.

Fractie VVD Meierijstad

TEAM's Gordiaanse knoop

Met een knoop in onze maag hebben we als TEAM afgelopen donderdag een besluit genomen op het raadsvoorstel in verband met vestiging van een varkenshouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel.

Een knoop, eigenlijk een onmogelijke keuze waar we met de fractie voor stonden. We hebben met respect voor elkaar en in alle openheid in de fractie hierover gediscussieerd. En we hebben de knoop doorgehakt. Een meerderheid van TEAM heeft voor het voorstel gestemd op grond van de volgende punten:

De ruimtelijke onderbouwing en het MER-rapport. Wanneer de conclusie wordt gelezen, staat er letterlijk: "In het MER zijn de milieueffecten van de bestaande situatie en van de voorgenomen activiteit onderzocht. Uit de vergelijking van beide situaties blijkt dat er, bij de uitvoering van de voorgenomen activiteit, geen bezwaarlijke toenames van emissies ontstaan voor onder meer de milieuaspecten "geur, ammoniak, fijn stof en geluid" Met andere woorden; wat betreft landelijke wet en regelgeving voldoet het plan aan alle eisen. De rechter zal hierop toetsen.
De recentelijke rechtelijke uitspraken van de laatste tijd zijn helder. Deze concludeerde onlangs dat het VGO-onderzoek geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten bevat op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid veroorzaakt. De Raad van State stelde daarom ook dat het VGO-onderzoek geen aanleiding kan vormen om medewerking aan de vestiging of uitbreiding van een veehouderij te weigeren. Conclusie: Volksgezondheidseffecten zijn nog onvoldoende bewezen, ondanks het rapport van RIVM. Ruimtelijk, milieutechnisch en juridisch klopt het verhaal, dus een néé zal het niet redden bij de rechtbank.

De meerderheid van Team heeft op grond van deze conclusie besloten ja te zeggen tegen het voorstel. Een minderheid van TEAM, Janine Heisterkamp en Peter Verbraak, hebben tegen gestemd op grond van het voorzorgsbeginsel.

De worsteling van Team laat de worsteling zien van heel Brabant. Kijkend naar deze casus waarbij enerzijds de ondernemer al jaren wacht en de rechten heeft om toekomstbestendig bedrijf neer te zetten en die zich kan beroepen op het rechtszekerheidsbeginsel. Tegenover een maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij die gaat over volksgezondheid en dierenwelzijn. Helaas wordt deze keuze neergelegd bij de lokale politiek: Den Haag loopt achter de feiten aan met de wet- en regelgeving en stelt ons voor een onmogelijke keuze.

Fractie Team Meierijstad

"Sorry Nijnsel, dit is democratie"

De eerste stap om een megastal met 18.000 varkens te bouwen in Nijnsel is genomen. De gemeenteraad stemde: 22 voor en 12 tegen. De democratie heeft haar werk gedaan. Het is een slecht besluit maar gelukkig komen er nog meer besluiten voordat die stal er echt komt. Ook al was het voorstel van het college en wethouder Van den Bogaard kil en gemakzuchtig, het is nu even wat het is.

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad heeft 66 procent van de stemmers in Nijnsel gestemd voor de partijen die nu voor de megastal waren (CDA, Team Meierijstad, VVD en gemeentebelangen). 34 procent van de stemmers in Nijnsel stemde op een partij die nu tegen de megastal gestemd hebben (SP, PvdA, D66, Blanco, Hart voor Schijndel). De 115 Nijnselse stemmers voor Team Meierijstad mogen zich bekocht voelen door de draai die deze partij heeft gemaakt. Tijdens de verkiezingen waren ze nog tegen de megastal en dan stemmen ze nu voor. Nog erger mogen ze zich bekocht voelen door partijwethouder Van den Bogaard die als een soort superambtenaar zijn regeltjes toepast. Je mag van een wethouder iets anders verwachten. Bijvoorbeeld dat hij kijkt naar het maatschappelijke draagvlak van het voorstel. Ondanks alle weerstand, ook uit het dorp zelf, is dit toch waar de meerderheid van de kiezers in Nijnsel voor gekozen heeft. Over 5 jaar mogen jullie weer stemmen.

Fractievoorzitter D66 Meierijstad,
Marrik van Rozendaal

De stal die nog steeds niemand wil …

De teleurstelling en frustratie is enorm, het vertrouwen in de politiek gedaald tot ver onder 0. Afgelopen donderdag, heeft 'onze' gemeenteraad een besluit genomen: wij hebben geen bedenkingen tegen de komst van een nieuwvestiging MEGAstal aan de Lieshoutseweg ongenummerd in Nijnsel.

De stemming was alles behalve unaniem; 5 partijen stemden tegen, 4 partijen stemden voor. Jammer dat juist die 4 partijen de meeste stemgerechtigden raadsleden hebben. De partijen van de Ja-knikkers zijn; Team Meijerijstad (11 stemmen), CDA (9 stemmen), VVD (3 stemmen), Gemeentebelang Meierijstad (1 stem). Janine Heisterkamp en Peter Verbraak, beiden Team Meierijstad, stemden als enigen tegen. Publiciteitsstunt? Of toch menselijke maat? Wij gaan uit van het positieve; beiden toonden karakter door wél op te komen voor de bewoners van buurtschap de Weieven en kunnen zich daardoor in de spiegel blijven aankijken. Voor Coby van der Pas (wethouder CDA) en Rien Verhagen (raadslid CDA) zal dat een stuk lastiger worden. Om maar eens een quote aan te halen van Coby van der Pas; "Hoe vervelend ook voor de familie Verhagen, een dergelijke nieuwvestiging met zoveel dieren is niet in balans met belangen van milieu en natuur, en brengt onevenredige risico's voor de gezondheid van mensen met zich mee" (ED dd. 2-8-'16).
Met mooie woorden en valse beloftes heeft het CDA nu ook hun ware gezicht laten zien. Ze spraken over een 'duivels dilemma', maar zelfs deze slogan hebben ze niet zelf bedacht. Over het VVD hebben we niet veel te melden; onzichtbaar en onhoorbaar in de raadszaal. Als braafste kindjes van de klas kiezen zij voor de makkelijkste weg. Voor ons gevoel heeft 'het promotieteam van de beoogde MEGAstal' aangevoerd door wethouder Van den Boogaard (Team Meierijstad) hun stempel duidelijk doorgedrukt. En de verkiezingsbeloften van Team Meierijstad dan? Hoe geloofwaardig ben je dan? Ondanks deze zwaar teleurstellende uitslag voelen wij ons niet alleen enorm gesteund door inwoners van ons buurtschap de Weieven maar ook door inwoners van Nijnsel, Sint-Oedenrode én daarbuiten. We voelen ons gesteund door de Rooise huisartsen die de moed hebben hun zorgen uit te spreken. En we voelen ons enorm gesteund door de politieke partijen die wél hun verantwoordelijkheid durven nemen. Die gezondheidsrisico's voor mens en dier niet aanvaardbaar vinden!
Met name Sikko Oegema (PvdA), Kees van Limpt (SP), Marrik van Rozendaal (D66), Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) namen duidelijk stelling en niet te vergeten Thijs van Zutphen (Lijst Blanco), die als jongste telg de doorgewinterde raadsleden en wethouder Van den Boogaard de mond wist te snoeren. Wij blijven gezamenlijk optrekken als Re-actiegroep de Bleieven en bedanken iedereen die ons steunt in dit proces!

