DeMooiRooiKrant

19 april 2017

DeMooiRooiKrant 19 april 2017


Deze groep nam het onderwerp leegstand centrum onder de loep.

Sint-Oedenrode - "Onderheid" als tegenpool van "overheid". Het is even wennen, maar het is wel een van de woorden die de themabijeenkomst over bedrijfshuisvesting dinsdagavond in de druk bezochte raadzaal in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode kenmerkte. De terugtredende overheid, die de aanpak van bedrijfshuisvesting en leegstand overlaat aan de probleemeigenaren, en haar taak beperkt tot meedenken en faciliteren.

Geen betere start voor zo'n brainstormsessie dan een lezing door rijksbouwmeester Floris Alkemade, die ontwikkeling in historisch en economisch perspectief zette. Hij verraste zijn gehoor met een metafoor: "Dit is eigenlijk mijn kaart van Brabant" bij een afbeelding van een kettingzaag in onderdelen, als verbeelding dat het een niet zonder het ander kan. "We moeten er alleen voor zorgen dat de oplossing voor het één, niet het probleem van het ander wordt".

Rooi blijft aparte kern
Hij voorziet dat binnen Meierijstad Schijndel en Veghel verder naar elkaar toe groeien, en dat Sint-Oedenrode ook op langere termijn een fysiek zelfstandige kern blijft. Ten opzichte van de randstad ("bankiers") onderscheidt Meierijstad zich vooral met productie –en ontwikkelkracht. Waar Meierijstad op dit moment vooral behoefte aan heeft, is aan ideeën om de leegstand en bedrijfshuisvesting van een probleem tot een oplossing te brengen. En kwam daarmee tot het doel van de bijeenkomst.

Als Floris Alkemade vertelt, kun je een speld horen vallen.

Starterscollectief
Portefeuillehouder Jan Goijaarts schetste daarop de rol van de gemeente en de provincie. Momenteel is er teveel aanbod van bedrijventerrein, en de provincie geeft pas toestemming voor een nieuw als de noodzaak daarvoor is aangetoond. Het Fiorettigebouw wordt in 2018 gesloopt, het initiatief voor de herhuisvesting van het starterscollectief zal ook vanuit het bedrijfsleven moeten komen.

Tafelsessie centrum
Om te brainstormen over de problemen en oplossingsideeën konden de aanwezigen zich aansluiten bij een van de drie 'denktanks': buitengebied, centrum of bedrijventerreinen. De leegstand in het centrum concentreerde zich op Borchgrave, dat werd ervaren als een structureel doorn in het oog. Hoewel eerdere pogingen om in gesprek te gaan met de betreffende vastgoedeigenaren geen resultaat hadden, was het advies om dit toch weer te arrangeren. Het probleem tast immers de vitaliteit van het Rooise centrum aan. De rest van het dorp is goed gevuld, was de heersende mening. "Loop maar eens van 't Kofferen naar de Borchmolendijk". De discussiegroep was het er ook over eens dat de ruimten hoe dan ook gevuld moeten worden. Hetzij met dienstverlenende bedrijven of misschien wel woningen. De (landelijk) tendens is nu eenmaal dat er geen winkels meer bij komen, integendeel. Ook werd opgemerkt dat nog scherper moet worden ingezet op het benadrukken van de sterke punten van Rooi. Om bezoekers te trekken maar ook jonge gezinnen en andere mensen die in Rooi moeten willen wonen.

Tafelsessie buitengebied
De problemen met de vrijkomende agrarische bebouwing werden nog eens in volle omvang neergezet. Meer dan 2000 voetbalvelden, met daarop 252 maal het aantal kubieke meters van het provinciehuis. De provincie had ingezet op 80% slopen en 20% herbestemming. Over beide opties ontstond discussie, waarbij kritische noten werden gekraakt. Bij slopen moeten de eternietplaten worden vernietigd. Die waren destijds met toestemming van de overheid geplaatst, maar bevatten asbest en de boeren moeten daar nu voor opdraaien. De vraag naar ideeën voor herbestemming riep nog meer aversie op: "Als je aanklopt durft niemand er medewerking aan te verlenen." De vraag van gespreksleider Ron Wetzer (Provincie) of je zomaar elke herbestemming zou moeten willen, bijvoorbeeld caravanstalling, werd met instemming verwoord door pluimveehouder René Dekkers, tevens bestuurslid van waterschap De Dommel. "Hergebruik is altijd goed." Als knelpunt werd verder genoemd de criminaliteit en de oorverdovende stilte rond de plannen voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Al met al werden vooral knelpunten genoemd. Ook werden Brabantse gemeentes genoemd waar pilotprojecten lopen over de problematiek.

Het Dommeldal is een veelzijdig landschap

Foto: Hans van den Wijngaard

Het IVN staat voor 'Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Ook de afdeling Sint-Oedenrode (voorheen IVN-Rooi) heeft beide kernwaarden hoog in het in het vaandel staan. Dat doet zij onder andere door het organiseren van natuurwandelingen. Tweede paasdag stond de eerste van vier seizoenswandelingen op het programma. Met start en finish op landschapscamping 'De Graspol' in Nijnsel, stond dit keer het Dommeldal centraal.

De afdeling Sint-Oedenrode is één van de circa 175 plaatselijke afdelingen van het IVN. Elke afdelingen bestaat uit een aantal werkgroepen, die elk op hun eigen manier bijdragen in het vergaren en verspreiden van kennis. Zo kent de afdeling Sint-Oedenrode onder andere werkgroepen die zich bezig houden met insecten en nachtvlinders, amfibieën, steenuilen, vleermuizen en weidevogels. Maar ook is er een werkgroep, die maandelijks in Odendael met de bewoners praat over het verschil in natuurbeleving tussen vroeger en nu. Maar ook gaat deze groep met de senioren de natuur in. Daarnaast heeft IVN verschillende tot gids opgeleide leden, die regelmatig educatieve wandelingen organiseren, zoals tweede paasdag.

De weergoden waren de circa veertig deelnemers aan de ongeveer twee duur durende wandeltocht gunstig gezind. De temperatuur was dan weliswaar niet (veel) hoger dan met Kerstmis, maar het was op tijd droog, zodat de paraplu en regenjassen gewoon thuis konden blijven. De vier gidsen, Henri van Weert, Peer van Bakel, Wim de Vrij en Connie Smits konden, niet gehinderd door het weer, rustig uitleggen hoe de natuur haar werk op uiterst efficiënte wijze doet.

Foto: Hans van den Wijngaard

Tijdens de wandeling stonden de gidsen stil bij planten, waar we dagelijks letterlijk en figuurlijk aan voorbij gaan. Zo wezen de gidsen op de bijzondere betekenis die de meidoorn de afgelopen vijfhonderd jaar voor ons landschap heeft gehad. Voor de uitvinding van het prikkeldraad, vormden meidoornhagen een voor het vee ondoordringbare hindernis. Door de takken van de meidoornstruiken te buigen en in elkaar te vlechten ontstonden hagen die niet alleen voor het vee ondoordringbaar bleken. Zelfs de Duitse troepen, die ons land in de meidagen van 1940 binnen trokken, konden alleen met de hulp van explosieven deze hagen verslaan.

Henri van Weert stond aan de oevers van de Dommel stil bij de vorming van het Rooise landschap door de eeuwen heen. Maar het was niet alleen de Dommel die het landschap tekende. Ook zandwallen, die in al tijdens en kort na de ijstijd zijn ontstaan hebben hun aandeel gehad bij het ontstaan van het landschap zoals we dat nu kennen. De Dommel, komende uit de Belgische Kempen, liep op verschillende plaatsen tegen hoge zandruggen aan en werd daardoor gedwongen om van stroomrichting te veranderen. Ook nu zijn sommige van deze ruggen nog steeds terug te vinden, zoals Henri in het veld aan de hand van kaarten, maar ook in het landschap liet zien.

Ondanks, of misschien juist wel dankzij, de oprichting van het Waterschap de Dommel in 1863 zijn veel soorten voor uitsterven behoed. Doel van het waterschap was om de wateroverlast te voorkomen. In de tweede helft van de negentiende eeuw zag men het rechttrekken, het kanaliseren, van de Dommel als de oplossing. Immers hoe sneller het water bij de Maas, des te minder problemen leverde het op. De oude meanders bleven als stille wateren achter in het landschap. Toen door de bevolkingsgroei en industrialisatie in tot de jaren zeventig van de vorige eeuw de stromende Dommel langzaam maar zeker veranderde in groot open riool, bleven die oude meanders behoed voor de vervuiling. Voor veel dieren en planten, bleken deze dommelarmen de redding te zijn. Inmiddels is de stromende Dommel weer redelijk schoon en weten soorten als de ijsvogel ook de oevers van de stromende Dommel weer als nestelplaats te gebruiken, zoals de deelnemers aan de wandeling duidelijk werd.

Jaargang 7 • Week 16 • Woensdag 19 april 2017

'Verwarrende en gevaarlijke situaties op rotondes'

Rotondes in de gemeente Meierijstad kennen in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel verschillende regelgevingen waar het de voorrangsregels betreft. Lijst Blanco heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent de uniformiteit in Meierijstad en de gevaarlijke situaties.

Commissielid Luc van den Tillaart biedt het College een notitie aan met de resultaten van zijn onderzoek naar de bestaande situaties. In tegenstelling tot Sint-Oedenrode en Schijndel, hebben fietsers en voetgangers in Veghel op de rotondes voorrang.
"Veghel onderscheidt zich echter nog meer: Binnen een paar honderd meter bevinden zich rotondes, waar fietsers in twee richtingen voorrang krijgen en een rotonde verderop weer van één richting. Dit kan erg verwarrend en gevaarlijk zijn en dit heeft al geleid tot ongevallen", aldus Van den Tillaart. Ook vindt Lijst Blanco dat in Sint-Oedenrode het niet altijd duidelijk is voor fietsers of je nu in één of twee richting mag fietsen. Markering voor voetgangers ontbreekt hier op veel rotondes.

Lijst Blanco vraagt of het College nog voor het zomerreces een notitie kan opstellen, zodat er met een kritische blik naar de huidige situatie kan worden gekeken, waarna vervolgens aanpassingen gedaan kunnen worden om te komen tot veiligere oversteken.


De eerste cactus is gepland

Regisseur Harrie van den Brand en speler Stefan de Paepe hebben donderdagmiddag de eerste cactus geplant voor het decor van 't Roois Theater.

Deze vereniging speelt hun voorstelling Z. op 15, 16, 22 en 23 september bij de Knoptoren. Deze plek wordt omgetoverd tot een Mexicaans landschap. De toren zal er niet meer uitzien als een kerk, maar als het Mexicaanse dorp Burrito vol zand, helden, schurken en cactussen. De catus die vandaag werd geplant, moet in september zo'n 3 meter hoog zijn. De vereniging hoopt dit te bereiken door de plant elke week een shotje echte Mexicaanse tequila te geven.

Achter de Knoptoren bevinden zich in september grotten, mijnen, een woestijn, de mancave van Zorro en een echte Mexicaanse bar. De vele locaties worden op een bijzondere en grootse manier gecreëerd. Door met prachtige lichteffecten te werken wordt de set spectaculairder dan ooit. Ook dit jaar wordt er weer in de open lucht gespeeld, wat altijd een bijzondere sfeer met zich mee brengt.
Bij aanvang en in de pauze van de voorstelling kan een lekker drankje gedronken worden in de open lucht foyer van Petdro de Koning. Ook tijdens de afterparty staat Petdro weer klaar en kan er, in de Knoptoren lekker opgewarmd worden, onder het genot van Mexicaanse muziek. Meer informatie over de voorstelling staat op www.rooistheater.com.

Hartstichting bedankt collectanten en inwoners

De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 2 tot en met 8 april in Sint-Oedenrode, Boskant, Olland en Nijnsel heeft dit jaar €7458,77 opgeleverd. De Hartstichting wil haar vrijwilligers en collectanten van harte bedanken voor hun steun. Dankzij deze giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Ruim 150 collectanten in Sint-Oedenrode, Boskant, Olland en Nijnsel gingen tijdens de Hartweek op pad om donaties te verzamelen.

Financiering van nieuw onderzoek
Donaties van het publiek worden onder meer besteed aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar signaalstofjes in het bloed die helpen een naderend hartinfarct op te sporen. Voorbeelden hiervan zijn eiwitten, moleculen en bloedcellen. Door te meten welke stoffen actief zijn, en hoeveel ervan aanwezig zijn, krijg je veel informatie over wat er gaande is in het bloed en de bloedvaten. Hoe beter we deze signaalstoffen leren kennen, hoe beter we het risico op een hartinfarct kunnen inschatten. Zo kunnen we mensen op tijd de juiste behandeling bieden en een hartinfarct voorkomen

Over de Hartstichting
Er zijn ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Steijaert 06-29096780, hartstichting.sint-oedenrode@live.nl of kijk op de website hartstichting.nl.

Kinderen de weg op voor fietsexamen

Ter voorbereiding op de dagelijkse fietsgang naar de middelbare school volgend schooljaar, gaan kinderen van de basisscholen in Sint-Oedenrode deelnemen aan het jaarlijkse fietsverkeersexamen.

Het schriftelijk examen is reeds afgenomen op 6 april en is dit jaar bijzonder goed gemaakt. De kinderen gaan de geleerde theorie in de praktijk brengen door op woensdag 10 mei deel te nemen aan het praktisch verkeersexamen.

De komende weken gaat de Rooise jeugd van groep 7 of 8 zich voorbereiden op deze verkeersproef. Dit jaar zullen ruim 200 kinderen hieraan deelnemen.

Op 10 mei zal het in het centrum van Sint-Oedenrode druk zijn. Vooral met veel zenuwachtige kinderen in een geel hesje die hun uiterste best doen om het felbegeerde diploma te behalen. Dit is tevens een oproep aan alle Rooise weggebruikers. Laat zien hoe het officieel moet, dan raken onze jonge deelnemers niet in de war.

Bezoek aan Police Dog Centre

Foto: Tonnie Donkers

De KBO's van Nijnsel en Olland hebben vorige week woensdag een bezoek gebracht aan het Police Doc Centre aan de Spierkesweg in Nijnsel.

Daar worden op vakkundige wijze politiehonden opgeleid voor het assisteren van de politie bij arrestaties, maar ook voor het opsporen van drugs. De aanwezigen kregen te horen hoe de honden worden geselecteerd voor dit werk. Ook werd een demo getoond waarin de honden hun skills lieten zien. Het zijn hoofdzakelijk Mechelse, Duitse en Hollandse herdershonden en labradors die er worden opgeleid. Het bedrijf heeft, naast het bedrijf in Nijnsel, vestigingen in Tsjechië, Colombia en Texas USA. De honden worden over de gehele wereld geëxporteerd.


Odaschool heeft veel aanstormende talentjes

Foto:

De jaarlijkse musicalshow van groep 5 vond woensdag weer plaats op de Odaschool. De kinderen kozen dit keer voor het thema 'The Voice.'

Wekenlang is er hard geoefend onder begeleiding van leerkrachten en ouders, die zich ontpopten tot echte coaches. Liedjes werden gekozen (veelal afkomstig uit de muzieklessen van Elke Holsheimer), acts werden bedacht, rollen werden verdeeld, uitnodigingen gemaakt en uitgedeeld. Het podium en decor werden opgebouwd in de gymzaal en niet te vergeten, de vier rode, draaibare stoelen voor de juryleden.

Vooraf heerste er gezonde spanning bij de jonge artiesten, die hun acts vandaag twee keer mochten opvoeren. Op de trap hoorde je kinderen al zeggen dat ze 'er zin in hadden'. Vlug moesten ze zich gaan omkleden zodat ze op tijd klaar stonden. De eerste show werd opgevoerd voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4, de tweede show voor ouders, opa's, oma's, vrienden of kennissen.
Het publiek werd allereerst aangenaam verrast door een ritmisch optreden van de kinderen uit groep 6 van de combinatiegroep 5/6. Daarna namen de juryleden plaats op de bekende rode draaistoelen en kon het muzikale geweld losbarsten.

