DeMooiRooiKrant

25 april 2018

DeMooiRooiKrant 25 april 2018


Dankzij de sponsoractie van de leerlingen van Basisschool Dommelrode is het schoolplein helemaal af. Foto: Manon Swinkels

Dankzij de sponsoractie van de leerlingen van Basisschool Dommelrode is het schoolplein helemaal af.
De Kasteellaan, de speelplaats en het grasveld van Basisschool Dommelrode zag vorige week vrijdag oranje van sportieve leerlingen. Met een obstacle run haalden de kinderen maar liefst € 3.414,46 op voor een nieuw speeltoestel voor op het speelplein van de basisschool.

De ochtend begon met een warming-up, waarna twee enthousiaste dames de kinderen vertelden over gezondheid, bewegen en voeding. Na het koningsontbijt was het tijd voor de kinderen om zich in het zweet te werken.

Lees verder op pag. 10

Jaargang 8 • Week 17 • Woensdag 25 april 2018

Formido (2x)
Oranjevereniging

Boek over restauratie en behoud Martinuskerk

Foto: Hans van den Wijngaard

Bijna dertig jaar zamelt de stichting behoud Martinuskerk al geld in. In die tijd zijn er honderden krantenartikelen verschenen. Fried van den Brand, de voorzitter van de stichting bundelde de belangrijkste artikelen in boekvorm. Dat boek overhandigde hij zondag tijdens de gildemis aan pastoor Blom en wethouder van der Pas.

De Martinuskerk, de geestelijke pracht en praal van het Rooise centrum, heeft bouwkundig wel eens slechtere tijden gekend. Nog maar iets minder dan dertig jaar geleden, in 1990 vlogen de vogels door de kapotte ramen in en uit de kerk en moesten steigers de kerkbezoekers beschermen tegen vallend puin. Als het regende, stonden de emmers klaar om al het lekwater op te vangen. Om de kerk voor verder verval te behouden, vroeg het toenmalige kerkbestuur aan Fried van den Brand of hij mogelijkheden zag om geld in te zamelen voor herstel van de ramen, zodat de stookkosten wat minder zouden worden.

Niet alleen voor de ramen
"Daar wil ik even over nadenken", was de reactie van Van den Brand. Toen hij wat later met een reactie kwam wilde hij wel geld inzamelen voor de kerk, maar onder voorwaarde dat het voor het herstel van het hele gebouw zou zijn en niet alleen voor de ramen. Het parochiebestuur stemde daar mee in. Na bijna dertig jaar heeft Van den Brand, samen met het bestuur van de stichting behoud Martinuskerk en honderden vrijwilligers ruim een miljoen euro opgehaald. De kerk staat weer als een parel in het Rooise centrum. Sterker nog dankzij de inzet van de stichting was er zelfs geld voor een carillon dat nu elk uur vrolijke deuntjes ten gehore brengt.

Zeven ordners krantenknipsels
In de meer dan vijfentwintig jaar dat Van den Brand geld inzamelde voor de kerk verschenen er honderden krantenartikelen. Fried verzamelde ze allemaal en heeft inmiddels maar liefst zeven ordners vol met materiaal. "Tijd om de belangrijkste en opvallendste artikelen in boekvorm uit te brengen", was de gedachte. Afgelopen zondag tijdens de gildemis, kon Fried van den Brand dan ook vol trots de eerste twee exemplaren overhandigen aan pastoor Vincent Blom en wethouder Coby van der Pas.
Aansluitend aan de overhandiging van het boek sprak pastoor Blom zijn dank uit aan Fried van den Brand. "Ik noem je wel eens oneerbiedig, de pinautomaat van de kerk", zo zei Blom in zijn dankwoord. Iets dat Van den Brand, gezien zijn trotse blik, zeer waarschijnlijk als een enorme eer heeft ervaren. En zo is het ook, want zonder twijfel zal elke Rooienaar met trots naar de Martinuskerk kijken, die al meer dan honderd jaar binnen de Rooise gemeenschap een centraal punt is.


Verkuijlen verlaat witheet raadzaal

Peter Verkuijlen van eenmansfractie Gemeentebelang Meierijstad is donderdagavond in woede uitgebarsten en heeft witheet de vergadering van de raadscommissie verlaten. Aanleiding daarvoor was een opmerking van raadslid Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) die volgens Verkuijlen in de privésfeer lag.

Het incident deed zich voor bij het agendapunt over de bouw van zes sociale huurwoningen aan de Evertsenstraat in Veghel. Het collegevoorstel werd breed gedragen en ook Verkuijlen hield een pleidooi om kwalitatieve gezinswoningen te bouwen 'voor mensen met weinig geld'. Ook Van Voorst was positief over het voorstel, en ging met name in op de reactie van Verkuijlen. "Da's fijn. Het zou fijn zijn als dit in de toekomst ook zo is, als het voor zijn eigen voordeur is." Verkuijlen ontplofte. "Dat zijn privézaken, u hoort uw fatsoen te bewaren en uw mond dicht te houden!" fulmineerde hij en pakte vervolgens zijn spullen. Volgens Van Voorst was er niets aan de hand, omdat Verkuijlen de omstreden uitspraak in een openbare brief aan de gemeenteraad had medegedeeld.

Uit navraag blijkt dat de bewuste brief, ingekomen 4 juli 2017, een verzoek om informatie betreft in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB). Samen met enkele andere bewoners van de Eerschotsestraat waar Verkuijlen woont, spreekt hij in die brief zijn zorgen uit over "het woongenot en de waarde van onze woningen" omdat er plannen zouden zijn om daar sociale huurwoningen te bouwen.

Kansen voor Boskantse kerk

Foto: Stagiar DMRK

Boskant - De voormalige kerk aan het Ritaplein in Boskant heeft potentie om herontwikkeld te worden. Daarom steunt het College van B&W het plan van woningbouwvereniging Woonmeij om er 14 woningen in te realiseren. De gemeenteraad moet daarvoor wel definitief een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven. Dat is aan de orde op 31 mei.

Markant ensemble
De kerk is al aan de eredienst onttrokken. Maar het gebouw blijft een markant ruimtelijk element in de entree van het dorp Boskant. Met de herontwikkeling wordt de leegstand opgeheven, verval voorkomen en levendigheid toegevoegd. "De pastorie is al eerder herontwikkeld en dit plan sluit daar mooi op aan. De ruimtelijke kwaliteit van dit ensemble blijft zo behouden. En dat wordt gecombineerd met de toevoeging van 14 sociale huurwoningen toegevoegd aan de totale voorraad in Meierijstad. Een mooie win-win situatie voor de bewoners van Boskant", aldus wethouder Eric van den Bogaard. In december 2017 heeft de raad al besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit plan. Bij een positief definitief besluit, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Asbest stagneert aanleg carpoolplek

Bij de voorbereidende werkzaamheden aan de carpoolplaats bij het A50 viaduct is enige weken geleden asbest aangetroffen. Ongeveer 20 m3 blijkt met dit materiaal te zijn vervuild.

Het werk is toen direct stilgelegd en de toegang tot de bouwplaats geblokkeerd.. "Uit het oogpunt van gezondheid van mens en dier en zorg voor het milieu, staat zorgvuldig handelen in zo'n geval voorop" aldus de gemeente, die een gespecialiseerd bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente verwacht deze week te kunnen vertellen wanneer de werkzaamheden voor de aanleg weer kunnen worden hervat.

Janine Heisterkamp stopt als gemeenteraadslid

Janine Heisterkamp stopt als gemeenteraadslid in Meierijstad. Janine is tevens fractievoorzitter van Team Meierijstad. Zij stopt omdat zij gaat werken in de gezondheidszorg.

Janine: "Ik heb besloten om te gaan werken als verpleegkundige. Dit is mijn vroegere werkveld en ik ga weer aan de slag in de zorg. In de zorg staan ze te springen om herintreders en dit is voor mij het moment om de stap te zetten. Onregelmatige diensten en het drukke vergaderschema van het raadswerk gaan niet samen vandaar mijn keuze om te stoppen met het raadswerk."
De fractie en het bestuur van Team Meierijstad betreuren natuurlijk dat Janine afscheid neemt, maar ze wensen haar veel succes, zowel in het werk als privé. Ze hopen haar nog vaak in de achterban te ontmoeten.
Janine is twaalf jaar gemeenteraadslid geweest, eerst in de gemeente Sint-Oedenrode en daarna in Meierijstad. Arie Smetsers komt voor haar in de raad. Arie is momenteel burgercommissie lid en komt uit Sint Oedenrode. De fractie van Team Meierijstad beraadt zich nog op de invulling van het fractievoorzitterschap.

Sportnota: kostendekkend, budgettair neutraal niet haalbaar

Foto: Henri van Hoorn

Maandag is de veelbesproken Sportnota openbaar gemaakt. Gezien de vele en vooral ook grote verschillen tussen de gemeentelijke subsidies en regels voor sportverenigingen, en vooral tussen de fusiegemeentes, is het een enorme klus geweest. Ook de sportraad Meierijstad heeft er een flinke bijdrage in geleverd.

Bij de opstelling van de sportnota is uitgegaan van drie ambities: Vooral de focus op breedtesport, vitale en 'open' verenigingen die ook hun maatschappelijke rol nemen, en het creëren van voldoende goede en betaalbare voorzieningen.

Vooral de harmonisatie van de sporttarieven was een gigantische klus. "We hebben gewerkt aan een transparant en evenwichtig systeem" aldus sportwethouder Coby van der Pas. "Kostendekkend was het criterium. Onze insteek was eerst om alles budgettair neutraal te houden, maar dat bleek niet haalbaar want dan zouden er echt verenigingen gaan omvallen. We hebben nu gekozen voor een maximum budget per hoofdgroep. Bij de buitensport gaan we uit van 82% van de kostprijs, voor het geheel verstrekken we structureel een ton in totaal."

Voor sommige sportverenigingen, met name in Sint-Oedenrode, zal de nieuwe tariefstructuur een grote vooruitgang betekenen. Andere verenigingen, met name in Veghel, gaan minder krijgen dan voorheen. "Daar staat wel tegenover dat ze ontzorgd worden, omdat de gemeente zorgt voor renovatie en vervanging bij de accommodaties" licht bestuurslid Ad van Acht van de Sportraad Meierijstad toe. Verenigingen die recent veel geld hebben gestopt in hun accommodatie worden dan naar verhouding benadeeld. "Maar daarvoor maken we een maatwerkoplossing" verzekert Coby van der Pas.

De sportnota voorziet ook in een sportcentrum voor mensen met een specifieke beperking, die niet bij een reguliere vereniging hun sport kunnen beoefenen. Ook zit er een 'vitaliteitsscan' in de sportnota. De gemeente heeft geen zeggenschap over het bepalen van de contributies per vereniging. "Als ze er niet uitkomen zullen wij wel met ze gaan praten over hun eigen mogelijkheden" aldus de sportwethouder. In 2019 zal er één groot sportgala komen voor geheel Meierijstad.


Verblijfsrecreatie Meierijstad slaat handen ineen

Sinds de fusie van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel in Gemeente Meierijstad, ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden. Zo ook in de recreatie; enkele ondernemers hebben het initiatief genomen om de verblijfsrecreatie te gaan verenigen.

Sinds 15 december 2017 was het dan eindelijk zo ver, en werd de Verenigde Recreatieondernemers Meierijstad (VRM) opgericht. "We wilden eerst kijken of er voldoende interesse was om op te kunnen starten" verklaart vicevoorzitter Marco Witlox van Grasland recreatie en camping De Graspol de late stap naar actieve publiciteit. "We hebben alle recreatieondernemers, campings en bed&breakfasts van Meierijstad een mailing gestuurd. Dat zijn er ruim vijftig. Van hen hebben er zich vijftien actief gemeld. Het is een begin, de VRM staat nog in de kinderschoenen. We verwachten dat meer recreatieondernemers zich gaan aanmelden zodra wij iets kunnen laten zien."

Als grootste kracht van de VRM ziet Witlox dat de recreatieondernemers nu één aanspreekpunt hebben voor de gemeente. "Daarnaast kan de VRM de gezamenlijke belangen van haar leden behartigen bij onderwerpen waar, met name kleinere, recreatieondernemers niet aan toe komen, zoals de gevolgen van de nieuwe privacywet" vult bestuurslid Patrick Ketelaars aan. Zijn familie runt groepsaccommodatie Het Brabantse Gevoel in Eerde.
Het initiatief is tot stand gekomen in nauw overleg met de brancheorganisaties Recron en VeKaBo. Recron verzorgt de ledenadministratie van de VRM. "Om lid te worden is het wel een vereiste dat je lid bent van een brancheorganisatie. Dat mag trouwens best een andere zijn dan de Recron" aldus Witlox. "Met Recron weten we ons in ieder geval verzekerd van een hechte organisatie, met grote landelijke spelers zoals de Efteling en Centerparcs."

"We verwachten dat meer recreatieondernemers zich gaan aanmelden zodra wij iets kunnen laten zien."


Een van de belangrijke speerpunten van de VRM is om gezamenlijke doelen te bereiken waaronder de afschaffing van de toeristenbelasting. Bij omliggende gemeenten wordt soms geen toeristenbelasting gevraagd, wat scheve verhoudingen geeft in de regio. Waarom hebben de recreatieondernemers niet eerder de handen ineen geslagen, of aangesloten bij een van de ondernemersverenigingen? "Wij zijn een veel te specifieke branche om samen te werken met een 'gewone' ondernemersvereniging. Wij zijn ook geen lokale club" aldus Witlox. Is het initiatief dan misschien uniek in Nederland? "In Oirschot is een samenwerkingsverband tussen recreatieondernemers, maar dat staat op zichzelf. Wij zijn wel een soort pilot voor de Recron. Als de VRM een beetje van de grond is gekomen, kunnen wij model staan voor andere verenigingen van recreatieondernemers." Alle informatie over de VRM staat op www.meierijstad.net

Renovatie sportpark De Neul stap dichterbij

De renovatie van sportpark De Neul voor VV Rhode is weer een stap dichterbij. De commissie had donderdagavond wel wat kritische vragen bij het uitvoeringskrediet van 1,9 miljoen euro, met name voor het geval dat het terrein nog een keer zou overstromen zoals in 2015.

Die kans is in theorie eens in de tien jaar, als gevolg van de klimaatverandering. Portefeuillehouder Coby van der Pas verzekerde de fracties ervan dat de gekozen onderlaag het beste bestand is tegen een eventuele overstroming. Met een onderlaag van korrels van kurk, zoals in andere situaties gebruikelijk, zou het hele veld bij wateroverlast gaan drijven. Dat er bij overstroming toch nog aanzienlijke kosten voor rekening van de gemeente zouden blijven, bleek voor de politiek uiteindelijk een aanvaardbaar risico.

Hoewel de overstroming in 2015 werd veroorzaakt door een defecte rioolklep, ziet Waterschap De Dommel het gebied De Neul als een natuurlijk overstroomgebied bij hoog water. De vraag is dus niet óf, maar wannéér de velden weer blank komen te staan. Naar verwachting zakt het peil dan na drie dagen. Na het schoonmaken kunnen de kunstgrasvelden direct weer worden gebruikt, het natuurgras echter pas weer na twee tot drie weken. De gebouwen op het sportpark worden beschermd met waterkerende constructies. Rhode neemt in dat geval het schadeherstel van de kantine voor haar rekening.