Kernteam Re-actiegroep de Bleieven.

Blijft Rooi het groenste dorp dankzij onkruid?

Automobilisten is het wellicht minder opgevallen, maar fietsers en wandelaars zal het niet zijn ontgaan: langs wegen, op diverse rotondes en in plantsoentjes van Sint-Oedenrode – in 2000 gekozen tot het groenste dorp van Europa – tiert het onkruid welig.

De rotondes bij de Hambrug en op de kruising Ollandseweg-Koninginnelaan/Rijckevorsel van Kessellaan zien er erbarmelijk uit (hoe fraai is die bij de Leunestraat, verzorgd door C.J. Brekelmans) – de roeiboten met bloemen op de Molenwiel zijn verdwenen – het water tussen Dijksteegje en Schijndelseweg is dichtgegroeid – langs de Alzenaubrug in de Corridor schiet het riet hoog op – de aanplant van jonge eiken langs de Ollandseweg hebben het in de aanhoudende droogte niet volgehouden. Rooi is aan het verbellemonden! In het Coalitieakkoord Mijlpalen is voor het beheer van de openbare ruimte de volgende ambitie geformuleerd: De openbare ruimte moet aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen. Het is mooi wanneer Meierijstad toezegt burgers die de openbare ruimte willen 'adopteren', te faciliteren en te stimuleren. Maar laat de gemeente ook zelf het voorbeeld blijven geven. De slogan is toch: Meierijstad zijn we samen?

Richard de Visser

Hulp nodig om toren overleden vader op te knappen

Uitkijktoren nu Foto:

Wie de Rooise natuur zo nu en dan ontdekt, is deze uitkijktoren vast eens tegengekomen. De toren staat op misschien wel het mooiste plekje van Sint-Oedenrode, aan de rand van de Dommel met de Knoptoren in de verte en grazende koeien rondom. Mari de Wit is de geestelijk vader van het bouwwerk. Tot groot verdriet van velen overleed de Nijnselnaar eind augustus 2016. Aangezien de toren zijn beste tijd heeft gehad, wil zoon Ruud voor een flinke opknapbeurt zorgen. Daar roept hij noodgedwongen hulp voor in...

"In 2007 heeft mijn vader deze toren gerealiseerd in samenwerking met verschillende instanties. Dit was voor hem een eindexamen opdracht ter afsluiting van een opleiding tot natuurgids bij het IVN", vertelt Ruud. "Hij heeft toen een goede sponsor gevonden in Erik van Aarle van Houtbedrijf van Aarle. Erik werd Ondernemer van het Jaar en de prijs heeft hij in het project gestopt." Ruud is de Ollandse ondernemer nog steeds dankbaar. Hij sponsorde niet alleen financieel. Ook de uren van de bouw van de toren schonk Erik. Staatsbosbeheer heeft het hout gesponsord. Al met al slaagde het project glansrijk en slaagde Mari met vlag en wimpel. Zijn naasten waren erg trots.

Bij de toren werd een gedenkboom geplaatst ter ere van Mari de Wit

Uitkijktoren toen Foto:

De toren is de laatste jaren heel erg afgetakeld. Hij is niet meer veilig genoeg om hem te beklimmen. Inmiddels zijn de onderste treden verwijderd zodat er niemand meer op kan. Als eerbetoon aan Mari heeft de Heemnatuurgroep een boom geplant aan de voet van de toren. Samen met deze groep was hij altijd in de natuur te vinden. Ruud: "Toen wij de boom geplant hebben zag ik dat de toren er slecht aan toe was. Dat bracht mij op het idee om te gaan kijken wat er mogelijk is om de toren op te knappen. Ik heb al verschillende instanties gesproken, maar die zeggen niet de mensen te kunnen vinden om met elkaar ervoor te zorgen dat de toren wordt opgeknapt. Nu laat ik dit niet zo maar gebeuren en wil ik dit allemaal zelf gaan regelen in samenwerking met veel vrijwilligers en eventuele sponsors. Ik heb onlangs contact gehad met Erik van Aarle om hem te vragen of hij bereid is deze keer weer mee te kijken naar de mogelijkheden. Samen zijn we er al uit en weten we inmiddels dat hij helemaal vernieuwd moet worden. Van Staatsbosbeheer heb ik toezegging gekregen dat ik het stukje grond weer mag gebruiken voor een nieuwe toren."

Een start is gemaakt, maar Ruud heeft veel meer hulp nodig om zijn wens en die van zijn familieleden te verwezenlijken. Wat zou het mooi zijn als Mari neer kan kijken op een gloednieuwe toren die weer jaren mee kan. Heeft u middelen (financieel, in goederen of diensten) om Ruud te helpen? Bel dan naar 06-53649096


Het sleutelbos deel 2

Sleuteloog gaf zijn ogen en oren een paar dagen goed de kost. Tijdens het eten luisterde hij goed naar wat de andere reuzen elkaar te vertellen hadden. En toen hoorde hij het sleutelwoord: SLEUTELGELD. Het kwam uit de mond van één van de jongste reuzen.

Quasi ongeïnteresseerd wandelde hij na de maaltijd van vijf kilo bizonvlees met acht rode kolen naar de jongelui toe. Die hadden hun bord niet leeggegeten, zo druk waren ze met elkaar aan het praten over wat ze met zoveel geld wel niet zouden kunnen doen.

'Als je niet genoeg eet, worden jullie nooit zo groot en sterk als ik,' zei Sleuteloog terwijl hij gauw nog wat van het overgebleven bizonvlees in zijn mond propte.

'Wij zijn veel slimmer dan jij,' zeiden de jonge reuzen uit de hoogte. Sleuteloog deed net of hij de belediging niet hoorde en gaf de jongens een zetje, zodat hij naast hen op de hoge bank kon gaan zitten.

'Zo, waar blijkt al die slimmigheid van jullie dan uit?' vroeg Sleuteloog terwijl hij nonchalant met de sleutel van de poort speelde. De jongens keken begerig naar de enorme sleutel van prachtig goud, met indrukwekkende mammoeten erin gegraveerd.

'Wij zijn bekend in de hoogste kringen van heksen en tovenaars, omdat wij op niveau met hen kunnen praten. Er is geen onderwerp waar wij niet iets vanaf weten. Met jou kun je alleen maar over het weer en het eten praten. Wij leren heel veel van die gesprekken en zo weten we ook dat de sleutel…'

'Ja? Wat is er met de sleutel?' vroeg Sleuteloog onschuldig.

'Nou, niks eigenlijk. Hij maakt één keer per jaar de poort voor ons open, maar het is niet daarom dat hij zo kostbaar is, dat heeft meer te maken met de historische betekenis, de afbeeldingen erop en de bijzondere kwaliteit van het goud.'

Wat een hoogdravende praat, dacht Sleuteloog, maar als ze denken dat ik er niets van begrijp, hebben ze het mis.

Die nacht ging Sleuteloog op zijn vertrouwde plekje tussen de sleutelbloemen liggen, maar hij dééd alleen maar of hij sliep. Hij bleef klaarwakker. De jonge reuzen kwamen even na middernacht door het grote Sleutelbos naar het sleutelbloemenbed geslopen.