Zes groepen, voorzien van een zelf bedachte artiestennaam, namen om beurten plaats op het podium en wat ze daar lieten horen en zien, is in een woord geweldig te noemen. Het publiek was enorm verrast door de muzikale talenten van de kinderen. Maar ook de dans en kleding waren helemaal passend bij de opgevoerde acts. Presentatie en jurycommentaar werd eveneens door de kinderen zelf verzorgd. Aangezien de optredens van zo'n goede kwaliteit waren, wilde elk jurylid de jonge kandidaten voor hun eigen team winnen. De kritieken waren dan ook erg lovend en de stoelen bleven maar omdraaien. Als slotact voerden alle kinderen samen nog een dans op. Op het lied 'Okido' van Kinderen voor Kinderen.

Na afloop was er tijd voor koffie en een 'meet & greet' met de artiesten. De jonge talenten werden enthousiast begroet en bejubeld door hun fanclub. De fans wilden graag met ze op de foto en vroegen om hun handtekening. Gelukkig hadden de kinderen ook nog even tijd om zelf wat te drinken en iets lekkers te eten, want na zo'n fantastisch optreden moesten de stemmen natuurlijk weer even gesmeerd worden.


"We hopen dat we een miljoen opgehaald hebben"

Foto: Ilse van den Ham

Vrijdagmorgen is er op basisschool De Kienehoef een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel 'Villa Pardoes'. Alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 haalden vanochtend alles uit de kast om zich in te zetten voor hun leeftijdsgenoten.

Villa Pardoes is een initiatief van de Efteling. In oktober 2000 is het succesvolle goede doel van start gegaan. Het biedt gezinnen met een ernstig ziek kind van 4 tot en met 12 jaar de mogelijkheid om een weekje gratis op een sprookjesachtige vakantie te gaan en even aan iets anders te denken dan aan hun ziekte. Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen. Kinderen kunnen er veilig spelen en ouders ontmoeten lotgenoten waarmee ze hun verhalen en ervaringen kunnen delen.

Foto: Ilse van den Ham

Omdat de basisschool voor Pasen graag iets wilde doen in het teken van 'iets doen voor een ander', organiseerden zij de sponsorloop. De leerkrachten wilden de kinderen graag iets laten doen voor anderen, iets wat dicht bij elkaar staat. "En wat staat er nou dichter bij elkaar dan kinderen van dezelfde leeftijd?" licht lerares Cindy van Vugt toe. Een van de ouders van een leerling van de basisschool sponsort Villa Pardoes al jaren. De dochter van deze man heeft op school een presentatie gehouden over Villa Pardoes om de leerlingen bekend te maken met het goede doel. Op deze manier hoopt de school de kinderen bewust te maken van wat het is om ziek te zijn.

De leerlingen van de basisschool zijn langs de deuren en langs familieleden gegaan om zo veel mogelijk geld op te halen. Familieleden waren deze ochtend ook aanwezig om de kinderen aan te moedigen. Voor de school renden de kinderen meerdere rondjes om het bijliggende grasveld. Na ieder rondje kregen zij een stempel. "Het is erg vermoeiend maar ook heel leuk en gezellig. We hopen dat we wel een miljoen opgehaald hebben!" roepen Yvet en Jura in koor.

Inschrijfavond Zevensprong

Dit jaar wordt de Zevensprong voor de 31e keer georganiseerd. De kindervakantieweek heeft dit jaar het thema "De Zevensprong 2017: Superhelden in actie!". en gaat dit jaar plaats vinden van dinsdag 18 juli tot en met vrijdag 21juli.

De Zevensprong is een kindervakantieweek voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs zijn natuurlijk van harte welkom!

De inschrijfavond voor de Zevensprong is op donderdag 20 april van 19.30 tot 20.00 uur bij Mariëndael. De inschrijfformulieren zijn inmiddels op de basisscholen uitgedeeld. Kinderen die buiten Sint-Oedenrode naar school gaan, kunnen een inschrijfformulier downloaden van de website www.zeven-sprong.nl Het is ook mogelijk om een formulier aan te vragen via info@zeven-sprong.nl of door te bellen met Martin van Hastenberg 06-22461100 (na 18.00 uur)

In Odendael is voldoende te beleven…

We vullen onze dagen van uur tot uur. We willen alles bijhouden, werken, sporten, socializen en ook nog leuke dingen doen. Maar wat als je wat meer tijd hebt, hoe ziet je dag er dan ineens uit? Ik ga een kijkje nemen in verzorgingshuis Odendael om te kijken wat de mensen daar op een dag doen…

Door: Lisa van de Ven

Zo wordt ook het biljart nog iedere dag goed benut. Verenigingen maar ook particulieren stoten daar dagelijks een balletje. Dat dat altijd een drukbezette bedoeling is weet iedereen die wel eens op Odendael komt. De vaste deelnemers, maar ook het personeel en alle bewoners. Zo zijn 's middags vaak de biljarters van het senioren biljarten bezig terwijl het 's morgens vaak de bewoners zijn.

Vanuit het toilet achterin hoor ik het gezellig geklets en gelach al. Dat lijkt een gezellige bedoeling. Maar dat er ook serieus gebiljart wordt is wel duidelijk. Natuurlijk door bijvoorbeeld de Senioren Biljartvereniging maar ook door andere gasten. "Biljarten is iets wat je je hele leven kunt blijven doen. Dat je dan steeds beter wordt is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Het is fijn dat ze op deze plek met ons meedenken. Zowel door de verschillende biljarten die hier staan als door de manier waarop het hier is ingericht. We hebben ons eigen plekkie, maar zijn niet helemaal afgezonderd. Dat maakt het juist gezellig", vertelt Harrie Versantvoort. Ook voor de andere bewoners van Odendael is het biljarten gezellig. Zo zegt mevrouw van Rooij: "Dat brengt toch een beetje leven in de brouwerij hé. Er is hier altijd zo ontzettend veel te doen, dan kan je ook je ogen te kost geven. Uiteindelijk is dat voor iedereen leuker." En zo is het maar net. Terwijl de drankjes worden geserveerd vanuit het restaurant biljarten de mannen rustig verder. Mannen ja, want het zijn toch veelal mannen die men ziet bij de tafels. Niet dat het per se een mannending hoeft te zijn. Volgens de biljarters zijn vrouwen ook hartstikke welkom, maar het gebeurt gewoonweg niet zo veel. De mannen biljarten vrolijk verder terwijl ik plaatsneem in het restaurant en bekijk hoe het er aan toegaat. Ik hoor zo nu en dan een grap en er wordt flink wat gelachen. "Het gaat ook om het sociale aspect hé", gaat Harrie verder. "Bezig blijven en onder de mensen blijven. Daar zorgen ze goed voor hier." En ik moet zeggen dat ik dat ook vind. Na vorige week al een kijkje te hebben genomen bij het verzorgingshuis was ik blij dat ik er deze week weer mocht zijn. Ik begin het er heel aangenaam te vinden. Voor mij duurt het nog even, maar ik hoop dat er tegen die tijd net zoveel te beleven is.


Vresselse Beeldhouwers exposeren hun recente werk

Foto:

Zo'n zesendertig beeldhouwers uit de regio en allen lid van het beeldhouwerscollectief 'Vresselse Beeldhouwers' exposeren op zaterdag en zondag 22 en 23 april hun werk van de afgelopen twee jaar in een prachtige tuin op het Landgoed Zwijnsbergen aan de Vresselseweg 69 te Sint-Oedenrode.

De expositie, waar meer dan 100 beelden te zien zijn, is op beide dagen geopend van 11.00 – 17.00 uur en is duidelijk met borden aangegeven. De toegang is gratis. Het beeldhouwerscollectief telt in totaal 50 leden en bestaat al bijna 20 jaar.

De 'Vresselse Beeldhouwers' zijn geschoolde kunstenaars en autodidacten, mensen met veel ervaring én beginners. Tijdens de expositie kunnen de bezoekers kennismaken met de kunstenaars en met hen van gedachte wisselen over het beeldhouwen, een zeer arbeidsintensieve kunstvorm. Ook zullen enkele beeldhouwers daadwerkelijk aan het werk zijn. Het is de dames en heren beeldhouwers vooral te doen om de presentatie van hun creatieve resultaten. Een aantal van de beelden zal te koop zijn. Misschien een goede gelegenheid om tuin of huiskamer te verrijken met een mooi kunstwerk. Nabij de locatie zal ook een aantal schilders exposeren. Een mooie fietstocht naar Vressel loont zeker de moeite.


Bezoek aan Kentalis: Van hoorn tot hoorapparaat

In een historische en kleurrijke kapel in Sint-Michielsgestel is het museum voor dovenonderwijs gevestigd. Leden van KBO Boskant gingen er vorige week een kijkje nemen.

Daar zagen ze hoe de technische hulpmiddelen, zoals het hoorapparaat, door de jaren heen zijn veranderd. Van de vroegere grote hoorn tot het heel verfijnde hoorapparaat van vandaag de dag. De bezoekers leerden het verschil kennen tussen het Nederlandse dovenonderwijs van toen en nu.
Het monumentale gebouw waarin het museum is gevestigd, was vroeger een instituut voor dove kinderen die er woonden en les kregen. Onder de bezielende leiding van Piet Borneman, die de rondleiding deed en het museum heeft ingericht, is het inzicht in dovenonderwijs voor de Boskanters een heel stuk duidelijker geworden.
Vroeger werd gesproken over doofstomme mensen, maar daar wil Piet niets van horen. "Want", zo vertelt hij, "doof is als je jezelf niet kunt horen en stom is beslist niet dom." Zo gaf hij een wijze les. De naam Kentalis staat voor Kennis van Taal. Zo was het een zeer waardevolle en leerzame middag voor de deelnemers.

Alzheimer Café

Op maandag 24 april wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio 't Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: Muziek, de taal van het gevoel. De muziektherapeut laat u kennismaken met wat muziek voor u en uw partner kan betekenen. Naast een informatief gedeelte over muziek in het dagelijks leven en muziektherapie voor dementie, kunt u ook aan den lijve ondervinden wat muziek met u doet. U krijgt ook tips om muziek in te zetten in uw dagelijkse leven. Een informatieve en gezellige avond! Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en dat we u op deze avond mogen ontmoeten.
Door: Leen Gelders, muziektherapeut in de ouderenzorg

Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19:30 uur en de avond wordt afgesloten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Met KBO naar Roermond

Roermond is een stad in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente heeft een inwonersaantal van 58000. De stad ligt aan de samenvloeiing van de Roer en de Maas en heeft een rijk verleden: het was in de late middeleeuwen een Hanzestad, en een van de vier hoofdsteden van het oude hertogdom Gelre. Er is dus veel te zien.

De gids zal de deelnemers ongetwijfeld vertellen dat Roermond heet naar de monding van het riviertje de Roer dat in Duitsland haar oorsprong vindt. Een, in 1968 gevonden, Romeinse offersteen wijst op bewoning in de 3e eeuw. Dankzij de scheepvaart op de Maas kon de stad in 1441 lid worden van de Hanze. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog lag Roermond enkele maanden in de frontlijn. Vier Australische toeristen werden op 27 mei 1990 op de markt in Roermond onder vuur genomen, terwijl zij foto's maakten van het stadhuis. Of over de aardbeving in 1992. En over de Christoffelkathedraal uit 1410.

Programma:
08.45 uur Vertrek vanaf de markt Na aankomst in Roermond worden de mensen ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. Vervolgens neemt de gids ze mee voor een rondwandeling door het historisch centrum van Roermond. Na deze wandeling eindigen ze bij de aanlegsteiger van de rondvaartboot. Tijdens deze vaartocht krijgen de KBO'ers het oudste gedeelte van Roermond te zien en varen ze via de Roer over de Maas, in de richting van de Maasplassen. Tijdens de vaart wordt een lunch geserveerd. De rest van de middag kan vrij worden besteed in het Designer Outlet Center. Tot slot volgt er driegangen diner in Soerendonk.

Voor info over prijzen en boekingen kunt u terecht bij: Ton van den Hurk 474516, Antonie Lubbers 479383 en Jan de Vries 472540.

Rooienaren in de journalistiek (deel 1)

Foto:

Iedere dag kom je in aanraking met journalistiek. Je bekijkt het journaal, slaat een krant open of checkt even het laatste nieuws op je mobiel. Tienduizenden mensen zijn in de nieuwsvoorzienende sector werkzaam. Natuurlijk onder hen vele Rooienaren. In de eerste aflevering vertelt Martijn Klerks over zijn werk als journalist van de Telegraaf. Een blauwe maandag versleet hij zijn pennen voor DeMooiRooiKrant. Martijn vertelt zelf hoe hij het pad van de media bewandelde.

Van MooiRooi tot Telegraaf
Het begon allemaal met een interview met een bodybuilder. Hij heette Jimmy van der Heijden, zoals zo veel mensen in Sint-Oedenrode Van der Heijden heten, en ik sprak hem samen met zijn trainer. Allebei knepen ze aan het begin van het gesprek mijn rechterhand zó fijn, dat ik nu – een jaar of vier later – nog steeds blij ben dat ik met links schrijf.

Door: Martijn Klerks

Foto:

En zo ben ik journalist geworden. Er is een geestig gezegde over dat beroep: 'Als je geen enkel talent hebt, kun je altijd nog journalist worden. En als zelfs dát niet lukt, dan word je maar sportverslaggever.' Het moge duidelijk zijn dat ik me, met bovenstaande geschiedenis in het achterhoofd, in dat citaat absoluut niet kan vinden.
Vier jaar op de redactie van De Telegraaf hebben me alleen maar in die overtuiging gesterkt. Ik ben verslaggever op de financiële redactie, en ik schrijf over wonen, werk, inkomen en pensioenen. Als 'jongste bediende' van de club ben ik ook nog buitenlandredacteur geweest, en heb ik een jaar lang bij Wat U Zegt mogen werken, de redactie die de lezersbrieven en stelling van de dag verzorgt. Interessante, leerzame jaren.
Hoe ik op een krantenredactie beland ben? Ik heb eerst innovatiemanagement gestudeerd – logisch. Daar heb ik zes jaar lang van mijn docenten te horen gekregen dat ik inhoudelijk aardig op de hoogte was, maar het allemaal 'niet-academisch, te los, te journalistiek' opschreef. Na zes jaar begreep ik de hint, en heb ik me ingeschreven voor de postacademische opleiding journalistiek in Rotterdam. Ik mocht als vrijwilliger aan de slag voor DeMooiRooiKrant, wat inhield dat ik elke zondag de vier voetbaltrainers van het dorp telefonisch interviewde over de verrichtingen van hun eerste elftal. En dat ik een jonge, veelbelovende bodybuilder en zijn trainer alles mocht vragen wat in me opkwam.
Zo veel is er in feite ook weer niet veranderd. Natuurlijk, ik mag nu 'op het grote podium optreden', zoals ik het mijn chef ooit heb horen zeggen. En ik krijg er nu voor betaald, gelukkig. Maar verder? Elke dag mag ik een vraag verzinnen en de rest van de dag besteden aan het zoeken naar een antwoord. Een mooiere bezigheid dan dit – elke dag mijn nieuwsgierigheid botvieren – kan ik niet verzinnen.
Hoe is het om anno 2017 secretaresse te zijn?, vroeg ik aan een woordvoerder van Schoevers. Waarom maakt u ruzie over een nieuwe cao?, vroeg ik aan Holland Casino en aan de vakbonden. Waarom herkennen valsgelddetectoren het nieuwe vijftigje nog niet?, vroeg ik aan Detailhandel Nederland.
Ik heb aan het begin geschreven dat je daar heus talent voor moet hebben. Misschien moet ik dat uitleggen. Want ik botvier niet alleen mijn eigen nieuwsgierigheid, maar vooral die van mijn lezers. Zíj betalen ons om te weten wat er in de wereld gebeurt, en waarom. Wij moeten weten wat zij belangrijk vinden, maar nog meer moeten we bepalen wat zij belangrijk zouden kunnen vinden. En waarom. Welke vragen ze hebben, en hoe we het beste aan de antwoorden komen. Daarover gaan de meeste discussies op de redactie – welke verhalen vinden we belangrijk? Hoe vliegen we die verhalen aan?
Journalistiek is, naast een beetje kunnen schrijven, de juiste mensen kennen en de juiste keuzes maken. Ik bouw aan een netwerk van mensen die, als ze iets te melden hebben, míj als eerst bellen. Ik smeer honing om de mond van de ene woordvoerder, en vertel de andere woordvoerder dat het verhaal zonder een reactie ook in de krant komt. En dat de keus – met of zonder reactie – aan hem is.
En de verhalen uiteindelijk schrijven? Daar besteed ik veel minder tijd aan dan u misschien denkt. Dit 'stukkie' heeft me bijvoorbeeld precies een uur gekost om te tikken.