De MooiRooi Klomp tien jaar

Foto:

Deze maand staat in het teken van de klomp, maar bij MooiRooi is dat iedere dag, iedere minuut het geval. Vanaf dag één is in het logo van MooiRooi.nl de klomp verwerkt. Daardoor is de nieuwssite al jaren niet alleen een promotor van Sint-Oedenrode, maar ook van de klomp.

Deze maand precies tien jaar geleden heeft MooiRooi.nl een reuzeklomp laten maken van kunststof. Sindsdien verschijnt de gele klomp met regelmaat in het straatbeeld. Vooral toen MooiRooi een kantoor in het centrum van Sint-Oedenrode opende, komende maand acht jaar geleden. Sindsdien kruipen mensen met regelmaat in de klomp voor een foto of gewoon voor de ervaring. De MooiRooi klomp heeft ook vele evenementen meegemaakt, heeft op Schiphol gestaan en is figurant geweest op tv. Dat komt omdat de klomp van MooiRooi daarvoor is in te huren. Heeft u interesse? Mail dan naar redactie@demooirooikrant.nl of bel naar 0413-479322

Boskant in de ban van de klomp

Theo Sonnemans in actie. Foto:

April 2018 is de maand waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd waar de klomp en het ambacht van het maken hiervan centraal staan. Ook in Boskant is dit niet onopgemerkt gebleven.

Boskant is nog een betrekkelijk jong dorp, maar ook daar zaten in het verleden verschillende klompenmakers in het rijke populierenlandschap. In het kader van deze historie was het ook voor het team van de Boskantse Franciscusschool geen moeilijke keus om haar medewerking hieraan te verlenen. De kinderen krijgen informatie over de geschiedenis van de klomp en worden gewezen op de vele activiteiten die in de buurt in dit kader worden gehouden. Verder hebben ze kleine klompjes gekregen die door hen geschilderd zijn waarna ze op de speelplaats in een heus klompenkunstwerk zijn verwerkt. Dat in samenwerking met onze enige echte Boskantse houtkunstenaar Theo Sonnemans is verwezenlijkt.
Theo kon het natuurlijk niet nalaten om een van zijn fenomenale spreuken in de boomstam te kappen: "Wie op hout beweegt, weet dat ie leeft. Hout je hoofd koel, de voeten warm en maak de huisdokter arm." Zo heeft de school in Boskant geprobeerd de leerlingen het belang en instand houden van het ambacht van ons internationaal bekend en zo beroemd schoeisel in ere te houden.

Klompen versieren op de dagbesteding

Foto: Manon Swinkels

Het was vorige week donderdag een kleurrijke bedoeling bij zorgboerderij Dommelhoeve. Tubes met verf, glitters en kwasten stonden uitgestald op de tafel onder de overkapping. Voor de cliënten van de dagbesteding stond een creatieve activiteit op het programma: het versieren van klompen!

De activiteit werd georganiseerd en begeleid door Jeannet Habraken, als opdracht voor haar studie tot verpleegkundige. "In het kader van de klompenmaand stimuleer ik cliënten van de dagbesteding om actief bezig te zijn door het versieren en beschilderen van klompen. De klomp is een onderwerp dat erg leeft onder deze doelgroep en met het oog op Koningsdag worden de kleuren rood, wit, blauw en oranje enthousiast gebruikt. Terwijl de klompen een kleurtje krijgen, worden de mantelzorgers ontlast."

"Deze activiteit laat zien dat de lijntjes tussen thuiszorgorganisaties en Dommelhoeve erg kort zijn, wat leidt tot een fijne samenwerking", gaat Jet Wolters verder, verpleegkundige bij Thuiszorg Pantein. "Mensen die naar een dagbesteding komen wonen nog allemaal thuis en door het organiseren van activiteiten worden zij geprikkeld om actief bezig te blijven en met elkaar in contact te blijven. Tegelijkertijd worden de mantelzorgers ontlast van de zorg voor hun naaste."

Foto: Manon Swinkels

Kleuters op de klompen

De kleuters van Basisschool Franciscus in Boskant tijdens het project 'Overgisteren'. Foto: Manon Swinkels

Museum van Brabant Mutsen en Poffers was vorige week woensdag speciaal geopend voor de kleutertjes van basisschool Franciscus in Boskant. Tijdens het project 'Overgisteren' werden kleuters van de Rooise scholen uitgenodigd voor een bezoek aan het museum en door verschillende activiteiten en opdrachten kregen de kinderen een indruk van het leven vroeger.

De kleuters namen enthousiast deel aan de opdrachten die de dames van het museum voor hen hadden klaargezet. Zo kwam de klompendans voorbij, poffers werden versierd en in de tuin gingen de kinderen met een loep op zoek naar beestjes. In groepjes gingen de kinderen aan de slag met zes verschillende opdrachten, alles met het oog op vroeger.

Foto: Manon Swinkels

Vorige week dinsdag kwamen groep 1 en 2 van OBS De Springplank op bezoek, woensdag dansten de kinderen van Basisschool Franciscus in Brabant op klompen en donderdag was het de beurt aan de kleuters van Basisschool Eerschot. Het project werd dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd door Erfgoed Brabant, in samenwerking met Cultuurkade Meierijstad en Museum van Brabant Mutsen en Poffers. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Scootmobielen, scooters en e-bikes

Wethouder Goijaarts zorgt voor de officiele opening.

Scootmobielen Brabant en E-Bikes Brabant is geopend! "Afgelopen zaterdag werd de zaak aan de Noordkade in Veghel officieel geopend door wethouder Goijaarts en mevrouw Hendriks", laat Bertus van Berkel weten.

Zoals de naam al zegt biedt Scootmobielen Brabant en E-Bikes Brabant een ruim aanbod in scootmobielen, scooters, e-bikes, elektrische driewielers, rollators en rolstoelen. "Met ons assortiment richten wij ons zowel op de jeugd, als op mensen die steeds moeilijker mobiel zijn. Wij hebben gemerkt dat er veel behoefte is aan scootmobielen, terwijl het aanbod in Meierijstad en omgeving ontbreekt. Een mooie uitdaging om dit gat op te vullen."

Naast volop keuze in scootmobielen, e-bikes en rollators, biedt Bertus en zijn team een rijk aanbod in onderhoud, reparatie en service. "Onze showroom is groot, waardoor er genoeg ruimte is voor onze klanten om een testrit met de scootmobiel te maken. Het is nog niet zo eenvoudig om een scootmobiel te besturen. Op dit moment zijn wij bezig om een toertocht door Meierijstad uit te stippelen, om onze klanten op die manier te begeleiden tijdens de hindernissen die zij ervaren in het verkeer. Daarnaast kunnen wij de scootmobiel aanpassen naar de persoonlijke behoefte van de klant. Voor onderhoud staat onze deur altijd open en bij pech onderweg bieden wij zelfs onderhoud op locatie."

Wilt u een kijkje nemen bij Scootmobielen Brabant en E-Bikes Brabant? "Iedereen is welkom en wij nemen voor iedere klant graag de tijd. Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. U vindt ons op Noordkade 3 in Veghel."

Maar liefst vier Secretaresses van het Jaar

v.l.n.r.: Mariette Kuis, Antwan Kuis, Jeanne Tijs, Marijke Hermes en Kim van de Ven.

Dit jaar heeft Sint-Oedenrode niet één, niet twee, niet drie, maar vier Secretaresses van het Jaar. Donderdagochtend zijn deze vier dames verrast door een team van DeMooiRooiKrant. Alle vier werken ze bij Uitvaartverzorging A. Kuis B.V.

Marijke Hermens, Kim van de Ven, Jeanne Tijs en Mariëtte Kuis waren enorm verrast door de prachtige bloemen die mede geschonken zijn door Bloembinderij de Keizerskroon uit Sint-Oedenrode. DeMooiRooiKrant kreeg meerdere inzendingen binnen voor deze verkiezing, maar de inzending van Antwan Kuis sprong er bovenuit. Hij kon namelijk niet kiezen voor één Secretaresse van het Jaar, aangezien hij vier kanjers in huis heeft. "Het past ook wel bij dit bedrijf, want hier zijn we allemaal gelijk. Zo worden we hier ook behandeld. We zijn er geweldig blij mee", zegt Jeanne namens de andere dames.


Plan woningbouw in Nijnsel

De raad van Meierijstad buigt zich op 31 mei over de vaststelling van bestemmingsplan Huisakkerweg 5 te Nijnsel. Als de raad het voorstel van B&W overneemt, kunnen er 12 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden.

Het perceel aan de zuidelijke rand van de kern Nijnsel is nu nog grotendeels onbebouwd en eigendom van Woningbouwvereniging Woonmeij. Het plan hoeft, vanwege de beperkte omvang, niet getoetst te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Dat wil zeggen dat er eerst gekeken wordt of er geen alternatieve locaties binnen bestaand 'bebouwd gebied' aanwezig zijn of geschikt te maken zijn. Toch heeft het College daar aandacht voor gehad. En daarbij geconcludeerd dat inbreiding in bestaand bebouwd gebied niet op een aanvaardbare manier mogelijk is.

De Huisakkerweg was in de prestatieafspraken tussen voormalige gemeente Sint-Oedenrode en woningcorporatie Wovesto al benoemd als locatie waar sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Als dit plan doorgaat wordt een belangrijke doelgroep uit het gemeentelijk woningbouwbeleid bediend. De landschappelijke en stedenbouwkundige uitwerking zal aansluiten bij de karakteristieken van de aanwezige bebouwing in de directe omgeving.


Voetbaltraining geskipt voor de Zonnebloem

Foto: Manon Swinkels

Vorige week donderdag werd er een heerlijk diner op tafel gezet voor de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem in Odendael. Voor het initiatief 'Make a Dinner Day' werd de voetbaltraining geskipt en staken de dames van Rhode hun handen uit de mouwen voor de Zonnebloem.

Tijdens het jaarlijkse diner zijn alle 130 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem welkom voor een gezellige avond en om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten. Tevens een mooie manier om alle vrijwilligers van de Zonnebloem te bedanken voor hun inzet.
Sinds januari is Willy Foolen voorzitter van de Zonnebloem en naast zijn voorzitterschap is Willy trainer en coach van dames 1 en 2 van Rhode. "'Make a Dinner Day' is een mooie en leuke manier om deze twee te combineren. Ik heb de dames van Rhode gevraagd om het diner uit te serveren en er werd meteen enthousiast gereageerd. Daarnaast wordt het 3-gangendiner gesponsord door twee anonieme sponsoren van de Zonnebloem. Odendael Vocaal zorgt voor de muzikale omlijsting", vertelt Willy erbij.
Over drie weken staat de dames een belangrijke wedstrijd te wachten. "Ze kunnen kampioen worden dus het is te hopen dat de gemiste training geen roet in het eten gooit", zegt Willy met een lach.

Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels

Unieke expositie FotoClub Rooi

De ongeveer twintig leden van FotoClub Rooi hebben de komende maanden de mooiste expositieruimte van Sint-Oedenrode. Vrijdagavond startte namelijk een unieke tentoonstelling in de open lucht, aan de voet van de Helden van Kien.

'Een ambitieus project' noemde voorzitter Hans Vervloed het in zijn openingswoordje. Vanzelfsprekend bedankte hij de nodige mensen, maar vooral ook de Kunststichting die geholpen heeft met een, volgens Vervloed, royale financiële bijdrage. "Ik hoop dat de bezoekers er van genieten", nodigde hij daarna alvast uit om naar de prachtige foto's te gaan kijken.

"De Kunststichting heeft de expositie van FotoClub Rooi financieel ondersteund."Wethouder van der Pas was ook van de partij om de opening extra cachet te geven. Ze verving wethouder Roozendaal die kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft. Namens de gemeente prees ze de samenwerking tussen de Kunststichting en de FotoClub. Ook verklaarde ze de ronde opzet van de expositie. Dat zou zo zijn geplaatst omdat er een Keltische bomencirkel komt. Joost van Dijk, voorzitter van de Kunststichting, en Rinus van der Heijden (Streekpark Kienehoef) keken elkaar ondertussen gniffelend aan. "Dat was in eerste instantie wel de bedoeling", komt Van Dijk even later terug op de woorden van de wethouder. "Inmiddels hebben meerdere kunstenaars een pitch gegeven en wellicht komt er iets heel anders dan een Keltische bomenkring op deze plek. Maar dat wil niet zeggen dat het niet op een andere plek gerealiseerd wordt. Wij hebben in ieder geval graag meegeholpen aan deze expositie om onze projectplannen in Streekpark Kienehoef een beetje aandacht te geven."
Alvorens de champagne werd ontkurkt vergat Vervloed niet te vermeldden dat de expositieplek nóg mooier wordt. "Tussen de foto's en de paden zijn prachtige bloemen gezaaid. Dat zal binnenkort te zien zijn." De expositie blijft staan tot Rooi Kermis.

Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl of ga eens kijken bij deze prachtige expositie in park Kienehoef.


ODDfest vindt eind mei plaats

Foto:

De eerste editie van ODDfest staat voor de deur; op zaterdag 26 mei om precies te zijn. Voor de organisatie erg spannend, maar ze begrijpen dat het voor de feestgangers ook erg spannend is hoe het er straks uit zal zien.

Zoals eerder bekend gemaakt zal het festival plaatsvinden in de Loop'r aan de Pastoor Smitsstraat in Olland. Deze wordt omgebouwd tot een waar festival met maar liefst drie podia. Als eerste 'de Feesttent' waar de muziek erg divers zal zijn. Dirk Drost zorgt voor een gezellig nootje Nederlandstalig, de beginnende brassband ODK NEXT zal debuteren, Dude Oss zal de zaal plat Rock 'n Rollen en van Outline weten we ook dat ze de zaal op z'n kop gaan zetten. Dit alles afgewisseld met DJ Leon! Als tweede podium is er 'Jeu de Rock', hier zullen de Stags flink uit de pan rocken en zal de jonge, upcoming DJ D-Strukzion te horen zijn. Als laatste zal King Hiss de naam van de zaal goed eer aan doen met een flinke dosis rock. DJ Jurrit zal de sfeer erin houden tussen de optredens door. Het derde podium is theater 'de Jukebox' waar Dude Oss al vroeg in de avond zal starten met een Johnny Cash tribute. Hierna zullen de mannen van Loeki de Vos drie keer als een echte Jukebox op het podium staan. Het publiek kiest dan wat er gespeelt wordt!

Esmee mocht als secretaris helemaal vooraan zitten. Foto:
Esmee bij de interruptiemicrofoon. Foto:

Van 20.00 tot 21.00 is het HappyHour: De munten zullen dan goedkoper zijn!!! Zorg dus dat je er bent! Kaarten zijn te koop op de site: www.oddfest.nl en bij de Dorpsherberg in Olland.

Rooise tiener in debat met minister De Jonge

Esmee Frieser haalde eind november de voorpagina van DeMooiRooiKrant met het nieuws dat ze deel mocht gaan nemen aan het Nationaal Jeugddebat. Een jongerenevenement dat ieder jaar plaatsvindt in de Tweede Kamer te Den Haag. Vandaag was het zover en zo stond de Rooise tiener ineens oog in oog met minister De Jonge.