Sleuteloog bleef doodstil liggen, klaar om in te grijpen. Maar de kans om in te grijpen, kreeg hij niet. De jonge reuzen, Holle Hopper, Lange Lapper en Slimme Slibber, liepen op hun tenen naar Sleuteloog toe. Toen ze vlak bij hem gekomen waren, strooiden ze een ragfijn toverpoedertje boven hem uit. Sleuteloog viel in een diepe slaap. De jonge reuzen wachtten nog even en porden toen in de grote reuzenzij. Sleuteloog voelde niets. Hij was helemaal van de reuzenwereld. Snel zochten de reusjes de sleutel en maakten die los. 'Ik heb hem', fluisterde Slimme Slibber, de jongste reus, opgewonden. 'Wegwezen.' De jonge reuzen renden onhoorbaar naar de poort. Hijgend stopte Slimme Slibber de sleutel in het slot van de poort. Zijn vingers trilden. 'Schiet nou op', riep Lange Lapper, de op een na jongste reus, 'en niet zo rammelen met die sleutel, we moeten zorgen dat we niemand wakker maken, want de oudere reuzen zullen ons vast willen tegenhouden.' Eindelijk ging de poort open. De jonge reuzen haalden diep adem en liepen zo stil ze konden met de sleutel het Sleutelbos uit.

Elli, Emmy, Hanny, Henriette, Nelleke, Willemien
Reageren? schrijfgroep@impesant.nl

Roll or Bowl winnaar 24Kitchen Food Truck Awards

Foto:

Nederland heeft gekozen! Na een succesvolle derde editie van de 24Kitchen Food Truck Awards heeft het publiek met 18% van de stemmen gekozen voor Roll or Bowl, de Rooise foodtruck met verrassende wereldgerechten die te verkrijgen zijn als een Roll (burrito) of als een Bowl (salade/rijstbowl).

"Foodtrucks zijn populairder dan ooit en onlosmakelijk verbonden met zomerfestivals. Onder het motto '24Kitchen maakt jouw zomer lekkerder' zijn wij dit jaar weer op zoek gegaan naar de beste foodtrucks van Nederland," zegt Kirsten Gelissen, Channel Manager 24Kitchen. "Ook dit jaar hebben zich weer veel foodtrucks aangemeld en is er door het publiek volop gestemd op de 24 finalisten. Na enkele weken van stemmen en beoordelen is de winnaar nu bekend. Wij wensen Roll or Bowl veel succes tijdens het huidige festivalseizoen!".

De Rooise foodtruck Roll or Bowl heeft met 18% van de stemmen de publieksprijs van de 24Kitchen Food Truck Awards 2017 gewonnen. Roll or Bowl staat bekend om zijn healthy fastfood gerechten, geïnspireerd op smaken uit verschillende wereldkeukens, geserveerd in een Roll (burrito) of Bowl (salade/rijstbowl). De gerechten zijn te typeren als Zuid-Amerikaans, Aziatisch en Hawaïaans. Deze zomer is Roll or Bowl onder andere te vinden op Foodstock Eindhoven, Foodstock 's-Hertogenbosch en op festival Lowlands.

Beste Foodtruck 2017: Roll or Bowl
Sinds 2015 reikt foodzender 24Kitchen jaarlijks de 24Kitchen Food Truck Awards uit. In de afgelopen jaren is de prijs uitgegroeid tot een toonaangevende waardering voor Nederlandse foodtrucks. Het publiek heeft van 1 tot en met 28 juni kunnen kiezen uit een shortlist van de 24 beste foodtrucks. Een professionele vakjury heeft alle 24 genomineerden bezocht en beoordeeld.

16 / 32

17 / 32

Letterlijk de school uit glijden…

Dit leverde natuurlijk prachtige beelden op!

Het idee werd met warm weer geboren. Uitgerekend woensdag kwam het met bakken uit de hemel vallen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Wat is er nu leuker dan; door je meester van de deur naar de poort te laten kruien in een ouderwetse kruiwagen? Er daar 'uitgekiept' te worden en dan zelf een heerlijke buikschuiver te maken op een zeil met groene zeep? Het modderfeest wat hierna op het grasveld ontstond zullen de kinderen, ouders en de medewerkers van basisschool Eerschot nog lang herinneren. Alle kinderen zin in ieder geval letterlijk en figuurlijk de vakantie tegemoet gegleden.

Foto:

Afscheid op de rode loper

Foto: Bas van Turnhout

Met de politie als begeleiding en een chique auto onder de kont kwamen de groep-8 leerlingen donderdagmorgen bij basisschool de Kienehoef aan. Het was weer tijd voor het jaarlijkse gala. Ieder jaar weer krijgen de uitzwaaiende studenten een afscheid om nooit meer te vergeten. Gekleed in net pak of prachtige jurk, trotseerden de jongens en meiden de rode loper. Ouders, leraren en schoolgenoten gaven hen een waardig afscheid.

Foto: Bas van Turnhout
Foto: Bas van Turnhout
Foto: Bas van Turnhout
Foto: Bas van Turnhout
Foto: Bas van Turnhout
Deze jongens pakken hun moment! Foto: Bas van Turnhout
19 / 32

Openingsavond Zomer- activiteiten 50+

Foto:

Het wordt op 22 juli tijdens de openingsavond van de Zomeractiviteiten 50+ weer een topavond met medewerking van het orkest Rooise BLUF. Ze worden afgewisseld met optredens van de Eindhovense Studentendansvereniging Footloose.

Orkest Rooise Bluf neemt de opening en sluiting voor haar rekening. Zij zorgen voor een geweldig stukje muzikaal vermaak waar het enthousiasme vanaf springt. Liedjes van Gerard van Maasakkers maar ook Roco Granata met het bekende Marina en de tango Tanze mit mir in den Morgen. Maar ook om gezellig mee te zingen of te dansen.

Foto: Jeroen van de Sande

Dan is het de hoogste tijd voor de Eindhovense Studentenvereniging FOOTLOOSE. Zij verzorgt een prachtig optreden met verschillende dansstijlen van hiphop tot Zuid Amerikaans. Tevens is er een toelichting van de diverse dansen. Om niet te missen. Daarna wordt het optreden weer afgewisseld door muziek van Rooise BLUF. Locatie: Zaal 'De Ontmoeting' Odendael, Zaal open: 19.00 uur, Aanvang: 19.30 uur.

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Anderstaligen begeleiden bij Gilde Samenspraak
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is op zoek naar vrijwilligers die anderstaligen willen begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal bij Gilde Samenspraak. De begeleider helpt de anderstalige met het leren spreken van de Nederlandse taal door 1 op 1 met elkaar te praten over alledaagse zaken. U hoeft geen onderwijskwaliteiten te hebben. Vanuit de werkgroep worden de begeleiders voorzien van materiaal om het wekelijkse gesprek mogelijk te maken en te houden. Zij leren onze taal en u leert iets over hun cultuur. Werktijden in overleg, ongeveer een uur per week. (vacaturenummer 10785)

Enthousiaste, sportieve en/of creatieve mensen gezocht voor ondersteuning van vakanties voor kinderen met een beperking
Stichting Wigwam is voor de periode van 23 juli tot 26 augustus op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden bij een vakantie voor gezinnen met een kind met een beperking in Sint-Oedenrode. Ze zoeken vrijwilligers voor o.a. het begeleiden van een kind of jongere met een beperking, de broertjes en zusjes, activiteiten op het gebied van sport, spel, muziek en toneel, verpleegkundigen (in opleiding) of hulp in de keuken en huishoudelijke dienst.