Kent u of bent u iemand uit Sint-Oedenrode die werkzaam is in de journalistiek? Tip ons via 0413-479322 of mail naar redactie@demooirooikrant.nl

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Medewerker Klussendienst Sint-Oedenrode
De Klussendienst Sint-Oedenrode is op zoek naar een vrijwilliger die mee kan helpen met het doen van klusjes in en rondom het huis bij inwoners van Sint-Oedenrode, die vanwege een beperking niet zelfstandig in staat zijn om de klus uit te voeren of niet de financiële middelen hebben om een bedrijf in te schakelen. We geven de voorkeur aan mensen die meerdere dagdelen per week inzetbaar zijn. Eén keer per week is er een klusoverleg op maandag. (vacaturenummer 10853)

Medewerker gezocht voor uitleen bij Speel-O-Theek Rooi
De Speel-O-Theek is op zoek naar een vrijwilliger die helpt bij het uitleenpunt van de Speel-O-Theek. Als medewerker uitleen werk je samen met een enthousiaste groep vrijwilligers waarbij de taken bestaan uit het innemen, controleren en uitlenen van speelgoed. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 10921)

Voor aanmelding of informatie: (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Foto: Lisa van de Ven

Sint-Oedenrode - Chrislaine van den Berk-de Haan sms'te haar favoriete nummer en artiest door naar Rooi Top100. Daarmee schonk ze niet alleen geld aan het goede doel. Ze won er ook nog eens een leuke prijs mee! Een lunchbon van restaurant De Rooise Boerderij. Een erg leuke prijs om van te smullen!

Doe ook mee aan de Rooi Top100! Alle opbrengsten gaan naar het goede doel! SMS uw favoriete nummer en artiest naar 1008. Zie de banner voor de instructies.

In september start er een nieuwe cursus gitaarlessen voor 50-plussers. Juist voor beginners, die nooit gitaar gespeeld hebben. Er wordt niet gewerkt met noten maar met gitaarakkoorden, om op die manier liedjes te kunnen begeleiden.

De liedjes die gebruikt worden zijn meestal liedjes uit de jaren '60 en '70., van de Heikrekels tot de Rolling Stones, van Boudewijn de Groot tot Tom Jones. Ook bestaat de mogelijkheid eigen liedjes in te brengen. Ideaal ook voor mensen uit het onderwijs, maar vooral voor die 50-plusser die al jaren twijfelde of hij of zij vroeger altijd al gitaar had willen spelen.. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal vier personen. De lessen zijn wekelijks en duren 30 minuten. De lessen worden gegeven in Sint-Oedenrode. Info via: nicovandewetering@kpnmail.nl

Foto:

De krant als rustmomentje. Iedereen kent dat gevoel wel. Bakje koffie erbij, misschien een speculaasje en al bladerend neem je het laatste nieuws tot je. Gezien deze foto, blijkt het van alle leeftijden te zijn. Ook vanuit de kinderstoel wordt het Rooise nieuws geconsumeerd. Deze jongedame is in ieder geval weer helemaal op de hoogte! Heeft u ook een originele foto met onze krant als middelpunt? Stuur deze dan op naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto:

CV de Deurdouwers leeft van traditie naar traditie. Eén daarvan wordt met Pasen beklonken. Traditiegetrouw wordt op Goede Vrijdag de paaskaars in de Martinuskapel aangestoken. Natuurlijk kan een glaasje Schrobbelèr dan niet ontbreken.

Vrijdagmiddag om 15.00 uur vond de kleine plechtigheid plaats. Zeven Deurdouwers waren aanwezig. Zij zagen dat koster Theo van Erp de paaskaars aanstak met zijn kleinzoon Cas van de Wetering. De kaars brandde en dat gaf Pasen nog meer licht.

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 3 mei kunt u kijken naar: Jorrit Foolen bakt lekkerste Brabantse Worstenbroodje Argo wint 24-uurs zwemmarathonAlweer 11e keer Koster Brock-projectScholierenloop Fortuna '67

Serie "Has en Jas" - deel 10: "Dè witte"
Elke aflevering wordt uitgezonden meteen na Rondje Rooi. Uitzending aflevering 10: van 19 tot en met 24 april.
Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Expositie Frans Alkemade in SER-gebouw
Opening van deze tentoonstelling en beelden van getoonde kunstwerken.
Uitzending van 20 april tot en met 3 mei.
Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A

Wijkvereniging Eerschot

Zaterdag 22 april gaat Wijkvereniging Eerschot met de leden die zich hebben aangemeld kegelen in de Vresselse Hut. Er wordt gekegeld van 20.00 uur tot 22.00 uur. De deelname is gratis. Kom wel met eigen vervoer naar de kegelbaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, die wie mee wil kan contact opnemen met Carin: 0413-475759.

Dinsdag 25 april gaat men genieten van de frisse groene natuur. Wandel je met ons mee? Er wordt gestart om 18.30 uur bij Meerschot. Iedereen is van harte welkom!
Voor het rollerskaten op zaterdag 20 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in Beek en Donk kunnen de kinderen van groep 5 tot en met 8 worden opgegeven bij Shirley: 0413-472930

Wat bloeit er in onze bermen?

Foto: Jerzy Opiola

Er wordt door gemeenten veel aan bermbeheer gedaan om het voor fietsers en wandelaars aantrekkelijk te maken. Zo ook in Sint- Oedenrode. Als wij door ons Dommelpark lopen bespeuren we een groot aantal soorten bloemplanten welke destijds via `plan Dotterbloem` zijn ingezaaid en zichzelf in de loop der jaren hebben gehandhaafd. IVN-gids Theo Gottenbos doet verslag.

Grote Ratelaar (Rhinánthus angustifolius), destijds uitgezaaid in de bermen langs de diverse Dommelpoelen, heeft zich sterk uitgebreid. Deze eenjarige plant uit de bremraapfamilie die qua uiterlijk veel lijkt op de Kleine Ratelaar (Rhinanthus minor ) heeft bloemen op stengels die wel of niet vertakt zijn en lichtelijk behaard. Het is een halfparasitaire plant die op grassen parasiteert. De bloemen zijn tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen), 1½ tot 2 cm. groot en geel van kleur. De naam ratelaar heeft betrekking op de in de rijpe, verdroogde vruchtkelk zittende, eveneens rijpe zaden, die wanneer men de kelk heen en weer schudt een ratelend en rammelend geluid maken. Andere namen uit het verleden zijn: Rattebel, Rinkebellen en Rammelaar. Bloeitijd: mei t/m augustus. De Ratelaar is een goede hommelplant. Echter is hier de nectar moeilijker bereikbaar omdat deze diep in de spoor van de bloem zit. Vaak ziet men dan ook bijtgaatjes in de bloembuis. Door deze gaatjes kunnen weer andere hommelsoorten en de honingbij nectar verzamelen. Bron: Wilde planten in Nederland en België / Planten en hun naam van H. Kleijn.


Herkent u de jongens op deze foto? Laat het ons weten! Mail uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons op kantoor.

Oplossingen week 15:

Volgens mij is die dame mijn tante Tonnie van den Tillaar die ten tijde van de foto bij het distributiekantoor werkte, zo hoopt volgend jaar 100 te worden

Tonny van Beek - van den Tillaar

Deze week een foto van mijn familie ca. 1940 Voor het portiers huisje in de Kasteellaan. Vlnr: Drika van Aarle, (overleden j.l. 14 maart, 98 jaar) Louis Scheut (een kennis). Op de fiets Jan van Aarle en Koosje van Doorn uit Eindhoven, dochtertje van Jan van Doorn waar ome Jan toen werkte, en tot slot Bertje van Aarle.

Gijs van Aarle

Links op de foto is Driek van Aarle, op de fiets haar broer Piet van Aarle. Piet heeft een bakkersbedrijf gehad. Het kind op de fiets zou Ans, zijn dochter kunnen zijn. De foto is vermoedelijk in de buurt van de Kasteellaan gemaakt.

Nettie Willems

Oplossingen week 14:

Tevens is er alsnog een oplossing van de foto in week 14 ingezonden. De foto is gemaakt voor het Martinushuis Links: Kapelaan de Beer, verder staan er op de foto Andries van der Heijden, Deken van Erp en Driek Wijnen

Mevr. Megens- van Kaathoven (99 jaar)


Asieldier van de week

Hallo, ik ben Alice, een bescheiden schildpadpoesje van nog geen twee jaar. In het begin liet ik me niet goed zien maar sinds kort ben ik steeds vaker te bewonderen. Ik vind het allemaal nog wel erg spannend maar durf heel soms al iets van iemands vinger te likken en heel voorzichtig geaaid te worden. Nu ik de mensen wat beter leer kennen, word ik steeds wat dapperder. En weet je wat ik erg leuk vind? Spelen! Heb jij een fijne mand voor me en geduld zodat ik de wereld kan ontdekken op mijn eigen tempo en tot bloei kan komen? En lekker veel tijd om met een hengel met veertjes met mij te spelen? Kom dan snel eens naar me kijken. Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl

16 / 32

17 / 32

Uit de oude doos

Als redacteuren van DMRK schrijven we onze vingers blauw over van alles en nog wat. Ons favoriete onderwerp is toch wel: mensen met een verhaal. Daarbij vergeten we wel eens dat we met al onze ervaringen in de rugzak, zelf langzaamaan ook mensen met een verhaal worden. Hoewel DMRK pas anderhalf jaar geleden haar eerste lustrum vierde, en MooiRooi.nl er iets meer jaartjes op heeft zitten, stammen de ervaringen van onze redacteuren soms uit een verder verleden.

Onvermeidelijk
Decennia geleden, toen Rooi wellicht nog niet genoeg talent van eigen kweek op de planken kon krijgen, had ons plaatselijke Katholiek Vrouwengilde een damescabaretgroep uit Etten-Leur ontdekt. Ze heetten Onvermeidelijk en het moet gezegd, naar de smaak van de (mannelijke) redacteur konden ze af en toe verdomd leuk uit de hoek komen.

Onvermeidelijk kreeg min of meer een vaste plek op de Rooise jaarkalender. In de ogen van de redacteur verschilde de kwaliteit van de optredens nogal eens, maar hun gebrek aan inspiratie was voor hem ook een inspiratiebron en het bracht elke keer ook een extra verrassingselement.

In een van hun beste optredens kwam een scène voor, waarin de cabaretgroep de hele zaal – met vrouwelijk publiek natuurlijk – helemaal opgezweept had en in de climax van het programma de zaal in liep. Gewapend met plumeaus stoften ze alle lichaamsdelen van het publiek van top tot teen af. Er was geen ontkomen aan, iedereen kwam aan de beurt en de hele zaal ging uit zijn dak.

De redacteur wilde geen spelbreker zijn – nou ja, eerlijk gezegd had hij net zo veel lol als de rest - en stond op toen de dames zijn kant op kwamen. Zijn lot leek Onvermeidelijk. Onder het motto 'gekker kan het niet worden' spreidde hij zijn benen, zijn knieën iets naar buiten gebogen. Dat ging de dames blijkbaar toch iets te ver. Ze liepen met een boogje heen om de redacteur, die er nooit achter is gekomen wie er op dat moment het meeste lol had.

Nieuw leven...

Foto: Thea Willems Foto: Thea Willems

Voorjaar betekent lente en lente betekent nieuw leven. De vogeleitjes staan op het punt van uitkomen. Lammetjes en geitjes worden geboren. Lisette van Helden, Frans Rijkers en Thea Willems legden het nieuwe leven vast met deze foto's. Breng ook de lente in beeld en stuur uw foto's met 'nieuw leven' naar redactie@demooirooikrant.nl! Wees creatief! Uw foto's worden online en/of in de krant gepubliceerd.

Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Frans Rijkers Foto: Frans Rijkers

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 22/4
18.30u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Jan en Miet Heijmans – van Wanrooij, zoon Wim en dochter José, Martien en Nellie Versantvoort – Vermeltfoort.
Zo 23/4 Tweede Zondag van Pasen – Beloken Pasen 09.30 uur: Gildemis met Het Martinuskoor. Intenties: Joos Pas, Jan van der Vleuten, Marinus van Hout en Maria van Hout – Kapteijns, Jan en Nolda Kraaijvanger – Versantvoort en zoon Harrie, Wim van Iersel, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Gerard en Marietje van den Nieuwenhuyzen – Hazenberg, John Harks, Carla van Kaathoven – Havinga en hun beide opa's en oma's en verder overleden familieleden, Antonius en Gijsberdina Lathouwers en overleden familieleden.12.30u: Doopviering Thomas Schmidt.13.15u: Doopviering Isabel te Molder.
Ma 24/4 09.00u: Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herderkerk.
Di 25/4 09.00u: Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Nijnsel. Tevens Tweede Noveendag van de Heilige Antonius van Padua.
Wo 26/4 19.00u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Tevens Vijfde Noveendag van de Heilige Rita.
Do 27/4 09.00u: Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herderkerk. Deze Viering wordt voorafgegaan door het Rozenkransgebed.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 19/04:
19.00 uur: Eucharistieviering. Intentie: Zus Megens-van Beers.
Za 22/04: 18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel.
Zo 23/04: 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Loes Mom-Wiekart, Ed Tielemans, Aleida Hilgerdenaar-Koster, Frans van Beek, Alda Teunissen-Feijen, Tini Saris, Jos Bekkers.
Di 25/04: 20.00-22.00 u: Catechese-bijeenkomst 'Naar het hart van het geloof', Parochiecentrum, Kerkplein 7.
Wo 26/04: 19.00 uur: Eucharistieviering.
Za 29/04: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Er is voortaan in de Sint Petrus' Bandenkerk geen Eucharistieviering op maandagavond.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 18/04:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 20/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 22/04: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 23/04: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Mien van de Kerkhof-Donkers, Hans Rosenberg, Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Hein en Corrie Raaijmann-van Oirschot, Mia Donkers-van Heeswijk, Willemien Merks-Roestenburg, Jan Streur.
Di 25/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 27/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 30/04: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Gijs Bouwhuis, Janus Sanders, Snoeba Eijkenboom.

H. Martinus Olland
Za 22/4.
Geen Eucharistieviering.

Sint Antonius Nijnsel
zo 23/4 11.00u: Eucharistieviering met Deo Favente. Intenties: Bert v.d. Boogaard, An v.d. Rijt- van Schijndel, Mia Gibbels- de Wit, Noud en Maria v.d. Aa- Vogels. Di 25/4 9.00u: 2de noveen H. Antonius van Padua

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 23/4
, Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00u, Predikant Ds. Dirk Strasser.