In totaal stapten er 150 jongeren de Tweede Kamer binnen. Niet alleen om neer te ploffen in de blauwe zetels, maar ook om mee te doen aan het debat. Onder hen zo'n twaalf Brabantse jongens en meiden. Onderverdeeld in groepen zijn ze aan de slag gegaan met een thema. Esmee werd gebombardeerd tot secretaris van haar groep (team blauw). De studenten gingen onderling in debat, maar mochten ook met ministers in conclaaf.

150 jongeren gingen in de Tweede Kamer in debat

Met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werd bijvoorbeeld gedebatteerd over de aanpak van kindermishandeling. Daarna was staatssecretaris Van Ark aan de beurt. Zij wisselde met de jongeren van gedachte over discriminatie op de arbeidsmarkt.
Verder waren er debatten over natuur- en klimaatveranderingen, drugsgebruik onder jongeren en studiestress. De Tweede Kamerleden die deelnamen aan de debatten waren Rens Raemakers (D66) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Aan het slotdebat (over studiestress) deed kinderombudsman Margrite Kalverboer mee. De dagvoorzitter was VVD-Kamerlid Ockje Tellegen.
Al met al was het voor Esmee een hele belevenis. Wie weet komt ze nog ooit écht in de Tweede Kamer terecht als pientere volksvertegenwoordiger.

Service waar je 'U' tegen zegt

Service staat voorop bij Peter en Mirjan van De FietsenWinkel Zijtaart.

FietsenWinkel Zijtaart is niet voor niets al twee jaar op rij uitgeroepen tot 'Tweewielerwinkel van het jaar'. Door de uitstekende service is deze fietsenwinkel niet alleen een begrip in Zijtaart, maar de zaak vormt een mooie aanwinst voor de hele omgeving. Inclusief Rooi.

Mirjan en Peter runnen de zaak al ruim 25 jaar en het assortiment aan tweewielers is enorm. "Van loopfietsjes voor de allerkleinste tot aan een gebruikte of splinternieuwe tandem", vertelt Mirjan. "Voor iedere leeftijd hebben wij een passende fiets en ons assortiment bestaat uit zowel gebruikte als nieuwe fietsen. Daarnaast zijn wij gekwalificeerd 'premium dealer' van Sparta en Batavus, waardoor wij alle modellen van deze merken kunnen leveren. Doordat wij met Sparta zijn meegegroeid, zijn wij gespecialiseerd in de elektrische fiets. Loeki kinderfietsen maakt ons assortiment compleet."

'Niet alleen een begrip in Zijtaart, maar de zaak vormt een mooie aanwinst voor de hele omgeving'Naast de verkoop van fietsen bent u voor reparatie, onderhoud én verhuur bij FietsenWinkel Zijtaart aan het juiste adres. En de service, die gaat ver. "Qua verhuur zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Wij verhuren onder andere fietsen met en zonder versnellingen, tandems en elektrische fietsen. Wij bezorgen de fietsen op locatie en wij halen deze ook weer netjes op. Bij pech onderweg mogen onze klanten altijd bellen. Wij komen de fiets gratis ter plaatse ophalen voor reparatie en laten een soortgelijke leenfiets achter bij onze klant. Wij zorgen altijd voor een passende oplossing."

Van dinsdag tot en met vrijdag is FietsenWinkels Zijtaart tot 21.00 uur geopend en op zaterdag tot 17.00 uur. "Na sluitingstijd gaan wij gewoon door, wij zijn altijd bereikbaar. Op zondag een huurfiets brengen of ophalen vinden wij geen enkel probleem." FietsenWinkel Zijtaart is gevestigd aan Ceciliastraat 1 in Zijtaart. Kijk voor meer informatie op www.defietsenwinkelzijtaart.nl


Grote schoonmaak in het park

Geocachers zijn natuurliefhebbers, en dat laten ze graag blijken. Enkele keren per jaar wordt er een evenement georganiseerd waar de natuur van profiteert.

Maandagavond stond Park de Kienehoef op het programma voor een grote schoonmaak. Gewapend met knijpstokken, handschoenen en vuilniszakken hebben zo'n 25 man een grote hoeveelheid zwerfafval uit het park verwijdert. Van peuk tot pizzadoos, niets ontsnapte aan het oog van de geoefende geocachers. Mede dankzij de medewerking van de gemeente en de Helden van Kien is Rooi weer net iets mooier geworden.


€ 3.414,46 opgehaald met obstacle run

Foto: Manon Swinkels

De Kasteellaan, de speelplaats en het grasveld van Basisschool Dommelrode zag vorige week vrijdag oranje van sportieve leerlingen. Met een obstacle run haalden de kinderen maar liefst € 3.414,46 op voor een nieuw speeltoestel voor op het speelplein van de basisschool.

De ochtend begon met een warming-up, waarna twee enthousiaste dames de kinderen vertelden over gezondheid, bewegen en voeding. Na het koningsontbijt was het tijd voor de kinderen om zich in het zweet te werken. "Met deze temperatuur hebben wij natuurlijk aan de nodige verkoeling gedacht", vertelt Caroline, leerkracht van Basisschool Dommelrode. "We hebben voldoende water en een gedeelte van het parcours bevindt zich in de schaduw. Als beloning heeft de Albert Heijn ijsjes gesponsord voor alle leerlingen van onze school. Met de volledige opbrengst van de sponsoractie wordt het laatste stukje van het speeltoestel gefinancierd. Op die manier is de speelplaats met behulp van onze leerlingen helemaal af. Zij hebben ontzettend goed hun best gedaan om een flink bedrag bij elkaar te verzamelen."

Hoe het speeltoestel er precies uitziet, blijft nog een verrassing. Deze wordt onthult tijdens het vijftigjarig bestaan van de basisschool op 23 mei.

Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels

Vrienden van Linda Life op weg naar Ventoux3

Een mooie groepsfoto tijdens het diner. Helemaal rechts Linda en haar partner Martijn. Foto: Hans van den Wijngaard

Lekker eten en werken aan het goede doel. Vorige week donderdag tafelden bij Lounge 8 in Nijnsel ruim 160 mensen, met als doel om geld in te zamelen voor ''t Hersentumorenfonds'. Deze benefietavond werd georganiseerd door zeven vrienden van Linda van Lieshout. In september gaan zij voor datzelfde goede doel drie keer de 1982 meter hoge Mont Ventoux beklimmen tijdens Ventoux3.

"Ons doel is om met zeven mensen op zeven september deel te nemen aan Ventoux3. Op die manier zamelen wij geld in voor ' 't Hersentumorenfonds'", vertelt Miranda Wennekers. Zij is van plan om met de andere dame uit het gezelschap de Mont Ventoux minimaal een keer te beklimmen. De vijf heren uit het team 'De Vrienden van Linda Life' zijn vastbesloten om de kale berg in de Provence van alle drie zijden te bedwingen en dat op één dag. Een ware opgave, want vier mensen fietsen nog maar sinds kort op de racefiets en hebben bij wijze van spreken nog nooit een berg gezien.

Foto:

Een avond met een mooie herinnering en een mooie opbrengst voor het goede doel.

Het idee om aan Ventoux3 deel te nemen ontstond vorig jaar. Toen besloot Martijn van Lieshout, de echtgenoot van Linda, dat hij aan deze bijzondere opgave mee wilde doen. Zes vrienden van het echtpaar besloten om ook deze uitdaging aan te gaan. De reden waarom Martijn en zijn vrienden deze prestatie willen verrichten is een droeve maar wel een belangrijke. "In 2015 werd Linda geconfronteerd met de diagnose hersentumor. Kort na de operatie om de tumor te verwijderen, werd Linda getroffen door een hersenbloeding. Gevolg was dat zij die dag twee keer werd geopereerd", zo is te lezen op de website van Ventoux3, bij de presentatie van het team 'De Vrienden van Linda Life'.

Dat het team de uitdaging serieus neemt is logisch. Dat bewijst het trainingsprogramma dat Miranda Wennekers toelicht: "We spinnen sinds het najaar minimaal twee keer per week. We hebben ook deelgenomen aan de spinningmarathon in Son. Daar hebben we vier uur achter elkaar met veertig mensen ons in het zweet gefietst." Wat het fietsen op de weg betreft, staat er voor het team nog een heel zomerprogramma op de agenda. Fietsen in het Limburgse heuvelland maakt deel van uit van het trainingsprogramma." Dat er nog de nodige kilometers moeten worden gemaakt blijkt wel, want op de vraag hoeveel kilometer Miranda heeft gefietst, antwoordt zij heel bescheiden: "nog maar zo'n driehonderd."
De benefietavond was een zeer geslaagde avond. Een avond met een mooie herinnering en een mooie opbrengst voor het goede doel. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van Lounge 8, De karikaturist Sandor Paulus, Aris Weel, familie Oe Tog, de Drie Vraagtekens en Pieter Foolen.

Twaalf uur in een hokje van 1 bij 2

In de week van 14 mei (Week tegen Kinderprostitutie) laat de Rooise Anne van Turnhout zich twaalf uur opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter. Dit doet ze om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van kinderprostitutie. Het hokje staat symbool voor de hokjes in Indiase bordelen waarin minderjarige meisje dagelijks opgesloten zitten.

"Stichting ''Free a Girl'' heeft al bijna 4200 meisjes bevrijd uit de gedwongen prostitutie. Echter zijn er nog veel te veel meisjes die dag in dag uit seksueel worden uitgebuit. Mijn doel is om €2500,- op te halen, alleen dan kan ik opgesloten worden. Voel je niet verplicht, maar als je mee wilt helpen: doneren kan via onderstaande link, en denk er aan: echt álle kleine beetjes helpen!" moedigt Anne aan.

Wil je liever geen geld doneren? Dan mag je ook goederen en/of diensten aanbieden die geveild kunnen worden, neem hiervoor even contact met Anne op, bijvoorbeeld via Facebook. Noya Noir heeft al toegezegd om twee tassen te sponsoren voor de veiling. Escape Room The Space in Veghel geeft twee kaarten weg. Op beide items kan op de site van Anne geboden worden. De locatie waar Anne opgesloten wordt, wordt later bekend gemaakt. https://www.lockmeup.nl/deelnemers/anne-van-turnhout/

Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad.
Onderwerpen worden regelmatige ververst!
Uitzendtijden RondOM: ELK heel uur.

Specials
Lente in de Meierij
Een natuurdocumentaire over de veranderingen in de natuur tijdens de lente in onze nabije omgeving. Een film van Leo van de Veerdonk. Uitzending gedurende 1 week vanaf 24 april. Uitzendtijden: 02:30 – 05:30 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 17:30 – 20:30 en 22:30 uur.

BBBeep
Nieuwe aflevering programma over boeken, blaadjes en de bieb…. Met informatie voor grote en kleine lezers. Uitzending gedurende 1 week vanaf 29 april. Uitzendtijden: 02:30 – 05:30 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 17:30 – 20:30 en 22:30 uur.

Attentie
Vanaf 1 maart zijn er technische aanpassingen doorgevoerd waardoor Omroep Meierij in heel Meierijstad (en zelfs omliggende gemeenten) te ontvangen is. Binnenkort worden verdere technische aanpassingen doorgevoerd. Voor de abonnees van KPN betekent dit dat Meierijstadbreed uitsluitend het KPN-kanaal 1333 zal worden gebruikt. KPN-kanaal 1435 komt te vervallen. Voor de abonnees van TRINED gaat voor heel Meierijstad kanaal 500 gelden.

Zenderoverzicht TV
KPN digitaal kanaal 1333. ZIGGO digitaal kanaal 36, analoog 256 MHz, CI+ kanaal 331. Telfort kanaal 1333. TRINED kanaal 500

Zenderoverzicht RADIO
ZIGGO Digitaal kanaal 915 en Ci+ kanaal 365. Kabel: 87.5 FM - KPN digitaal: Kanaal 1033. Telfort: 796

Sociale Media
Internet: Omroep Meierij is wereldwijd met beeld en geluid te volgen via www.omroepmeierij.nlFACEBOOK: Achtergronden, video's, foto's en meer … op: www.facebook.com/omroepmeierij


Ruimte voor beginners Gitaarvereniging Ancora

Er is weer plek in de beginners/opleidingsgroepen van Gitaarvereniging Ancora. Zowel jeugd als volwassenen zijn van harte welkom.

Op 15 mei om 18.30 uur starten de gitaarlessen van de beginnersgroep. Tot aan de grote vakantie zijn de kosten € 10,-, tot eind december 2018 zijn de kosten € 50,-. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ancorabestuur@gmail.com

Kamperen aan de Bieslook

Foto:

Het is vakantie! Niet voor iedereen, maar wel voor de kinderen van de basisschool en daarmee vaak ook voor hun ouders. Door de vele zonnestralen wordt het vakantiegevoel extra versterkt. Aan de Bieslook in Sint-Oedenrode wordt waarschijnlijk daarom spontaan gekampeerd in deze caravan. Deze foto kreeg de redactie door via de MooiRooi-hotline. Ziet u ook iets bijzonders en nieuwswaardigs? Stuur dan een app naar 06-89970555.

Wijkvereniging Eerschot

Op de verjaardag van koning Willem Alexander, vrijdag 27 april, heffen we natuurlijk een glaasje terwijl er gerikt en gejokerd wordt.

Alle leden vanaf zestien jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot. Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Nu het weer wat beter wordt, is het leuk om mee te wandelen. Kom op dinsdag 1 mei om 18.30 naar Meerschot en loop gezellig mee.

Bezorger van de Maand: Theo van Eert

Theo van Eert is verkozen tot Bezorger van de Maand. Theo bezorgt al ongeveer een jaar DeMooiRooiKrant in een groot buitengebied en dat doet hij vol overgave. Dit keer schenken we geen waardebon van Anytyme De Beurs, maar geven we een prachtig paar klompen weg. Theo draagt dagelijks klompen en omdat het April Klompenmaand is, vinden we dit presentje voor één keer beter passen. Theo is er in ieder geval blij mee. Bedankt Theo, voor je wekelijkse inzet!

Daarom is een netje belangrijk

Foto:

Op de Broekdijk in Sint-Oedenrode verloor een auto met aanhanger afgelopen week deze bakstenen. Een voorbijganger appte deze foto naar de MooiRooi Hotline. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om een netje over je aanhangwagen te spannen.

De Politiek Dichterbij

Foto: Jos van Nunen

In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid de kans zich aan de lezers te presenteren.

Deze keer: Ruud Merks (SP)

Geb. datum: 31 mei 1968
Geb. plaats: Schijndel
Woonplaats: Schijndel
Burgerlijke staat: Gescheiden
Kinderen: 2
Opleiding: MEAO bestuurlijk
Beroep: Chauffeur (taxi) en gemeenteraadslid (fractievoorzitter)
Hobby's: FC Den Bosch

Ruud Merks is een rasechte SP-er, met gelijkheid en solidariteit in zijn DNA. Hij vindt het ook de normaalste zaak van de wereld dat zijn raadsvergoeding rechtstreeks in de partijkas verdwijnt en hij daarvan slechts een kwart krijgt doorbetaald als onkostenvergoeding, alle pogingen van oud-minister Plasterk ten spijt. En vindt het als rechtgeaard SP-er not done als raadsleden alleen maar hun wethouder napraten en niks toevoegen, maar wel de volledige raadsvergoeding in hun zak steken.