Werktijden zijn in overleg. Het is niet noodzakelijk dat je ervaring hebt. Afhankelijk van de soort opleiding die je volgt kun je dit vrijwilligerswerk gebruiken als stage of voor het behalen van studiepunten. (vacaturenummer 19073) Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl). Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Eropuit-bus Oogstdankfeest

De Eropuit-bus gaat 6 augustus op bezoek bij het Oogstdankfeest bij de Strobolse Hoeve.

Foto: Bert de Graaf

Een dag vol activiteiten, waarbij gestart wordt met een openluchtviering om 10.00 uur door Pastoor Vincent Blom. Om 11.00 uur barst het oogstfeest los en zijn er vele oude ambachten te zien. Ze vertrekken rond 9.00 uur en zijn rond 14.00 uur weer thuis. Er zijn geen kosten verbonden aan dit uitstapje met dank aan een sponsor! Ook krijgt u van de Strobolse Hoeve een gratis consumptie. Aanmelden kan tot en met woensdag 2 augustus tot 10.00 uur via telefoon 073-5441400.

High tea bij 't Onderonsje

Op donderdag 27 juli wordt het druk in de keuken van het Damiaancentrum. De deelnemers gaan zelf een zomerse high tea klaarmaken. Als u 55-plus bent kunt u zich ook aanmelden.

Een echte keukenprins(es) hoeft u niet te zijn. Het gaat ook om het samen zijn en de gezelligheid. Om 10.00 uur bent u welkom want ze beginnen met koffie en daarna gaan ze met de recepten aan de slag. Er worden zowel zoete als hartige lekkernijen klaargemaakt. U kunt zich voor deze activiteit aanmelden via 06-10068676 (Petra)of 06-13992915 (Karin). Tijd: 10.00-13.30 uur. Kosten: € 6,- Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode, www.damiaancentrum.nl

Buffelrun voor mensen met hersenletsel

Foto:

Met hersenletsel deelnemen aan de Buffelrun 2017? De organisatie van de Buffelrun maakt het eind augustus mogelijk voor een 25-tal deelnemers. Iets wat ze nooit hadden verwacht of durven hopen als NAH patiënt.

Het idee ontstond spontaan doordat Jasmijn een bord van de FamilyColorBuffelrun zag staan langs de weg. Zo ging het balletje rollen. Jasmijn maakte Lise (haar NAH begeleidingstherapeut) enthousiast en zij nam contact op met de organisatie. Gekeken werd naar de mogelijkheden en die waren al snel gevonden. Op het parcours van de FamilyColorBuffelrun maar met een aangepast programma zullen op zaterdag 26 augustus een 25-tal deelnemers onder begeleiding daarom deel gaan nemen.

Bijzonder ook omdat de drempel om te gaan sporten voor deze mensen vaak enorm hoog is omdat ze niet tegen de vele prikkels kunnen. Wij als organisatie zijn dan ook super blij dat we deze samenwerking met LifeStyleCenter Laarbeek zijn gestart om deze NAH-patiënten een platform te kunnen geven om hun grenzen te verleggen. Wellicht is dit een stimulans voor andere NAH-ers. Overigens zullen op zondag ook de Dutch Adaptives deelnemen. Hierover later nog meer.

Update Kaartverkoop: De Buffelrun op zondag is al maanden uitverkocht. Voor de FamilyColorBuffelrun (een obstakelrun van 4 kilometer speciaal voor gezinnen met kinderen) zijn nog een 40-tal kaartjes verkrijgbaar via de website www.buffelrun.nl Wil jij nog dus meedoen aan dit unieke evenement in de regio, wacht dan niet te lang en wees snel bij. #Buffelrun2017#BeThere!

d'Eerd Presenteert bestaat twintig jaar

In 1997 richtte Mari en Annie van Breugel van het toenmalige assurantiekantoor MBA de stichting d'Eerd Presenteert op. Het bedrijf van de familie Van Breugel had iets te vieren, het bestond toen vijftig jaar en Mari nam het assurantiekantoor van zijn vader over. Ze wilden het groots vieren en samen met het personeel werd een plan bedacht hoe dit aan te pakken. Natuurlijk een feestavond voor het personeel, familie en zakelijke relaties, maar Mari wilde ook graag iets blijvends voor de Eerdse gemeenschap doen, iets wat de leefbaarheid in het dorp versterkte en zo kwamen ze met het idee om een jaarmarkt te organiseren.

De eerste keer werd alles door Mari en zijn assurantiekantoor geregeld en betaald, Koolen en Koolen uit Tilburg zorgde voor de marktkooplui en het entertainment op en rond de markt, en ook de Eerdse ondernemers konden zich die dag presenteren. Een prijsvraag/loterij werd gehouden en een inwoner van Eerde werd blij gemaakt met een nieuwe fiets! Een geslaagd evenement was geboren en er werd meteen een stichting opgericht om dit jaarlijks navolging te kunnen geven.

Nu na twintig jaar een nog steeds volop bruisende stichting die op zondag 23 juli groots uitpakt in hun jubileumjaar. Naast een volle markt door de straten van Eerde is er bijvoorbeeld een grote roofvogelshow en op het kerkplein verschijnt de grootste opblaasbare klimtoren / boom van Nederland: de Gorilla climb. Zoals altijd loopt muziek als rode draad door de markt. Zo zijn er bij de molen en op de terrassen bij de plaatselijke horeca volop live optredens.

Tegelijk met de jaarmarkt draait ook de kermis op het Antoniusplein met de autoscooter, rupsbaan, vliegtuigmolen, draaimolen plus de nodige behendigheid- en gokspelen. Dus volop vermaak biedend aan de jeugdige bezoekers. De jaarmarkt is gratis toegankelijk en begint om 11.00 uur.

College omarmt 75-jarige herdenking Operatie Market Garden

Het geallieerdenoffensief Operatie Market Garden (OMG) wordt opnieuw groots herdacht. In de week van 14 tot en met 21 september 2019 zijn in Meierijstad diverse activiteiten die eraan herinneren dat Operatie Market Garden dan 75 jaar geleden is. Zo wordt in Veghel opnieuw een Basecamp ingericht.

In september 2014 werd flink uitgepakt rond de 70-jarige herdenking van OMG. De Stichting Operation Market Garden wil in 2019 opnieuw een groots herdenkingsevenement organiseren. Net als in 2014 wordt OMG in 2019 een mix van historische voertuigen, festiviteiten en ondersteuning bij herdenkingen.
Zo gaat op zaterdag 14 september 2019 een historische colonne door Sint-Oedenrode en Veghel op weg naar het Basecamp in Veghel. Dezelfde colonne komt op zondag 22 september 2019 door Veghel en Mariaheide op weg naar Gelderland. In 2014 trok de colonne van historische voertuigen langs de 140 kilometer lange route honderdduizenden bezoekers.
Het grondgebied van Meierijstad was in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke locatie tijdens Operatie Market Garden. Daarnaast ligt Meierijstad precies in het midden van de route tussen Leopoldsburg in België en Arnhem.
Voor de realisatie van OMG2019 is een masterplan geschreven waarin voor Meierijstad een belangrijke rol is weggelegd. De drie belangrijkste punten uit het plan zijn: 1. De historische route Leopoldsburg – Veghel incl. defilé in Veghel (14 sept. 2019); 2. De historische route Veghel – Arnhem (22 sept. 2019); 3. Het Basecamp in Veghel (15 t/m 21 sept. 2019).
In 2014 ondersteunde de toenmalige gemeente Veghel de Stichting Operation Market door een perceel beschikbaar te stellen voor het Basecamp. Ook in 2019 kan de stichting Operation Market Garden rekenen op ondersteuning. Het college van de gemeente Meierijstad stelt opnieuw een perceel beschikbaar voor het inrichten van het Basecamp en kent een eenmalige subsidie van 15.000 euro toe.


Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 22/7 15.30u: Orgelconcert. 18.30u: Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Jan van de Ven, Fien Rovers – Markgraaff, Johan Rovers.
Zo 23/7 Zestiende Zondag door het Jaar 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Wim van Iersel, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Harrie Vos, Frans Berkvens, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy, Overleden leden van de KBO in de maand juni, Stien Bekkers – Bekx. 13.00u: Doopviering Joann – Abby – Phoebe de Haan.
Ma 24/7 09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herder kerk.
Di 25/7 09.00u: Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Nijnsel.
Wo 26/7 19.00u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 23/7
, Dienst in Son, 10.00u, Predikant Ds. G. Baerends, Dienst van Schrift en Tafel.

H. Martinus Olland
Za 22/7,
17.30u. Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: An de Bie-v.d. Berk, Lambert Uijen.

Odendael
Di 18/7,
19.00u. Rozenhoedje bidden in de Stilteruimte
Zo 23/7, 10.00u. Woord & Communieviering met Odendael koor, int: Wim Klerks, Jan Dortmans, Mevr. Bolster.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 20/7
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zo 23/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Theresia Vroonhoven en overleden ouders Vroonhoven-vd Boogaard, Hans Rosenberg, Mia Donkers-van Heeswijk.Di 25/7 18.15u: Rozenhoedje, 18.30 uur: Eucharistieviering


Tannie van Loon bespeelt het Smitsorgel

Foto: Bert de Graaf

Zaterdagmiddag 22 juli om 15.30u. bespeelt Tannie van Loon uit Eindhoven het Smitsorgel van de Martinuskerk Sint-Oedenrode.

Muziek- en zeker orgelliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen want op het veel belovende programma heeft van Loon werken gezet van J. Chr. Kellner (1736-1803), J. H. Buttstedt
(1666-1727), V. Lübeck (1654-1740), A. de Klerk(1917-1998) en M. Camidge (1764-1844). Natuurlijk zijn deze zaterdag ook orgelwerken van J.S. Bach (1685-1750) te horen.

Tannie van Loon (1974) bespeelde al eerder, met groot succes het monumentale Smitsorgel.
Zij studeerde achtereenvolgens schoolmuziek, piano en orgel aan het Brabants Conservatorium in Tilburg; piano bij Ton Demmers en orgel bij Bram Beekman. In het kader van de 2e fase opleiding orgel volgde zij tevens interpretatielessen bij Ewald Kooiman (Amsterdam), Ad van Sleuwen (Hilvarenbeek), Theo Jellema (Leeuwarden) en Eric Lebrun (Parijs).

Tannie treedt regelmatig op als soliste, begeleidt op projectbasis diverse koren en is organiste van de Maria Presentatiekerk in Aalst. Voor de Brabantse Orgelfederatie heeft de muzikante medewerking verleend aan een aantal cd-opnames van bijzondere instrumenten in Brabant. In de afgelopen jaren heeft zij onder andere concerten mogen geven in de kathedralen van Den Bosch, Brugge, Brussel, de Grote Kerk in Breda, de Universiteitskerk St. Mary the Virgin in Oxford, de St. Severikirche te Erfurt, de Dom van Wenen, het klooster in Melk en de Thomaskirche te Leipzig. Sinds 2015 speelt Tannie in 'Tango de Barrio' (bandoneon, viool en piano). Dit trio speelt zowel traditionele tangomuziek als modernere werken van onder andere Astor Piazolla. Het concert, dat gratis te bezoeken is, begint zaterdag 15 juli om 15.30u.

Bijzonder Duo Concert niet druk bezocht

Twee jonge muzikanten: Enide Lebrocquy (sopraan) en Marc Schipper (organist) lieten zaterdagmiddag bezoekers genieten van een prachtig muzikaal duo concert.

Door: Bert de Graaf

Uit de reeks inloopzomerconcerten 'Op en rond het Smitsorgel' in de H. Martinuskerk had Stichting Smitsorgel gekozen voor deze virtuoze muzikanten. Marc Schipper opende met het werk van J.S. Bach (1685-1750) met Praeludium und Fuge in C Moll BWV. 546 en hij speelde met volle overtuiging nog vier orgelwerken; H. Distler (1908-1942), nog twee werken van J.S. Bach en een werk van M. Dupre (1886-1971).
Voor het laatste nummer - Bonum est confiteri Domino, Psalm 92, voor orgel en vrouwenstem was een andere opstelling gekozen. Namelijk rechtsvoor in de kerk bij het kleine orgel. Dit werk is begin dit jaar in première gegaan.
In dit werk liet sopraan Enide haar prachtige stem horen en werd ze begeleid door organist Marc op het kleine orgel. De gouden stem van Enide en het briljante orgelspel van Marc vormden het muzikale hoogtepunt van deze middag die helaas door weinigen werd bezocht.

Parijs is niet meer ver – de Beurs trouwens ook niet

Nog een krappe week en we weten wie de winnaar van de 104e editie van de Tour de France is. Is het toch weer Froome of zien de andere mannen die kort in het klassement staan nog kansen? Het zal lastig worden want er is nog een tijdrit en Froome lijkt daar te kloppen man. Mocht hij nog wat tijd verliezen kan hij daar weer tijd terugpakken.

In het Tourspel is het minstens net zo spannend. De lijsten van Ton Dortmans en Mia Rooijakkers staan er, na een jaar afwezigheid, weer goed voor. Arno Brus staat nu tweede maar zit het enthousiaste wielerkoppel op de hielen. Nog enkele etappes en we weten het.

Maandagavond 20:00 uur start de avand van de prijsuitreiking. Vanaf dat moment kun je je lootje voor de loterij ophalen. Zoals (bijna) iedereen weet krijg je alleen een lootje als je daadwerkelijk aanwezig bent op de avond van de prijsuitreiking. Daarmee hopen we te bereiken dat we zoveel mogelijk mensen een leuke prijs kunnen geven vanuit de loterij. Vele middenstanders ondersteunen ons spel al jaren en dat waarderen we enorm.

Heb je de 104e plaats goed geraden dan win je mogelijk iets speciaals. Twee dagen welness voor 2 personen wie wil dat nu niet? Zegt de naam Jesus Herrade je iets? Ja of Nee? Als het je wat zegt heb je hem mogelijk als nummer 104 ingevuld. Een prima idee want tot nu toe staat deze renner van Movistar keurig op de voor jou gunstige 104e plaats. Maar klasbakken als Quemeneur, Thwaites en Vanspeybrouck doen ook nog mee voor deze plek.

Bijzonder in Rooi kan maandagavond een mooie cheque tegemoet zien. Hierbij willen we alvast weer alle deelnemers van harte bedanken voor het meedoen aan het Tourspel. Dankzij jullie en onze trouwe sponsoren mogen we weer een enorm bedrag vergeven aan een goed doel. Tot maandagavond 20:00 uur bij de Beurs allemaal!

Leuke wielerfoto's!