Paasaktie 2017

De Paashazen zoekaktie leverde ook dit jaar weer heel veel antwoorden op. Jullie hebben weer flink gezocht! Maar er kan maar één antwoord juist zijn natuurlijk. Dit jaar was het juiste antwoord: 12 paashazen!

De winnaar van deze paasactie is geworden: Diego en Xiva Wouters. De gewonnen prijs mogen jullie vanaf donderdag 20 april bij ons kantoor op komen halen, Heuvel 17.

De paashazen waren te vinden op de volgende pagina's:

Pag 1: in de advertentie van de Paashazenaktie
Pag 5: net onder de advertentie van Kluijtmans
Pag 7: onder advertentie Oranjevereniging
Pag 10: onder de advertentie vd Steen
Pag 18: op de mooirooitjespagina
Pag 24: naast adv. P. Voss
Pag 26: mooi op leeftijd
Pag 29: pagina bedrijventerrrein
Pag 31: tussen de redactie
Pag 33: tussen de redactie
Pag 34: op pagina Rooi 2000
Pag 38: tussen uitslagen


Gedecoreerden niet meer in kasteel

Sint-Oedenrode / Meierijstad – De laatste burgemeester en zijn vrouw bestempelden de jaarlijkse bijeenkomst van de gedecoreerden als één van de leukste "plichtplegingen." In kasteel Henkenshage kwamen alle Rooienaren met een Koninklijk lintje samen om het glas te heffen. Die tijd is voorbij.

Nu het Meierijstad is geworden, wordt die festiviteit anders aangepakt. Dat moet ook wel gezien de schaalvergroting. De burgemeester gaat door de fusie niet meer alleen de betreffende Rooienaren samenvoegen voor de plechtigheid, maar ook de gedecoreerden uit Veghel en Schijndel.
In Sint-Oedenrode werd het altijd in één voormiddag beklonken. Dinsdag kwam gemeente Meierijstad met een persbericht over hoe het volgende week op Koningsdag wordt aangepakt.
Burgemeester Fränzel zal dan in het bestuurscentrum van Meierijstad (het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode) alle 'Meierijstad'ers' met een lintje verwelkomen. Aangezien het om aardig wat mensen gaat, wordt dat gedaan in twee ploegen. 's Ochtends wordt een lichting in het zonnetje gezet en 's middags volgt de volgende groep.

Regiofusie bij Rode Kruis

Foto: Jeroen van de Sande

In navolging van de gemeentelijke fusie hebben ook de afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis Veghel e.o. en Sint-Oedenrode besloten samen als nieuwe afdeling verder te gaan.

De bestaande werkzaamheden in Schijndel worden door deze afdeling voortgezet. De Rode Kruis-activiteiten in Boekel werden van oudsher vanuit Veghel geregisseerd en de afdeling Boxtel heeft zich bij deze constructie aangesloten om een grote, vitale afdeling te vormen en de diverse taken van het Rode kruis in de toekomst vorm te kunnen geven. De nieuwe naam is: Afdeling Meierijstad + Boxtel + Boekel van het Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis is de belangrijkste noodhulporganisatie in Nederland. Deze noodhulp wordt verleend bij kleine en grote evenementen en bij ernstige incidenten of rampomstandigheden. Bevolkingshulp, denk aan evacuaties bij brand, overstroming sluit daar naadloos op aan.

Een belangrijke speerpunt van het Rode Kruis is het bevorderen van zelfredzaamheid in een samenleving die individualistisch is en in de komende decennia sterk zal vergrijzen. Het Rode Kruis bevordert en begeleidt de participatie van burgers bij het steun verlenen aan elkaar. De nieuwe afdeling maakt deel uit van de veiligheidsregio Brabant-Noord en werkt daarin samen met de ketenpartners GGD (GHOR), brandweer en politie. In heel Nederland zijn achter de schermen vele duizenden vrijwilligers bezig om zich de kennis en kunde eigen te maken om alle taken van het Rode Kruis uit te voeren.

Om deze activiteiten ook in onze regio te kunnen realiseren is een nieuw bestuur aangetreden dat met zorgvuldigheid het samenwerkingsverband zal leiden en samen met de vrijwilligers vorm zal geven aan ambitieuze plannen. Daarom ook zijn er jonge mensen nodig die zich belangeloos willen inzetten voor de medemens. Voor vrijwilligers bij het Rode Kruis zijn er kosteloos diverse cursussen beschikbaar waarin onder andere EHBO met meerdere differentiaties wordt onderwezen. Men leert in teamverband werken en er is ruimte voor sociale verdieping. Geïnteresseerden kunnen per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de afdeling : infoMBB@rodekruis.nl.


Nieuw woningbouwplan voor verloederd stukje Sluisstraat in Veghel

Deze plek is iedereen wel bekend, Foto:

Op het braakliggende terrein aan de Sluisstraat in Veghel kan na jaren van stilstand de schop de grond in. Het kerkbestuur van de Franciscusparochie, Bouw- en Ontwikkelmaatschappij Van Wanrooij/Van Schijndel en de gemeente zijn tot een akkoord gekomen.

Eerder waren er plannen om aan de Sluisstraat 58 appartementen en 13 woningen te bouwen. Door de economische crisis raakte dit nieuwbouwplan in het slop. "Het terrein heeft jaren braak gelegen. Het ziet er verloederd uit. Het is goed dat er nu een nieuw plan ligt en dat we iets moois kunnen gaan maken van dit stukje Veghel. Wij willen zuinig omgaan met de ruimte die we hebben en een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te leven. Het plan dat er nu ligt, past prima in die ambitie, ook voor Meierijstad als geheel", aldus wethouder Eric van den Bogaard. Op het terrein aan de Sluisstraat komen in plaats van appartementen 33 grondgebonden (koop)woningen. "We moeten de kansen pakken die de markt ons biedt. Naar deze woningen is vraag. Naar appartementen op deze locatie niet", aldus directeur Geert Schuurmans van de VOF van Wanrooij - van Schijndel. Besloten is dat de resten van de toren van de Heilig Hartkerk worden gesloopt. Dit omdat de toren niet past in het nieuwe bouwplan en zelfs ontwikkelingen zou belemmeren. Vicevoorzitter Ton Waals van de Parochie H.Franciscus: "Wij zijn ons ervan bewust dat de sloop van de kerktoren emoties oproept. Daarom zijn wij blij dat elementen van de toren terugkeren in de urnenmuur die op de begraafplaats gerealiseerd wordt."

Lezing bijzondere bomen en heesters

Groei & Bloei, afdeling Meierijstad houdt op maandag 24 april een lezing over bijzondere bomen en heesters. De lezing wordt gegeven door Bea van Grinsven.

Mede door haar lidmaatschap van de Nederlandse Dendrologische Vereniging is Bea steeds meer geïnteresseerd geraakt in bomen. Tijdens de vele excursies heeft ze bomen en heesters gezien die niet tot het standaardassortiment behoren en die toch met gemak in een Nederlandse tuin geplant kunnen worden. Kijk mee en u weet voortaan wat voor moois er te planten valt. Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei & Bloei afdeling Meierijstad is een bezoek aan onze website www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen. Locatie lezing: De Schakel, Hoofdstraat 53, Veghel. Aanvang 20.00 uur.

Van wie is Paaspop eigenlijk?

Mijn ome Willy uit Olland is erg goed in Siciliaans karate. Die sport kent exact dezelfde technieken als het normale karate met dat verschil dat twee mannen met een zonnebril je tegenstander tegen de grond drukken.

Daarnaast is mijn oom ook zeer bedreven in het wegtrekken van tafellakens, terwijl alles wat er op staat onbewogen blijft staan. Dat is hem in café d'n Toel meerdere malen op een reprimande komen te staan. Ik had hem nog zo gewaarschuwd die truc niet met een café biljart te proberen. Zijn vrouw, tante Trui, is een keer derde geworden op het WK menopauze. Als ze tijdens een warme opvlieger een kouwe kamer inliep dan kon ze het ter plekke laten regenen. Ook best een prestatie. Wij Veerdonken munten trouwens ook uit in luiheid. Schilderijen hangen we enkel op plekken waar al een spijker zit. Het enige dat we snel kunnen, is moe worden. Mijn zus koos vroeger ook altijd vriendjes met een snor. Hoefde ze haar tanden niet te flossen. Ik denk als er een Nederlands kampioenschap luiheid zou worden gehouden, nou dan … dan zouden we te lui zijn om de eerste prijs op te gaan halen.
Beste inwoners van Rooi, nou ik het toch over eerste prijzen heb, allemaal enorrum gefeliciteerd, met jullie Lekkerste Worstenbroodje van Brabant. Okay, Bakker Foolen kreeg de beker uitgereikt, maar natuurlijk winnen jullie met die bakker allemaal de eerste prijs, heel Sint-Oedenrode! Zo voelt dat. En dat maakt het zo mooi voor jullie. Als inwoner hoef je helemaal niets te doen, en toch word je kampioen. Wist je trouwens dat jullie ook ineens het grootste popfestival van Brabant in huis hebben!? Ja, Paaspop is van jullie! Kijk, dat is het (enige?) voordeel van die gemeentelijke herindeling. Je bent ineens in veel meer dingen de beste, de grootste of de mooiste. Realiseren jullie je wel dat jullie vorige week ook de grootste demonstratie van jumbo-medewerkers in Nederland binnen jullie gemeentegrenzen hadden. En de Boerdonkse buffelrun is ook van jullie. En de glazen boerderij. En Hutten en de Mars. En Anky van Grunsven woont ook ineens in Rooi, of nou ja zo goed als …. Hoor ik nou nog iemand mopperen over Meierijstad?


Paaspop legt bezoeker in de watten

Foto: Flickfeeder

Zelfs de meest trouwe bezoeker van Paaspop werd het afgelopen weekend overrompeld. Een recordaantal van 75.000 bezoekers trok naar het Brabantse Las Vegas, wat ineens niet meer alleen in Schijndel ligt, maar ook in Meierijstad. Dat maakt het geweldige evenement ook iets van 'ons'. Top-acts, goede beveiliging en een moderne nieuwe aankleding legden de festivalgangers in de watten.

220 acts op 16 podia & area's; 42 foodtrucks met eten uit alle windstreken (zelfs uit Sint-Oedenrode); de imposante Brooklyn Bridge die de camping met het festivalterrein verbindt en een campingdorp met onder meer een eigen disco en bioscoop. De organisatie haalde alles uit de kast. "Het ziet er allemaal nog vetter uit", zegt de 26-jarige Levi uit Sint-Oedenrode. "Het is ook relaxed dat ze de paden hebben verhard. Dan hoeven we niet meer door de modder! Daarnaast is het fijn dat de muntenverkoop meer in het midden van het terrein is geplaatst. Dan hoef je niet eerst helemaal naar achter te lopen." Er is de laatste jaren goed gekeken naar verbeterpunten en die zijn zeer bekwaam doorgevoerd.

Foto:

Veiligheid is vandaag de dag natuurlijk een belangrijk thema. Dat beseft ook de organisatie van Paaspop. Het viel bij aankomst direct op dat grote betonblokken waren geplaatst op de toegangsweggetjes richting de hoofdingang en de camping. Iedereen weet wel waarom. Daarnaast duurde het fouilleren bij tijd en wijlen wat langer dan normaal, maar dat deerde niemand. Evenals andere jaren waren er ook weer flink wat zakkenrollers actief. De politie was zeer actief bezig om hen te bestrijden. "Ik heb er vandaag al weer drie in de kraag gevat", vertelt een agent in burger. "Je kunt ze hier makkelijk kwijtraken dus we moeten gedegen en slim te werk gaan." Helaas konden ze niet voorkomen dat vele mensen werden bestolen van hun mobiele telefoon of portemonnee.

Gelukkig kwamen tienduizenden bezoekers ongeschonden uit de strijd. Ze genoten van top-acts als Anouk, Kensington, Crystal Fighters, Speedy-J, Hans Teeuwen, Seasick Steve, Netsky, Doe Maar en many more… Het Nederlandse festivalseizoen is in stijl geopend, in Meierijstad nog wel.

Rooise inbreng op Paaspop

Natuurlijk was de Rooise inbreng op Paaspop groot als het om bezoekers gaat. Vele Rooienaren trotseerden de wind op de fiets, zochten een plekje in de bus, of lieten zich brengen door een vriend of familielid. Niemand van hen wilde dé opening van het festivalseizoen missen. Toch viel ook op ander gebied Rooise trots te bespeuren.

Heb je al die prachtige banners, vlaggen en doeken gezien? Met bands, oproepen, foto's en andere uitingen? Die zijn allemaal door het Rooise bedrijf TVE gemaakt. Flink wat uren productie gingen er aan vooraf. Degene die het ook druk had, maar dan vooral tijdens het festival, was foodtruck Roll or Bowl. De exploitant uit Sint-Oedenrode, ook gevestigd aan het Mgr. Bekkersplein, had vrijwel ieder moment van de dag wel iemand aan zijn kraam staan.

Een festival als Paaspop draait natuurlijk om muziek. Klonken er ook vrolijke Rooise noten? Jazeker en die bleven niet onopgemerkt. Vooral niet op de camping. Daar bouwde jongerenkapel 'Leuk da ge d'r band' een heerlijk feestje, wat een eigen verzonnen warming-up overbodig maakte. Op dag 1 van Paaspop liet ook Samba Rooi van zich horen. De tropische klanken zorgden voor de eerste danspasjes op de grote brug. Een echte festivalact die voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar in de Apollo?

Cursus: de digitale overheid

De overheid gaat digitaal. Daarom organiseert Bibliotheek Sint-Oedenrode de cursus 'Digisterker: werken met de elektronische overheid'. De cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze via internet gebruik kunnen maken van diensten van de overheid.

De cursus Digisterker gaat over het aanvragen van een DigiD en het gebruik daarvan. Ook leert u hoe u handig informatie kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen bijvoorbeeld bij uw gemeente. Daarnaast krijgt u te zien wat de overheid allemaal over u weet, zoals de opbouw van uw AOW. De cursus bestaat uit vier dagdelen van twee uur. In het werkboek bij de cursus wordt gewerkt met voorbeelden van websites van de overheid en van de gemeente Meierijstad. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat. Deze cursus is bestemd voor mensen die met internet kunnen omgaan. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen per cursus. Zo kunnen we genoeg aandacht besteden aan uw vragen en privacy. U kunt uw eigen laptop meebrengen of gebruik maken van onze computers. Voor het cursusboek vragen we een vergoeding. Hebt u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Marie-José Mathijsen: mmathijsen@bibliotheekmeierijstad.nl of via 073-5493337 (dinsdag en donderdag).

Fonds voor vrijetijdssector Brabant gelanceerd

Woensdag vond in Kaatsheuvel de officiële kick-off van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF) plaats. Het nieuwe fonds stimuleert innovatief vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel meer bezoekers naar onze provincie te trekken, die hier ook langer blijven en meer besteden. Dit doet het LOF door het verstrekken van leningen. Het LOF richt zich op alle ondernemers met een leisureplan voor Brabant. Vanaf 1 mei 2017 kunnen zij hun plan indienen. Meer dan 170 geïnteresseerde ondernemers waren bij de feestelijke kick-off van het Leisure Fonds aanwezig.