Eerst even terug naar jouw beroep.
"Als je zegt dat je taxichauffeur bent, krijg je vaak van die cliché vragen waar ik niet op zit te wachten, daarom zeg ik meestal: chauffeur. Maar dus wel op een taxi. Als taxichauffeur zie en hoor ik veel, vaak vertellen mensen mij véél. Het is nooit hetzelfde."

Is dit goed te combineren met het raadslidmaatschap?
"Jazeker. Het versterkt elkaar zelfs. Ik heb vaak mensen met een beperking in de auto. Dan maak je van dichtbij mee hoe afhankelijk ze zijn, wat die allemaal moeten regelen en er voor over moeten hebben om maatschappelijk te functioneren. Dingen die wij allemaal zelf kunnen doen en heel normaal vinden. Petje af voor die mensen. En daar maken wij ons als SP sterk voor."

En dan toch nog tijd voor hobby's?
"Ja, ik ben bij alle thuiswedstrijden van FC Den Bosch en ook regelmatig bij uitwedstrijden. Mijn zoon gaat ook altijd mee, plus een paar vrienden met dezelfde passie Tot vorig jaar was ik ook vrijwilliger bij De Schakel maar daar moest ik steeds vaker afzeggen door tijdgebrek. Als fractievoorzitter van de SP in Meierijstad moet je meer stukken lezen en komt er meer op je af dan als fractievoorzitter van de SP in Schijndel."

Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
"Tijdens mijn opleiding is mijn interesse in de politiek eigenlijk al ontstaan. Publiekrecht en privaatrecht vond ik interessante vakken, daar kon ik wel wat mee. Ik merkte al gauw dat mijn interesse links zat. Mijn ouders hadden al gauw mijn politieke interesse in de gaten en mijn vader zei wel eens: 'Ons Ruudje wordt nog wel eens burgemeester van Schijndel.' Toen Tonnie Wouters (ook SP raadslid, red.) een keer langs de deur kwam met De Tribune, trok ons moeder haar naar binnen, wees naar mij, en zei 'hém moet je hebben' en toen was ik snel om. Ik ben ook een aantal jaar lid geweest van het landelijk partijbestuur en ken natuurlijk alle SP kopstukken zoals Jan Marijnissen en Emile Roemer ook persoonlijk. In 1998 werd ik in Schijndel commissielid, in 2000 werd ik raadslid en dat ben ik steeds gebleven."

Oppositie voeren of regeren?
"In Schijndel zaten wij ook een periode in de coalitie, nu in de oppositie, dus ik heb ervaring in beide. Maar coalitie of oppositie zegt mij niet zo veel, er moet wel iets te halen zijn. Je moet niet zomaar op het pluche willen zitten om het pluche. Als de coalitie iets niet wil, kun je actie voeren, handtekeningen verzamelen of mensen op een andere manier mobiliseren. Dat bewijst dat je niet per sé in een coalitie hoeft te zitten."

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als… geen clichés graag
"Niet alleen deze raadsperiode, maar zolang ik raadslid ben. Dat raadslid zijn is voor mij geen doel op zich, maar een middel om je een doel te bereiken: Namelijk een samenleving gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid voor iedereen. Als ik dáár een beetje aan kan bijdragen, is het voor mij geslaagd." Ruud haalt zijn ultieme geluksmoment aan. "Ik was in de Jumbo in Schijndel en zag een klein, oud vrouwtje die iets boven uit het schap moest hebben. Daar kan een normaal mens vaak al niet bij. Ik zag haar hulpeloos pogingen doen, zei 'Zal ik u even een handje helpen?' en pakte het voor haar. Ze bedankte me en zei: …Hee, maar ik kén u! U bent toch van de SP? Nou, wat u doet, dat is nou écht SP'. Een mooier compliment heb ik nooit gehad."

Guilty pleasure:
Ruud denkt diep na. "Ik schijn een stopwoordje te hebben 'Goh!' hoor ik van anderen. Maar dat heb ik zelf nooit in de gaten. Ik weet ook niet of ik het nog steeds heb. Is dat eigenlijk wel een guilty pleasure? Anders zou ik het niet weten."

In verband met de foto; wat is jouw mooiste plekje van Meierijstad, en waarom?
"De Woeste Weide, de speeltuin in Schijndel waar wij ons als SP zes jaren sterk voor gemaakt hebben. Die werd steeds afgewezen, vaak om gelegenheidsargumenten en om politieke redenen omdat het een initiatief van de SP was. Zelfs toen de SP aanbood om € 30.000 uit de partijkas mee te betalen, weigerde het college. Maar uiteindelijk is hij er toch gekomen, met bijdragen van de SP, derden én met medewerking van de gemeente, gekscherend SPeeltuin genoemd. Die hoofdletters zijn een aardige herinnering aan ons succes. Inmiddels zie je op steeds meer plaatsen natuurspeeltuinen. Met water. Dus ook met modder ja, dat hoort daar nou eenmaal bij."


"Lezen blijft het allermoeilijkste"

Foto: Manon Swinkels

Sinds januari van dit jaar bestaat de Taalwerkplaats alweer tien jaar. Iedere week wordt er volop geoefend door mensen die nog niet zo goed Nederlands verstaan, spreken, lezen en schrijven. Hoe moeilijk is het eigenlijk om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen?

Acht jaar geleden is Layla (69) samen met haar man vanuit Irak naar Nederland gevlucht, op zoek naar vrijheid. Het echtpaar woont inmiddels al acht jaar in Sint-Oedenrode en elke woensdagochtend is Layla te vinden in de Martinuspassage aan de Markt. "Acht jaar geleden had ik geen idee bij wie ik terecht moest om de Nederlandse taal te leren. In Bagdad was ik professor biologie en door mijn werk beheers ik de Engelse taal erg goed. Door Engels te praten kon ik mij dus makkelijk verstaanbaar maken hier in Sint-Oedenrode, maar ik wilde graag Nederlands leren. Via mensen die ik in het dorp had leren kennen, hoorde ik over de Taalwerkplaats."

"Ik vind Sint-Oedenrode een mooi en rustig dorp waar ik gastvrij ben ontvangen."

Door de jaren heen weet Layla zich aardig verstaanbaar te maken in het Nederlands. De taal verstaan gaat haar beter af dan het leren van woordjes. "Op mijn leeftijd is het lastig om elk woordje te onthouden. Daarnaast is de taal verstaan en begrijpen makkelijker dan de taal spreken. Toch blijft lezen het allermoeilijkste. Nederlands lijkt totaal niet op de Engelse taal, waardoor ik bij ieder woordje moet nadenken wat het betekent."

Layla komt niet alleen om Nederlands te oefenen naar de Taalwerkplaats. Ze ziet het als een ontmoetingsplek waar communiceren voorop staat. "Ik ben heel blij dat de Taalwerkplaats er is. Het geeft mij de kans om te oefenen met taal en ik vind het gezellig om elkaar elke week weer te zien. Ik heb veel mensen mogen ontmoeten en ik heb veel vrienden in Sint-Oedenrode gemaakt. Met één vriendin ga ik graag wandelen. Dan zijn we al snel twee uur onderweg. Ook ga ik twee keer in de week naar het Damiaancentrum voor de workshop met textiel. Ik vind Sint-Oedenrode een mooi en rustig dorp waar ik gastvrij ben ontvangen. Ik kan wel zeggen dat ik me hier thuis voel."


Hoogste punt en hoogtepunt

Wethouder Witlox en Leo Overmars (r) hijsen samen de Woonmeij vlag.

Hoogste punt en hoogtepunt

Geen pannenbier, maar taartjes en koffie. Dat kregen de verschillende vertegenwoordigers afgelopen dinsdagmiddag om het hoogste punt te vieren van zeventien sociale huurwoningen in Sint-Oedenrode. Het werd door Woonmeij directeur Leo Overmars eveneens bestempeld als hoogtepunt, want huurders zitten te springen om opgeleverde woningen.

Dat is een algemene tendens in heel Nederland, dus ook in Meierijstad. "De wachtlijsten puilen uit, dus op iedere woning die we opleveren zijn we trots", spreekt wethouder Eus Witlox na Overmars. Er is nog een lange weg te gaan voor Meierijstad om de doelstellingen in de woningbouw te halen. Deze zeventien woningen staan op de planning om nog net voor de zomervakantie opgeleverd te worden. Dat valt niet mee, aangezien er flinke krapte is op de arbeidsmarkt. Maar Bouwbedrijf van Stiphout en Van Wanrooij, partner in dit project, zullen er zoals altijd alles doen om het te halen. Achter deze huizen wordt de wijk Sluitappel-noord verder vervolmaakt. "Het wordt een prachtige wijk, waarbij je van de buitenkant koop- en sociale huurwoningen niet kunt onderscheiden", voegt Witlox toe.


Wereldlunch, boordevol gezelligheid

Afgelopen zaterdag was de tuin van het Damiaancentrum even het centrum van de wereld. Zo'n negentig mensen uit allerlei culturen waren naar het centrum gekomen om te genieten van een overheerlijke lunch. En natuurlijk om een gezellige middag te hebben, kennis te maken met nieuwe mensen en lekker met elkaar te kletsen.

Voor de kinderen – van alle leeftijden – bleek er in de tuin veel te ontdekken: lekker ravotten, voetballen, tikkertje spelen, stoepkrijten of spontaan meezingen met de muziek. Het werd een wereldlunch met een waw-factor, want het stralende weer zorgde voor een zorgeloze sfeer en maakte dat iedereen in opperbeste stemming was.
Voor de gelegenheid was de tuin mooi versierd en stonden er lange rijen tafels op het gras. De deelnemers aan de lunch kwamen veelal uit Sint-Oedenrode en Schijndel, al waren er ook mensen uit Son, Best en Sint-Michielsgestel. Voor aan aantal mensen was het een eerste kennismaking met het Damiaancentrum. Een mooie gelegenheid om de werkgroepen en mogelijkheden van het ontmoetingscentrum te leren kennen.
Diverse mensen hadden zich ingespannen heerlijke gerechtjes te maken. Er waren Arabische hapjes, maar ook hapjes uit Indonesië, India, Turkije en Nederland. Na de broccolisoep – geschonken door de Verspillingsfabriek - stond er een werelds buffet klaar. Smullen!
Troubadour Peter zorgde voor sfeervolle muziek. Iedereen kon verzoeknummers aanvragen, of zelf een lied zingen. Diverse kinderen namen de microfoon in de hand en ook een enkele volwassene durfde het aan om het publiek toe te zingen.

De wereldlunch was niet alleen een feest van ontmoeting, het sloot ook perfect aan bij het themajaar 'We are food'. Want een gezamenlijke maaltijd hoort niet alleen bij Brabantse maar bij gastvrijheid en gezelligheid wereldwijd. De wereldlunch bewijst dat die maaltijd vernieuwend, net even anders en tegelijkertijd voor iedereen toegankelijk kan zijn.

'Ik wil het wauw-effect creëren'

De gedetailleerde muurschildering van Agnes van Aarle is bij vele Rooienaren vast wel bekend. Het kunstwerk kleurt het straatbeeld van de Borchgrave en vormt tegelijkertijd het creatieve visitekaartje van Agnes.

Met haar liefde voor het oude ambacht heeft Agnes zich als schilder gespecialiseerd in het fijne schilderwerk. Als decoratieschilder richt Agnes zich onder andere op het maken van wandschilderingen, ornamenten, gekalligrafeerde teksten en marmer- en houtimitatie. "Als decoratieschilder zet ik niet alleen deuren, kozijnen en muren strak in de verf, maar daarnaast is het decoreren en restaureren ook mijn vakgebied. Mijn doel is dan ook: mooie dingen maken en dingen mooi maken. Met mijn creaties wil ik telkens weer het wauw-effect creëren."
Agnes maakt van ieder project iets bijzonders en unieks. "De mogelijkheden zijn legio. Een muurschildering kan zoveel sfeer brengen in een ruimte. Met mijn grafische achtergrond weet ik de juiste kleurenbalans te vinden en heb een goed oog voor detail. Samen met de klant bespreek ik allereerst de wensen en ik laat graag aan de hand van foto's de mogelijkheden zien." Agnes haalt haar telefoon tevoorschijn en laat haar laatste klus zien. "Dit is een hand geschilderde tekst op de muur in een woonkamer. In plaats van een strak computergestuurd design heeft het ouderwetse handwerk hier zijn charme, net als een hand geschilderde familienaam op de voordeur."
Naast decoratiewerk richt Agnes zich op het restaureren van schilderwerk. Krassen of beschadigingen op meubels en muren kan Agnes tot in detail wegwerken. "Ik bied een goedkoop alternatief om beschadigingen te herstellen in plaats van bijvoorbeeld de hele muur opnieuw te behangen of te schilderen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd om ornamenten in de gevel, haantjes op de kerktoren, hekwerk en lijsten van spiegels te vergulden met bladgoud." Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel 06-15484859. "Ik kom graag langs om de mogelijkheden te bespreken."

Foto: Manon Swinkels

In de rubriek 'Ik hou van mijn vak' komen Rooienaren aan het woord die wat vertellen over hun beroep. Dit keer een interview met Rob van der Heijden. Hij vertelt over zijn werk als Product Designer, waarbij hij met zijn passie voor het ontwerpen en ontwikkelen van producten is uitgegroeid tot echte ondernemer.

In gesprek met: Rob van der Heijden

Beroep? "Industrieel Product Designer & Ondernemer. Als product designer ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe en bestaande producten. Hierbij komen allerlei aspecten kijken, zoals techniek, design en marketing."

Waar werk je? "Samen met twee andere compagnons heb ik het bedrijf Luxcom opgezet. Wij produceren zeer hoogwaardige en exclusieve maatwerk producten voor verschillende markten. Al deze producten zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld composiet. Hierbij moet je denken aan: tuinmuren, meubels, buitenverblijven en producten voor in de bouw. Ook heb ik nog mijn eigen design studio RHID wat staat voor "Rob van der Heijden Industrial Design". Hier houd ik me vooral bezig met foto en videografie."

Hoe lang werk je al op deze plek? "Vanaf 2013 werk ik voor mezelf, in eerste instantie ben ik part-time begonnen bij Luxcom. Toen we zagen dat product aansloeg in de markt ben ik me hier volledig op gaan focussen."

Waarom heb je voor dit beroep gekozen? "Al van jongs af aan was ik bezig altijd creatief bezig in de schuur met het maken van dingen. In eerste instantie wilde ik architect worden, maar toen ik de studie IPO ontdekte was ik meteen verkocht."

Wat is de mooiste kant van je vak? "De combinatie met het ondernemerschap maakt mijn werk heel divers. Geen één dag is het zelfde; van klantcontact tot spullen maken in de werkplaats. De vrijheid in combinatie met de creativiteit maakt het de ultieme job. Vaak moeten mensen sparen voor de producten die wij maken en ze zijn heel blij als het product arriveert. Voordat wij een product kunnen leveren, zijn er vele obstakels en problemen die opgelost dienen te worden. 'Nee' is bij mij geen antwoord, voor elk probleem is een oplossing en dat betekent dat je elke dag leert op alle vlakken van het bedrijfsleven."