Foto: Charlotte Hopmans Foto: Charlotte Hopmans

Het Roois Tourspel en MooiRooi zetten samen enkele weken geleden een wielerfotowedstrijd op. Tot nu toe zijn er aardig wat inzendingen zoals je kunt zien. Al deze mensen dingen mee naar een mooie prijs: een driegangendiner voor twee bij De Beleving! Tot en met komend weekend mag je nog foto's inzenden naar redactie@demooirooikrant.nl. Volgende week wordt in DeMooiRooiKrant de winnaar bekend gemaakt!

Foto: Charlotte Hopmans Foto:
Foto: Charlotte Hopmans Foto:
Foto: Derk Foolen Foto:
Foto: Dik Hulzebos
Foto: Elke Dekkers Foto:
Eric van den Biggelaar haalt de finish van de Marmotte op de fiets van zijn overleden vader. Foto:
Foto: Frank van de Ven Foto:
Foto: Githa van de Ven Foto:
Foto: Githa van de Ven Foto:
Foto: Joop Segers Foto:
Foto: Lia Wouters Foto:
Lianne van Hal legde deze bijzondere plaspauze vast. Foto:
Foto: Luc Minderhoud Foto:
Foto: Manon van Walbeek Foto:
Foto: Patricia Hermes Foto:
Sjoerd Swinkels moet noodgedwongen met de fiets op de schouders naar de top. Foto:
28 / 32

een knipoog

de zon springt
van tak naar tak

als ik
slenterend
op afstand
de bomen zie

op een rij
zij aan zij

en flitst dan
op haar gemak

keer op keer

ik denk dan
heel even

zij knipoogt
naar mij

toch een hele eer

Dit is één van de meest historische gebouwen van Sint-Oedenrode. Mooi om dat eens van boven te zien! Dank aan Henri van Hoorn voor de foto.

Een man die voor zijn angst vlucht ontdekt soms dat hij alleen maar een kortere weg ernaartoe heeft genomen.

Die koe is d'n teugel nie werd.

Foto: Lisette van Helden

Niets gezelliger dan samen grazen. Alleen is ook maar alleen. Hoe zouden ze communiceren? Foto: Lisette van Helden. Stuur ook uw natuurfoto in naar redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing: Niek Bax

Winnaar: Corrie Nooijen

Foto:

Bridge
BC De Meierij
13/7: A-lijn : 1. Jo Evers en Betsy van Kaathoven 56.94 2. Riet van Hout en Helma van den Heuvel 54.90 3. Nelly Seegers en Jan Seegers 54.86 4. Jan van Gerwen en Piet van Schaijk 52.08 B-lijn : 1. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 59.72 2. Antoinette van Hoof en Cees van Hout 59.02 3. Jana van de Acker en Harrie van de Acker en Thea Huyberts en Jo Verhoeven 55.55 . Einduitslag van de Competitieronde : A-lijn : 1. Mia Poels en Heleen Wiers 54.47 2. Harrie van Erp en Jan van Erp 53.70 3. Riet van Hout en Cees van Hout 53.43 4. Betsy van Kaathoven en Anja Lafleur 50.24 B-lijn : 1. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 56.08 2. Jo Evers 55.50 3. Jana van de Acker en Harrie van de Acker 54.44 4. Marietje van Aarle en Jo Verhoeven en Ria Damen en Thea Huyberts 51.24

Bridgeclub J.V.G. uitslag 12/7: 1 Echtpr. Seegers 60,42 % 2 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 559,90 % 3 Echtpr. Van Genugten 56,25 %.

Bridgeclub Rooi 750 Uitslag zomer inloopbridge 12/7: A-lijn: 1. Robert Janssen & Theo Janssen 68,45% 2. Reinier Gerritzen & George Punt 62,20% 3. Harrie Hol & Ad van Kaathoven 57,14% B-lijn: 1. Hannie van Grinsven & Mieke van Tiel 63,33% 2. Jan Derks van de Ven & Christ Verhoeven 60,76% 3. Josè Soons & Leon Heijckmann 55,83% We organiseren weer een beginnerscursus bridge inlichtingen tel 0413-476925. Elke woensdagavond inloopbridge voor leden en niet leden

Bridgeclub De Neul 4e zomerdrive A-lijn: 1. Hermien Botter en Dick Botter 65.80%; 2. Irmgard Etman en Willem Pieters 58.40%; 3. Nettie Passier en Mia Poels 56.67%. B-lijn: 1. Mien van Rooy en jan van Rooy 72.22; 2. Aafje van de Bogaard en Pieta Timmermans 65.28%; 3. Jan Derks van de Ven en Christ Verhoeven 64.24%. C-lijn: 1. Clara van Genugten en Lucy Schuurmans 58.33%; 2. Corrie Kastelijn en Jan Kastelijn 57.92%; 3. Mia van Eertwegh en Ger Vervoort 55.42%. D-lijn: 1. Bertha van de Laar en Nellie Lathouwers 66.67%; 2. Toon der Kinderen en Jo van de Tillaart 58.04%; 3. Anneke Majoor en Liesbeth Wouters 52.08%. Iedere maandagavond vrij bridgen. Iedereen is welkom. Opgeven bij Riet van Hout. Tel. 06 54970750.

Duivensport
9/7
Vlucht uit Asse Zellik. Afstand 112km. Uitslag; W. v. Houtum: 1,7,11. J.e.l: 2,3,5,6,13,14,15. Th. V. Houtum: 4. H. v. Boxmeer: 8,9. Comb. G. en H. v. Dijk: 10. R. v.d. Brand: 12.
15/7 Vlucht uit Quiévrain. Afstand 178km. Uitslag: H. v. Boxmeer: 1,11,12,13. J. v. Laarhoven: 2,6 Comb. G. en H. v. Dijk: 3,5,9,10. J.E.L: 4,7,8,15. A. v.d. Heijden: 14.

Laatste wedstrijden voor de vakantie

Op dinsdag hebben de leden van de Rozelaer een wedstrijd in de competitie geschoten. De dagwinnaar was Jan van Bergen met 220 punten. De overige scores: Jan Gordijn 208, Antoon Vervoort 204, Leo van Breugel 201, Jan van Erp 200, Martie Verhoeven 193, Antoon Hermes 165 en Joep Verbunt 163.

Op vrijdagavond hebben ze de zesde wedstrijd in de zona-competitie geschoten. Hierbij gaat het erom zoveel mogelijk negens te schieten. De winnaar bij de recurve was Wiloliam Huyberts met 228 punten en 12 negens. De overige scores: Ronald van de Sanden 169, 5x9; Frans van de Braak 182, 4x9 en Jos van der Veer 174, 3x9. Bij de compound was Wil Kivits winnaar met 229 punten en 18 negens. Theo Passier schoot 238 met 12 negens. De houtschutters schieten op een klassiek gildeblazoen. Zij moeten zoveel mogelijk vijven schieten. De winnares was Agnes Vissers met 43 punten en 2x5. De overige scores: Jos van den Berg 32, 2x5; Michael Moonen 52, 2x5, Antoon Vervoort 67, 1x5 en Antoon Hermes 21, 0x5.