Noord-Brabant wil in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa zijn, met een groei in toeristische bestedingen en werkgelegenheid. Daarvoor willen de stakeholders in Brabant meer bezoekers trekken (voor leisure activiteiten), de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (focus op shortbreak) en het merk Brabant versterken. Omdat bestaande fondsen zich vooral richten op cultuur of technische innovatie en financiële instellingen zich vooral richten op projecten met laag risico en hoog rendement, vallen innovatieve leisureprojecten vaak buiten de boot. Het LOF richt zich op alle ondernemers met een leisureplan voor Brabant. De Provincie, Libéma, De Efteling en Midpoint Brabant zijn de initiatiefnemers van het fonds. Bij aanvang is het fonds voor 4,6 miljoen euro gevuld door de vier partijen. Voor de praktische uitvoering zijn House of Leisure, Stimulus en een investeringscomité met experts betrokken. VisitBrabant is marketingpartner. Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering: 'De vrijetijdssector in Brabant heeft veel potentie. Met het LOF kunnen ondernemers hun aanbod versterken en vernieuwen. Zij trekken hiermee meer bezoekers naar Brabant. Dat geeft een impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid.'

Projecten
Het Leisure Ontwikkel Fonds richt zich op aanbod dat samenhangt met iconische thema's, een sterke propositie heeft (verhaallijn), onderscheidend is, een hoge kwaliteit heeft en daarmee voor de bezoeker interessant is. Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema's en verhaallijnen geeft bovendien de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. De kernthema's voor Leisure in Brabant groeperen zich in een drieluik: Brabantse Meesters & Erfgoed, Design & Innovatie en Attractieparken & Evenementen.
LOF projecten kunnen ook gerelateerd zijn aan trends die in de leisuresector spelen zoals slow tourism met de focus op duurzaamheid en urban tourism waarbij mensen bij een stadsbezoek ook andere activiteiten ondernemen. Een andere trend is experience tourism, waarbij zélf beleven centraal staat.

Een bijzondere, unieke fietstocht voor toerfietsers

Foto: Lisa vd Ven

Blue4Charity houdt op zaterdag 13 mei een benefietfietstocht voor Dream4Kids uit Rosmalen. Blue4Charity is 10 jaar geleden binnen de politie Oost-Brabant ontstaan om actief geld in te zamelen voor goede doelen. Met het aan kanker overlijden van een collega in 2003, werd het plan opgezet om structureel goede doelen te ondersteunen. Zo werd er gefietst voor KWF, Villa Pardoes, KIKA en Make-a-Wish en konden steeds aanzienlijke bedragen worden overgemaakt. Laatste editie in 2016 werd een bedrag van 33.500 euro overgemaakt.

Goede Doel
Tot eind september 2018 jaar zal deze organisatie zich inzetten voor een Dream4Kids. Een kleine organisatie gevestigd in Rosmalen, welke zich inzet voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud, die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Uit onderzoek van het Radboudziekenhuis Nijmegen is gebleken, dat het vervullen van een wens, een steun in de rug is, om hun trauma te verwerken en een flinke stap in de goede richting kan zijn. Het gaat hier om kleine wensen die meestal eenvoudig te realiseren zijn maar in de verwerking een groot effect hebben voor het kind.

De eerste activiteit is de Dialog Fietstocht op 13 mei a.s. Onder begeleiding van motoren fietsen we een afstand van ongeveer 140 kilometer. Door deze begeleiding hoeft het peloton nergens te stoppen. De kruisingen e.d worden voor u afgezet. Met behulp van voorfietsers wordt er met een constante snelheid gefietst. De start is bij Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen.

Bij Perron 3 en in de directe omgeving is voldoende parkeerruimte. Na ontvangst met koffie/thee, wordt er in één groep naar Valkenswaard gefietst. Hier wordt u een uitgebreide lunch aangeboden. Bij terugkomst in Rosmalen krijgt u een afsluitend drankje aangeboden. De kosten voor deze unieke fietstocht bedragen 25 Euro. Dit gehele bedrag komt ten goede aan Dream4Kids.

Om te deel te nemen, vragen wij slechts enkele voorwaarden. Dragen van een Valhelm, Ervaring om in een groep te fietsen, 26-28 km/u gemiddeld kunnen fietsen.

Wil je mee doen, meld je dan aan via het formulier op onze website www.blue4charity.nl, maak het bedrag over en kom op 13 mei a.s. om 08.00 uur naar Perron 3 te Rosmalen. Voor meer info over Blue4Charity zie onze website en voor Dream4Kids ga naar www.Dream4Kids.nl.

Reünie opleiding Sint Annaziekenhuis 1972

1976; een gedeelte van de groep bij de uitreiking van het diploma. Foto:

Geldrop / Sint-Oedenrode - "Ja, ja toen zijn we begonnen aan de opleiding tot verpleegkundige-A in het algemene ziekenhuis te Geldrop. Omdat het dit jaar 45 geleden is dat wij aan de in-service opleiding in Geldrop begonnen (in ons aller Sint Annaziekenhuis) vinden wij het tijd om weer eens bij elkaar te komen in de vorm van een reünie", vertellen Petra Marinussen en Mieke Spoorenberg.

De groep heeft tijdens de duur van de opleiding de groepsnaam "De Symplisten" gekozen. In februari 1976 hebben Petra en Mieke het diploma gehaald. Na die tijd is iedereen op verschillende plekken terecht gekomen. Vandaar dat de dames erg nieuwsgierig zijn naar het wel en wee van eenieder. Ze stellen voor om op 1 september bij elkaar te komen. Wil iedereen die tot de groep hoorde en zin heeft in deze ontmoeting zich opgeven voor

Foto:

01-07-2017 via: reunie.geldrop@gmail.com. "Wij hopen op veel bijval", zeggen Petra en Mieke tot slot.

Het Nationale aspergeseizoen 2017 is geopend

In het statige Intercontinental Amstel Hotel prachtig gelegen aan de Amstel in Amsterdam is dinsdag 11 april het nationale aspergeseizoen 2017 voor geopend verklaard. Onder toeziend oog van culinair en asperge minnend Nederland is de aspergeambassadeur 2017 onthuld. Sterrenkok Niven Kunz is door het Nederlands asperge centrum benoemd tot aspergeambassadeur 2017.

De nieuw benoemde Asperge ambassadeur samen met het Brabants Asperge Genootschap aan de Amstel op het terras van het Amstel Hotel. Niven Kunz is een groentefreak en gróót aspergeliefhebber, en daarom met recht de Aspergeambassadeur 2017.

WTC Gerry van Gerwen staat klaar voor 'Ollands Ruigste'

Foto: Hans van den Wijngaard

Anderhalf jaar nadat de leden van Wielertoerclub Gerry van Gerwen besloten, dat het tijd werd om een volwaardige Mountainbiketocht te organiseren, is het zover. Komende zondag staat de eerste uitgave van 'Ollands Ruigste' op het programma. Een NTFU 2-sterren MTB-wielertoertocht over 40, 60 of 100 km met start en finish in Olland bij café 'D'n Toel'.

"Het is de eerste keer dat we een Mountainbiketocht organiseren", vertelt Winfried van der Bom. Hij is samen met zo'n 75 andere leden van WTC Gerry van Gerwen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen komende zondag. "Ondanks dat het de eerste keer is, hebben we de lat voor ons zelf hoog gelegd. Alles moet tot in de puntjes verzorgd zijn. We denken dat, dat ook wel het geval is. Zo hebben we voldoende parkeerruimte geregeld voor de deelnemers die van verder komen en kunnen de renners zich na de finish douchen in de Loop'r. We hebben, net als bij de start van elke touretappe, een bus van onze sponsor ter beschikking. Daar kunnen de deelnemers zich inschrijven en na afloop afmelden. Als de deelnemers in de bus zijn, hoeven zij zich over hun fiets geen zorgen te maken, want we hebben een bewaakte fietsenstalling. Maar niet alleen de deelnemers kunnen zich na afloop douchen, ook de fietsen kunnen na afloop netjes worden schoon gespoten. Immers aan het einde van een Mountainbiketocht gebeurt het meer dan eens, dat niet alleen de renner, maar ook zijn of haar fiets helemaal onder de modder zit".
Voor de start van de 100 km tocht heeft de organisatie een massastart gepland. Zondagmorgen exact om halfnegen vertrekken de deelnemers aan de grootste tocht en masse bij café 'D'n Toel in Olland. De deelnemers aan de tochten van 40 en 60 kilometer kunnen nog tot 10.00 uur vertrekken. "Maar", zo vertelt Winfried, het is natuurlijk ook heel mooi als de deelnemers aan deze twee afstanden ook bij de massastart aanwezig zijn".
"'Ollands Ruigste' is heel nadrukkelijk een prestatietocht en geen wedstrijd benadrukt Winfried. "De deelnemers rijden op de openbare weg en moeten zich ook gewoon aan de verkeersregels houden. Ondanks dat het geen wedstrijd is, worden de tijden van de deelnemers aan de 100 km tocht toch geregistreerd. Dat gebeurt met een bord op het stuur en met een chip. De tijden van de deelnemers zijn later ook op de website te lezen, zodat iedereen zijn of haar prestatie nog eens terug kan zien. Vooral de deelnemers aan de 100 km zijn daarin geïnteresseerd. De deelnemers aan de andere afstanden zijn doorgaans toch wat minder in hun tijden geïnteresseerd en daarom en om voor het inschrijfbedrag laag te houden, hebben we voor hen geen tijdregistratiesysteem".
Ondanks dat we de drie tochten helemaal in GPS-coördinaten voor de deelnemers beschikbaar hebben, is de route ook volledig uitgepijld. In totaal hebben we komende zondag zo'n negenhonderd pijlen aan de route uitgezet. Aan het eind van de rit weet iedereen D'n Toel dan ook zeker weer te vinden. Daar is er dan voor de deelnemers tijd om onder het genot van gezellige muziek en een drankje over de eerste uitgave van 'Ollands Ruigste' na te praten. Oh ja en voor ik het vergeet, we hebben ook voor iedere deelnemer een bidon aan het eind van de tocht. ", zo sluit Winfried af.
Deelname aan 'Ollands Ruigste' staat voor iedereen open. Inschrijven kan via de website van WTC Gerry van Gerwen (www.wtcgvg.nl) of zondag 23 april vanaf 7.30 uur aan de start bij café D'n Toel in Olland.


Belangrijke wedstrijd BMX

Op zondag 16 april werd tijdens een zeer frisse eerste paasdag in Haaksbergen de eerste TC wedstrijd gereden van 2017. Een belangrijke wedstrijd want er konden weer de nodige punten worden verzameld voor de ranglijst voor plaatsing voor het NK, EK en WK dat in juli gereden wordt.

Alex Veldt rijdt bij de Cruisers 45+, hij werd in de manches 3-3-4 en in de Finale 8e. Lex Veldt (Boys 14 jaar) was nog maar net een paar dagen uit het gips ivm een polsblessure. Hij had nog veel last, waardoor hij het tempo nog niet helemaal kon volgen, toch reed hij heel knap 5-5-4 in de manches, hiermee was hij net niet door naar de kwartfinale. Ook Bas Verhagen (Boys 14 jaar) rijdt in deze grote klasse, met maar liefst 53 rijders is deze leeftijdsklasse nog altijd een van de grootste leeftijdsklassen. Hij plaatste zich met 3x een 2e plaats in de manches gemakkelijk voor de kwartfinale, hierin werd hij 3e. In de halve finale werd hij nipt 5e.

Kyro van Schijndel (Boys 14 jaar) reed 3x een 3e plaats bij elkaar in de manches waardoor er voor hem ook een startbewijs weggelegd was voor de kwartfinale. In de kwartfinale reed hij de hele baan op een keurige 4e plaats en was op koers voor een start in de halve finale. Helaas kwam hij in de laatste bocht wat in de verdrukking waardoor hij net voor de streep nog werd geklopt waardoor zijn wedstrijd vroegtijdig ten einde was. Ook Koen v/d Wijst kwam dit weekend in actie bij de Elite Men. Hij werd in de manches 3-3-4 en met een 5e plaats in de halve finale zat er helaas net geen finale plaats in voor hem. De volgende wedstrijd is wederom een TC wedstrijd, deze wordt gereden in Rijswijk op zondag 23 april.

Rhode ontvangt €500,- extra van VriendenLoterij

Foto:

Een grote verrassing voor voetbalvereniging Rhode. De club is één van de succesvolste deelnemers aan de VriendenLoterij Belmaanden in maart en ontvangt eenmalig een extra bijdrage van 500 euro. De Belmaanden zijn een initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier financieel te ondersteunen.

John van den Brand, hoofd-sponsorcommissie bij RKSV Rhode: "Erg fijn dat we deze bonus mogen ontvangen! Dit extra bedrag willen we besteden aan materialen voor de jeugd, waaronder nieuwe doeltjes. Doordat we ons allemaal inzetten voor de club, kunnen we bereiken wat we nu doen. We kunnen het niet doen met alleen de contributie. De VriendenLoterij is daarom een zeer belangrijke inkomstenpost voor onze vereniging."

De belactie van RKSV Rhode leverde de club maar liefst 59 loten op. Als de 59 loten een jaar blijven meespelen, dan kan RKSV Rhode 5.546 euro bijschrijven aan de clubkas.

Verrassing
De VriendenLoterij keert tijdens de Belmaanden per kalendermaand extra geldbedragen uit aan de zeven clubs en verenigingen die de meeste loten hebben verkocht. RKSV Rhode eindigde in maart op de zesde plaats en ontvangt €500.- Dit bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die clubs en verenigingen vanaf de VriendenLoterij Belmaanden genereren.

Structurele financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Steeds vaker kiezen deelnemers ervoor om hun eigen club of vereniging, zoals de voetbalclub, te steunen. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn bij de VriendenLoterij kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs

Juliët en Giolita zesde prijs springen klasse M

Niet iedereen is dit paasweekend Doe Maar gaan bewonderen op Paaspop er zijn Nijnselse ruiters die het paasweekend hebben gebruikt op in de wedstrijdring te verschijnen. Op zondag was er een springwedstrijd in manege Meulendijks. In de klasse L kwam Andre van Hooft en zijn paard Evita Bella aan de start en eindigde met een vijfde prijs na twee foutloze rondes.

In de klasse M viel Thom van Dijck met zijn paard Feurissant in de prijzen. Ze mochten als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Op zondag verscheen startte Juliët Bosshardt met haar paard Giolita in de ring in de klasse M. Ze reden zowel het basisparcours als de barrage foutloos. De barragetijd zorgde voor een zesde prijs. Marwin van den Nieuwenhuijzen startte in de klasse Z en eindigde met het paard Figo met een derde prijs, met Elvixis met een vijfde prijs en met Fugi met een zesde prijs. In de klasse ZZ deed marwin er nog een schepje bovenop bij eindigde met het paard Eton met een eerste prijs en met Frodo meteen tweede prijs. Martijn van Stiphout startte zijn paard Hannibal op een concours Hippique in Aarle Rixtel. In het springen klasse B eindigde deze combinatie met een tweede prijs.


Theater van het leven

Theater, het zit in mij. Dus ging ik kort geleden met een goede vriendin richting Den Bosch naar de De Verkadefabriek. Hier was het jaarlijkse Cementfestival en daar willen wij altijd bij zijn. Voor ons is dat het ultieme dagje uit.

Onze eerste voorstelling, Nomaden, is in een koude kale fabriekshal met als enig decor een dichte glazen kubus. Hierin liggen zeven jonge mensen die letterlijk met elkaar verbonden zijn. Daar omheen bewegen wij, de toeschouwers. Het heeft iets weg van aapjes kijken in de dierentuin, maar het gaat verder. We lopen of we zitten gehuld in een aangereikt dekentje op de grond. Of we willen of niet we worden onderdeel van het gebeuren. Wie zijn de acteurs en wie is publiek? Er komt interactie tussen beide groepen. Acteurs worden publiek en het publiek wordt onderdeel van de voorstelling. Dat voelt onwennig. Waar het om draait is dat wij samen onderzoeken hoeveel echte vrijheid we hebben. Wij lijken te weten waar we heen gaan en wat we willen. Maar is dat ook zo? We vliegen van baan naar baan, van huis naar huis en van de ene relatie in de andere. En toch is er steeds dat verlangen om ergens thuis te zijn, erbij te horen. Dat zoeken naar samen, naar geborgenheid.