De mooiste/gekste/leukste herinnering aan je vak? "Ik kan me goed herinneren dat wij voor het eerst een van onze tuinoverkapping plaatsten bij een van onze klanten. Deze mensen hadden hier een lange tijd naar uitgekeken en speciaal een dag voor vrij genomen om vanuit hun tuinstoel te kijken hoe wij de overkapping installeerden. De waardering van klanten voor je product en werk geeft je elke dag weer nieuwe energie om dat stapje extra te zetten en te blijven innoveren."

Nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Het basissysteem van het huwelijksvermogensrecht, te weten de algehele gemeenschap van goederen is met ingang van 1 januari vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen.

Wat zijn de gevolgen voor u?
Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan dan ontstaat sinds 1 januari een beperkte gemeenschap van goederen. Niet in de beperkte gemeenschap van goederen vallen:het vermogen dat u privé in eigendom bezat voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap;vermogen verkregen uit erfenissen of schenkingen;de vruchten uit deze bezittingen. Wel in de beperkte gemeenschap van goederen valt het vermogen dat al gemeenschappelijk was, ongeacht de percentages. Gevolg van het nieuwe systeem zal zijn dat er in het algemeen drie vermogens gaan ontstaan, namelijk een gemeenschappelijk vermogen en twee privévermogens. Uiteraard blijft het ook onder het nieuwe recht mogelijk voorafgaand aan het huwelijk of aangaan partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen. Was u op 1 januari al gehuwd of geregistreerd partner dan verandert er voor u niets, de algehele gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden blijven van kracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van de Ven Accountants ¦ Adviseurs, te bereiken via 0413-491111, e-mail info@vdven.nl, of loop gewoon even binnen op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Auris is een lieve kater van ruim twaalf jaar oud. Hij is op straat gevonden met maar één oor en een halve staart. Wat hij heeft meegemaakt kunnen we alleen maar raden, maar gelukkig heeft zijn persoonlijkheid er niet onder geleden.

Auris is een ontzettend lieve knuffelkat. Als je binnenkomt in zijn kamer, komt hij meteen naar je toe en wil graag geaaid worden. Hij vindt het heerlijk om aandacht te krijgen. Een foto maken was dan ook een uitdaging omdat hij meteen voor je neus staat. En een close up van een kat met veel zwart is niet echt duidelijk. Maar uiteindelijk is het gelukt, want Auris ging even netjes zitten!

Vanwege zijn leeftijd plaatsen we hem niet bij kleine kinderen, maar oudere kinderen die weten wanneer ze hem met rust moeten laten, zijn vermoedelijk geen probleem.

Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

Historische beelden

Afgelopen week een hele grote groepsfoto, deze week een kleinere, maar niet minder interessant. Wie zijn deze personen? Wij zouden dat graag willen weten en wie weet bent u dat wel! Heeft u een idee wie dit zijn en waar dit is? We horen het graag via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij Heuvel 7.

Oplossing week 16:
Deze foto heb ik zelf helaas niet meer. Ik sta er ook op en kan bijna iedereen opnoemen. De foto is van het Jong Boeren Bestand. Deze is gemaakt eind 1948 begin 1949. Het zijn allemaal jonge Rooise boeren en de foto is gemaakt in De Steeg te Arnhem.

A. de Bie

Lenteverkoop

Het aantal huizenverkopen krijgt doorgaans in de lente een boost. De meeste gezinnen willen hun huis nog voor de zomermaanden kopen, voordat ze op vakantie gaan.

Daarnaast zien huizen en de omgeving er in de lente vaak beter uit dan midden in de zomer of in hartje winter. Na een lange winter zijn de eerste bloemen te zien, liggen de tuinen er mooier bij en hangen de eerste blaadjes weer aan de bomen. Dat geeft een goed gevoel bij kopers.

20 / 40

21 / 40

Lopen naar Den Bosch in de meimaand

Vraag het maar eens aan je vader, moeder, opa of oma: al heel lang lopen mensen uit heel Brabant in de meimaand, de maand die speciaal is toegewijd aan Maria, naar de Sint Jan in Den Bosch. Dat doen ze in alle vroegte. Ze wonen daar een Mis bij, gaan 'op bezoek bij Maria' (het beeld van de Zoete Moeder in de Sint Jan) en steken een kaarsje aan.

Gebedsintentie
Vaak loop je met een speciale gebedsintentie: jouw inspanningen draag je op voor iemand die het moeilijk heeft of voor hulp een moeilijke situatie waar je zelf mee zit. Daar bid je speciaal voor, die dag. Dit is de oeroude methode van een pelgrimsreis maken of op bedevaart gaan.

Loop je mee?
Wij nodigen jullie uit om mee te lopen zondag 6 mei, de laatste zondag van de meivakantie. We starten om 05.30 u, en eindigen om 11.00 u. Dan heb je de hele dag nog voor je. Neem je ouders, broers, zussen, vrienden gerust mee. Alleen tieners en jongeren welkom? Nee, natuurlijk niet! De hele parochie loopt dan naar Den Bosch, en we worden daar als parochie speciaal welkom geheten. Iedereen die mee wil lopen is welkom.

Aanmelden
Omdat we zorgen voor wat eten en drinken onderweg, is het fijn om te weten met hoe velen we op weg gaan. Als U/je mee wilt lopen, graag even een berichtje naar
secretariaat@heiligeodaparochie.nl. Dan sturen we je de informatie en houden we rekening met je komst.

Werkgroep Vormsel, Tienergroep, Jongerengroep

Op reis met de parochie naar Lourdes

Zoals u misschien al weet gaat de parochie van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 oktober naar Lourdes. Dat valt in de herfstvakantie. Het is een gelovige reis.

Waar in het leven van alledag werk, huishouden doen, contacten onderhouden, leuke dingen doen, enz. om voorrang schreeuwen, raakt onze gelovige kant wel eens in de verdrukking. Op bedevaart krijgt deze kant van onszelf juist alle ruimte. Dat betekent niet dat we de hele dag aan het bidden zijn! We komen op nieuwe plaatsen, maken nieuwe vrienden, gaan dagelijks lekker eten, beleven avonturen, we doen niets of gaan lekker shoppen. En elke dag zijn er momenten van gebed. Hierdoor maken die week leven en geloof elkaar op een natuurlijke manier rijker. Werkelijk een genade, voor wie het kent.
Het programma van deze bedevaart is afgestemd op deelname van kinderen, tieners en jongeren. Gun uw (klein)zoon of -dochter deze ervaring en neem hen mee. Deze week zal ook hen rijker maken. Want waar en op welk moment zullen zij anders kennis maken met deze ervaring?
Op de website van onze parochie vindt u veel informatie over de bedevaart: www.heiligeodaparochie.nl/7298/gezinsbedevaart-lourdes. Ook het programma van de week. Op woensdag 9 mei is er om 20.00 u een informatiebijeenkomst voor deze reis in de parochiezaal van De Goede Herder in Sint-Oedenrode. Laat uzelf informeren over de mogelijkheden en wees welkom.
Vincent Blom, Manon van den Broek en Anne van Beljouw

Rozenkransgebed in de meimaand

In de meimaand, toegewijd aan de Moeder Gods Maria, bidden wij in onze parochie op alle weekdagen het rozenkransgebed. In dit gebed overwegen wij het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus. Ook de bijzondere plaats die Maria bij dit alles heeft ingenomen overwegen wij.

Tijdens het rozenkransgebed bidden wij voor alle noden in de Kerk en de wereld en voor alle noden en intenties die ons zelf zo ter harte gaan. Er is veel nood in onze wereld. Er is dus alle reden om het rozenkransgebed mee te bidden. Juist in dit jaar worden wij door Paus Franciscus aangespoord om de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. Laten wij deze oproep van onze Paus ter harte nemen.

We bidden het rozenkransgebed op de volgende uren:
ma 08.40 uur - dagkapel Goede Herder
di 08.40 uur - St. Antoniuskerk Nijnsel
19.00 uur - Stiltekapel Odendael
wo18.40 uur - Ritakapel Boskant
do 08.40 uur - dagkapel Goede Herder
18.10 uur - St. Genovevakerk Breugel
vr 08.40 uur - dagkapel Goede Herder
za19.00 uur - Mariakapel Son (Beverlaan)

Nacht Zonder Dak

Net als vorig jaar zal de pastorietuin in Breugel voor één nacht in een grote krottenwijk veranderen. De tienerclub van de parochie organiseert op 11 en 12 mei de 'Nacht Zonder Dak', waarbij zo'n twintig jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht door gaan brengen.

Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij de parochie Heilige Oda: jongeren@heiligeodaparochie.nl. Meer informatie op de website: www.heiligeodaparochie.nl

Stille kloosterdag bij de Clarissen in Megen
'Stilte' is het jaarthema van de protestantse gemeente Sint-Oedenrode/Son & Breugel. In aansluiting daarop organiseren we als Oda-parochie samen met de protestantse gemeente een stille kloosterdag, om de stilte ook zelf te ervaren en daarin ruimte te maken voor God.
We zijn hiervoor op vrijdag 18 mei te gast bij de zusters Clarissen in Megen. In hun klooster leiden de zusters een leven van contemplatie, gebed en zusterschap. Stilte en eenvoud kenmerken hun dagelijks leven. Onze stille kloosterdag wordt daarom ook geen dag van uitwisseling en discussie, maar van gebed, lezing en meditatie. We vertrekken om 9.00 uur vanaf Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode. Daar zijn we rond 17.00 uur weer terug.
Als u wilt deelnemen aan deze stille kloosterdag, kunt u zich opgeven door een email te sturen aan het secretariaat van de Oda-parochie: secretariaat@heiligeodaparochie.nl. Meer informatie op de website: www.heiligeodaparochie.nl

Parochiecentrum beperkt open

Tijdens de meivakantie (van 23 april tm 4 mei) is het parochiecentrum Sint-Oedenrode, locatie Mgr. Bekkersplein 1, geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden, is het parochiecentrum ook buiten deze uren bereikbaar via de achterwacht, telefoon 0413 477741.

29 april Mis met optreden Mandogita's, Antoniuskerk Nijnsel 11.00 uur
30 april Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, Odendael
04 mei Rondbrengen ziekencommunie
07 mei Biddende Moeders, parochiezaal Eerschot 13.45 uur
08 mei Vergadering parochiebestuur
11/12 mei Nacht Zonder Dak, Parochietuin Breugel

Vieringen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) zijn er, traditiegetrouw, twee openluchtmissen in onze parochie:

10.00 uur: Ritakapel op Kremselen (Liempdseweg) te Boskant. Muzikale medewerking verleent het Goede Herderkoor.
11.00 uur: Mariakapel aan de Beverlaan in Son. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Sonse Parochiekoor.

Wanneer wij vol zijn van zelfgenoegzaamheid en eigendunk, laten wij geen ruimte over voor God. Laten wij de Heer bidden om de bekering van ons hart.

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 28/04
18.30 uur: Eucharistieviering met het Goede Herderkoor. Intenties: Jan van Nostrum en Stina van Nostrum-Cooijmans.
Zo 29/04 9.30 uur Vijfde zondag van Pasen: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Martien van de Ven (maanddienst); Harry Merks (maanddienst); Annie van de Laar (maanddienst); Mien Schepens-Harks (maanddienst); Anja van Zoggel -van Mierlo (maanddienst); Harrie Verdiessen (maanddienst); Albert en Riki VerSantvoort-Foolen (maanddienst); José Peters namens vrijwilligers Hoeve Strobol; Oda Kusters-Vervoort
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Wo 2/05 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Zevende Noveendag van de Heilige Rita van Cascia.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 26/4
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 29/4
09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. intentie: Jan Streur, Mia Donkers- van Heeswijk, Ton Goossens.

Odendael
Zo 29/04
Woord en communiedienst. Intenties: Jan Dortmans, Tiny Raaijmakers en overleden fam. Raaijmakers - Aarts.
Di 01/05 Rozenhoedje bidden in de stilteruimte om 19.00 uur.

H. Martinus Olland
Za 28/4, 17.30u
Eucharistieviering met kerkkoor. Oproep: Op de begraafplaats van Olland ligt het graf van de Familie Van Gorkum-v. d. Meijden. Nu zijn we op zoek naar een contactpersoon/ nabestaande van deze familie. Die kan telefonisch met ons contact opnemen via 06-54970750.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 29/04 Eucharistieviering om 11.00 uur met muziekvereniging de Mandogita's. Intenties: Ann v.d. Laar, Jos Peters, Antje Habraken- Smits, Piet Rooijakkers, Betsie v.d. Heijden- van Dinther, Richard en Nel Janssen en zoon Gerard.

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden tijdelijk plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Za 28/04: geen Eucharistieviering.
Zo 29/04: 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoorintenties: Willem en Grarda van Kemenade-Nouwens; Harry van den Berg; Jan Broens; Jo Cleophas; Lies Bekkers-van der Velden; Wim Sanders; Willem Mühlstaff.
Vr 04/05: Eerste Vrijdag van de maand 08.30 uur: Eucharistieviering 1e vrijdag van de maand 19.30 uur: Oecumenische gebedsdienst in de Protestantse kerk, Zandstraat 26, voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument aan de Europalaan.
Za 05/05: 18.30: Eucharistieviering Breugel.

Protestantse kerk
Dienst in de Knoptorenkerk, St. Oedenrode: Zo 29/4 om 10.00u: Ds. Sytze de Vries.

Achter de schermen

Gildekoning Piet van Heesch (l) schenkt zijn koningsschild aan hoofdman Henk Quinten.

Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

Over het hoofd zien
Als en één ding is wat we bij de krant niet gauw goed genoeg kunnen doen, is het wel om steeds goed rond te kijken of we niets over het hoofd zien. Of, in de meeste gevallen, niemand over het hoofd zien.
Dat laatste zal bij de politiek nooit helemaal lukken. Bij een kenachtige uitspraak, een mooie oneliner of een compleet ander geluid komen per onderwerp een, twee of misschien nog drie gemeenteraadsleden in de krant, plus meestal nog de wethouder, maar dan is het klaar. Omdat dat vaak steeds dezelfde raadsleden zijn, zou je bijna vergeten dat Meierijstad er, inclusief die fractievoorzitters en meer mediabewuste (of - beluste) collega's, 35 heeft. Maar wie de politiek een beetje volgt, of er zelf deel van uitmaakt, wéét dat het zo werkt.
Bij een muziek-of toneeluitvoering zijn de meeste betrokkenen veel minder mediabewust. Met name dáár komt het noemen van (altijd te weinig) namen soms aan, weten we. Dan is het meestal beter om helemáál geen namen te noemen. Alleen bij een gastspeler of artiest met landelijke bekendheid kun en wil je daar natuurlijk niet omheen.

Als Rooienaren ergens voor warm lopen, verdient dat publiciteit. Maar de focus moet niet alleen op het onderwerp liggen, daar horen ook gezichten bij. We focussen daarom als krant op één persoon, misschien twee, een klein clubje kan ook nog. Maak je er een groepsfoto van, en een groepsverhaal, maken veel varkens de spoeling dun. Dat geldt óók voor publiciteit. Gaan we namen noemen, horen daar foto's bij van die zelfde personen, ook al zijn er anderen die er net zo hard aan trekken. Mensen die zich belangeloos ergens voor inzetten vinden dat gelukkig helemaal niet belangrijk. Maar als we in de krant namen gaat noemen moeten we wel compleet zijn, anders suggereer je dat de niet genoemde niet heeft meegedaan. En dat is óók weer niet de bedoeling.