In het weekend was de jeugdfita in Rotterdam. Namens Ontspanning deden vier schutters mee: Rick van de Mortel bij de aspiranten t/m 10 jaar, Floris en Dione Mesu bij de cadetten en Simon Boersbroek bij de junioren. Rick schiet op driemaal 20 meter. Met een score van 659 punten werd hij vierde. Floris en Dione schieten op 60, 40 en 30 meter. Floris schoot 909 punten en werd zesde bij de jongens; Dione schoot 826 punten, goed voor een achtste plaats bij de meisjes. Simon schiet op 70, 50 en 30 meter. Met een score van 671 werd hij achtste. In Hoensbroek was een dubbele 70 meter ronde. Mark Kuys en René van Erp schoten daar namens Ontspanning mee. Mark schoot 444 en 420 en eindigde daarmee op de zesde plaats. René schoot 541 op 70 meter (5e plaats) en 612 op 50 meter (8e plaats). De jeugdtrainingen zijn voorlopig gestopt in de vakantie. De eerste training is weer op 23 augustus.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Jan Foolen vangt karper van 5kg

Afgelopen vrijdag is de Borchmolen wedstrijd gevist aan de vijver van Park Kienehoef. De vangsten waren erg mager er was een bijzondere uitschieter bij.

Jan Foolen wist een karper te vangen van 5kg. Hij deed dit met een gewone vaste hengel. De gedeelde tweede plaats ging naar Koos Brands en Walter van Boxmeer met 490gr. Alle winnaars mochten na afloop een mooie prijs in ontvangst nemen, geschonken door dierenspeciaalzaak de Borchmolen.

Mix-tripletten nadert haar climax

Foto:

Het was afgelopen donderdagavond een druk programma met drie partijen te spelen met daarbij nog diverse inhaalpartijen die de week daarvoor vanwege het onweer waren afgebroken. Geen wonder dat de laatste partij pas na middernacht eindigde. Deze veldslag pakte voor het triplet Erik Verschuijten/Piet Habraken/Hanneke van Erp (9 +48) met vier overwinningen het best uit.

Zij schoven daardoor op van 7e naar de voorlopig 1e plaats. Het triplet Frans vd Velden/Wil Passier/Netty Leijtens (8 +46) verloor 2 partijen en viel terug naar de 2e plaats. Ook het triplet Leon vd Rijdt/Harrie van Breugel/Maria Thijssen (8 +39) verloor 1 partij en komt nu op de 3e plaats. Het triplet Karel Verschuijten/Tonnie van Eerd/Henny Gevers (8 +24) handhaafde zich op de 4e plaats. Welk triplet heeft haar zenuwen het best in bedwang? Met nog 2 partijen te spelen zijn er komende donderdagavond voor diverse tripletten nog volop kansen op de eindzege of een prijs.
Bij de zondagmiddag competitie pakten Wim vd Rijdt (3 +29) en Marietje van Zoggel (3 +25) de meeste punten. Daarna volgden Ad vd Velden (2 +13), Henk Hermes (2 +13) en Mien vd Velden (2 +9). Er zijn momenteel 3 koplopers met 7 punten: Jos van Eck, Wim vd Rijdt en Gerrie vd Rijdt.

Dames trimclub D.I.O. vieren 40-jarig lustrum

Dit jaar bestaat de trimclub D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) 40 jaar en dat hebben de dames gevierd op donderdag 6 juli. Op deze dag is, zoals elke donderdagochtend gebruikelijk, gestart met de training om 09.00 uur in park Kienehoef. Na een uur inspanning in de ochtend, was het vanaf 13.45 uur tijd voor ontspanning met een jaarlijks terugkerende activiteit.

Vanaf de Markt is vertrokken naar Helmond voor een bezoek aan het Edah-museum. Ondanks de broeierige hitte in het museum, was het een geslaagd uitje waarbij iedereen punten van herkenning vond van "die goeie oude tijd". Daarna stond aansluitend een etentje op het programma in Aarle-Rixtel, wat bij iedereen in zeer goede smaak viel.
Na een afsluitende groepsfoto is iedereen met een volle buik weer thuisgebracht. De trimclub is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Als u interesse hebt in wekelijks bewegen in de buitenlucht, vind u gezelligheid ook belangrijk en bent u 60 jaar of ouder, dan bent u van harte welkom op onze trainingen. Inlichtingen en aanmelding via Isa van Heijningen, tel 0413-474891.

Argobokalen voor Roel, Eline en Sanne

Foto:

Tijdens de laatste training werden de winnaars van de Argobokalen bekend gemaakt. Dit jaar zijn deze voor Roel, Eline en Sanne. Bij zowel de Wedstrijdgroep als bij het Waterpolo werd een wisselbokaal uitgereikt.

Bij de Wedstrijdgroep wordt de winnaar bepaald door een formule waarbij de geleverde prestatie, de vooruitgang en het volgen van trainingen van zware invloed zijn. Ook dit jaar bleek dat veel wedstrijden zwemmen je een hoge score oplevert. Roel Janssen heeft de hoogste score behaald en mag deze beker dus een jaar houden. Bij de Recreatieven is er dit jaar geen bokaal uitgereikt. In plaats daarvan ontvingen alle Recreatieven een medaille voor hun prestaties. De trainer had voor iedere zwemmer een persoonlijk woordje.
Voor het winnen van de progressiebeker bij het waterpolo wordt gekeken naar de uitkomsten van twee testen die tijdens waterpolotrainingen aan het begin en aan het eind van het seizoen worden gehouden. Ook wordt gekeken naar de opkomst bij de trainingen en wedstrijden. Alle kinderen hebben tijdens het afgelopen seizoen natuurlijk hun uiterste best gedaan en iedereen is harder met de bal gaan gooien, sneller gaan zwemmen en technisch beter gaan spelen. Maar op basis van alle uitkomsten is de progressiebeker bij het waterpolo dit seizoen gewonnen door Eline van den Berg en Sanne van der Heijden.

Rhode-meiden naar EK-vrouwen

Op vrijdag 21 juli zullen Rhode voetbalmeiden op het veld staan bij het EK voor vrouwen. Bij de voetbalwedstrijd Duitsland – Italië , aanvang 20.45u in Tilburg, zullen acht Rhode-speelsters als vlaggendraagsters optreden.

Deze meiden zijn: Zira Hermes – Indi Brans – Jelske van Schaijk – Elzey van Schaijk – Donna Foederer –Mirthe Dahler – Kaya van der Wijst – Romy van Duynhoven .De meeste meisjes zijn in het seizoen 2016 – 2017 zowel in het najaar als in het voorjaar kampioen geworden met hun team. Het is dus een leuke traktatie van stersponosor ING van Rhode om deze voetbalsters uit te nodigen van deze belangrijke wedstrijd tijdens het Europees Kampioenschap. Op deze manier kunnen de dames al een voorproefje meemaken wat het betekent om op een hoog niveau te voetballen. Onder leiding van hun trainer Millo van Schaijk gaan de Rhode-meiden vol enthousiasme naar Tilburg om deze unieke gebeurtenis te beleven. Rhode wenst de dames een onvergetelijk avontuur!

Vijftien combinaties naar Brabantse kampioenschappen

Dit jaar worden de Brabantse kampioenschappen verreden in Dongen. Maar liefst vijftien combinaties van de Nijnselse ruiters verschijnen er aan de start.