Hoe nabij laten we de ander komen? De makers van 25 Feet laten het mij intens voelen. Een uur later sta ik tussen 49 andere mensen met mijn voeten tegen een blauwe lijn. Ik mag zelf bepalen of ik op veilige afstand van de onbekende tegenover mij blijf of dat ik een stap voorwaarts durf te zetten. Ik waag het erop en schud een uitgestoken hand. Zo loop ik verder langs de rij tegenvoeters en heb verrassende ontmoetingen.
Het theaterstuk gaat door en we verkennen met zijn allen de afstanden die er letterlijk zijn tussen mensen. In de publieke ruimte van bijvoorbeeld een stationshal ben je ver van elkaar. Ieder heeft zijn eigen ruimte. Hoe gaat dat bij sociaal contact tussen collega's en kennissen? Ik herinner me een nieuwjaarsreceptie waarbij ik een vertrouwde collega wilde omarmen. Hij kwam echter met een uitgestrekte arm naar me toe. Ik wist me geen raad en maakte me uit de voeten. In deze voorstelling wordt ons gevraagd letterlijk close te worden met onbekenden alsof ze behoren tot onze intimi. Met gedempt licht en zachte muziek ga ik erop uit en verken met al mijn zintuigen. Mijn ervaringen zijn heel divers en liggen tussen helemaal niet fijn en een warm gevoel. Zo word ik me scherp bewust wat afstand en nabijheid teweeg kan brengen tussen mensen. Ik zie ook deelnemers die echt aan de kant gaan staan. Niet iedereen kan mee in de flow die de theatermakers willen creëren.

Samen met mijn vriendin heb ik nog uitgebreid nagepraat met makers en bezoekers. Boeiend om andere ervaringen te horen. Ik geniet en leer van theater en daarom zoek ik het op. Het maakt mij bewust van mijn eigen leven en het helpt mij in mijn dagelijkse ontmoetingen. Door mijn zintuigen en mijn gevoel houd ik de ene mens op afstand en sluit ik een ander in mijn armen.

Op weg naar huis dacht ik, dit waren mensen: Mensen dichterbij, dichtbij en minder dichtbij. Theater is net zo echt als het leven.

Nelleke Thijssen
Reageren?
Schrijvers@impesant.nl

Geslaagde hockeyclinic bij MHC

Foto: Jos van Nunen

De jaarlijkse hockeyclinic bij MHC Sint-Oedenrode op de Tweede Paasdag was ook dit jaar weer erg geslaagd. Ondanks dat de bekende hockeyer wegens buikgriep niet aanwezig was hebben de kinderen ontzettend genoten en veel geleerd.

Onder begeleiding van Hockey Werkt, en de dames en heren van de vaandelteams van MHC leerden de kinderen allerlei trucjes, tips en bewegingen. Vooral het nieuwe waterveld maakt deze oefeningen natuurlijk extra leuk. Daarop kun je je kunstjes en trucjes nog beter oefenen.

Voor zowel de kinderen als voor de ouders van de kinderen was het weer een geslaagde clinic. Maar liefst 170 kinderen namen namelijke deel aan de clinic. Oefening baart kunst zo bleek wel tijdens deze dag. De hockeyclub hoopt weer een heleboel kinderen enthousiast te hebben gemaakt.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Op 8 april is voor de tennisteams de voorjaarscompetitie weer begonnen. Voor het eerste herenteam van de Kienehoef, uitkomend in de hoofdklasse, is het seizoen goed begonnen.

Het team is volledig is het nieuw gestoken door de rooise ondernemer Teun Wouters van Topgrass. Of het de nieuwe kleding is of de wekelijkse training is onduidelijk, maar ook de sportieve prestaties zijn bijzonder goed. In de eerste 2 speelronden zijn de teams van Hoge Heide uit Vlijmen en Asmunt uit Empel met 5-1 verslagen. Kienehoef staat daarmee op dit moment op een verdienstelijke 2e plaats. Op 29 april wordt de competitie vervolgd met de wedstrijd tegen Rhelico in Rumt. Op de foto boven van links naar rechts Gijs van Uden, Teun Wouters, Alex Quinten Onder: Wisse Mewiss, Jorrit Nederveen, Arné van Haver Op de foto ontbreken: Koen van Kessel en Michiel Plevier.

Nijnsel op puntenjacht in Valkenswaard

De Heer is inmiddels verrezen, een belangrijke zorg minder. De vrouwen bij het graf, onder wie Maria Magdalena, hebben hun kamp opgebroken. De voetbalmachine kan daarom komend weekeinde na het Paasrecès weer op volle toeren gaan draaien en we zijn zo onderhand aanbeland in de beslissende fase van de competitie.

De kaarten in '3 D' zijn aan de top van de ranglijst wel zo'n beetje geschud. De gedoodverfde kampioenskandidaat Wilhelmina Boys heeft de verwachtingen ook waar gemaakt en gaat waarschijnlijk aan het langste eind trekken, op eerbiedige afstand gevolgd door het vreemdelingenlegioen van Eindhoven Amateurs dat ook al een periodetitel op zak heeft. Zondag moet de formatie van Arno Methorst op bezoek bij Valkenswaard. Een ploeg die voor zeker met meer ambitie aan de competitie begon dan de ranglijst nu aangeeft. De bezoekers hebben de laatste drie wedstrijden tegen Valkenswaard winnend afgesloten, meer waren er ook niet. En dat zit het team uit de sigarenstad niet bepaald lekker. Nijnsel kan vrijuit spelen en als er nog een aantal punten wordt binnen geroeid, dan zit er misschien nog wel wat meer in het vat, de verschillen zijn klein. De tijd zal het leren. Na zondag krijgen de geelblauwen twee thuiswedstrijden te verteren. Eerst tegen het verrassend sterke Bladella en een week later tegen het stugge en uitgespeelde Reusel Sport. Op zondag 14 mei ten slotte gaat Nijnsel nog op bezoek bij de Boys in Best die dan mogelijk nog wat champagne in de benen hebben. Supporters zijn ook zondag weer welkom en kunnen hun TomTom vast instellen op de Pastoor Heerkensdreef nummer 6. Als je de laatste afslag mist kun je altijd nog gaan kijken naar de kraker in de vierde afdeling van de Belgische competitie: Lutlommel tegen runner up Overpelt. Dus je ID-kaart meenemen voor alle zekerheid en een mes om de bochten mee af te snijden.

Boskant speelt gelijk tegen Avesteyn

De inhaalwedstrijd die Boskant 1 op Paasmaandag moest spelen tegen Avesteyn 1, is, net als de eerste wedstrijd deze competitie, geëindigd in een gelijkspel: 0-0. Geen doelpunten dus, maar toch was de wedstrijd niet vervelend om te zien. Ondanks een zware Paaspop veel inzet aan beide kanten en een behoorlijk tempo! Over het geheel gezien was de puntenverdeling een juiste weergave van de wedstrijd. Toch had het zomaar anders kunnen zijn, zowel in het voordeel van Boskant als van de bezoekers.

Voor rust had Boskant een licht voordeel. Al in de 5e minuut leek Boskant een voorsprong te nemen, maar de snoeiharde knal van Emiel van den Elsen, na een goede voorzet van Jim van der Zanden, eindigde op de vuisten van Avesteyn doelman Buermans. In de 23e minuut had Ron van Uden een goede mogelijkheid. Na een strakke (verre) pass van Geert van Gils, kreeg Ron een prima gelegenheid voor een lob. Z'n balgevoel liet hem deze keer echter in de steek. De beste kans voor de bezoekers voor rust, een scherpe voorzet van links van de voet van Martijn Swartjes in de 29e minuut, werd door de attent keepende Boskant doelman Fred van Bussel kundig onschadelijk gemaakt. Een nul-nul ruststand derhalve.

De eerste mogelijkheid na rust was opnieuw voor Boskant. Na een schermutseling voor het Avesteyn doel, in de 53e minuut, miste Ron van Uden vanuit de draai het doel maar een tiental centimeters. Daarna kwam Avesteyn wat beter in de wedstrijd. In de 55e minuut al zorgde Joost van Vugt met een strakke voorzet voor gevaar voor het Boskant doel. In de 62e minuut was het maar goed dat de bal bij een voorzet "smoorde" zodat Fred de bal eenvoudig kon verwerken. Toch leek Boskant 2 minuten later een voorsprong te pakken. Een snelle uitval werd door Emiel vanaf ruim 20 meter onhoudbaar voorbij doelman Buermans geschoten. Vol op de paal helaas! In de 67e minuut was het opnieuw de beurt aan Avesteyn. In een laatste poging de 3 punten in huis te houden wisselde Boskant nog op enkele posities om aanvallend nog meer druk op het Avesteyn doel te zetten.

Open Mini Dag op 22 april
Voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar bestaat er al de mogelijkheid om te voetballen bij de voetbalvereniging Boskant. De bedoeling van de Mini's is om ze spelenderwijs het voetballen te laten ontdekken en om te kijken of ze het voetballen interessant en vooral leuk vinden. De training begint om 10.00 uur op het hoofdveld van de voetbalvereniging. Na een uurtje zullen de kinderen klaar zijn en wacht er nog wat lekkers en een verrassing op ze in de kantine. Mocht de proeftraining bevallen, dan kan uw kind voortaan elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur komen trainen. In de wintermaanden gaan we altijd trainen in de gymzaal bij de school. Zolang de kinderen bij de Mini's voetballen, hoeven ze geen contributie te betalen.

Rhode deelt de punten

Rhode had zondag goede zaken kunnen doen met winst op Baardwijk. In de 2e helft kwam het ook op voorsprong, maar Baardwijk knokte zich terug en scoorde in de slotfase de gelijkmaker. Bij winst had Rhode een gat van 6 punten geslagen met de 2 Waalwijkse ploegen WSC en Baardwijk, die bovendien ook nog eens tegen elkaar moeten, dus dan had Rhode er goed op komen staan.

Bovenin wordt het ook nog erg spannend. Lang leek het er op dat Oirschot Vooruit de beste kansen voor de titel had, maar in de laatste 3 wedstrijden werd maar 1 punt gehaald. Zondag verloor het van EVVC, dat nu samen met BVV en Best Vooruit de ranglijst aanvoert, op de voet gevolgd door Oirschot Vooruit, Helvoirt en Emplina. De eerste helft was van beide zijden niet al te best, Baardwijk begon nog het best, maar Rhode kwam al snel beter in de wedstrijd. Maar overtuigend werd er niet gespeeld, veel duels gingen verloren. Het meeste gevaar moest dan ook uit vrije trappen komen, maar die leverden niets op.

In de 2e helft had Rhode de wind in de rug en of dat de reden was is onduidelijk, maar het spel werd een stuk beter. Over rechts en links kwamen een gevaarlijk aanvallen, maar die leverden nog niets op. In de 57e minuut was het wel raak, na een vrije trap kon Geert Oerlemans uit een voorzet van Paul Smeets met een kopbal Rhode op voorsprong zetten. Baardwijk had toen natuurlijk niets meer te verliezen en zette alles op de aanval. De verdediging van Rhode leek niet echt in de problemen te komen, maar in de slotfase werd het toch gelijk. In de 83e minuut wist Baardwijk via een lullige bal nog de 1-1 te scoren.

Ollandia komt net op tijd langszij

Foto: Jan Roche

Afgelopen zaterdag speelde Ollandia een inhaalwedstrijd tegen Nederwetten. Ondanks een goede start van Ollandia was Nederwetten in de 6e min het eerste team dat trefzeker was. De verdediging gaf teveel ruimte weg en een speler van Nederwetten maakte hier dankbaar gebruik van. Even later mocht Rene Raaijmakers een vrije trap nemen. Zijn schot sneed of prachtige wijze door de verdediging van Nederwetten, maar helaas spatte zijn schot uiteen op de lat.

Ollandia werd sterker en de gelijkmaker lag op de loer. In de 22e min wisten de gebroeders Erven elkaar wederom te vinden en de 1-1 kwam van de voet van Robert Erven. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Tom de Beer wist een tegengoal te voorkomen door zich letterlijk voor de spits van Nederwetten te gooien. Vlak voor rust mocht Robert Erven zich opmaken voor een corner. Stefan Erven maakte het af en de keeper had het nakijken. 2-1. De aftrap op de middenlijn was nog maar net voltrokken of de bal lag alweer in het eigen doel. De Ollandse achterhoede had haar vizier niet goed staan en Nederwetten wist feilloos de ruimte te vinden. 2-2. In de eerste helft was het spel van Ollandia nog bij vlagen een lust voor het oog geweest, maar in de tweede helft was er sprake van een matig spelbeeld. Beide teams probeerde balbezit te krijgen, maar dit bleek moeizaam te gaan. In de 66e min was Nederwetten gevaarlijk dicht bij het vijandelijk doel. Keeper Tom Wouters voorkwam in eerste instantie een tegengoal. De bal kwam wederom in het spel en in tweede instantie stond een andere speler van Nederwetten compleet vrij om te scoren. Deze kans liet hij niet onbenut en de 2-3 moest helaas op het scorebord gezet worden. Lange tijd leken de punten naar Nederwetten te gaan. Beide teams leken niet meer bij machte om iets te veranderen aan de tussenstand. Terwijl de minuten van de blessuretijd weg tikten, gebeurde er een wonder voor Ollandia. Stefan Erven was nog eenmaal trefzeker en hij zorgde ervoor dat Ollandia nog net op tijd op gelijke hoogte kwam. Gezien het spelbeeld was een gelijkspel voor beide teams een terechte einduitslag. Volgende week zondag speelt Ollandia uit tegen RKGSV 1 in Gerwen. Tot dan!

26 / 32

mijn geliefde

de voorlaatste bladzij,
papier met gebruinde vlekken,
kleeft ook nu aan mijn hand

ik las het duizendmaal
op een rij
mijn gemoed
noch mijn vinger
willen verder trekken

ik bezweer het einde,
ontken een mogelijk afscheid
berust liever in de romantiek
van het onvolledig zijnde

Foto: Danielle Merks Foto: Danielle Merks

Danielle Merks maakte deze lentefoto. De natuur en alles wat daarbij hoort is weer volop in bloei...

D'r wordt nie verteerd navenant er verdiend wordt.

Dat het koud is, merk je vooral als je buiten bent.
Marco Verhoef (1971) weerman.

Foto: Bart Heemskerk Foto: Bart Heemskerk

Deze prachtige luchtfoto van Paaspop maakte Bart Heemskerk. Een geweldig festival in de regio!

Dioscuri – De Meere

Zaterdag 15 april 2017, dé grote dag voor de Jong Talentjes van Dioscuri. De allereerste wedstrijd voor Kaatje van Wanrooij, Lara der Kinderen, Roos van Hoof, Juultje Verhoef, Imke Hemels en Fay Janssens. Extra vroeg wakker, kriebels in de buik, haren in een strakke vlecht en vooral veel zin in deze speciale turn-ochtend.

De jong talentjes namen het in sporthal de Streepen op tegen twee teams van turnvereniging De Meere uit Boxmeer. Het was wel even wennen, voor het eerst met zoveel publiek en met een echte jury, maar de meisjes hebben het prima gedaan. Mede dankzij Lara, die maar liefst 14 punten op vloer scoorde, wisten de talentjes van Dioscuri het onderdeel vloer zelfs te winnen. Op brug presteerde Roos goed (12,800 pt). Kaatje en Juultje deden het prima op de evenwichtsbalk (10,100 en 9,800 pt). En op sprong gooiden Imke en Fay hoge ogen (Imke 12,450 pt en Fay 12,550 pt). Eindresultaat voor de Dioscuri-talentjes: een mooie derde plaats, met slechts één punt verschil achter De Meere 1. De verdiende eerste plaats was voor het team De Meere 2.