Neem nou zo'n activiteit als de landelijke schoonmaakdag. Mooi dat de fotograaf sfeerplaatjes schiet bij één van de deelnemende scholen, en het fotobijschrift daarover gaat. Die fotograaf kan niet overal tegelijk zijn maar dan nog, als de (papieren) krantenpagina één groot fotomozaïek wordt van alle basisscholen schiet het zijn doel voorbij. Daar is onze website een beter medium voor.
Maar wat doen we nu bij iets nóg groters, als bij wijze van spreken half Rooi ergens voor warm loopt? Zoals Samenloop voor Hoop? Als je dat niet weet: hartelijk welkom als lezer van je eerste MooiRooiKrant van dit jaar. Door iedere keer een van de vele werkgroepen of initiatieven in de schijnwerpers te zetten, blijft de aandacht voor iedereen behapbaar en blijft er genoeg ruimte in de krant voor andere onderwerpen.

Wil je reageren of uitleg over een ander onderwerp dat vanachter de schermen speelt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl

Rooise musea geopend

Foto: Bart van der Heijden

Komend weekend staat Sint-Oedenrode bol van de activiteiten. Vrijdag is het natuurlijk Koningsdag met bijbehorende activiteiten, maar ook op zondag is er van alles te beleven. Het is dan namelijk Museumweekend en dat wil zeggen dat verschillende Rooise musea geopend zijn. Zo is het H.J. van de Kamp Museum van Ahrend geopend van 13.30-1700u en is ook het Mutsen- en poffermuseum open, evenals Hoeve Strobol in Nijnsel. Bij het H.J. van de Kamp museum zal de smid het vuur doen branden en hoefijzers en spijkers smeden zoals vroeger werd gedaan en er is een rondleider aanwezig.

Nieuw koningsschild voor Sint Jorisgilde

Afgelopen zondag vierde het Sint Jorisgilde uit Sint Oedenrode haar naamdag. De dag startte met het afhalen van de nieuwe koning Piet van Heesch. Daarna naar de Martinuskerk voor de Gilde-mis. In deze mis werd ook het nieuwe koningsschild gezegend.

Als het gilde een nieuwe koning krijgt, is het de bedoeling dat hij op de eerstvolgende Jorisdag een schild schenkt aan het Gilde. Piet van Heesch heeft samen met zijn vrouw Hanny het ontwerp voor dit schild gemaakt. Het is dan ook logisch dat er op het nieuwe schild veel persoonlijke zaken van het 'koningspaar' staan: het gezin van Heesch, de geit als symbool van het geitenbedrijf, tractor met de ploeg, en Olland als woonplaats. Verder nog een aantal dingen die verwijzen naar het gilde: Sint Joris en de draak en de trom (Piet is ook nog tamboer in het gilde) en tot slot nog de kroon met bloemen (onderdeel van het wapen van Meierijstad) en de kantelen uit het wapen van Sint Oedenrode.

Een hele opsomming, maar toch is het alles bij elkaar een mooi en rustig schild geworden. Tijdens de ere-wijn, aangeboden door B&W Meierijstad in het Bestuurscentrum, heeft Piet dit mooie schild overgedragen aan het gilde. Alle gildebroeders en –zusters konden toen het nieuwe schild bewonderen en Piet en Hanny feliciteren met het ontwerp. Het schild wordt nu vast gemaakt op het koningsvest dat Piet de komende jaren zal dragen.

Tussenstand voor aanleg glasvezel

Nog twee weken; dan wordt duidelijk of het buitengebied van Meierijstad ook wordt aangesloten op glasvezel. Op 7 mei moet ten minste 50% van de inwoners van het buitengebied zich hebben ingeschreven. Dan gaat de aanleg zeker door. Bij de start van de laatste week van april staat de teller op 26%.

Veel animo
De afgelopen tijd hebben zowel Glasvezel Buitenaf als de lokale ambassadeurs hun uiterste best gedaan om inwoners te enthousiasmeren en te informeren over de mogelijkheden. Met een speciale glasvezelkrant, advertenties, informatieavonden maar ook in 1-op-1 contacten. "Ik heb zelf ervaren dat het bij die bijeenkomsten enórm druk was. Maar nu komt het er wel op aan dat die belangstellende mensen zich ook daadwerkelijk inschrijven", zegt wethouder Harry van Rooijen.

Betrouwbare, snelle, toekomstbestendige verbinding
De wethouder, die zich sterk maakt voor een goede bereikbaarheid van Meierijstad, benadrukt dat het dan óók om digitale bereikbaarheid gaat: "Het buitengebied is nu (in tegenstelling tot de kernen) verstoken van een medium dat snel dataverkeer mogelijk maakt. Terwijl in alle bedrijfssectoren, maar ook in het privédomein, een snelle verbinding verondersteld wordt. E-mail, online winkelen, bankzaken doen. Denk ook aan de huisarts en andere medici die steeds meer zorg 'op afstand' ontwikkelen. Of kinderen die thuis hun huiswerk online moeten maken. En dan heb ik het nog niet eens over de talloze ondernemers in het buitengebied zoals de agrariërs; die kunnen anno 2018 bijna geen bedrijf runnen zonder snel internet."

Laatste kans
"We hebben lang met verschillende marktpartijen gesproken en zijn blij dat we in Glasvezel Buitenaf eindelijk een partner hebben gevonden die in de vitaliteit van ons buitengebied wil investeren. We zijn tot een goede deal gekomen. Ik heb er vertrouwen in dat de inwoners deze
kans nu niet laten lopen"

Ondersteuning Q-koorts patiënten

De gemeente gaat het fysio-beweegprogramma vergoeden, wat tot 2017 door Q-support werd vergoed.

In de regio hebben meerdere gemeenten al ingestemd met het vergoeden van het fysio beweegprogramma vanaf 2018. Q-support is, in opdracht van het ministerie van VWS, op 1 oktober 2013 gestart met als doel gedurende drie jaar patiënten met Q-koorts te adviseren, te begeleiden en om onderzoek te doen. Q-support gaat verder in afgeslankte vorm en stopt met financieren van het beweegprogramma. Dit betekent dat de zorg voor de Q-koortspatiënten overgaat naar de reguliere zorg, waaronder de gemeente.

Wmo/jeugdzorg
Q-koortspatiënten die een ondersteuningsvraag doen bij de gemeente vallen onder de Wmo / Jeugdzorg. Het is daarmee een reguliere gemeentelijke taak. Er zijn op dit moment 27 Q-koortspatiënten bekend in onze gemeente. Zij kunnen bij de gemeente een verzoek doen voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, een vervoersvoorziening of mogelijk een woningaanpassing.

Beweegprogramma
Uit onderzoek onder Q-koortspatiënten blijkt dat het fysio beweegprogramma bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid van de Q-koortspatiënt. Het vergroot de kwaliteit van leven doordat het een groepsactiviteit is met lotgenoten. Het gaat hierbij om sociale steun, motivatie om in conditie te blijven, de positieve instelling voor de toekomst, sociale lotgenoten contacten en het gevoel onderdeel uit te maken van een groep. Daarom heeft de gemeente besloten om hiervoor de vergoeding aan patiënten te verstrekken. Het beweegprogramma moet door erkende fysiotherapeuten gegeven worden.

Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar heeft een belangrijke taak omdat het hier gaat om een behandeling. Het is Q-support nog niet geluk om Q-koorts op te laten nemen in de lijst van chronische ziekten, waardoor vergoeding van dit beweegprogramma vanuit de basisverzekering (nog) niet mogelijk is.

Weekmarkt op Meijerijplein bevalt goed

De weekmarkt in Veghel wordt, in verband met de werkzaamheden aan de Markt, al een tijdje gehouden aan het Meijerijplein. Als het aan het college van B&W van Meierijstad ligt, blijft dat zo. Dit staat in de nieuwe marktverordening met bijbehorend inrichtingsplan van de markten in Meierijstad.

Wethouder Jan Goijaarts: bezoekers, marktkooplui en ondernemers in het centrum hebben in de afgelopen tijd aangegeven zeer tevreden te zijn met de nieuwe locatie. We hebben er daarom voor gekozen om het zo te houden. Bijkomend voordeel is dat de weekmarkt hierdoor niet meer hoeft te verplaatsen tijdens evenementen zoals carnaval of kermis.

Eén marktverordening voor heel Meierijstad
De nieuwe verordening zorgt ervoor dat de mogelijkheden en regels voor alle markten in Meierijstad hetzelfde zijn. Het opstellen ervan is in samenspraak gegaan met de marktkooplui en de brancheorganisatie. Het invullen van een vrije plaats op de markt wordt voortaan geregeld door een afvaardiging van de marktcommissie zelf. In het verleden werd dit geregeld op basis van het aantal marktjaren. Ook is het in het vervolg niet noodzakelijk dat de vergunninghouder 100% aanwezig is, maar die zelf een vervanger aanwijzen. Ook is het mogelijk om een opvolger voor te dragen, mits die 3 jaar op de markt staat. De lokale regels liggen vast in de inrichtingsplannen van de markt.

Gemeente en Sportraad bekrachtigen samenwerking

Foto:

De samenwerking tussen gemeente Meierijstad en Sportraad Meierijstad (SRM) is nu officieel bezegeld. Wethouder Coby van der Pas en voorzitter van de SRM, Rolf de Jong, ondertekenden woensdagmiddag de samenwerkingsovereenkomst.

De gemeente en de SRM werken al nauw samen als het gaat om het sportbeleid van Meierijstad. Wethouder Coby van der Pas:" En daar zijn we blij mee, want samen bereik je het meest. En er ligt een stevige opdracht. We werken samen aan een nieuwe sportbeleid en harmonisatie van de sportsubsidies. Een mooi resultaat is het concept voor de sportnota, die er nu ligt. Dat is een echte teamprestatie! Wat helpt is ons gemeenschappelijke doel. En dat is sport en bewegen in Meierijstad voor zoveel mogelijk inwoners op een sportieve manier en met plezier."

Voorzitter SRM Rolf de Jong: "Sport heeft een grote sociale en economische waarde en wij vinden het fantastisch om alle mensen in Meierijstad meer ruimte voor sport en bewegen te bieden, zowel via georganiseerde sportverenigingen als op eigen gelegenheid. Van jong tot oud, en uiteraard ook de minder valide sporters. Daarmee draagt sport heel goed bij aan deze mijlpalen van Meierijstad: participatie, gezondheid en leefbaarheid."

Sportraad Meierijstad (SRM)
De Sportraad bestaat uit 11 bestuursleden en vertegenwoordigt in Meierijstad zo'n 150 sportclubs en –verenigingen, 5.000 vrijwilligers en 25.000 sportleden. De raad is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies op allerlei sportvlakken.


125 Matches bij Maatschappelijke Beursvloer Meierijstad

Foto:

De eerste Beursvloer Meierijstad trok op 18 april ruim 200 deelnemers naar ROC De Leijgraaf in Veghel. In de goed gevulde aula ontmoetten aanbieders en vragers van ondernemend en maatschappelijk Meierijstad elkaar en dit resulteerde in een schitterend resultaat van 125 matches. De maatschappelijke waarde van de vrijwilligersuren, materialen en expertise bedraagt €257.466 en daarmee is de wens voor een volgende editie geboren.

Wuppies tonen succes
Lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties stapten na de opening door wethouder Jan Goijarts vanaf 16.30 uur onbevangen op elkaar af. In korte speeddates bespraken de deelnemers onderling of ze vraag en aanbod konden uitwisselen. Als twee partijen elkaar vonden ontstond een match die officieel werd vastgelegd op een matchformulier. Na de bekrachtiging van de match door Bram van den Boogaart, notaris bij Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen kregen beide partijen een wuppie op de schouder. Anderhalf uur matchen en vele matches later vormden al deze wuppies een vrolijk schouwspel van de succesvolle matches.

Een jaar vol verbinding
De digitale thermometer waarop het aantal matches live te volgen was schoot tijdens het evenement omhoog en liep uiteindelijk door tot 125 matches. De matchmakers krijgen vanaf nu een jaar de tijd om de gesloten matches ten uitvoer te brengen en op deze manier draagt Beursvloer Meierijstad een flinke steen bij aan de krachtige verbinding tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld in gemeente Meierijstad.

Het speelveld voor win-win
Voorzitter van Stichting Maatschappelijke Beursvloer Meierijstad en directeur van Welzijn de Meierij, Trix Cloosterman, weet waarom een Beursvloer snel leidt tot succes? "In de eerste plaats ontmoeten de deelnemers van de Beursvloer elkaar in een positieve ambiance en zijn ze heel bewust naar ROC De Leijgraaf gekomen om iets voor elkaar te betekenen. Bedrijven willen betrokken zijn bij het Meierijse en werken aan hun naamsbekendheid. Maatschappelijke organisaties worden steeds ondernemender om hun organisatiedoelen te bereiken. Veel meer vanuit hun eigen kracht en minder vanuit subsidies zoals vroeger. En zo ontstaat een geweldig speelveld waar iets voor elkaar betekenen op basis van win-win heel normaal is. Het aantal deelnemers en matches spreekt voor zich."

Een greep uit de matches
Vanderlande Industries B.V. gaat bij het Thomashuis in Erp de geluidsoverlast in woningen voor mensen met een beperking onderzoeken en adviseren over hoe dit te beperken. De tegenprestatie: Een etentje voor het team van Vanderlande in het Thomashuis. Drie-O schenkt een nieuwe laptop en een tweedehands beamer aan Stichting Hartsave Veghel zodat zij voorlichting kunnen geven en presentaties kunnen verzorgen. De tegenprestatie: Stichting Hartsave verzorgt een training Reanimatie-AED training voor de medewerkers van Drie-O. Bierens Incasso Advocaten heeft voor Stichting Turkse Ouderraad Veghel kasten, tafels en andere kantoorbenodigdheden. De tegenprestatie: een geheel verzorgde Turkse lunch voor de medewerkers.

Zichtbaar
Een maand na het evenement neemt de beursvloerorganisatie contact op met de matchende partijen met de vraag of er al contact is geweest met elkaar. Is men misschien al voor elkaar aan de slag gegaan? Zo ja, dan vraagt de beursvloerorganisatie om dit zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door een verslag, foto of video in te sturen. Deze worden vervolgens geplaatst op www.beursvloermeierijstad.nl. Op deze manier kunnen alle betrokkenen en geïnteresseerden de uitvoer van de 125 matches volgen. 'Belangrijk', vindt de beursvloerorganisatie, 'zo weten we of de matches ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en het stimuleert om een volgende editie weer tot een groot aantal matches te komen.'


Paniek in de mais

Een geboortekaartje in de brievenbus! Van wie zou dat zijn? Nieuwsgierig pak ik het envelopje en maak het snel open. Oh, Simone is bevallen. Een dochtertje: Susan. Wat leuk.

Simone heb ik leren kennen bij de yoga. We zijn hier allebei nieuw komen wonen. Het klikt tussen ons. Ik neem me voor om snel de baby te gaan bewonderen. Op de plattegrond heb ik haar adres gezocht, want ik weet hier heg noch steg. Samen met Sara, mijn dochtertje van twee jaar, en Bartje van vijf maanden ga ik op weg.