De kampioenschappen voor pony`s vinden plaats op zaterdag 29 juli. De paarden starten op zondag 30 juli. Bij de pony`s verschijnt Rachel Peters en haar pony Mushu`s Morris aan de start in de klasse DE/M. Bij de paarden heeft Michelle Westerdijk een startplaats voor de kampioenschappen in de dressuur klasse Z1 met haar paard Grand Romancier F vergaart.
Bij het springen starten in de klasse B Linda van Gastel en haar paard Coco Flanel, Annette van Engeland en haar paarden Hare Majesteit en Fedio S. Judith van den Nieuwenhuijzen en het paard Iminka B zijn ook startgerechtigd in de klasse B. In de klasse L heeft Mandy Jansen en haar paard Garona S een startplaats voor de kampioenschappen bemachtigd. Mandy en Gibson S zijn startgerechtigd in de klasse M. De prestaties van Teun Kluitmans en zijn paard Hagan waren dit seizoen in de klasse M van dien aard dat zij ook een startplaats bemachtigd hebben in de klasse M. In de klasse Z is Marwin van den Nieuwenhuizen startgerechtigd met zijn paarden Fabulous en Fidji. Suzan van Gastel en haar paard Eye Catcher Go hebben ook een startplaats verdient in de klasse Z. Marwin en zijn paard Fien H startten in de klasse ZZ. Suzan van Gastel en haar paarden Enrico du Masnil en Fergie zijn ook startgerechtigd in de klasse ZZ. Allemaal veel succes.
Dit weekend werd een springconcours voor paarden verreden in Heeswijk Dinther. Noortje Gevers startte hier op vrijdag haar paard Fleur in de klasse M en eindigde met een elfde prijs. Annette van Engeland startte op een springwedstrijd in Asten en eindigde met haar paard Hare Majesteit in de klasse B met een vijfde prijs.

Clubheld van de week

George Zoontjes

In 1989 is George lid geworden van onze Sportvereniging Fortuna '67 en een jaar later wordt hij trainer van de hardloop-afdeling. Na een aantal kijkoperaties aan zijn knie moest George stoppen met hardlopen en is hij zich gaan richten tot het wandelen. Op initiatief van onze clubheld werd in 2004 de wandel-afdeling opgezet en door het grote succes telt de club nu drie wandelmomenten in de week. Voor de wandelgroep van maandagochtend zijn wij op zoek naar een nieuwe trainer/begeleider. George is een echte kartrekker, organisator, en tot op heden voorzitter van de vergaderingen. Daarnaast heeft hij dit jaar zitting genomen in het hoofdbestuur en hij begeleid al vijf jaar het rolstoelwandelen van Odendael. Over twee jaar wordt George 70 jaar en hij heeft aangegeven dat het een mooie leeftijd is om met zijn werkzaamheden te stoppen. Erg jammer, maar zeer begrijpelijk. George, ontzettend bedankt voor de vele jaren van trouwe dienst!

Welke clubheld verdient het om volgende week in de spotlights te shinen? Laat het ons weten via redactie@demooirooikrant.nl

Topweekend voor Van Enckevort

Een prachtig georganiseerd concours was er afgelopen weekend in Heeswijk met prachtige prijzen.

Op donderdag was er een mooie vierde plaats voor Nina in de klasse M met Conchita 's en in de klasse Z behaalde ze een hele mooie tweede prijs met haar Darc Du Rona Z. Met de Cassal dochter haalde ze een twaalfde plaats in de klasse Z. Op zaterdag reed Sydney Renders met haar nieuwe paard Tanagra in de klasse B, wat haar twee foutloze rondjes opleverde. Zondag begon de dag erg goed. Een zeer snelle tweede fase met haar Conchita's merrie en dat leverde haar een mooie eerste prijs op. Als extra prijs een mooi wedstrijdjasje. Daarna was de klasse Z aan de beurt met een groot deelnemersveld. Daarin reed ze een zeer snelle tijd met haar paard en mocht ze de tweede prijs in ontvangst nemen.

32 / 32

19 – 20 – 21 juli
Zevensprong 2017

19 – 20 – 21 juli
Rooi Fietst

19 juli
Dansmiddag
Odendael

19 juli
Droommeditatie
Leef en Vind

21 juli
Optreden Seniorenorkest Dommelvolk
Kiosk

22 juli
Poppenkast
Kerkplein

Op en rond het Smitsorgel
Martinuskerk

Openingsavond Zomeractiviteiten 50+
Odendael

23 juli
Voetvolleytoernooi
Dorpsplein Olland

Open Tuin De Stal
Sint-Oedenrode

24 juli
Eropuit-bus naar Kamelenmelkerij
Odendael

Uitreiking Roois Tourspel
De Beurs

26 juli
Dansmiddag
Odendael

26 juli
Droommeditatie
Leef en Vind

27 juli
't Onderonsje
Damiaancentrum

28 juli
Optreden Leuk da ge d'r band
Kiosk

28 juli
Rooi Top100 verzoekjesavond
Kiosk

29 juli
Poppenkast
Kerkplein

Op en rond het Smitsorgel
Martinuskerk

Dansavond
Odendael

30 juli
Open Tuin De Stal
Sint-Oedenrode

2 augustus
Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Droommeditatie
Leef en Vind

4 t/m 6 augustus
34e OLAT Wandeldagen
Natuurpoort De Vresselse Hut

5 augustus
Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Poppenkast
Kerkplein

Op en rond het Smitsorgel
Martinuskerk

6 augustus
Oogstfeest
Hoeve Strobol

Oogstviering
Hoeve Strobol

Open Tuin De Stal
Sint-Oedenrode

9 augustus
Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Droommeditatie
Leef en Vind

12 augustus
Openluchtmis
Mariakapel

Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Poppenkast
Kerkplein

Op en rond het Smitsorgel
Martinuskerk

13 augustus
Open Tuin De Stal
Sint-Oedenrode

De dag van de linkshandigen
is een internationale dag die in 1976 voor het eerst "gevierd" werd, op 13 augustus.
Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de kleine -en grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen in onze rechtshandige wereld. De linkshandigen dag bestaat dus al even, maar wint de laatste jaren ook aan bekendheid in Nederland en België. De initiatiefnemer in Nederland is Sander Reijn.

16 augustus
Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Droommeditatie
Leef en Vind

17 augustus
De volledige uitdrukking is met sint-juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. Jutte zou een koosvorm zijn van Judith, de Bijbelse heldin, van wie de naamdag op 17 augustus zou vallen. In augustus ligt er uiteraard geen ijs, en kalveren kunnen niet dansen, vandaar de betekenis nooit. Deskundigen op het gebied van volkscultuur menen dat dit verhaal uit de lucht gegrepen is en wijzen erop dat de feestdagen van de heilige Judith op 24 maart en 7 september vallen. Vanuit het Meertensinstituut wordt erop gewezen dat Judith, waarvan de oorsprong ligt in de Hebreeuwse Bijbel, geen heilige is en dan ook geen naamdag heeft.

19 augustus
Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Poppenkast
Kerkplein

Op en rond het Smitsorgel
Martinuskerk

19 en 20 augustus
DeMooiRooiSchaal
Boskant

20 augustus
Open Tuin De Stal
Sint-Oedenrode

Elvis Presley Memorial Day
Ritaplein, Boskant

23 augustus
Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Droommeditatie
Leef en Vind

26 t/m 30 augustus
Rooi Kermis
Sint-Oedenrode

26 augustus
Burgerkoningschieten
Gildeterrein

Kermisbal; dansen
Odendael

27 augustus
Open Tuin De Stal
Sint-Oedenrode

27 augustus
Koningsschieten
Gildeterrein