Kaatje, Lara, Roos, Juultje, Imke en Fay kregen een mooie bronzen medaille. En wat waren ze trots! Ze hebben voor het eerst mogen proeven aan het wedstrijdgevoel en waren met name onder de indruk van de opkomst: op muziek, onder luid applaus en voor het eerst in het Dioscuri wedstrijdpakje. Dat smaakt naar meer!

Na de Jong Talent kwam ook het Dioscuri D1 team tijdens dit Paasweekend thuis in actie. Zij namen het op tegen De Meere 2 D1 uit Boxmeer. Amber Minten, Amy Pompen, Evelien den Ouden, Evie van Bers, Keri Habraken, Naomi van der Post, Noa der Kinderen en Veerle Dahler kwamen in actie. Noa liet een hele goede balkoefening zien en behaalde voor het eerst in haar turncarrière boven de 13 punten op dit onderdeel (13,100 pt). Veerle deed het ondanks haar enkelblessure erg goed op brug en balk, op beide onderdelen behaalde ze 13,400 pt. Voor Amber was het de eerste wedstrijd van het seizoen. Ze liet een mooie vloeroefening zien, goed voor 13,300 pt. Keri (13,900), Evie (13,500) en Evelien (13,900) behaalde eveneens mooie scores op vloer. Naomi (12,950) en Amy (13,000) zetten een mooie sprongscore neer. Helaas ging ook hier de winst naar De Meere: 273,500 pt tegenover 264,200 voor Dioscuri.

Attaque 1 kampioen 3e klasse

Attaque 1 wist voorafgaand aan de wedstrijd dat een 7-3 zege tegen TTCV 5 zou voldoen om kampioen te worden. Dit was geen probleem en dus kan het team nu genieten van het kampioenschap en de promotie naar de 2e klasse.

Attaque 1 had de laatste weken een achterstand van 2 punten op Rotac '82 1 omgebogen in een voorsprong van 13 punten. Met nog 2 wedstrijden te gaan was het dus duidelijk dat een 7-3 overwinning een vervroegd kampioenschap zou betekenen. De Rossumse concurrenten kwamen in hun wedstrijd echter met 2 man aangetreden waardoor niet 7, maar 4 punten al voldoende zou zijn. Nadat Menno het eerste punt pakte met een zwaarbevochten overwinning op Thijs van Berlo, werd het al duidelijk dat het kampioenschap snel gevierd zou kunnen worden. Na 3 makkelijkere wedstrijd was het dan ook zo ver: 4-0, kampioenen dus. Dit betekende echter niet dat de Rooise mannen gingen freewheelen. De resterende partijen werden allemaal gewonnen. De ene wat overtuigender dan de andere, maar desalniettemin resulterend in een 10-0 overwinning. De laatste wedstrijd kan dus zonder enige kampioenstress gespeeld worden. Alleen Leon Schepens zal nog 3 spannende partijen gaan spelen. Hij wil zijn ongeslagen status deze competitie behouden, wat op zichzelf een puike prestatie zou zijn. Tegenstander volgende week is het Vughtse JCV 4, dat zichzelf veilig in de middenmoot heeft gevestigd.
Attaque 2 kan nog wel kampioenstress gaan verwachten. De mannen hadden een gat van 6 punten op nummer 2 Flash 6, maar deze voorsprong is nog niet genoeg om zeker te zijn van de titel. Daarom moest tegen hekkensluiter TTCV 7 de voorsprong vergroot worden. Het begin was goed. Henry van Casteren speelde een goede wedstrijd tegen Chris Mouwen en won die uiteindelijk ook. Burt van Geffen won vervolgens van Gerard Hendriks en zo was het al snel 2-0. Peter Verhagen moest vervolgens een punt aan de tegenstander geven, maar gaandeweg de avond werd het gat groter en groter. 2 overwinning van Burt van Geffen en 1 van Henry van Casteren en Peter Verhagen brachten de stand op 7-1. Peter Verhagen verloor daarna met wat pech de negende wedstrijd van de avond, maar Henry van Casteren zorgde voor de 8-2 einduitslag. Verwacht werd dat met deze uitslag het verschil vergroot zou worden. Flash 6 won echter met 9-1 van nummer 3 BSM 2 waardoor het verschil nu nog 5 punten is. Dit betekend dat er sowieso met 5-5 gewonnen moet worden volgende week. Tegenstander is dan BSM 2.
Attaque 3 had nog slechts 3 punten nodig om behoed te zijn tegen degradatie. Tegenstander was nummer 5 Rotac '82 3. De wedstrijd ging van het begin tot het einde gelijk op. Anne van de Sande verloor de eerste partij, Cliff van Driel won de tweede, Bram Marinus verloor weer de derde, maar door het eerste gewonnen dubbelspel van Cliff en Bram werd het weer 2-2. Hierna wonnen Cliff, Anne en Bram nog allemaal 1 partij waardoor de einduitslag 5-5 werd. Attaque 3 speelt volgende week het duel om de derde plaats in de 5e klasse poule G. Tegenstander is dan Always Fair 2 dat een achterstand van 4 punten heeft op de Rooise talenten.

RBC 2 kampioen na zinderend slot

Foto: Martijn Lieffers

RBC 2 is kampioen geworden in de derde klasse van de Helmondse Badminton Bond (HBB).

Na een zinderende wedstrijd werd het beslissende punt gemaakt door Geert Verschueren en met nog een wedstrijd te gaan zijn ze niet meer in te halen door de concurrentie. Volgend jaar zal het tweede team van RBC daarom terug te vinden zijn in de tweede klasse van de HBB.
Het eerste team van RBC is knap tweede geworden in de overgangsklasse na het kampioenschap en promotie vorig seizoen.
Op de foto het kampioensteam van RBC met van links naar rechts: Linda Bekkers, Bob Heijmans, Jenita Eijkemans, Marieke van Diest, Geert Verschueren en Rene de Kok. (gemaakt door Martijn Lieffers)

Foto:

Duivenvlucht vanuit Isnes

De uitgestelde vlucht van zaterdag vanuit Chimay (185 km) werd vervlogen op Eerste Paasdag vanuit Isnes (130 km).

Gelost om 8.15 uur gingen 379 duiven van zestien Rooise liefhebbers richting thuishonk. De eerste werd geklokt door J. v. Boxmeer om 9.40 uur met een snelheid van 1502 mpm. De top vijftien: J. v. Boxmeer: 1,3,11,12,13,14. H. v. Boxmeer: 2,5,6,7,9. R. v/d Brand: 4,8. A. v/d Heyden: 10. Comb. G & H. v. Dijk: 15.

Podium voor Jarno van Esch

Op 2e paasdag is traditioneel de Ronde van Gerwen. Namens de Rooise Renners stonden hier Sep Schuurman en Jarno van Esch aan de start tussen 60 andere junioren. Jarno reed een ijzersterke wedstrijd.

Jarno ging in de aanval met 2 andere renners en ronde lang bleef de voorsprong rond de 45 sec. Toen de voorsprong terugliep besloot Jarno weg te rijden bij zijn 2 medevluchters en ging solo verder. Helaas voor hem streek 6 km voor het einde het jagende peloton op hem neer. Na nog een aanvalspoging die teniet werd gedaan bleef het nog overgebleven peloton bij elkaar en zou het een massasprint worden. Sep nam zeer knap de leiding maar drie bochten voor het einde ging hij te hard door de bocht waardoor hij viel en nog een andere renner meenam. Jarno kwam hierdoor als eerste uit de laatste bocht maar moest net voor de streep zijn meerdere erkennen in een andere renner, maar pakte ondanks zijn grote inspanning de gehele wedstrijd toch nog een 2e plaats.

30 / 32

Voetbal
VV Nijnsel
Programma jeugd:

Rhode JO19-2- JO19-1 14.45u
JO17-1-Blauw Geel'38 JO17-8 15.00u
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4- JO15-1 13.00u
JO13-1G-Erp JO13-3 11.15u
JO11-1G-Venhorst JO11-2 09.45u
JO11-3G-Sparta'25 JO11-7G 09.45u
ST Fiducia/Elsendorp JO9-1G-JO9-1G 09.30u
Programma senioren:
SV Valkenswaard 1-Nijnsel 1 14.30u
Heeswijk 6-Nijnsel 4 10.00u
Boskant 5-Nijnsel 5 10.00u
Nijnsel 6-Avanti'31 8 10.00u
Nijnsel 7-Avanti'31 5 09.30u
Nijnsel VR2-VOW VR2 10.00u
Ollandia
Uitslagen senioren:

EVVC 35+1-Ollandia 35+1 0-3
Ollandia 1-Nederwetten 1 3-3
Programma senioren 23/04:
RKGSV 1-Ollandia 1 14.30u
Ollandia 2-Mariahout 5 10.30u
DVG 6-Ollandia 3 11.00u
Schijndel 35+2-Ollandia 35+1 12.00 u
Ollandia VR11-SPV VR1 10.00u
Programma senioren 25/04:
Rhode 10-Ollandia 3 20.00u
Uitslagen jeugd:
Jo9-1G-Blauw Geel Jo9-6 2-2
Jo17-1-VOW Jo17-1 3-9
Jo15-1-Gemert Jo15-7 2-2
Gemert Jo13-3-Jo13-1 2-3
Jo11-1-Blauw Geel Jo11-4 0-12
Jo9-1G-MVC Jo9-1G 1-0
Boerdonk Jo9-1- Jo9-2 1-0
Programma jeugd 20/04:
Irene Jo9-1-Jo9-1 17.30u
Programma jeugd 22/04:
Jo17-1-Sparta'25 Jo17-2 14.30u
Jo11-1-Handel Jo11-1 9.30u
Blauw Geel Jo9-5-Jo9-1G 9.15u
Jo9-2-Gemert Jo9-8 10.30u

v.v. Boskant
Uitslagen senioren:

Boskant 1-Avesteyn 1 0-0
Boskant 3-Gemert 5 5-0
Boskant 4-Sparta'25 6 6-1
Keldonk 3-Boskant 4 2-10
Programma senioren 23/04:
Boskant 3-Erp 5 12.00u
Boskant 4-Volkel 4 10.00u
Boskant 5-Nijnsel 5 10.00u
Rhode 6-Boskant 6 12.00u
Boskant VR1-SBC VR2 10.00u
Uitslagen jeugd:
Blauw Geel'38 JO17-5- JO17-1 0-7
Sparta'25 JO17-2-JO17-1 1-1
JO15-1-SCMH JO15-1G 1-3
MO15-1-Emplina MO15-2 1-3
JO13-1-Sparta'25 JO13-4G 10-2
Blauw Geel'38 JO13-5-JO13-1 2-5
Boekel JO11-7G-JO11-1G 0-9
Blauw Geel'38JO9-14-JO9-2G 1-0
Programma jeugd 18/04:
Blauw Geel'38 MO15-2-MO15-1 19:00u
Programma jeugd 19/04:
JO19-1-Erp JO19-2 19:30u
Programma jeugd 22/04:
Rhode JO19-3-JO19-1 14:45u
Schijndel JO17-2-JO17-1 15:00u
JO15-1-Blauw Geel JO15-5 13:00u
MO15-1-Herpinia/OKSV MO15-1 10:30u
SCMH JO13-1-JO13-1 11:30u
JO9-1G-Boekel Sport JO9-3 10:30u
Venhorst JO9-3-KO9-2G 10:15u
Rhode
Uitslagen jeugd:

JO15/1G-Gemert JO15/2 4-0
Margriet JO15/2-JO15/2 2-2
Boekel Sport JO15/3G-JO15/3 3-2
JO15/4-Boekel Sport JO15/4 1-4
Schijndel JO15/4-JO15/5G 3-5
JO13/2-Gemert JO13/2 2-2
JO13/3G-WEC JO13/1 2-2
JO13/4-Handel JO13/1G 2-0
Sparta'25 JO13/5G-JO13/5G 1-1
Brandevoort JO13/6 - JO13/6 1-1
JO11/2-Schijndel JO11/3 7-3
Avanti'31 JO11/3G-JO11/3 1-3
Elsendorp JO11/1G-JO11/5G 5-6
Boekel JO11/3-JO11/6 1-2
JO11/7G-Brandevoort JO11/8 7-3
JO11/8G-Blauw Geel'38 JO11/10 4-3
JO10/1-Boekel Sport JO10/1 1-3
JO9/1G-ELI JO9/1G 4-0
JO9/2-Blauw Geel'38JO9/3 1-0
Fiducia JO9/1G-JO9/4G 1-0
JO9/6G-JO9/3 0-1
JO9/9-JO9/7G 0-1
Handel JO9/2-JO9/10G 1-0
MO11/1-Margriet MO11/1 2-12
Programma jeugd 19/04:
JO15/2-Milheezer B. JO15/1G 18:45u
Gemert JO15/3-JO15/3 19:00u
Boerdonk JO13/2M-JO13/7M 18:30u
JO10/1-TOP JO10/1 18:30u
JO9/1G-NWC JO9/1 18:30u
JO9/3-Schijndel JO9/3 18:30u
JO9/6G-Sparta'25 JO9/5G 18:30u
DVG MO13/1-MO13/1 18:45u
Programma jeugd 20/04:
JO13/3G-Keldonk jo13/1G 19:00u
Erp JO13/4-JO13/6 18:45u
JO11/2-Boerdonk JO11/1G 19:00u
Programma senioren:
Rhode 1-Schijndel 1 14:00u
Schijndel 4-Rhode 4 12:00u
Rhode 5-Blauw Geel 15 10:00u
Rhode 6-Boskant 6 12:00u
WEC 4-Rhode 7 12:00u
Rhode 10-VOW 4 10:00u
Rhode VR2-WHV VR1 10:00u
Rhode 10-Ollandia 3 20:00u
Irene 35+1-Rhode 35+1 10:00u
Rhode 2/ZAT-Zwaluw VFC 4 16:30u
Veteranen-Gemert Veteranen 16:30u
Uitslagen senioren:
Baardwijk-Rhode 1-1

Korfbal
KV Odisco
Uitslagen jeugd:

MOSA 14 D1-Odisco D1 4-5
NDZW D1-Odisco D2 0-5
Blauw-wit C1-Odisco C1 3-2
Celeritas E1-Odisco E1 1-9        
Corridor E3-Odisco E2 6-2
Uitslagen senioren:

Tuldania 1-Odisco 1 10-21                                        
Rietvogels 2-Odisco 2 17-5        
NDZW Mw1-Odisco mw 1 3-8

KV Rooi
Uitslagen

Emos 1-KV Rooi 1 7-9
Prinses Irene 3-KV Rooi 2 12-14
JES 2-KV Rooi 3 6-10
KV Rooi MW1-De Peelkorf MW1 6-5
KV Rooi MW2-JES MW1 3-8
KV Rooi B2-Nas B2 9-3
Be Quick C2-KV Rooi C1 3-2
KV Rooi D1-Korloo D1 3-3
De Korfrakkers D4-KV Rooi D2 3-0
KV Rooi E1-De Korfrakkers E2 5-8
De Korfrakkers E3-KV Rooi E2 7-4
NDZW E1-KV Rooi E3 2-4
Be Quick F1-KV Rooi F1 4-9
Klimroos F1-KV Rooi F2 13-0
Programma 19/04:
Klick'15 MW1-KV Rooi MW1 20.00u
Blauw Wit MW1-KV Rooi MW2 20.30u
Programma 22/04:
KV Rooi A1-BMC A1 13.00u

Hardlopen
Fortuna

15 april 2017, Oisterwijk
Mannen45 15.000 m
Peter van Rooij 1.28.09
Mannen65 15.000 m
Peter Hellings 1.30.25
Vrouwen45 15.000 m
Tineke Mous 1.19.00

Bridgen
BC De Meierij:
A-lijn: 1. Riet van Hout en Cees van Hout 71.87 %, 2. Nellie Vervoort en Nelly van der Vleuten 71.35 %, 3. Toon van Schaijk en Helma van den Heuvel 59.27 %, 4. Nelly Seegers en Jan Seegers 53.64 %. B-lijn: 1. Riet Koevoets en Ad Koevoets 55.55 %, 2. Ria Damen en Thea Huyberts en Marietje van Aarle en Jo Verhoeven 54.16 5, 4. Mieke Raaimakers en Leny van Rooy 53.47 %.
Bridgeclub Rooi 750 12/4: A-lijn: 1. Frank Heijckmann & Leon Heijckmann 66,17 2. Theo van Geffen & Henk Schakenraad 57,42 3. Heleen Voets & Jan van Lanen 52,67. B-lijn: 1. Marianne Muller & Joop Muller 60,83 2. Diny v.d. Biggelaar & Wilma v.d. Biggelaar 56,16 3. Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 56,01 C-lijn: 1. Marieke Bressers & Paul Feddon 64,09 2. Riet van de Laar & Mia de Leijer 56,56 3. Jos van Schijndel & Francine Versantvoort 55,87.
Bridgeclub J.V.G. 12/4 1. Hrn.H.v.Erp-H.v.Zon 65,28 % 2. Dms.W.v.Gerwen-A.v.Benutten 62,5% 3. Echter. Seger 59,72%.
Inloopbridgeclub De Beckart Nijnsel 13/4,1. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 68.75%; 2. Lies Vissers en Tiny vd Steen 60.41%; 3. Tineke Klomp en Riet Verstappen 58.85%; 4. Anny Kooymans en Doca vd Oetelaar 54.16%. Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom ook als je geen bridgepartner hebt. Info 0413 474297.