Volgens de kaart moet ik deze straat in en daarna de eerste links. Ik rijd langzaam verder. Ondertussen ben ik tussen de maisvelden beland. Dan zie ik verderop een onverhard zandweggetje. Ik kijk nog eens op mijn plattegrond. De straatnaam klopt, het moet hier zijn. Maar daar kan ik niet komen! Er is een prikkeldraad gespannen. Die hoort bij het weiland, lijkt het. Dat staat niet op de kaart. Ik stop. Aan het einde van de zandweg zie ik een huis. Dat moet het zijn. Wat doe ik nu? Ik kijk om naar mijn kinderen. Waar ben ik toch in verzeild geraakt, denk ik ongerust. Ik moet in ieder geval omkeren. Verderop lijkt de weg breder, daar moet het lukken.

Op het moment dat ik de auto achteruit rijd om de draai te nemen, merk ik ontzet dat de achterwielen wegzakken. Ik geef gas en probeer snel nog vooruit te komen. Te laat. De auto zit met de achterkant in de mais. Mijn hart bonst in mijn keel. Ik voel paniek opkomen. Wat doe ik nu? Ik heb mijn twee kinderen in de auto! En nog zo'n kleintje in de reiswieg!

Mijn hoofd tolt van alle gedachten. Simone woont vlakbij. Daar kan ik naar toe lopen om hulp te halen. Ik moet iets doen. Ik probeer niets te laten merken aan Sara en haal haar uit het kinderzitje. Ik voel me vreselijk, ik moet Bartje in de auto laten. Hij ligt gelukkig lekker te slapen.

Rennend met mijn kind op de arm ga ik richting zandweg. Sara vindt het prachtig. Zij schatert van plezier van dat op en neer hopsen, terwijl ik het bijna in mijn broek doe van ellende. Met veel moeite kruipen we onder de prikkeldraad door, oplettend dat ik niet met mijn kleren blijf haken. Het lijkt een eeuwigheid te duren voor we bij het huis aankomen. Buiten adem bons ik op de deur. Als die opengaat storm ik meteen binnen, roepend dat ik Bartje moet gaan halen. 'Rustig, rustig, vertel eerst eens wat er is gebeurd,' zegt Simone. Mijn keel lijkt dicht te zitten en mijn hoofd voelt alsof ik uren in de felle zon heb gelopen. 'Ba ba Bartje ligt in de mais,' stamel ik paniekerig. 'Wat?' roept de man van Simone. 'In de auto, de auto zit vast in het veld!' kan ik eindelijk uitbrengen. Simone reageert kordaat: 'Jij gaat met Ron mee om Bartje te halen en ik pas hier op Sara.'

Bij de auto aangekomen, ligt Bartje nog steeds heerlijk te slapen op de achterbank. Onwetend van ons avontuur. Wat voel ik me opgelucht als ik eindelijk de reiswieg op kan pakken. Even later zitten we allemaal aan de beschuit met muisjes en kan ik eindelijk de baby van Simone bewonderen.

Willemien van de Ven
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Vrijwilligers: de hoeksteen van de samenleving

Foto:

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van de samenleving. Ook in Sint-Oedenrode zetten duizenden vrijwilligers zich in voor verenigingen of andere instanties. Via de MooiRooi-hotline (06-89970555) kregen we deze prachtige foto binnen van de vrijwilligers van jeu de boulesvereniging Cloeck en Moedigh. Deze foto straalt het plezier uit dat deze mensen iedere week hebben in het onderhouden van de jeu de boulesbanen. Dankzij hen ligt dat stukje Sint-Oedenrode er prachtig bij als een klein stukje Frankrijk. Heeft u ook een club vrijwilligers waar u mee samenwerkt en wilt u met hen in de krant? App dan een foto naar de MooiRooi-hotline: 06-89970555.

Peter van den Kerkhof (r) en zijn winnende auto. Foto:

Rooienaar wint derde prijs met oldtimer

Peter van den Kerkhof staat al jaren bekend om zijn passie voor oude auto's en andere oldtimers. Nog steeds is hij met deze hobby bezig. Afgelopen zondag won hij bij Classic Park in Boxtel een mooie prijs.

De auto van Peter werd tijdens de PRE-WAR bijeenkomst van historische automobielen en toertocht derde in 'Best of Show' en won daarmee een mooie herinneringsmedaille. "Mijn automobiel is een Armstrong Siddeley 20hp Coachbuilt Saloon 1935. Een puur Engelse automobiel", vertelt de Rooienaar. "Zondag werd Queen Elisabeth 92 jaar. Op BBC one was gisteravond een rechtstreekse uitzending uit de Royal Albert Hall waar een speciaal Birthday-Concert werd gegeven. De koningin was er zelf bij: 'Real British'. Haar vader was King George IV. (mogelijk kunt u zich de film 'The King's speech ' herinneren?) Toen hij nog koning was, was hij Duke of York. Als Duke of York bezat hij precies dezelfde automobiel, als die ik nu zelf alweer 41 jaar als liefhebberij in bezit heb." Verder heeft Peter nog een interessant nieuwtje dat hij wil delen.

"Wanneer alles meezit worden volgend jaar de Britse Automobiel Dagen Sint-Oedenrode gehouden. (na 10 afleveringen over 30 jaar) In ieder geval in de vorm van een reünie in het weekend van 1 en 2 juni 2019 in Sint-Odenrode.

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is onderdeel van Welzijn de Meierij. Wij brengen hulpvragenden en hulpaanbieders in contact met elkaar. Daarom zijn wij steeds op zoek naar mensen die anderen willen helpen of wat willen doen voor de gemeenschap in Schijndel en Sint-Oedenrode. Voor vrijwel iedereen zijn er geschikte vacatures en bezigheden. Deze keer speciale aandacht voor:

Taalcoaches voor anderstaligen bij Gilde SamenSpraak
Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En wilt u anderen graag helpen onze taal en cultuur beter te leren kennen? Dan is dit misschien iets voor u. Twee dames (uit Syrië en uit Taiwan) willen graag met u in contact komen. Ze hebben hun inburgeringsdiploma al gehaald. Maar ze willen hun vaardigheden verbeteren en zo ook meer integreren in de Rooise samenleving. En u? U leert over andere culturen.
Heeft u op dinsdagmiddagen tijd en lijkt het u wel wat ? Neem dan gerust contact op met Welzijn de Meierij. Er volgt een intakegesprek. Daarna kunt u samen met de coördinator kennismaken met de anderstalige. (vacaturenummer 19931)

Stichting Ommekaar zoekt vrijwilligers
Stichting Ommekaar helpt gratis mensen die even hulp nodig hebben. Te denken valt aan vervoer (met of zonder begeleiding) naar ziekenhuis of huisarts, boodschappen, wandelen, kleine klusjes, oppassen enz. voor iedereen in Sint-Oedenrode. Maar daar zijn ook mensen voor nodig die dat willen doen. Daarom zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Inzet op afroep en in overleg.
Wel is het zo dat het vervoer per auto niet gratis is: aan de vrijwilliger moet een redelijke kilometervergoeding worden betaald.
Verder zoekt de stichting, om het bestuur weer compleet te hebben, iemand als afgevaardigde vanuit Nijnsel. (vacaturenummers 20234 en 12628). Denkt u, dit kan wel iets voor mij zijn, bel ons dan even: 073 - 5447400 of of mail ons: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl.

KBO Cultuurclub naar 't Kunsthuys

De KBO Cultuurclub gaat op 15 mei 2018 naar 't Kunsthuys in Best

't Kunsthuys (voorheen Galerie de Kei) is gevestigd op het terrein van Park Historia, een prachtig park gelegen midden in de bossen van Best. In deze bijzondere setting bevindt zich sinds 2016 deze galerie in een voormalig WO-II mobilisatiecomplex. Via de inspirerende beeldentuin betreedt u de galerie die ruimte biedt aan meer dan 1000 werken van grote namen tot aanstormend talent uit binnen- en buitenland.
De collectie van Kunsthuys, (waaronder werken van Harrie Sijbers, geboren in Nijnsel), bestaat uit een zeer uiteenlopend aanbod hedendaagse kunst van ruim 50 nationale en internationale kunstenaars, allen met een volstrekt eigen signatuur. Een compleet en aanvullend aanbod van schilderijen, foto's, grafiek, unieke sieraden en objecten in o.a. glas, keramiek en brons. Jong aanstormend talent of de gevestigde namen; Kunsthuys heeft een ruim en kwalitatief hoogstaand aanbod. Het verhaal van de kunstenaar achter het kunstwerk vertellen wij u graag.

Ze beginnen om 14.00 uur met koffie of thee en daarna meteen met de rondleiding, dus graag uiterlijk om 13.45 uur aanwezig. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei bij Harry van Oorschodt. Per mail: (cultuurclub@kborooi.nl) of telefonisch: 0413-477179. Als u problemen hebt met het vervoer, laat u dit dan even aan de organisatie weten, dan wordt er geprobeerd een oplossing te vinden. Meerijden kan dan voor € 2,00 p.p. Entree, koffie of thee en een rondleiding: €7,50

Koningsbal in De Ontmoeting van Odendael

Omdat deze week onze Koning jarig is, heeft de K.B.O. op zaterdag 28 april een Koningsbal georganiseerd in samenwerking met Brabantzorg,

In de grote zaal van Odendael vind het bal plaats. Met prima live muziek van de vaste DJ. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. De entree bedraagt voor iedereen 2 euro.
Overigens is het iedere woensdagmiddag dansen vanaf 14.00 uur en is het ook iedere eerste zaterdagavond van de maand live muziek van het orkest "De Rooise bluf."
Hebt u zin in een lekker avondje uit met zang, muziek en dans? Kom dan op zaterdag naar de Ontmoeting in Odendael of om gewoon naar de mooie muziek te luisteren. Een ieder is van harte welkom, want dansen is plezier voor twee. Inlichtingen: Tinus Timmermans Tel: 0413-479734.

Laatste kaartavond door KBO Boskant

Foto:

Op zondag 29 april houdt KBO Boskant de laatste kaartavond van dit seizoen.

Aanvang 20.00 uur, zowel rikken als jokeren en iedereen is welkom bij horecacentrum De Vriendschap in Boskant. Het inschrijfgeld is €4.00 p.p. Er zijn natuurlijk weer heel fijne vleesprijzen te winnen. Ze willen het seizoen op een gezellige wijze afsluiten om daarna te gaan genieten van een mooie zomer. In het najaar starten ze dan weer. De datums worden tijdig bekendgemaakt. Tot ziens op 29 april.

Mooi in de natuur

Foto: Kees Luijten Foto: Kees Luijten

Prachtig, deze natuurfoto's. Met dank aan de inzenders! Heeft u ook een mooie natuurfoto? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Kees Luijten Foto: Kees Luijten
Foto: Lisette van Helden Foto: Lisette van Helden
Foto: Thea Willems Foto: Thea Willems
Foto: Thea Willems Foto: Thea Willems

Grote deelname Ollands Ruigste

Foto: Hans van den Wijngaard

De tweede editie van 'Ollands Ruigste' die zondag door WTC Gerry van Gerwen werd gehouden kende opnieuw veel deelnemers. Maar liefst vijfhonderd mountainbikers vonden de weg naar Rooi. Waar vorig jaar de start nog wat chaotisch verliep door de onverwacht grote opkomst van deelnemers, waren de organisatoren dit keer op alles voorbereid. Met manege de Pijnhorst als start en finish was de gehele organisatie tot in de puntjes geregeld. Als er al iets niet goed zou zijn gegaan, dan hebben de deelnemers dat in elk geval helemaal niet in de gaten gehad.

Het is de hoop en schrik voor de organisator van elk evenement. Er is zo'n hoge deelname dat de evenement uit haar voegen barst. WTC Gerry van Gerwen werd vorig jaar bij de eerste editie van 'Ollands Ruigste' met zo'n opkomst geconfronteerd. Toen lukte het niet om de deelnemers allemaal op tijd in te schrijven. De massastart werd een halfuur uitgesteld. Dat zou de organisatie niet nog een keer overkomen en dat was ook zo. De start en finish was dit jaar bij Manege De Pijnhorst en er waren meer dan genoeg posten om de deelnemers op tijd in te schrijven. De start van de honderd kilometer was exact om halfnegen.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Naast de vijfhonderd deelnemers was er ook een delegatie van de NTFU naar Rooi gekomen. Nadat de overkoepelende Unie vorig jaar 'Ollands Mooiste' al het predikaat 'Extra Goed Geregeld' toekende, was nu 'Ollands Ruigste' toe aan een beoordeling door Neerlands toertochtkenners bij uitstek. Hoewel niets zeker is, lijkt het zeer voor de hand liggend dat ook 'Ollandse Ruigste' deze felbegeerde kwalificatie krijgt toegekend. Dat kan toch niet anders met de ontvangst in manege de Pijnhorst, perfect geregelde parkeervoorzieningen, douchegelegenheid en goed uitgepijlde routes door onze mooie regio. Daarnaast verbond zich ook een nieuwe hoofdsponsor aan het evenement: Mutsaars bikes uit Schijndel.

32 / 40

Weerloos

zij schuifelde voorbij
de ogen gedragen in de
vluchtige geur
van een parfum roze

haar kleed knisperde, ritselde
een zachte wind zonder kleur
met raffinement
had zij de gang
van schrijden gekozen

alom trok men naar haar lach
een fee trad binnen
ook ik wist niet wat ik zag
was het liefde, warmte
een vrouw
het begin van beminnen

een deerne met onschuldige
wuivende en zuigende blikken
die enkel een jeugdige kan vertonen
verdween uit mijn droom

mijn geraakt hart achterlatend
het moest in eenzaamheid
zich van zuchten verschonen

Oogcontact

Oplossing vorige week:
Martien van Kemenade

Winnaar:
Marieke van der Heijden
kan de cadeaukaart binnen zeven dagen ophalen bij DeMooiRooiKrant

Foto: Henri van Hoorn

De rotonde die de Eerschotsestraat, Corridor, Borchmolendijk en Lindendijk met elkaar verbindt, is een heus kunstwerk van bovenaf. Foto: Henri van Hoorn.

Kees Luijten

Een nestje vol piepjonge vogeltjes. Moeder gaf Kees Luijten de kans om haar trots te fotograferen. Heeft u ook mooie foto's vanuit de Rooise natuur? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl

Na het spel gaan de pion en de koning weer terug in dezelfde doos. Onbekend.

Zwemdiploma's uitgereikt

Zwemdiploma B

Zondag 15 april was een spannende dag voor vele kinderen. In zwembad De Neul deden zij hun uiterste best om een zwemdiploma te halen. De kinderen hebben allemaal heel goed hun best gedaan en dat maakte de zwemleraren, maar ook de ouders heel erg trots.

Welke diploma's zijn er gehaald?
Dertig kinderen zijn beloond met een A-diploma, twintig kinderen hebben het B-diploma gehaald en elf kinderen kregen het C-diploma.

Zwemdiploma C
Zwemdiploma B
Zwemdiploma A
Zwemdiploma A

NJBB Voorjaarstoernooi

Het door Cloeck & Moedigh georganiseerde NJBB Voorjaarstoernooi, afgelopen woensdag gespeeld onder zomerse omstandigheden zoals jeu de boules bedoeld is, werd gewonnen door het doublet André Abdoella en Carel Copier (5 +56).