't Wapen van Eerschot waardig kampioen

In de 26e en laatste ronde behaalde 't Wapen van Eerschot een uitstekende score van 99 punten en ze hebben nu maar liefst een voorsprong van 111 punten op de nr. 2 Kofferen.

Ook Gin Keus (90) en de Beurs (81) deden het goed. Korte partijen: Toon Lathouwers (B.C. Eerschot) 20 car. in 9 beurten (moy. 2,22), Arjan Timmermans (Gin Keus) 28 car. in 12 beurten (moy. 2,33), Chris van Gerwen en Gerrit van de Koevering (Wapen van Eerschot) en Bart Bekkers (B.C. Eerschot) 22 car. in 12 beurten (moy. 1,83), Marjolein van Gerwen (Wellie Winne Welles) 24 car. in 13 beurten waarbij een serie van 12 (moy. 1,84), Jan Latijnhouwers (Beurs) 26 car. in 14 beurten (moy. 1,83) en Bert Berepas (de Kroeg) 20 car. in 14 beurten (moy. 1,42). Bas van Beers van 't Wapen van Eerschot (40 car.) maakte een serie van 18.
Uitslagen: Kofferen – Beurs 59-81, B.C. Eerschot –Jachtrust 54-61, Boskant – Wapen van Eerschot 41-99, D'n Toel – de Kroeg 64-76, Dorpsherberg – Gin keus 50-90, St.Joris – Wellie Winne Welles 60-80. Oud Rooy was vrij. Stand: 1 Wapen van Eerschot 1850, 2 Kofferen 1739, 3 D'n Toel 1723, 4 St.Joris 1721, 5 Boskant 1713, 6 Beurs 1700, 7 Jachtrust 1656, 8 Gin Keus 1655, 9 Oud Rooy 1653, 10 Wellie Winne Welles 1620, 11 de Kroeg 1585, 12 Dorpsherberg 1544, 13 B.C. Eerschot 1418.
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 21 april a.s. om 20.30 uur bij Café 't Kofferen. Alle deelnemers met evt. partners zijn van harte welkom.

KV Rooi pakt twee punten

Op tweede paasdag stond de uitwedstrijd tegen Emos op het programma voor KV Rooi. Hoewel zij laatste staan in de competitie, eindigde de vorige wedstrijd nog in een gelijkspel. Het doel was om dit keer twee punten te pakken.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door KV Rooi. Daarna volgde meteen het antwoord van Emos door het benutten van een strafworp. De twee doelpunten die volgde aan de kant van Emos ontstonden ook door het benutten van strafworpen. Er stond ondertussen een stand op het scorebord van 3-2 in het nadeel van KV Rooi. De hele eerste helft heeft KV Rooi beter spel laten zien waardoor verdiend met een voorsprong de rust in werd gegaan, 4-5. In de kleedkamer werd besproken dat de dames van KV Rooi wel wat feller mochten zijn en meer moesten laten zien dat zij de betere ploeg zijn. Toch was het Emos dat een gelijke score neerzette na rust. Hierna volgden twee belangrijke doelpunten van Dirkje van Heesch waardoor KV Rooi voor het eerst een voorsprong van twee doelpunten pakte. Emos kon nog één keer dichtbij komen door wederom een strafworp te benutten, maar met een eindstand van 7-9 was de winst binnen voor KV Rooi. De volgende wedstrijd is pas weer op 7 mei. Deze thuiswedstrijd wordt dan om 13:00 uur gespeeld tegen Rietvogels.

Odisco wint met ruime cijfers

Odisco speelde afgelopen maandag na een paas(pop)weekend tegen Tuldania 1 in Esbeek. De 1e wedstrijd had Odisco veel moeite met de tegenstander. Opdracht vandaag was dus om meteen scherp te zijn en snel het verschil te maken.

Odisco had de opdracht begrepen en begint fel en met goed spel aan deze wedstrijd. Na 9 minuten was het dan ook 2-5. Odisco zette goed door en bleef makkelijk scoren. Zo werd na een sterke 1e helft van Odisco en waar alle 8 de basisspelers gescoord hadden, de stand van 5-12 bereikt. Odisco ging de 2e helft goed door met waar het in de 1e helft gebleven was en dat was scoren. Met een heel makkelijk scorende Floor van Heeswijk in het team (goed voor 7 doelpunten), was ook de 2e helft op alle fronten voor Odisco. Met nog 20 minuten op de klok mochten Hilde Leenderts en Christy Verhagen invallen. Een mooi moment want Christy debuteerde hiermee in het eerste en ze liet zien dat ze kan aansluiten. Na 70 minuten stond er een tevreden ploeg en coach op het veld en was de eindstand 10-21.

Tennisvereniging Boskant viert tienjarig bestaan

Foto:

Het was tien jaar geleden dat Erica Terpstra onder grote belangstelling het sportpark "De Esdoorn" kwam openen. Een grote groep Boskanters had maanden hard gewerkt om het uit zeventien units bestaande clubhuis klaar te maken voor deze opening.

In 1998 waren er al de eerste gesprekken om de sport in Boskant een impuls te geven met een clubhuis, waar drie verenigingen samen gebruik van konden maken. Er is ontzettend veel werk verzet door de initiatiefnemers van het eerste uur om drie tennisbanen, twee korfbalvelden en zes jeu de boules banen te realiseren.
De toenmalige wethouder Dekkers feliciteerde de Tennisvereniging, de Korfbalvereniging en de Jeu de boules club met hun nieuwe accommodatie in een natuurlijke omgeving. Een prachtige ontmoetingsplek om lekker te sporten en na afloop konden de leden van de drie verenigingen in de kantine een drankje drinken.
In tien jaar tijd is er een heleboel gebeurd. KV Boskant is ondertussen samengegaan met de Rooise korfbalvereniging. Op dat moment waren de kleedkamers niet meer nodig. De Jeu de Boules club zag in deze ruimte een geweldige potentie om binnenbanen te creëren, zodat de leden van 't Boskants Boeleke het hele jaar door kunnen spelen. Zo is er de afgelopen jaren door de klusploeg hard gewerkt aan de accommodatie die er nu staat. Op zaterdag 8 april was er een geweldig feest voor alle leden van de vereniging. De voorzitter van de tennisvereniging kon, tijdens zijn speech, ook alleen maar tevreden terugkijken op de afgelopen jaren. Tot de late uurtjes werd er genoten van een lekkere barbecue en muziek met een optreden van het duo "Karin en Jamie" uit de Hazelaarstraat. Op naar de volgende tien jaar!

Winst na vertraging

Donderdag stond de eerste thuiswedstrijd voor dames 2 van de donderdagmorgencompetitie gepland. Om 9.00 uur werd als vanouds verzameld in het paviljoen. Dames 2 mocht de dames van ZTV uit Zaltbommel ontvangen.

Tijdens het inslaan zag een van de dames van ZTV haar teamgenootje over het hoofd en raakte haar met het racket vol tegen het hoofd. Gelukkig heeft dames 1 van TV de Kienehoef twee verpleegkundigen in het team en werd de dame in kwestie professioneel onderzocht. Gelukkig viel het allemaal mee, maar moest deze dame de paasdagen doorbrengen met een flink ei op haar voorhoofd. Met enige vertraging werd dan toch echt gestart met de eerste twee wedstrijden. Miriam en Mieke wonnen met 6-2 / 6-2 en Yvonne en Nicole wonnen met 6-1 / 6-2. Wedstrijd 3 en 4 kregen een heel ander karakter. Het werden dan ook twee hele spannende potjes. Die uiteindelijk, maar wel in drie sets, gewonnen werden door TV de Kienehoef. Yvonne en Mieke wonnen met 5-7 / 6-1 / 6-4. Miriam en Nicole met 2-6 / 6-3 / 6-4. Totaal dus winst met 4-0.

Gratis boulen op Koningsdag

Op Koningsdag kan iedereen gratis komen boulen bij Cloeck & Moedigh aan de Mater Lemmensstraat 27. Er worden deze middag drie partijen gespeeld. De deelnemers worden door elkaar gehusseld zodat men iedere partij met een andere partner speelt. Deelname is gratis.

Men kan zich aanmelden om 13.00 uur en de eindtijd ligt naar verwachting rond 17.00 - 18.00 uur. De winnaar krijgt een fraaie beker die door het Oranjecomité ter beschikking wordt gesteld. Het is een leuke manier om met de jeu de boulessport in aanraking te komen en een gezellig middag te beleven. Het is geen probleem als men zelf geen boules bezit. De club kan deze ter beschikking stellen.

Het clubkampioenschap tête-à-tête nadert zijn einde en na de 3e wedstrijddag is niemand meer ongeslagen. De koplopers in poule A zijn: Leon vd Rijdt (8 +57), Henk Hermes (8 +33), Gerrie van de Rijdt (7 +28), Frans vd Velden (7 +24) en Maria Thijssen (7 +17). In poule B zijn de koplopers: Jan vd Schoot (8 +56), Wim van de Rijdt (7 +56), Karel Verschuijten (6 +37), Karel Kreijveld ( 6 +18), Narda van Zutphen (6 +13), Albert van Schijndel (6 +13) en Jan van Thienen (6 +5). Donderdagavond vindt de ontknoping plaats en weten we wie de nieuwe clubkampioenen zijn geworden.

De Klutsers starten zomerprogramma

Na de rustige winterperiode binnen is Boulesvereniging De Klutsers weer van start gegaan met het drukke zomerprogramma.

Dat programma bestaat uit twee interne competities en twintig toernooien met bevriende clubs uit de omgeving. De aanvang van het buitenseizoen is door voorzitter Toos Sanders gestart met het in gebruik nemen van het gerenoveerde clubgebouw achter zalencentrum De Beckart. Ook is een aantal banen van een nieuwe bovenlaag voorzien. Het geheel ziet er weer piekfijn uit om het komend seizoen weer tot een succes te maken. Redenen om er een feestelijke gebeurtenis van te maken. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds bij de club aanmelden voor deelname aan instructielessen. Op deze avond werden tegelijk de prijzen uitgereikt van de gehouden wintercompetitie. Na vijftien partijen bleek dat Theo van de Ven als eerste eindigde met 11 winst en 59 pluspunten. Tweede werd Frans van der Velden met 11 winst en 58 plus, derde werd Tiny van Kessel met 11 winst en 55 plus. Vierde Jac Naus met 11 winst en 14 plus, vijfde Martien Versantvoort met 10 winst en 25 plus en zesde Toos Sanders met 9 winst en 27 plus.

32 / 32

Woensdag 19 april
Vissen

Dommelpark

Dansen
Odendael

Donderdag 20 april
'T onderonsje

Damiaancentrum

Secretaressedag
Deze dag is een dag waarop secretaresses in het zonnetje worden gezet. Zij krijgen op deze dag vaak een attentie, meestal bloemen van hun werkgever.

Biergilde
De Ossekop

Vrijdag 21 april
Koningspelen

Alle basisscholen

Seniorenmarkt
Odendael

Filmtheater: 45 years
Mariëndael

Prijsuitreiking biljartcompetitie
Café 't Kofferen

Zaterdag 22 april
Expositie Vresselse beeldhouwers
Landgoed Zwijnsbergen

Dansen
Odendael

Pubquiz
Café 't Kerkpleintje

Zondag 23 april
Muziek: Gitaarclub Pizzicato
De Gasthuishoeve

Synergie Ollands ruigste
Olland

Iberia la musica y el arte
Mariëndael

Rikken en jokeren
Ollandse Dorpskapel

Woensdag 26 april
Dansen
Odendael

Karaoke avond
Café 't Kerkpleintje

Koningsnacht met Get Back 2
De Ossekop

Johnny-t and the half souls
Kerkplein

Donderdag 27 april
Koningsdag
Officiële feestdag. Op donderdag 27 april 2017 wordt Koningsdag gevierd. Door het hele land zijn verschillende feesten en evenementen georganiseerd. De koninklijke familie bezoekt op Koningsdag één gemeente met een centrumfunctie. Die gemeente gaat zich aan het land presenteren. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren Koningsdag op 27 april 2017 in Tilburg.

Live muziek: Purdey's pleasure
De Ossekop

Zaterdag 29 april
Dansen
Odendael

Maandag 1 mei
Vissen
Boskant

Droom concert / meditatie
Leef en vind

Donderdag 4 mei
Dodenherdenking
Jaarlijks op 4 mei worden in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking.

Vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Officiële feestdag. Deze dag wordt ook wel 'Dag van de vrijheid' genoemd. Viering van de capitulatie van de nazi's (op 5 mei 1945), die tot dan toe de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland nog bezet hielden

Zaterdag 6 mei t'm 7 mei
Museumweekend
Hoeve Strobol

Zondag 7 mei
Expostitie Jan van den Biggelaar
Mariëndael

Vroege vogelwandeling
Markt

Woensdag 10 mei
Fietsexamen schooljeugd
Sint-Oedenrode

Vrijdag 12 mei
Mama's ontmoeten mama's
Neulstraat 41

Moederdag actie
Sint-Oedenrode

Doe raar met je haar disco
Jeugd disco the Joy

Lezing mensje van Keulen
De Knoptoren

Zaterdag 13 mei
Moederdag actie
Sint-Oedenrode

Softtip darttoernooi
Café 't Kerkpleintje

Zondag 14 mei
Moederdag
Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. Op deze dag worden alle moeders in Nederland in het zonnetje gezet.

Woensdag 17 mei
Vissen
Boekweit

Donderdag 18 mei
'T onderonsje

Damiaancentrum

Biergilde
De ossekop

Vrijdag 19 mei
Olland keeztoernooi
De Loop'r

Speelgoed- en kledingmarkt
Wijkcentrum Meerschot

Filmtheater: Room
Mariëndael

Zaterdag 20 mei
Steeltoernooi
Café 't Kerkpleintje

Zondag 21 mei
Jubileum wandeltocht
Clubgebouw SV Fortuna 67

Mathieu Dirven koffieconcert
Kasteel Henkenshage

Snsn Ollands Mooiste
Olland

Donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag
Officiële vrije dag. Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

Zaterdag 27 mei
Kunst in Rooi

Sint-Oedenrode