Zij bleven op punten de doubletten Marian van Campen en Osman Jibril (2e, 5 +45) en Karel Verschuijten/Jan van der Schoot (3e, 5 +43) ver voor. Verdere uitslagen:
4e Henk Hoefakker/Henna van de Vis (4 +43)
5e Henk Spanjers/Hein Bakens (4 +35)
6e Karin Schillemans/Conny Smithuis (4 +28)
7e G Duits/A. Den Boon (4 +24)

Bij het clubkampioenschap tripletten is alleen het triplet Wim vd Rijdt, Gerrie vd Rijdt, Wil Passier (6 +34) nog ongeslagen. Zij spelen in poule B en hebben nog concurrentie van de tripletten Erik Verschuijten, Jan vd Schoot, Tonny van Eerd (5 +30) en Frans vd Velden, Ria vd Loo, Jan vd Loo (5 +24). In poule A is de koppositie overgenomen door het triplet Pieter Vereijken, Martin Gerritsen, Nellie Hendriks (5 +25) wegens een verliesbeurt bij het triplet Bert Goorts, Els Goorts, Trudy vd Hagen (5 +8). Hier zit het triplet Frenk van Mierlo, Karel Kreijveld, Rob van Berkel (4 +8) nog op het vinkentouw.
Op Koningsdag vrijdag 27 april kan iedereen gratis deelnemen aan het Koningsboulen bij Cloeck & Moedigh. Melden om 13.00 uur bij het clubgebouw aan de Mater Lemensstraat 27. Er worden 3 partijen gespeeld waarbij de deelnemers worden gehusseld. De club stelt boules beschikbaar voor degenen die geen boules bezitten. Eindtijd ligt naar verwachting rond 17.00 uur.

Theo Passier wint in IJsselstein

JT en D2 ploegen van Dioscuri en De Meere. Foto: Manon Swinkels

Vorige week was een dubbele arrowhead wedstrijd in IJsselstein (L). Namens Ontspanning schoot Theo Passier mee bij de heren veteranen compound. Met een score van 383 en 379, totaal 762 punten, werd hij de winnaar in zijn klasse.

Dinsdag hebben de leden van de Rozelaer een wedstrijd in de 25 meter competitie geschoten. De winnaar was Jan van Bergen met 200 punten. De overige scores: Antoon Vervoort 194, Martie Verhoeven 190, Jan van Erp 155, Jan Gordijn 135 en Ron Spijker 111.
Op woensdag heeft de jeugd een fitness parcours afgelegd. Naast het technische trainen wordt er ook aandacht besteed aan de fysieke training van onze jeugdschutters. Komende woensdag schieten we de tweede wedstrijd in de krokuscup competitie.
Vrijdagavond was de eerste wedstrijd voor de Ontspanningstrofee. Hierbij worden de eerste 15 pijlen omgeloot naar een andere score. De winnaar was Patrick Bouman met 228 punten geschoten, na omloting 223. De overige scores: Frans van de Braak 179 na 196 voor, Rob Naus 178; 207, Karin de Jong 167; 183, Martie Verhoeven 155; 205, Jerica van de Mortel 127; 159. Bij de compound ging de winst naar Paul van de Mortel met 234; 228. Verder Wil Kivits 218; 230 en Ronald van de Sande 201, 184. Bij de houtschutters won Antoon Vervoort met 129; 132. Verder Agnes Vissers 105; 107, Michael Moonen 95; 100, Jos van den Berg 82; 90 en Marleen Kremers 53; 42.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Pech blijft Rooise Renners achtervolgen

Was het begin van het seizoen dat Youri van Esch tot twee keer hard ten val kwam, twee weken geleden reed Sep Schuurman een internationale driedaagse in het Duitse Cottbus en daar twee dagen sterk gereden te hebben sloeg het noodlot toe in de laatste etappe.

Sep kwam zeer hard ten val en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar werd een deukje in allebei de ellebogen en zwaar gekneusde pols geconstateerd. Dit betekent waarschijnlijk zes weken geen koers, enorm balen dus.
Jarno was twee weken ziek en na zijn ziekte was het vorige week in de klassieker Zuiderzeeronde in Dronten na 140 km over en kapot. Afgelopen zondag in de Glazen Stad een klassieker in het Westland ging het wel goed maar een lekke band gooide roet in het eten. Na een achtervolging van 25 km kwam Jarno nog sterk terug in het peloton maar toen er na 5 km een valpartij was en een groep van dertig geen aansluiting meer had, was ondanks ze binnen de minuut toch nog terug kwamen, dit te veel voor Jarno om weer de aansluiting te maken. Hoeveel pech kun je hebben. Youri zit wel weer in een stijgende lijn na zijn twee valpartijen. Vorige week reed hij in België zijn koers heel netjes in het grote peloton uit en afgelopen zaterdag reed hij de klassieker Arno Wallaard in Meerkerk. Ook nu na 118 km kwam Youri zeer knap in het peloton over de eindstreep.
Komend weekend rijdt Jarno de zware kasseienklassieker Wim Hendrikstrofee in Koewacht en mag Youri starten in een Tweedaagse in het Franse Troyes.

Wedstrijdturnen erg populair

Afgelopen zondag kwamen maar liefst 25 meiden van Dioscuri in actie. Van het allerkleinste Jong Talentje tot en met de op landelijk niveau uitkomende derde Divisie turnsters.

De dag startte met een individuele wedstrijd van Jong Talent, de opleidingsploeg van Dioscuri. Voor een gezellig volle tribune mochten de meiden, samen met die van De Meere uit Boxmeer, laten zien hoezeer ze vooruit gegaan zijn. Het werd een heerlijk sfeervolle sportochtend, waarin met inzet maar vooral met heel veel puur plezier werd geturnd. Alle meiden van Dioscuri hebben het geweldig gedaan. Namens Dioscuri ging Esmee van Kuik er met de zege in de categorie 2011 vandoor en veroverde in de categorie 2010 Cailynn Langenhuijsen het zilver.

In dezelfde baan kwam de D2 (onderbouw) ploeg van Dioscuri in actie tegen het D2 team van Boxmeer. De meiden uit Boxmeer bleken net wat scherper en gingen er met vier punten verschil (321,750 om 317,700) met de zege vandoor. Hier wist Nicci Verheijke een mooie tweede plaats in het individuele klassement te veroveren. Puk en Lieke werden met beide 53,400 ex aequo vierde.

's Middags kwamen de Divisie 5 Bovenbouw turnsters eveneens tegen De Meere in actie. Ondanks het feit dat de wedstrijd voor de Rooise meiden verloren ging (208,500 tegenover 223,900 voor De Meere) was ook hier veel voor de thuisploeg om tevreden over te zijn. Sterke optredens op de brug voor Birgit (11,700 pt!) en Jindy, die op dat toestel een mooie ondersprong en landing turnde. Janne, die elegant en stabiel balkturnen liet zien. Alysha, met twee geslaagde overslagen, en een mooie vloeroefening. Bente, met ophurken en een prima python op brug, en een nette losse radslag op vloer. Larissa, die naast goede overslagen over de pegasus die op de brug zowel op de onderlegger als de bovenlegger een kip turnde. Goed gedaan meiden!

Eveneens op zondag, maar dan in het verre Alkmaar, kwamen de op landelijk niveau uitkomende Julia van Hoof (Junior 3de divisie) en Sterre van den Brand (Senior 3de divisie) in actie in de halve finale van het NK. Sterre liet met name op vloer en balk mooi stabiel turnen zien. Haar tiende plek in het sterke deelnemersveld was helaas niet genoeg voor een plekje in de NK finale, maar Sterre mag terugkijken op een mooie wedstrijd. Datzelfde geldt voor Julia, die dit jaar voor het eerst uitkwam op landelijk niveau. Ook zij vond zich terug op de tiende plek, een verdienstelijke prestatie in zo'n sterk deelnemersveld!

Eerste wedstrijd prijsvissen

Zondag 29 april starten de eerste wedstrijden van het prijsvissen. Deelname is voor iedereen die lid is van ERHV.

Het prijsvissen is een competitie van een vijf tal wedstrijden, waarvan de beste vier tellen. Alle hengeltypes zijn toegestaan en er wordt op diversen locaties gevist. De eerste wedstrijd wordt gehouden op de Neul bij de brandweerkazerne. Er wordt gevist van 08.30 uur tot 11.30 uur inschrijven tot 45 minuten voor aanvang aan het water.

Kaarten voor het goede doel

Vanuit de drie buurtverenigingen, Rita-buurt, Boskant-West en Beuken-buurt, is er het afgelopen seizoen elke eerste donderdag van de maand gekaart. Tijdens de finale ontstond het idee voor een extra kaartavond, met nog meer mensen, voor het goede doel.

De opbrengst gaat namelijk naar SamenLoop voor Hoop. Deze kaartavond wordt gehouden op donderdag 3 mei bij De Vriendschap in Boskant. Om 19.00 uur is de zaal geopend en om 19.30 gaat de avond van start. Voor vijf euro wordt in twee rondes rikken en jokeren gespeeld. Aansluitend wordt een loterij gehouden. Iedereen is welkom!

Vlucht met 509 Rooise duiven

Afgelopen zaterdag werd er een wedvlucht vervlogen vanuit Quievrain, 179 km. Rooi was vertegenwoordigd met twintig deelnemers en 509 duiven.

Gelost om 12.30 uur werd de eerste geklokt door H. van Boxmeer om 14.59 uur, met een snelheid van 1197 m.p.m. De eerste vijftien in Sint Oedenrode waren: H v Boxmeer 1,2,12,15. W v Houtum 3,8. J v Boxmeer 4,6,7,9,11,13,14. Comb G en H v Dijk 5. RVD Brand 10.

Bas Verhagen tijdens BMX 3-Nationscup

Afgelopen weekend reed Bas Verhagen mee aan de BMX 3-Nationscup plaats in Ahnatal, Duitsland. Bas kwam zaterdag in actie en kreeg direct te maken met flinke concurrentie.

Hij reed in de manches keurig 2-3-2 en plaatste zich hiermee naar de achtste finale. Hierin werd de strijd heftiger, hij knokte zich na een matige start toch nog naar een vierde plek waarmee hij door was naar de kwart finale. Hierin kwam hij in de verdrukking in de eerste bocht waarna hij snelheid kwijt was en uiteindelijk als laatste over de eindstreep kwam. Daarmee was wedstrijd dag één ten einde.
Op zondag reed Bas zeer strak in de manches met 2-2-2. De achtste finale eindigde hij keurig als derde, waarna hij door was naar de kwart finale. In de laatste bocht zat alles zo dicht tegen elkaar en moest hij hier genoegen nemen met een vijfde plek. Komend weekend staat EK ronde 3 en 4 in Kampen op het programma.

Rooise op rolschaatsen

De Rooise Floor Opheij heeft afgelopen zaterdag tijdens een kür op haar rolschaatsen een mooie zesde plaats gehaald.

De B klasse wedstrijd vond plaats in Zaandam, Zaanse roller club Pauwin. Floor rolschaatst bij RC-Alico in Schijndel.

Ollandia naar Fiducia

Omdat in oktober de uitwedstrijd in Olland werd gespeeld, moet Ollandia de thuiswedstrijd tegen Fiducia afwerken op sportpark De Blaarpeel aan de Blaarpeelweg 18 in de Rips.

In oktober was Ollandia te sterk voor deze tegenstander, maar behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Daarom zal Ollandia vanaf de aftrap meteen bij de les moeten zijn en scherp moeten verdedigen. Ze moeten zorgen dat het ook, zeker in de eerste minuten, geen doelpunt tegen krijgt en weer achter de feiten moet aanlopen. Ook zal er voetballend geprobeerd moeten worden om de verdediging van deze tegenstander uit elkaar te spelen en dan met de juiste scherpte voor de goal de eigen kansen zien te benutten. Als Ollandia dit kan opbrengen dan zijn er zeker mogelijkheden voor de winst en wordt het ook voor de supporters weer een mooie middag. Deze supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de andere wedstrijden welke in het komende weekend worden gespeeld.

Ollandia Kennis Kwis
Donderdag 3 mei (i.p.v. 26/4) is de tweede halve finale van de Ollandia Kennis Kwis. Vanaf 21.30 uur worden Ollandia 1, 3 en Bestuur/Kader in de Ollandia kantine op sportpark Ekkerzicht getest op hun kennis op velerlei gebied. Inzet is daarbij een plaats in de finale op donderdag 17 mei, waarbij de winnaar samen met de Ollandia Vrouwen en de beste nummer 2 van beide halve finales, uit gaat maken wie dit jaar de fel begeerde titel gaat bemachtigen.

DAW straft Nijnsel keihard af

Drie dolle minuten in de eerste helft gooide de wedstrijd helemaal open. Een strafschop in de tweede helft bracht de spanning erin, maar helaas kreeg VV Nijnsel / TVE Reclame een les in effectiviteit. DAW strafte de thuisploeg keihard af.

Vergeet niet dat DAW nog volop meestrijdt voor de titel in de Klasse 3D. Een klasse die geen gedoodverfde kampioenskandidaat heeft, maar ook geen duidelijke degradant. Het is dan ook geen schande dat Nijnsel op eigen veld met 2-5 verloor, maar het doet wel extra pijn omdat vooral nu de punten hard nodig zijn. Concurrenten onderin pakten dit weekend namelijk wél punten en daarom is de realiteit nu zo dat Nijnsel op een nacompetitieplek staat, vier punten achter de veilige haven. "We hebben er nog volop geloof in. Als je ziet hoe de jongens voor elkaar knokken… Daar ligt het niet aan. Volgende week thuis tegen Vitesse moet het wel gebeuren!" blikt hoofdtrainer Arno Methorst alvast vooruit.
Dat zal zeker voor enige druk zorgen bij de spelers. Maar goed, die druk ligt er al enkele weken iedere wedstrijd op. Zo ook afgelopen zondag tegen DAW. Nijnsel pakt thuis al maandenlang heel moeizaam de punten. Ook tegen DAW leek daar al snel geen verandering in te komen. Na de 14e en 15e minuut stonden de gasten plotseling met twee goals voor, door wat onachtzaamheden achterin bij de thuisploeg. Johan van der Pas schoot een minuut later uit een rebound de 1-2 binnen, maar aanspraak op een gelijkmaker maakte Nijnsel in de eerste 45 minuten niet.
Aanspraak werd in de tweede helft omgezet in cijfers toen Tom ten Broeke een penalty binnen knalde, na een overtreding op Van der Pas. Het gaf de supporters hoop en de spelers roken bloed. DAW kwam er even niet aan te pas. Tot het moment dat een verkeerd geraakte kopbal van de spits uit Schaijk zo in de verre hoek dwarrelde. Toen knakte er wat bij Nijnsel…
De thuisploeg was niet bij machte om die klap te boven te komen. Het probeerde en het probeerde, maar DAW gaf geen krimp en maakte zelfs nog 2-4 en 2-5. Volgende week zondag wacht Vitesse '08. Nijnsel moet deze wedstrijd op Den Eimert winnen om zo nog kans te maken op lijfsbehoud zónder nacompetitie.

Rhode moet nog even wachten op de titel